Procedure : 2016/0357B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0323/2017

Ingediende teksten :

A8-0323/2017

Debatten :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0308

VERSLAG     ***I
PDF 369kWORD 79k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Kinga Gál

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0731),

–  gezien artikel 294, lid 2 en artikel 88, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0466/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2017(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...(2),

–  gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 september 2017 om de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken toestemming te geven om het voornoemde Commissievoorstel te splitsen en op basis daarvan twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op te stellen,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0323/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 70 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) nr. 2016/794

Artikel 4 – lid 1 – letter n

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

n)  de in artikel 29 van de [verordening tot vaststelling van een Europees systeem voor reisinformatie en ‑autorisatie] bedoelde ETIAS-watchlist opstellen, beheren en bijwerken overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a).

n)  de in artikel 29 van de [verordening tot vaststelling van een Europees systeem voor reisinformatie en ‑autorisatie] bedoelde ETIAS-watchlist opstellen, beheren en bijwerken overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a). De raad van bestuur keurt, na raadpleging van de EDPS, richtsnoeren goed voor de nadere omschrijving van de informatieverwerkingsprocedures met het oog op de opstelling van de ETIAS-watchlist.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 82 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze verordening treedt in werking vanaf de door de Commissie overeenkomstig artikel 77 vastgestelde datum [Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624].

(1)

Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)

PB C xx van ..., blz. .


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en wijziging van Verordening (EU) nr. 2016/794

Document- en procedurenummers

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Datum goedkeuring

19.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

13

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Datum indiening

23.10.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid