Förfarande : 2016/0357B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0323/2017

Ingivna texter :

A8-0323/2017

Debatter :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0308

BETÄNKANDE     ***I
PDF 370kWORD 78k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Kinga Gál

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0731),

–  med beaktande av artikel 294.2 och 88.2a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0466/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 14 september 2017 om att ge utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0323/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 70 – led 1

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led n

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

n)  Inrätta, förvalta och aktualisera Etias bevakningslista som avses i artikel 29 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] i enlighet med artikel 18.2 a.

n)  Inrätta, förvalta och aktualisera Etias bevakningslista som avses i artikel 29 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] i enlighet med artikel 18.2 a. Styrelsen ska anta riktlinjer som närmare anger förfarandena för hanteringen av uppgifter för Etias bevakningslista, efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 82 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska tillämpas från och med det datum som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 77 i [Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624].

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C , , s. .


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Referensnummer

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Behandling i utskott

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Antagande

19.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

13

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Ingivande

23.10.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy