Procedūra : 2016/0357B(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0323/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0323/2017

Debates :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0308

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 689kWORD 73k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/794 nolūkā izveidot ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Kinga Gál

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/794 nolūkā izveidot ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0731),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 88. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0466/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 27. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu(2),

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 14. septembra lēmumu atļaut Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu un, balstoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0323/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

70. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 2016/794

4. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

n)  sagatavo, pārvalda un atjaunina [Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 29. pantā minēto ETIAS kontrolsarakstu saskaņā ar 18. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

n)  sagatavo, pārvalda un atjaunina [Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 29. pantā minēto ETIAS kontrolsarakstu saskaņā ar 18. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Valde pēc apspriešanās ar EDAU pieņem pamatnostādnes, kurās sīkāk precizē procedūras informācijas apstrādei ETIAS kontrolsaraksta vajadzībām.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

82. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šo regulu piemēro no dienas, ko nosaka Komisija saskaņā ar 77. pantu [Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624].

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) 2016/794

Atsauces

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Pieņemšanas datums

19.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

13

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Iesniegšanas datums

23.10.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika