Eljárás : 2016/0357B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0323/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0323/2017

Viták :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0308

JELENTÉS     ***I
PDF 460kWORD 73k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Kinga Gál

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0731),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 88. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0466/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának ...-i véleményére(2),

–   tekintettel az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 14-i határozatára, miszerint engedélyezi az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára, hogy felossza a fent említett bizottsági javaslatot és két különálló jogalkotási jelentést készítsen az alapján,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0323/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/794/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – n pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  létrehozza, kezeli és frissíti [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet] 29. cikkében említett ETIAS-figyelőlistát, összhangban a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjával.

n)  létrehozza, kezeli és frissíti [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet] 29. cikkében említett ETIAS-figyelőlistát, összhangban a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjával. Az igazgatótanács az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően iránymutatásokat fogad el az ETIAS-figyelőlista céljából végzett információfeldolgozásra vonatkozó eljárások további pontosítása érdekében.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

82 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezt a rendeletet a Bizottság által [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet] 77. cikkével összhangban meghatározott időponttól kell alkalmazni.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C xx., ..., xx. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS), valamint az (EU) 2016/794 rendelet módosítása

Hivatkozások

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Az elfogadás dátuma

19.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

13

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Benyújtás dátuma

23.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat