Postupak : 2016/0357B(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0323/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0323/2017

Rasprave :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0308

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 609kWORD 74k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Kinga Gál

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0731),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 88. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0466/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 14. rujna 2017. kojom se Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove daje ovlast da razdijeli navedeni prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0323/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/794

Članak 4. – stavak 1. – točka n

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  uspostavu ETIAS-ova popisa za praćenje iz članka 29. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] te upravljanje njime i njegovo ažuriranje u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (a).

(n)  uspostavu popisa ETIAS-a za praćenje iz članka 29. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] te upravljanje njime i njegovo ažuriranje u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (a). Nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka Upravni odbor donosi smjernice kojima se dodatno definiraju postupci obrade informacija za potrebe popisa ETIAS-a za praćenje.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ova Uredba primjenjuje se od datuma koji odredi Komisija u skladu s člankom 77. [Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624].

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C xx od ... / str. xx.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjena Uredbe (EU) 2016/794

Referentni dokumenti

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Datum usvajanja

19.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

13

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Datum podnošenja

23.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti