Menettely : 2016/0166(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0325/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0325/2017

Keskustelut :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0484

SUOSITUS     ***
PDF 375kWORD 50k
20.10.2017
PE 608.080v02-00 A8-0325/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Liisa Jaakonsaari

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12409/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetuksi kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi (09452/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan ja 31 artiklan 1 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 ja 209 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0469/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0325/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kazakstanin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.9.2017)

ulkoasiainvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Valmistelija: David Borrelli

******

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus

Viiteasiakirjat

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

AFET

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

24.11.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

David Borrelli

13.7.2016

Valiokuntakäsittely

10.7.2017

30.8.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.9.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Hannu Takkula, Marietje Schaake

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

2

-

ENF

France Jamet, Edouard Ferrand

4

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Verts/ALE

Heidi Hautala

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus

Viiteasiakirjat

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

17.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

24.11.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

24.11.2016

INTA

24.11.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

21.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Liisa Jaakonsaari

13.12.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rebecca Harms, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

7

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

1

0

ENF

Mario Borghezio

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö