Διαδικασία : 2017/2066(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0326/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0326/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 20
CRE 13/11/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.7
CRE 14/11/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0428

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 762kWORD 78k
20.10.2017
PE 605.928v02-00 A8-0326/2017

σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

(2017/2066(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Olle Ludvigsson

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

(2017/2066(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2007, για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (COM(2007)0226),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για την καταναλωτική πίστη)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001(3),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων» (COM(2011)0941),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης («Report on Good Practices on Comparison Websites»), που εκπονήθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και διαφάνειας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών - ΙΕΣΠ («Opinion to EU Institutions on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs»), που εκπονήθηκε τον Απρίλιο 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/EK και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη)(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών)(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση) (οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων)(10),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής και περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (COM(2015)0630),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της 21ης Μαρτίου 2016, στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

  έχοντας υπόψη το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 446, του Ιουλίου του 2016, σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(11),

  έχοντας υπόψη την έκθεση της Better Finance με τίτλο «Pension Savings: The Real Return» (Συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις: οι πραγματικές αποδόσεις), που εκπονήθηκε το 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με την χρηματοοικονομική τεχνολογία: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα(12),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση των ΕΕΑ, της 21ης Μαρτίου 2017·

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής» (COM(2017)0139),

  έχοντας υπόψη την μελέτη αγοράς για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που εξέδωσε η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο 2017,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ.1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0326/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί επαρκώς και να είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, χρειάζεται επείγουσα και αποτελεσματική δράση για τη διευκόλυνση της καινοτομίας προς όφελος των τελικών χρηστών, με ταυτόχρονη αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση των τιμών και την αύξηση των επιλογών και της ποικιλίας των προϊόντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στη φιλοδοξία μας για υπέρβαση των εθνικών φραγμών και για τον περιορισμό των υφιστάμενων τάσεων παρεμπόδισης της καινοτομίας στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά τις διασυνοριακές λιανικές επενδύσεις στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα ευκολότερα ζητήματα αλλά και τα σημαντικότερα εμπόδια που υπάρχουν σε αυτήν την αγορά, τα οποία περιλαμβάνουν τη γλώσσα, τις ανησυχίες σχετικά με την απάτη ή το έγκλημα, την αβεβαιότητα σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις, τις διαφορές στη νομοθεσία περί κινητών αξιών και στο εταιρικό δίκαιο, τις άγνωστες διαδικασίες προσφυγής και αφερεγγυότητας και την έλλειψη εμπιστοσύνης στα πλαίσια για την προστασία των καταναλωτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα είναι βιώσιμη μόνο εάν αντιπροσωπεύει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ουσιαστικό ανταγωνισμό και προστασία των καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και για τους ευάλωτους καταναλωτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 446 καταλήγει στο συμπέρασμα πως, όταν πρόκειται για χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αγοράζουν ως επί το πλείστον στη χώρα τους και συχνά ούτε καν εκφράζουν την ανάγκη ή την επιθυμία να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στο εξωτερικό, αν και υπάρχουν επίσης εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να το πράξουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και στο δικό τους κράτος μέλος, μόνο ένα μικρό ποσοστό αναζητά πιο ελκυστικές προσφορές και αλλάζει πάροχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνακόλουθη έλλειψη (διασυνοριακού) ανταγωνισμού μπορεί να εμποδίσει τους καταναλωτές και τους μικροεπενδυτές να επιτύχουν τους καλύτερους δυνατούς όρους στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζουν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον ορισμό της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) που διατυπώθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, βάσει του οποίου η FinTech θα πρέπει να νοείται ως χρηματοοικονομική που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, επηρεάζοντας το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα σε όλες τις συνιστώσες του, από τις τράπεζες έως τις ασφαλίσεις, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις επενδυτικές συμβουλές, τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υποδομές της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή τεχνολογιών στην παροχή λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην εξάλειψη ορισμένων εμποδίων στην εσωτερική αγορά και να ενισχύσει την λειτουργική αποτελεσματικότητα του τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση δεν αρκεί από μόνη της για την άρση των εμποδίων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενότερη ολοκλήρωση των διασυνοριακών λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η αγορά μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ζήτησης μετά από ενημέρωση, η οποία αναβαθμίζει τα πρότυπα ποιότητας σε αυτόν τον τομέα·

1.  σημειώνει ότι στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, λαμβάνονται υπόψη ορισμένες από τις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με στόχο να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη μιας ισχυρής και βασισμένης στην τεχνολογία ενιαίας αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και παράλληλα να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός, να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων, να μειωθούν οι τιμές να καταπολεμηθούν η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· πιστεύει, ωστόσο, ότι το σχέδιο δράσης δεν ανταποκρίνεται στην φιλοδοξία για δημιουργία ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διαφάνεια, την ανάπτυξη και την καινοτομία, με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα λιανικής· σημειώνει τα συνεχή υψηλά επίπεδα και την αδιαφάνεια των τελών και των προμηθειών που σχετίζονται με τις ιδιωτικές συντάξεις, τα ταμεία επενδύσεων και άλλα προϊόντα λιανικής, που μειώνουν σημαντικά τις πραγματικές αποδόσεις για τους ιδιώτες επενδυτές· συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη της Επιτροπής ότι η μεταφορά και εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατά τα τελευταία έτη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της MIFID2 και της IDD, θα πρέπει να διατηρηθεί και να της δοθεί προτεραιότητα, ενώ θα πρέπει να υποβληθούν και νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, εάν χρειασθεί·

2.  επικροτεί την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων που συμβάλλουν στον ανταγωνισμό στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στη δημιουργία ευκαιριών για τους καταναλωτές· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2016 η χρηματοδότηση της FinTech στην Ευρώπη ανήλθε σε μόλις 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, έναντι 12,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα, γεγονός που αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ταχεία αλλαγή της νοοτροπίας και επαρκή κανονιστική ανταπόκριση στις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική αγορά στον τομέα της καινοτομίας· τονίζει ότι μια πραγματικά ενιαία αγορά για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην οποία θα διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ίσοι όροι ανταγωνισμού και για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, θα καταστήσει την ΕΕ ελκυστική ως κόμβο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες και καλύτερες επιλογές, σε χαμηλότερες τιμές· τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, παρά τις κανονιστικές προκλήσεις που ενέχουν, προσφέρουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες για καινοτομία που ωφελεί τον τελικό χρήστη και δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

3.  θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κάθε είδους – συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ανοίγματος τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου, της παροχής τραπεζικών καρτών, των καταναλωτικών και των στεγαστικών δανείων, των ασφαλειών και του δημοσίου χρέους – μπορούν να παρέχονται σε διασυνοριακή βάση·

4.  θεωρεί ότι είναι αντίθετο προς τις αρχές της εσωτερικής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να απαιτείται από τους πελάτες να είναι κάτοικοι του κράτους μέλους στο οποίο προσφέρεται το χρηματοπιστωτικό προϊόν – συμπεριλαμβανομένων των κρατικών χρεωστικών τίτλων – ή να διαθέτουν εθνικό έγγραφο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, για την ουσιαστική παροχή του προϊόντος·

5.  πιστεύει ότι θα ήταν επωφελές να διευκολυνθεί η απόκτηση κρατικών χρεωστικών τίτλων από ιδιώτες επενδυτές·

6.  θεωρεί, σύμφωνα και με την παράγραφο 135 του ψηφίσματός του, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ(13), ότι οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την καταβολή προμηθειών από τον χρήστη, εκτός εάν οι εν λόγω λογαριασμοί συνδέονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες·

7.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ρευστό χρήμα μέσω των μηχανημάτων ανάληψης μετρητών είναι μια σημαντική υπηρεσία που πρέπει να διευκολύνεται, να παρέχεται χωρίς χρήση καταχρηστικών πρακτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, και ως εκ τούτου να μην συνεπάγεται υπερβολικό κόστος·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι συνεχίζεται η πρακτική της ακύρωσης των καρτών πληρωμής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν ο δικαιούχος μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος, και ζητεί να αναληφθεί δράση για το ζήτημα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των εθνικών αρχών·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης έχει στόχο να αντιμετωπίσει σειρά σημαντικών ζητημάτων και ότι σε ορισμένους τομείς προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή, με σαφές χρονοδιάγραμμα·

10.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει περισσότερο προορατικό ρόλο, χρησιμοποιώντας την Ένωση Κεφαλαιαγορών και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για την υποστήριξη της αναπτυσσόμενης αγοράς βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων, προωθώντας τις βιώσιμες επενδύσεις μέσω της παροχής αποτελεσματικών και τυποποιημένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ESG) πληροφοριών από εισηγμένες εταιρείες και χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες και της κατάλληλης αποτύπωσης αυτών των κριτηρίων στα συστήματα διαχείρισης των επενδύσεων και στα πρότυπα δημοσιοποίησης· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να προωθήσει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ESG) «υπηρεσίες αξιολόγησης» και ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αγορά πράσινων ομολόγων με βάση τη σχετική μελέτη της Επιτροπής και τις εργασίες της ομάδας έρευνας της G20 για την πράσινη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ενός «αποταμιευτικού λογαριασμού της ΕΕ», με στόχο την αποδέσμευση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και την υποστήριξη της οικολογικής μετάβασης στην Ευρώπη·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ζωτικών οικονομικών κέντρων που παρέχουν δυναμικές αγορές για τις λιανικές υπηρεσίες·

12.  θεωρεί ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και διαφάνειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· επιμένει κυρίως στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της βασικής οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, καθώς και ότι είναι αναγκαία περαιτέρω μέτρα, όπως οι πολιτικές για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση· πιστεύει ότι η ενωσιακή και εθνική χρηματοπιστωτική νομοθεσία για τους καταναλωτές πρέπει να ενισχυθεί και να επιβληθεί, και εφόσον χρειάζεται, να εναρμονιστεί καλύτερα σε όλα τα κράτη μέλη·

13.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής «ίδια υπηρεσία, ίδιος κίνδυνος, ίδιος κανόνας, ίδια εποπτεία», ώστε να μην νοθεύεται ο ανταγωνισμός, ιδίως με την εμφάνιση νέων παραγόντων στην αγορά· τονίζει ότι ο κανόνες αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη για την καινοτομία· παροτρύνει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη χρήση των γενικών ορθών διατάξεων που σήμερα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατ’ αντανάκλαση από τα κράτη μέλη για τον αποκλεισμό της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά τους, και να ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές προκειμένου να διαμεσολαβούν ενεργά μεταξύ των κρατών μελών όταν αυτά ερμηνεύουν διαφορετικά τη χρήση των εν λόγω διατάξεων·

14.  τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να ωφελεί τις ΜΜΕ τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε επίπεδο ζήτησης· διευκρινίζει ότι, από πλευράς προσφοράς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, ενώ, όσον αφορά την ζήτηση, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε διασυνοριακές αγορές· υπογραμμίζει ότι η αύξηση του ανταγωνισμού δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των ΜΜΕ που παρέχουν λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ) διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και την εξουσία για την εκτέλεση όλων των κανονιστικών και εποπτικών καθηκόντων τους, προς το συμφέρον της προστασίας των καταναλωτών·

16.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο θέσπισης 29ου καθεστώτος για τα λιανικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τυποποιημένες προκαθορισμένες επιλογές για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην ΕΕ, κατά το πρότυπο του βασικού τραπεζικού λογαριασμού και του μοντέλου PEPP·

Δράση 1 - Μείωση των επιβαρύνσεων για συναλλαγές σε νομίσματα εκτός του ευρώ

17.  υπενθυμίζει ότι τα τέλη των διασυνοριακών πληρωμών εκτός της ζώνης του ευρώ παραμένουν υψηλά· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει σύντομα μια αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001, προκειμένου να μειωθούν οι επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές συναλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για την απουσία ενός κοινού ευρωπαϊκού επιγραμμικού συστήματος τραπεζικών πληρωμών όπως για παράδειγμα μια πανευρωπαϊκή, ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα·

Δράση 2 - Διαφάνεια στην αγοραπωλησία συναλλάγματος

18.  τονίζει ότι η επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι βασική για την αντιμετώπιση της έλλειψης διαφάνειας στο πλαίσιο της «δυναμικής αγοραπωλησίας συναλλάγματος»· επισημαίνει ότι η οδηγία (EΕ) 2015/2366 θεσπίζει την υποχρέωση των επιχειρηματιών να επισημαίνουν με σαφήνεια και να παρουσιάζουν το τελικό κόστος της δυναμικής αγοραπωλησίας συναλλάγματος για τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις στις οποίες οι καταναλωτές πραγματοποιούν αναλήψεις από ΑΤΜ οι οποίες ενέχουν αγοραπωλησία συναλλάγματος· τονίζει ωστόσο ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τις καλύτερες δυνατές τιμές και να έχουν επίγνωση των τελών και των πρόσθετων εξόδων όταν προβαίνουν σε συναλλαγές, πληρωμές στο εξωτερικό ή αναλήψεις από ΑΤΜ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης πρακτικών δυναμικής αγοραπωλησίας συναλλάγματος· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι θα γνωστοποιούν οποιαδήποτε ανατίμηση συναλλαγματικής ισοτιμίας ως επιβάρυνση στο πλαίσιο της γνωστοποίησης των εξόδων και των επιβαρύνσεων σύμφωνα με την οδηγία PSD2, και να παρουσιάζονται με διαφανή τρόπο οι ισοτιμίες που παρέχονται από διάφορους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· σημειώνει ότι η ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των καταναλωτών έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη αυτού του στόχου· συνιστά να διενεργηθούν έρευνες του τύπου «Mystery shopping» σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό, αφενός, την αξιολόγηση και τη δημοσιοποίηση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή πρόσβαση, της ποιότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ και, αφετέρου, την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών·

Δράση 3 - Ευκολότερη αλλαγή προϊόντων

19.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι λίγοι καταναλωτές αλλάζουν προμηθευτή όσον αφορά τα περισσότερα τραπεζικά προϊόντα και τα προϊόντα ασφαλειών πλην ασφαλειών ζωής, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο για την είσοδο σε διασυνοριακές αγορές λιανικής, και επομένως προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν επωφελέστερες λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ, καθώς και να καταγγέλλουν χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, και να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διασυνοριακή πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα· υπογραμμίζει το μεγάλο δυναμικό παροχής διασυνοριακών ασφαλιστικών προϊόντων όπως είναι η ασφάλιση οχημάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποφασίζουν με ποιον συνάπτουν σύμβαση· παροτρύνει την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία του ελέγχου των επιθετικών πρακτικών δανεισμού και των δανείων βάσει αναμενόμενων μελλοντικών εσόδων, που είχαν ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση ευάλωτων καταναλωτών και μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

20.  επικροτεί τη φιλοδοξία της Επιτροπής να ενσωματώσει τα επιτεύγματα της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, ώστε να διευκολυνθεί η αλλαγή παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες που να στοχεύουν ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να τερματιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός και να διευκολυνθεί έτσι η μετάβαση των πελατών σε πιο ευνοϊκές λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η πρέπουσα δημοσιοποίηση και η επαρκής προστασία των καταναλωτών θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Δράση 4 - Δικτυακοί τόποι ποιοτικής σύγκρισης

21.  τονίζει την χρησιμότητα μιας καλά διαρθρωμένης και εύχρηστης ενωσιακής διαδικτυακής πύλης συγκρίσεων η οποία να καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το φάσμα των υφισταμένων ανεξάρτητων διαδικτυακών πυλών στα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτόν· υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία σύγκρισης πρέπει να είναι ακριβή και να έχουν ουσιαστική σημασία για τους καταναλωτές και δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στις τιμές των προϊόντων αλλά και στην ποιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη άλλα κριτήρια, όπως η διαθεσιμότητα δικτύων υποκαταστημάτων, οι προσωπικές επαφές και η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών πρακτικών και έχοντας κατά νου ότι μόνο όμοια προϊόντα μπορούν να συγκριθούν· επισημαίνει ότι τα προϊόντα θα πρέπει να συγκρίνονται μόνο με παρόμοια προϊόντα ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των καταναλωτών·

22.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει εργαλεία όπως τα μονοαπευθυντικά σημεία επικοινωνίας, τα οποία θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα βοηθήσουν τις εταιρείες λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Δράση 5 — Βελτίωση της ασφάλισης οχημάτων

23.  φρονεί ότι μετά την επανεξέταση της οδηγίας για την ασφάλιση των αυτοκινήτων που πραγματοποίησε η Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, οι τροποποιήσεις στην οδηγία θα είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της αποζημίωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής φορητότητας και της αναγνώρισης των εκπτώσεων λόγω καλής οδήγησης, υπό το φως, μεταξύ άλλων, των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις οποίες το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλιση οχημάτων πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό για την αντιμετώπιση της μη αναγνώρισης των εκπτώσεων λόγω καλής οδήγησης και να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζεται υπό τις συνθήκες που είχαν προβλέψει οι συννομοθέτες·

Δράση 6 - Διαφανής τιμολόγηση των ενοικιάσεων αυτοκινήτων

24.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο είναι αναγκαίες νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων που πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα με σκοπό να εξασφαλιστεί διαφανής τιμολόγηση που να καλύπτει όλα τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων σε όλα τα κράτη μέλη·

Δράση 7 - Βαθύτερη ενιαία αγορά καταναλωτικής πίστης

25.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των καταναλωτών, εάν η Επιτροπή σκοπεύει να διερευνήσει τρόπους διευκόλυνσης της διασυνοριακής πρόσβασης σε πιστώσεις· ζητεί την ανάληψη δράσης για να βρεθεί ένας τρόπος συντονισμού των πληροφοριών για τις οφειλές, στη βάση της πλήρους συμμόρφωσης προς την ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένων των νομοθετημάτων για την προστασία των δεδομένων και την προστασία των καταναλωτών, έτσι ώστε κάθε πιστωτής να γνωρίζει το ύψος του χρέους του πελάτη πριν του χορηγήσει περαιτέρω πίστωση και με αυτόν τον τρόπο να διαμορφωθεί μια αποτελεσματικότερη αγορά, όπου θα είναι δυνατός ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων πίστωσης· καλεί, για τον σκοπό αυτό, να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αιτίων της υπερχρέωσης των καταναλωτών· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική εκπαίδευση αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για την προστασία των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της υπερχρέωσης· εν προκειμένω, παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και να καλλιεργήσει την πολυμερή συνεργασία στον σημαντικό αυτόν τομέα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) που χορηγούν στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα να λάβει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης αυτής· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι μόνο εσφαλμένα δεδομένα θα μπορούν να μεταβάλλονται και ότι θα χρησιμοποιούνται μόνο επαληθεύσιμα και σχετικά δεδομένα· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η συγκατάθεση που παρέχεται για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και ότι τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν και να προσαρμόζουν τη συγκατάθεσή τους·

Δράση 8 - Δίκαιοι κανόνες προστασίας των καταναλωτών

26.  ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει προσεκτικά μήπως οι εθνικοί κανόνες και πρακτικές προστασίας των καταναλωτών ενεργούν ως αθέμιτα εμπόδια για τις διασυνοριακές επενδύσεις και εάν, σύμφωνα με την πάγια νομοθεσία και νομολογία για την εσωτερική αγορά, δικαιολογούνται για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που είναι αναγκαίοι και ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους· τονίζει ότι οι συναφείς ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών συχνά αφήνουν σκοπίμως ένα περιθώριο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία να ενσωματωθεί στις υφιστάμενες εθνικές κανονιστικές διατάξεις· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εξάλειψη των εθνικών εμποδίων δεν πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της προστασίας των καταναλωτών και ότι η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κατευθυντήρια προτεραιότητα κατά την κατάρτιση της σχετικής νομοθεσίας· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των εγγράφων που παράγουν οι πάροχοι λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, δεν απαιτούνται στην πραγματικότητα αυστηρά από τη νομοθεσία, ενώ επιπλέον συνιστούν επιβάρυνση που μπορεί να επιφέρει αδικαιολόγητα υψηλό κόστος για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει αυτά τα έγγραφα με στόχο να τα εξορθολογίσει, χωρίς να θυσιάσει τα οφέλη για την προστασία των καταναλωτών· τονίζει ότι η πρόσβαση σε συναφείς και κατανοητές πληροφορίες έχει ζωτική σημασία προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για χρηματοπιστωτικά ζητήματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό που έχει καθοριστική σημασία είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα των παρεχόμενων πληροφοριών· τονίζει την ανάγκη του αποτελεσματικότερου δυνατού συντονισμού των απαιτήσεων πληροφόρησης έναντι των πελατών που προβλέπονται σε διάφορες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι διπλές ή αντιφατικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης, προκειμένου να μην προκύπτουν περιττή γραφειοκρατία και περιττά έξοδα και να μην προκαλείται σύγχυση στον πελάτη·

27.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας γενικού χαρακτήρα με σκοπό τη μετάβαση από το τρέχον κατακερματισμένο συνονθύλευμα των οδηγιών MiFID, IDD, ΟΔΟΕΕ κ.λπ. προς την ολοκλήρωση ενός σταθερού και συνεκτικού πλαισίου διαφάνειας για τους καταναλωτές, εξαλείφοντας την περιττή πολυπλοκότητα για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διεύρυνση της χρήσης στην τομεακή νομοθεσία της εντολής των ΕΕΑ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και να λάβει υπόψη της το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της επερχόμενης αναθεώρησης της χρηματοδότησης και διακυβέρνησης των ΕΕΑ· καλεί την Επιτροπή να δώσει εντολή στις ΕΕΑ να ηγηθούν των εργασιών με αντικείμενο τη σύγκλιση των πρακτικών εποπτείας της επιχειρηματικής συμπεριφοράς μεταξύ των κρατών μελών·

28.  εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να οργανώσει εκστρατεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με το δίκτυο FIN-NET, το οποίο βοηθά τους καταναλωτές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους χωρίς να πρέπει να προσφεύγουν σε δικαστήρια, μέσω της εύρεσης ενός αρμόδιου φορέα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών· πιστεύει ότι το FIN-NET θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω την κάλυψη που παρέχει, να αποσαφηνίσει τον ρόλο του και να βελτιώσει τον δικτυακό του τόπο·

Δράση 9 — Βελτίωση των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας

29.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένα διασυνοριακά πρότυπα και αρχές αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να μετριαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό ο κίνδυνος αύξησης της υπερχρέωσης όταν διευκολυνθεί η παροχή πιστώσεων διαδικτυακά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας ολοκληρωμένα υπόψη τα συμπεράσματα των δημοσιευμένων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη και της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη·

Δράση 10 - FinTech για λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

30.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των καταναλωτών να χρησιμοποιούν λογισμικό για την πραγματοποίηση πληρωμών και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους ίδιους·

31.  στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στο πλαίσιο των στρατηγικών της σχετικά με την ένωση των κεφαλαιαγορών (CMU) και την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και εύρυθμης ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία προς όφελος όλων των Ευρωπαίων τελικών χρηστών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πεδίο δίκαιου ανταγωνισμού· στηρίζει τη δημιουργία, από την Επιτροπή, ειδικής ομάδας δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία· επισημαίνει ότι το νέο τοπίο που προκύπτει από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας επιβάλλει την ανάπτυξη μιας σειράς κατάλληλων νέων εγγυήσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τα νέα προϊόντα ή κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την μόχλευση στις πιστωτικές πλατφόρμες FinTech·

32.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πρόταση ψηφίσματός του σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα, και να προαγάγει την προστασία του καταναλωτή, την ασφάλεια, την καινοτομία, τον δίκαιο ανταγωνισμό, καθώς και να εξασφαλίσει ότι η αρχή των «ίδιων υπηρεσιών, ίδιων κινδύνων, ίδιων κανόνων και ίδιας εποπτείας» θα εφαρμόζεται για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή θέσης· υπογραμμίζει ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα πρέπει να νοείται ως χρηματοδότηση που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, επηρεάζοντας το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα σε όλες τις συνιστώσες του, από τις τράπεζες έως τις ασφαλίσεις, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις επενδυτικές συμβουλές, τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υποδομές της αγοράς·

33.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για καινοτόμες λύσεις· επισημαίνει ότι καινοτόμες εταιρείες όπως οι FinTech εξασφαλίζουν τον ανταγωνισμό που χρειάζεται για τη δημιουργία αποτελεσματικής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

34.  υπογραμμίζει ότι τα διάφορα νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έχουν τις ίδιες ευθύνες απέναντι στους πελάτες και αναφορικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με άλλα αντίστοιχα παραδοσιακά ιδρύματα και υπηρεσίες·

Δράση 11 - Ψηφιακοί έλεγχοι ταυτότητας

35.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση στη διευκόλυνση των συναλλαγών και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει το έργο του κανονισμού eIDAS· υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής· συνηγορεί υπέρ της διαλειτουργικότητας της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ζητεί να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη μέλη (και πιθανώς πέρα από αυτά, στις χώρες ΕΟΧ και την Ελβετία)· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους υφιστάμενους κανονιστικούς φραγμούς που εμποδίζουν τη χρήση των τεχνικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τονίζει ότι οιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται, θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη·

36.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να εντοπίσει και να εξαλείψει τους κανονιστικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν τη χρήση των πανευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας έτσι τη διασυνοριακή ψηφιακή διαδικασία ψηφιακής εξοικείωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας των υπαρχόντων συστημάτων ή η ικανότητα συμμόρφωσής τους με τις επιταγές της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Δράση 12 - Διαδικτυακές πωλήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

37.  τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τον ψηφιακό κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την προστασία των καταναλωτών που συνδέονται με τις εξ αποστάσεως διαδικτυακές πωλήσεις και να δημιουργηθούν έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες· επισημαίνει τους κινδύνους που ενέχουν για τους καταναλωτές τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια που προσφέρονται με την μορφή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δηλαδή τα δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης· υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία μια ισχυρή και εναρμονισμένη ευρωπαϊκή εποπτεία, προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές και να αποφεύγονται τα κανονιστικά κενά· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η πώληση πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών ή σύγχρονων διαύλων διανομής·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η Επιτροπή δεν εξετάζει ζητήματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου στο σχέδιο δράσης της· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται στις εργασίες της ειδικής ομάδας δράσης της·

39.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν οι υπηρεσίες των παραδοσιακών τραπεζικών καταστημάτων, τα οποία παρέχουν ουσιαστική υπηρεσία στο κοινό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις ΜΜΕ, τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους καταναλωτές, οι οποίοι είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και προτιμούν τις διαπροσωπικές επαφές· αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο υποκαταστημάτων υποβαθμίζει τη χρηματοπιστωτική υποδομή σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβές για τις τοπικές κοινωνίες·

40.  παρατηρεί ότι η αυξημένη χρήση δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές, όπως είναι η ανάπτυξη περισσότερο εξατομικευμένων, κατατμημένων και φθηνότερων προσφορών με βάση τον αποτελεσματικότερο καταμερισμό κινδύνων και κεφαλαίων· από την άλλη πλευρά, εκφράζει ανησυχία για την ανάπτυξη της δυναμικής τιμολόγησης και το δυναμικό της να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές όσον αφορά την συγκρισιμότητα των προσφορών και, επομένως, τον ουσιαστικό ανταγωνισμό, καθώς και για τη συνεκτίμηση και αμοιβαιοποίηση των κινδύνων, στον πιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα·

°

°  °

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 133, 22.5.2008, σ. 66.

(2)

ΕΕ L 263, 7.10.2009, σ. 11.

(3)

ΕΕ L 266, 9.10.2009, σ. 11.

(4)

ΕΕ L 60, 28.2.2014, σ. 34.

(5)

ΕΕ L 173, 12.6.2014, σ. 349.

(6)

ΕΕ L 257, 28.8.2014, σ. 73.

(7)

ΕΕ L 257, 28.8.2014, σ. 214.

(8)

ΕΕ L 123, 19.5.2015, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 337, 23.12.2015, σ. 35.

(10)

ΕΕ L 26, 2.2.2016, σ. 19.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0434.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0211.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0027.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες την κατάλληλη χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, είναι ουσιώδες να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση για τα εναπομένοντα έτη της τρέχουσας εντολής, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη μιας γνήσιας και βασισμένης στην τεχνολογία ενιαίας αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η ψηφιοποίηση των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα μεταβάλλει την συμπεριφορά των καταναλωτών και των χρηματοπιστωτικών αγορών με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα. Κατά συνέπεια, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να προσαρμοστούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα ώστε να αρθούν τα διασυνοριακά εμπόδια, ενισχύοντας των ανταγωνισμό που ωφελεί τους καταναλωτές μέσω της εξασφάλισης καλύτερων προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές και ενισχύοντας παράλληλα τους καταναλωτές. Οι νέες νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά κατά τα επόμενα στάδια του κύκλου πολιτικής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα του επιπέδου 2 θα είναι εφεξής τα πλέον ενδεδειγμένα. Η συνεχής και στενή παρακολούθηση της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων πολιτικής. Σε τελική ανάλυση, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής καταδεικνύει μια δυναμική προσέγγιση της χάραξης πολιτικής η οποία είναι απαραίτητη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι πολυάριθμες ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την πράσινη βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εξακολουθούν να μην έχουν λάβει απάντηση από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία συνεκτική λύση για τις δυσνόητες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν προβαίνουν σε αναλήψεις από ΑΤΜ που ενέχουν μετατροπή νομισμάτων και καμία λύση που να παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων και εμπράκτως, να κατανοεί και να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζεται με αξιόπιστο τρόπο ούτε η μετατροπή νομισμάτων που σχετίζεται με πληρωμές στην ψηφιακή αγορά. Η κάπως επίμονη πρακτική της ακύρωσης των καρτών πληρωμής όταν ο δικαιούχος μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ένωσης.

Επιπλέον, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα για να τερματιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός θα συμβάλουν με καθοριστικό τρόπο στη διευκόλυνση της μετάβασης των πελατών σε πιο ευνοϊκές λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη· Η πρόκληση της αυξανόμενης τάσης των καταναλωτών να αλλάζουν προϊόντα στην αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Ακόμη και στο εσωτερικό των κρατών μελών, οι καταναλωτές είναι σε μεγάλο βαθμό «πιστοί» στην τοπική τους τράπεζα ή πάροχο ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός εντός της εσωτερικής αγοράς πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να προωθηθούν η καινοτομία και η διάθεση βελτιωμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές.

Σε αυτήν την προοπτική, η Επιτροπή θα πρέπει να επιταχύνει τις εργασίες της για να προωθήσει την αμοιβαία αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών ψηφιακής αναγνώρισης, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας των υπαρχόντων συστημάτων ή η ικανότητά τους να πληρούν τις απαιτήσεις του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν με προσοχή τον κανονισμό eIDAS και την νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντοπίζοντας και αίροντας παράλληλα τα κανονιστικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής για συμμετοχή σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διασυνοριακής ψηφιακής εξοικείωσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρωταρχική πρόκληση θα είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ένταξης κατά τα προσεχή έτη. Η πρόσβαση στις πιο βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, διασφαλίζεται από την οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών, η οποία δίνει σε κάθε καταναλωτή το δικαίωμα να διαθέτει έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών. Αν και με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται ένα φιλόδοξο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, πρέπει ασφαλώς να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες τα επόμενα έτη. Η πιο συστηματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης θα έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα κράτη μέλη.

Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η δημιουργία και διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για την εξασφάλιση επιχειρηματικού μοντέλου και τεχνολογικής ουδετερότητας σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά. Επομένως, η οικοδόμηση μιας ισχυρής και δυναμικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό εγχείρημα στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί συνέχεια. Στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο το ευρωπαϊκό εγχείρημα μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (28.9.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

(2017/2066(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Josef Weidenholzer

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές το οποίο εστιάζει σε πολλά από τα βασικά θέματα και τις πρωτοβουλίες που τέθηκαν στην έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), παραδείγματος χάριν τα θέματα που αφορούν τα τέλη διασυνοριακών συναλλαγών, την τιμολόγηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων, τις ασφάλειες αυτοκινήτων, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (eIDAS), και αυτές που στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση και η καινοτομία έχουν αλλάξει την αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με την εμφάνιση νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, επιχειρηματικών μοντέλων και παραγόντων όπως οι νέες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· πιστεύει ότι οι εξελίξεις αυτές μπορούν να βελτιώσουν την επιλογή των καταναλωτών, καθώς και να στηρίξουν τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις και την καινοτομία, και να αυξήσουν την αξιοποίηση των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις υπηρεσίες αυτές·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης έχει στόχο να αντιμετωπίσει σειρά σημαντικών ζητημάτων και ότι σε ορισμένους τομείς προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή, με σαφές χρονοδιάγραμμα·

3.  πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα συμβάλει στη στήριξη της ανάπτυξης μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν αρκεί απλώς ένα ευρύ νομικό πλαίσιο και ότι η αποτελεσματική επιβολή έχει καθοριστική σημασία· επισημαίνει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας και ιδίως της μετά την κρίση νομοθεσίας, της οποίας τα αποτελέσματα ενδέχεται να φανούν μόνον μετά από λίγα χρόνια, είναι ένα σημαντικό βήμα για διάφορες από τις προτεινόμενες ενέργειες·

5.  επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός πιο μακροπρόθεσμου οράματος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των καταναλωτών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, διαφάνεια και ασφάλεια·

6.  τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν την καταλληλότερη επιλογή όταν χρειάζεται να αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη προσφορά και να έχουν επίγνωση των τελών και λοιπών συναφών εξόδων όταν προβαίνουν σε συναλλαγές ή πληρωμές στο εξωτερικό, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν πρακτικές δυναμικής μετατροπής νομισμάτων· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να παρακολουθεί τις μη διαφανείς πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να απαγορευτούν ολοσχερώς στην Ένωση, να απαιτεί, κατά περίπτωση, να αναγράφεται η αξία της συναλλαγής τόσο σε τοπικό νόμισμα όσο και στο νόμισμα της χώρας του καταναλωτή κατά τη στιγμή της συναλλαγής, και να αναγράφονται επίσης με διαφανή τρόπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και στα δύο νομίσματα, οι τιμές που προσφέρουν οι διάφοροι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να απαιτεί, επιπλέον, να αναγράφεται μια ουδέτερη ισοτιμία αναφοράς που θα παρέχεται από φορέα μη επιχειρηματικού χαρακτήρα, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να προσδιορίζουν εύκολα το πραγματικό κόστος που συνεπάγεται η συναλλαγή·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι επανεξετάστηκαν και μειώθηκαν οι εθνικοί εμπορικοί φραγμοί, αλλά προειδοποιεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών ούτε να θέσει σε κίνδυνο τους καταναλωτές, και ότι πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· τονίζει ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και εμπιστοσύνης των καταναλωτών έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· επιδοκιμάζει τον στόχο που έθεσε η Επιτροπή να ελέγχει την καταλληλότητα της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει επίσης τη φορητότητα των λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων·

8.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι τα επιγραμμικά εργαλεία σύγκρισης μπορούν να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και να βοηθούν τους καταναλωτές στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, για παράδειγμα μέσω συγκριτικής αξιολόγησης από οργανώσεις καταναλωτών και ψηφιακών λύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία σύγκρισης είναι ουδέτερα, χωρίς αποκλεισμούς και συνεπάγονται πλήρη κοινολόγηση οιωνδήποτε σχετικών οικονομικών συμφερόντων και οιωνδήποτε πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· πιστεύει περαιτέρω ότι τα εργαλεία σύγκρισης δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στις τιμές των προϊόντων αλλά και στην ποιότητά τους, ενώ πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι μόνο παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να συγκρίνονται μεταξύ περιοχών δικαιοδοσίας· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των ιστοτόπων σύγκρισης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρακολουθήσει την ανάληψη και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των ενδιαφερομένων μερών «Βασικές αρχές για τα εργαλεία σύγκρισης», συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης, και να αξιολογήσει την ανάγκη να καθιερωθεί υποχρεωτική πιστοποίηση·

9.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πρόταση ψηφίσματός του σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα(1), και να προαγάγει την προστασία του καταναλωτή, την ασφάλεια, την καινοτομία, τον δίκαιο ανταγωνισμό, καθώς και να εξασφαλίσει ότι η αρχή των «ίδιων υπηρεσιών, ίδιων κινδύνων, ίδιων κανόνων και ίδιας εποπτείας» θα εφαρμόζεται για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή θέσης· υπογραμμίζει ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα πρέπει να νοείται ως χρηματοδότηση που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, επηρεάζοντας το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα σε όλες τις συνιστώσες του, από τις τράπεζες έως τις ασφαλίσεις, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις επενδυτικές συμβουλές, τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υποδομές της αγοράς·

10.  υπενθυμίζει ότι τα τέλη των διασυνοριακών πληρωμών εκτός της ζώνης του ευρώ εξακολουθούν να είναι υψηλά· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να προτείνει σύντομα μια αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001(2) προκειμένου να μειωθούν οι επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές συναλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για την απουσία ενός κοινού ευρωπαϊκού επιγραμμικού συστήματος τραπεζικών πληρωμών όπως για παράδειγμα μια πανευρωπαϊκή, ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα·

11.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ένα δίκαιο περιβάλλον ανταγωνισμού το οποίο θα ενθαρρύνει την καινοτομία, θα παρέχει κανονιστική ευελιξία για τον έλεγχο, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας του καταναλωτή·

12.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση στη διευκόλυνση των συναλλαγών και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει το έργο του κανονισμού eIDAS· υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής· συνηγορεί υπέρ της διαλειτουργικότητας της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ζητεί να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη μέλη (και πιθανώς πέρα από αυτά, στις χώρες ΕΟΧ και την Ελβετία)· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους υφιστάμενους κανονιστικούς φραγμούς που εμποδίζουν τη χρήση των τεχνικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τονίζει ότι οιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται, θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η Επιτροπή δεν εξετάζει ζητήματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου στο σχέδιο δράσης της, καλεί συνεπώς την Επιτροπή να το πράξει στο πλαίσιο των εργασιών της ειδικής ομάδας δράσης της·

14.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν οι υπηρεσίες των παραδοσιακών τραπεζών, οι οποίες παρέχουν ουσιαστική υπηρεσία στο κοινό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις ΜΜΕ, τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους καταναλωτές, οι οποίοι είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και προτιμούν τις διαπροσωπικές επαφές· αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο υποκαταστημάτων υποβαθμίζει τη χρηματοπιστωτική υποδομή σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβές για τις τοπικές κοινωνίες·

15.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι λίγοι καταναλωτές αλλάζουν προμηθευτή όσον αφορά τα περισσότερα τραπεζικά προϊόντα και τα προϊόντα ασφαλειών εκτός των ασφαλειών ζωής, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο για την είσοδο σε διασυνοριακές αγορές λιανικής, και επομένως προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν επωφελέστερες λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ καθώς και να καταγγέλλουν χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διασυνοριακή πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα· υπογραμμίζει το μεγάλο δυναμικό παροχής διασυνοριακών ασφαλιστικών προϊόντων όπως είναι η ασφάλιση αυτοκινήτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποφασίζουν με ποιον συνάπτουν σύμβαση· παροτρύνει την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία του ελέγχου των επιθετικών πρακτικών δανεισμού και των δανείων βάσει αναμενόμενων μελλοντικών εσόδων, που είχαν ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση ευάλωτων καταναλωτών και ΜΜΕ·

16.  αναγνωρίζει ότι η δυνατότητα ρεαλιστικής και ακριβούς εκτίμησης των οικονομικών κινδύνων που ενέχει η χορήγηση πιστώσεων σε καταναλωτές που διαμένουν σε άλλη χώρα αποτελεί προαπαιτούμενο για τα διασυνοριακά δάνεια· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τον χρηματοοικονομικό κλάδο, συγκρίσιμα κριτήρια και πρότυπα για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, καθιστώντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που γίνονται σε τοπικό επίπεδο συγκρίσιμες σε επίπεδο κρατών μελών προκειμένου να καταστεί δυνατή και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή χορήγηση δανείων·

17.  υπογραμμίζει το δυναμικό των δεδομένων για τη δημιουργία περισσότερο ακριβών και προσωπικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας· υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας κατά την εκπόνηση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας με αυτόν τον τρόπο· υπογραμμίζει ότι μια αρνητική πιστοληπτική αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απουσία τέτοιων δεδομένων και ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπόνησης εκτιμήσεων πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να διερευνώνται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ εφοδιάζονται με τους απαραίτητους πόρους και διαθέτουν την εξουσία για την εκτέλεση όλων των κανονιστικών και εποπτικών καθηκόντων τους προς το συμφέρον της προστασίας των καταναλωτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Edward Czesak, Kaja Kallas, Adam Szejnfeld, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimir Urutchev

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

ECR

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Matthijs van Miltenburg

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiri Pospísil, Ivan Stefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Turcanu, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

 

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

 

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

GUE

John Stuart Agnew

Marcus Pretzell

Jiří Maštálka

2

0

EFDD

Robert Iwasekiewicz, Marco Zullo

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  abstention

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0211.

(2)

ΕΕ L 266, της 9.10.2009, σ. 11.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Lieve Wierinck, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, David Coburn, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Judith Sargentini


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

8

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

0

0

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου