Postopek : 2016/0357B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0323/2017

Predložena besedila :

A8-0323/2017

Razprave :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0308

POROČILO     ***I
PDF 601kWORD 74k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Kinga Gál

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0731),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 88(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0466/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 14. septembra 2017, s katerim je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pooblastila, da predlog Komisije razdeli in pripravi dve ločeni zakonodajni poročili,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0323/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2016/794

Člen 4 – odstavek 1 – točka n

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  vzpostavi, upravlja in posodablja nadzorni seznam ETIAS iz člena 29 [Uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] v skladu s členom 18(2)(a).

(n)  vzpostavi, upravlja in posodablja nadzorni seznam ETIAS iz člena 29 [Uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] v skladu s členom 18(2)(a). Upravni odbor po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov sprejme smernice s podrobnejšo opredelitvijo postopkov za obdelavo informacij za namene nadzornega seznama ETIAS.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba se uporablja od datuma, ki ga določi Komisija v skladu s členom 77 [Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624].

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C xx, …, str. xx.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter sprememba Uredbe (EU) 2016/794

Referenčni dokumenti

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Datum sprejetja

19.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

13

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Datum predložitve

23.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov