Procedūra : 2016/0357B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0323/2017

Pateikti tekstai :

A8-0323/2017

Debatai :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0308

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 673kWORD 68k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Kinga Gál

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0731),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 88 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0466/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 14 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui padalyti į pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0323/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/794

4 straipsnio 1 dalies n punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  rengia, valdo ir atnaujina [Reglamento, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 29 straipsnyje nurodytą ETIAS stebėjimo sąrašą, pagal 18 straipsnio 2 dalies a punktą.

n)  rengia, valdo ir atnaujina [Reglamento, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 29 straipsnyje nurodytą ETIAS stebėjimo sąrašą, pagal 18 straipsnio 2 dalies a punktą. Valdyba, pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priima gaires, kuriose išsamiau nustatomos informacijos tvarkymo ETIAS stebėjimo sąrašo tikslais procedūros.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis reglamentas taikomas nuo Komisijos pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624] 77 straipsnį nustatytos dienos.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C xx ..., p. xx.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/794

Nuorodos

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Priėmimo data

19.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

13

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Pateikimo data

23.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika