RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra

  20.10.2017 - (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)) - ***

  Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  Rapporteur: Liisa Jaakonsaari

  Proċedura : 2016/0166(NLE)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0325/2017
  Testi mressqa :
  A8-0325/2017
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra

  (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

  (Approvazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12409/2016),

  –  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra (09452/2015),

  –  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 37 u l-Artikolu 31(1) u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; u bi qbil mal-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikoli 207 u 209, l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a), u l-Artikolu 218(8), it-tieni subparagrafu tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0469/2016),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0325/2017),

  1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Każakistan.

  OPINJONI tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (27.9.2017)

  għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra
  12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

  Rapporteur għal opinjoni: David Borrelli

  ******

  Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

  Titolu

  Ftehim Imsaħħaħ ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra

  Referenzi

  12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

  Kumitat responsabbli

   

  AFET

   

   

   

   

  Opinjoni mogħtija minn

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  INTA

  24.11.2016

  Rapporteur għal opinjoni

         Data tal-ħatra

  David Borrelli

  13.7.2016

  Eżami fil-kumitat

  10.7.2017

  30.8.2017

   

   

  Data tal-adozzjoni

  25.9.2017

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  25

  2

  4

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

  25

  +

  ALDE

  Hannu Takkula, Marietje Schaake

  ECR

  Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

  S&D

  Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

  2

  -

  ENF

  France Jamet, Edouard Ferrand

  4

  0

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

  Verts/ALE

  Heidi Hautala

  Tifsira tas-simboli użati:

  +  :  favur

  -  :  kontra

  0  :  astensjoni

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Ftehim Imsaħħaħ ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra

  Referenzi

  12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

  Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

  17.11.2016

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFET

  24.11.2016

   

   

   

  Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  DEVE

  24.11.2016

  INTA

  24.11.2016

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  DEVE

  21.6.2016

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Liisa Jaakonsaari

  13.12.2016

   

   

   

  Eżami fil-kumitat

  9.10.2017

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  10.10.2017

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  46

  7

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Rebecca Harms, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

  Data tat-tressiq

  23.10.2017

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  46

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  ECR

  Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

  7

  -

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

  1

  0

  ENF

  Mario Borghezio

  Tifsira tas-simboli użati:

  +  :  favur

  -  :  kontra

  0  :  astensjoni