Procedure : 2016/0166(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0325/2017

Indgivne tekster :

A8-0325/2017

Forhandlinger :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0484

HENSTILLING     ***
PDF 381kWORD 50k
20.10.2017
PE 608.080v02-00 A8-0325/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

(12409/2016 – C8‑0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Liisa Jaakonsaari

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12409/2016),

–  der henviser til udkastet til udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side (09452/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 37 og artikel 31, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, og artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207 og 209 samt artikel 218, stk. 6., andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0469/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0325/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Kasakhstans regering og parlament.


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (27.9.2017)

til Udenrigsudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

(12409/2016 – C8‑0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Ordfører for udtalelse: David Borrelli

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

Referencer

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

24.11.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

David Borrelli

13.7.2016

Behandling i udvalg

10.7.2017

30.8.2017

 

 

Dato for vedtagelse

25.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

25

+

ALDE

Hannu Takkula, Marietje Schaake

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

2

-

ENF

France Jamet, Edouard Ferrand

4

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Verts/ALE

Heidi Hautala

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

Referencer

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

17.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.11.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

24.11.2016

INTA

24.11.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

21.6.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Liisa Jaakonsaari

13.12.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

9.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rebecca Harms, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

Dato for indgivelse

23.10.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

7

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

1

0

ENF

Mario Borghezio

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik