AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds

  20.10.2017 - (12409/2016 – C8‑0469/2016 – 2016/0166(NLE)) - ***

  Commissie buitenlandse zaken
  Rapporteur: Liisa Jaakonsaari

  Procedure : 2016/0166(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0325/2017
  Ingediende teksten :
  A8-0325/2017
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds

  (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12409/2016),

  –  gezien het ontwerp van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (09452/2015),

  –  gezien het verzoek van de Europese Raad om goedkeuring, in overeenstemming met artikel 37 en artikel 31, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in overeenstemming met artikel 91, artikel 100, lid 2, artikelen 207 en 209, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0469/2016),

  –  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

  –  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A8-0325/2017),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kazachstan.

  ADVIES van de Commissie internationale handel (27.9.2017)

  aan de Commissie buitenlandse zaken

  inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds
  (12409/2016 – C8‑0469/2016 – 2016/0166(NLE))

  Rapporteur voor advies: David Borrelli

  ******

  De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds.

  PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

  Titel

  Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds

  Document- en procedurenummers

  12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

  Commissie ten principale

   

  AFET

   

   

   

   

  Advies uitgebracht door

         Datum bekendmaking

  INTA

  24.11.2016

  Rapporteur voor advies

         Datum benoeming

  David Borrelli

  13.7.2016

  Behandeling in de commissie

  10.7.2017

  30.8.2017

   

   

  Datum goedkeuring

  25.9.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  25

  2

  4

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

  25

  +

  ALDE

  Hannu Takkula, Marietje Schaake

  ECR

  Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

  S&D

  Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

  2

  -

  ENF

  France Jamet, Edouard Ferrand

  4

  0

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

  Verts/ALE

  Heidi Hautala

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds

  Document- en procedurenummers

  12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

  Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

  17.11.2016

   

   

   

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  AFET

  24.11.2016

   

   

   

  Medeadviserende commissies

         Datum bekendmaking

  DEVE

  24.11.2016

  INTA

  24.11.2016

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  DEVE

  21.6.2016

   

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Liisa Jaakonsaari

  13.12.2016

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  9.10.2017

   

   

   

  Datum goedkeuring

  10.10.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  46

  7

  1

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Rebecca Harms, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

  Datum indiening

  23.10.2017

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  46

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  ECR

  Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

  7

  -

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

  1

  0

  ENF

  Mario Borghezio

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding