SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

  20.10.2017 - (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)) - ***

  Väliskomisjon
  Raportöör: Liisa Jaakonsaari

  Menetlus : 2016/0166(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0325/2017
  Esitatud tekstid :
  A8-0325/2017
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

  (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12409/2016),

  –  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu eelnõu (09452/2015),

  –  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 37 ja artikli 31 lõikele 1 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artiklitele 207 ja 209 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja lõike 8 teisele lõigule (C8-0469/2016),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

  –  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A8-0325/2017),

  1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kasahstani Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

  RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (27.9.2017)

  väliskomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta
  (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

  Arvamuse koostaja: David Borrelli

  ******

  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil soovitada Euroopa Parlamendil kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta.

  NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping

  Viited

  12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

  Vastutav komisjon

   

  AFET

   

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  INTA

  24.11.2016

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  David Borrelli

  13.7.2016

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  10.7.2017

  30.8.2017

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  25.9.2017

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  25

  2

  4

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

  25

  +

  ALDE

  Hannu Takkula, Marietje Schaake

  ECR

  Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

  S&D

  Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

  2

  ENF

  France Jamet, Edouard Ferrand

  4

  0

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

  Verts/ALE

  Heidi Hautala

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping

  Viited

  12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  17.11.2016

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  AFET

  24.11.2016

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  DEVE

  24.11.2016

  INTA

  24.11.2016

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  DEVE

  21.6.2016

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Liisa Jaakonsaari

  13.12.2016

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  9.10.2017

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  10.10.2017

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  46

  7

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Rebecca Harms, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

  Esitamise kuupäev

  23.10.2017

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  46

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  ECR

  Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

  7

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

  1

  0

  ENF

  Mario Borghezio

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu