JELENTÉS az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  20.10.2017 - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) - ***I

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Kinga Gál


  Eljárás : 2016/0357B(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0323/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0323/2017
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0731),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 88. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0466/2016),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. április 27-i véleményére[1],

  –  tekintettel a Régiók Bizottságának ...-i véleményére[2],

  –   tekintettel az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 14-i határozatára, miszerint engedélyezi az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára, hogy felossza a fent említett bizottsági javaslatot és két különálló jogalkotási jelentést készítsen az alapján,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0323/2017),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  70 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  2016/794/EU rendelet

  4 cikk – 1 bekezdés – n pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  n)  létrehozza, kezeli és frissíti [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet] 29. cikkében említett ETIAS-figyelőlistát, összhangban a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjával.

  n)  létrehozza, kezeli és frissíti [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet] 29. cikkében említett ETIAS-figyelőlistát, összhangban a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjával. Az igazgatótanács az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően iránymutatásokat fogad el az ETIAS-figyelőlista céljából végzett információfeldolgozásra vonatkozó eljárások további pontosítása érdekében.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  82 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Ezt a rendeletet a Bizottság által [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet] 77. cikkével összhangban meghatározott időponttól kell alkalmazni.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  HL C xx., ..., xx. o.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS), valamint az (EU) 2016/794 rendelet módosítása

  Hivatkozások

  N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  14.9.2017

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  14.9.2017

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  BUDG

  26.9.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Kinga Gál

  25.9.2017

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  22.3.2017

  26.6.2017

  28.9.2017

  19.10.2017

  Az elfogadás dátuma

  19.10.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  42

  13

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

  Benyújtás dátuma

  23.10.2017

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  42

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

  ECR

  Monica Macovei, Helga Stevens

  EFDD

  Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

  PPE

  Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

  13

  -

  EFDD

  Gerard Batten, Raymond Finch

  ENF

  Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  3

  0

  ECR

  Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás