Postup : 2016/0357B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0323/2017

Predkladané texty :

A8-0323/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0308

SPRÁVA     ***I
PDF 622kWORD 79k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Kinga Gál

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0731),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2a a článok 88 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0466/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 14. septembra 2017 povoliť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0323/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2016/794

Článok 4 – odsek 1 – písmeno n

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  zostavuje, spravuje a aktualizuje kontrolný zoznam systému ETIAS uvedený v článku 29 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)] v súlade s článkom 18 ods. 2 písm. a).

n)  zostavuje, spravuje a aktualizuje kontrolný zoznam systému ETIAS uvedený v článku 29 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)] v súlade s článkom 18 ods. 2 písm. a). Správna rada prijíma usmernenia, v ktorých sa ďalej špecifikujú postupy spracúvania informácií na účely kontrolného zoznamu systému ETIAS, a to po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 82 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu stanoveného Komisiou v súlade s článkom 77 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624].

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C xx, …, s. xx.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794

Referenčné čísla

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Rapporteurs

       dátum vymenovania

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Dátum prijatia

19.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

42

13

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Dátum predloženia

23.10.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia