RAPORT referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

20.10.2017 - (2017/2066(INI))

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Olle Ludvigsson

Procedură : 2017/2066(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0326/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

(2017/2066(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 30 aprilie 2007 privind serviciile financiare cu amănuntul pe piața unică (COM(2007)0226),

–  având în vedere Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE (Directiva privind creditele de consum)[1],

–  având în vedere Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (Directiva privind asigurarea auto)[2],

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001[3],

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Către o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil” (COM(2011)0941),

–  având în vedere Raportul privind bunele practici pentru site-urile web de comparare, elaborat de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale în 2014,

–  având în vedere Avizul din aprilie 2016 al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale adresat instituțiilor UE privind un cadru comun pentru evaluarea riscului și transparență destinat instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP),

–  având în vedere Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (Directiva privind creditul ipotecar)[4],

–  având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE[5],

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE[6],

–  având în vedere Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (Directiva privind conturile de plăți)[7],

–  având în vedere Raportul Comisiei din 8 august 2014 privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și a Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) (COM(2014)0509),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul[8],

–  având în vedere Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE[9],

–  având în vedere Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (reformare) (Directiva privind distribuția de asigurări)[10],

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 10 decembrie 2015 privind serviciile financiare cu amănuntul: produse mai bune, mai multe opțiuni și mai multe oportunități pentru consumatori și întreprinderi” (COM(2015)0630),

–  având în vedere răspunsul Autorității Bancare Europene din 21 martie 2016 referitor la Cartea verde a Comisiei privind serviciile financiare cu amănuntul,

  având în vedere Eurobarometrul special nr. 446 din iulie 2016 privind produsele și serviciile financiare,

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul[11],

  având în vedere raportul întocmit în 2016 de Better Finance, intitulat „Pension Savings: The Real Return” (Economiile pentru pensii: adevăratul randament),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 mai 2017 referitoare la FinTech: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar[12],

–  având în vedere documentul consultativ al Comisiei din 21 martie 2017 privind evaluarea AES,

–  având în vedere planul de acțiune al Comisiei din 23 martie 2017 intitulat „Plan de acțiune privind serviciile financiare de consum: produse mai bune, mai multe opțiuni” (COM(2017)0139),

  având în vedere studiul de piață din iunie 2017 privind gestionarea activelor, realizat de Autoritatea pentru conduita financiară (Financial Conduct Authority) din Regatul Unit,

–  având în vedere Protocolul nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

–  având în vedere Protocolul nr. 2 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0326/2017),

A.  întrucât piața serviciilor financiare cu amănuntul a UE este în continuare subdezvoltată și foarte fragmentată, diferite state membre aflându-se în proces de îmbunătățire a situației; întrucât, prin urmare, se impun de urgență măsuri eficiente care să favorizeze inovarea benefică pentru consumatorii finali, valorificându-se totodată integral potențialul pieței unice a serviciilor financiare cu amănuntul, ceea ce ar stimula competitivitatea, ar duce la scăderea prețurilor și ar spori diversitatea produselor;

B.  întrucât ar trebui urmărite cu hotărâre eliminarea barierelor naționale și combaterea tendințelor actuale care blochează inovarea în serviciile financiare cu amănuntul; invită Comisia și Consiliul ca, în cadrul uniunii piețelor de capital, să dea dovadă de mai multă hotărâre în domeniul investițiilor cu amănuntul transfrontaliere, prin abordarea nu doar a aspectelor mai simple, ci și a celor mai importante obstacole pentru această piață, printre care se numără obstacolele lingvistice, preocupările legate de fraudă sau de infracțiuni, incertitudinea cu privire la implicațiile fiscale, diferențele legislative privind valorile mobiliare și dreptul societăților comerciale, căile de atac și procedurile de insolvență necunoscute și lipsa de încredere în cadrele de protecție a consumatorilor;

C.  întrucât o piață europeană a serviciilor financiare cu amănuntul ar fi viabilă doar dacă ar reprezenta o valoare adăugată reală pentru consumatori și pentru furnizorii de servicii financiare prin asigurarea unei concurențe veritabile și a protecției consumatorilor, îndeosebi în legătură cu produsele necesare pentru participarea la viața economică și pentru consumatorii vulnerabili;

D.  întrucât Eurobarometrul special nr. 446 concluzionează, cu privire la produsele sau serviciile financiare, că cetățenii europeni cumpără în continuare mai mult în propria lor țară și deseori nici măcar nu își exprimă nevoia sau dorința de a avea acces la aceste servicii în străinătate, deși există și unele bariere reale care îi împiedică să facă acest lucru; întrucât, chiar și în cadrul statului lor membru, numai o mică parte din cetățeni caută oferte mai atrăgătoare și își schimbă furnizorii; întrucât lipsa de concurență (transfrontalieră) care rezultă din această situație ar putea să împiedice consumatorii și micii investitori să obțină cea mai bună ofertă la achiziția de produse și servicii financiare;

E.  întrucât în rezoluția Parlamentului din 17 mai 2017 este inclusă definiția FinTech, potrivit căreia prin FinTech ar trebui să se înțeleagă servicii financiare care sunt posibile datorită noilor tehnologii sau care sunt prestate cu ajutorul acestora, ceea ce afectează întregul sector financiar în toate elementele sale, de la sectorul bancar la cel al asigurărilor, al fondurilor de pensii, al consilierii în materie de investiții, al serviciilor de plată și al infrastructurilor de piață; întrucât utilizarea tehnologiilor pentru prestarea serviciilor financiare cu amănuntul ar putea contribui la depășirea anumitor obstacole din calea pieței interne și ar putea spori eficiența operațională a sectorului; întrucât, pentru depășirea acestor obstacole, nu este suficient doar să se adopte tehnologiile digitale: întrucât integrarea mai puternică a serviciilor financiare cu amănuntul transfrontaliere și informarea mai amplă cu privire la posibilitățile oferite de această piață ar putea contribui la creșterea cererii în cunoștință de cauză, ceea ce ar ridica standardele de calitate din acest domeniu,

1.  observă că Planul de acțiune al Comisiei privind serviciile financiare de consum ține seama de unele preocupări exprimate de Parlament în cuprinsul raportului său referitor la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul, cu scopul de a se asigura protecția consumatorilor în contextul efortului de realizare a unei solide piețe unice a serviciilor financiare cu amănuntul bazată pe tehnologie, asigurând totodată protecția consumatorilor, încurajând concurența, garantând protecția datelor, reducând prețurile și combătând frauda fiscală, evaziunea fiscală, evitarea plății impozitelor și spălarea de bani; consideră, cu toate acestea, că planul de acțiune nu este suficient de ambițios pentru a fi în măsură să creeze un mediu de reglementare favorabil transparenței, creșterii și inovării, care să asigure un nivel ridicat de încredere din partea întreprinderilor și a consumatorilor în produsele financiare cu amănuntul; regretă opacitatea și nivelul în continuare ridicat al taxelor și comisioanelor legate de pensiile private, fondurile de investiții și alte produse cu amănuntul, care reduc în mod semnificativ beneficiile reale pentru investitorii mici; este totuși de acord cu poziția Comisiei, potrivit căreia ar trebui continuate și valorificate în primul rând transpunerea și aplicarea actelor legislative elaborate în ultimii ani în domeniul serviciilor financiare, printre care se află MIFID2 și IDD, iar noi inițiative legislative ar trebui prezentate numai dacă este necesar;

2.  salută dezvoltarea de noi servicii și instituții financiare care contribuie la concurența de pe piețele financiare și la apariția de noi oportunități oferite consumatorilor; observă totuși că, în 2016, finanțarea tehnologiei financiare în Europa a însumat doar 2,2 miliarde USD, față de 12,8 miliarde USD în SUA și 8,6 miliarde USD în China, fapt care demonstrează că este nevoie urgentă de o schimbare rapidă de mentalitate și de un răspuns normativ adecvat la evoluțiile tehnologice, pentru ca Europa să devină o piață de referință în materie de inovare; subliniază că o piață unică veritabilă pentru serviciile financiare cu amănuntul, care să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și condiții de concurență echitabile pentru operatorii nou-intrați pe piață, va face ca UE să devină un centru atractiv pentru servicii financiare inovatoare și le va asigura consumatorilor o ofertă mai diversă și mai bună, la prețuri mai mici; subliniază că, deși noile tehnologii pun probleme de reglementare, acestea oferă totodată oportunități extraordinare de inovare care aduc beneficii consumatorilor finali și stimulează creșterea economică și crearea de locuri de muncă;

3.  consideră că este de importanță vitală să se asigure prestarea la nivel transfrontalier a unei game largi de servicii financiare, printre care deschiderea de conturi curente și de economii, punerea la dispoziție de carduri bancare, împrumuturi de consum și credite ipotecare, asigurări și instrumente de datorie suverană;

4.  consideră că cerința impusă clienților de a avea reședința în statul membru în care este oferit produsul financiar (inclusiv instrumentele de datorie suverană) sau de a deține un act de identitate emis de autoritățile statului membru respectiv pentru a li se putea oferi produsul în cauză contravine principiilor pieței interne a serviciilor financiare cu amănuntul;

5.  consideră că ar fi oportun ca investitorii cu amănuntul să poată cumpăra instrumente de datorie suverană;

6.  consideră, după cum se specifică la punctul 135 din rezoluția sa din 14 februarie 2017 referitoare la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței[13], că pentru conturile curente și de economii nu ar trebui să existe comisioane pentru utilizatori, cu excepția cazului în care acestea sunt corelate cu anumite servicii;

7.  subliniază faptul că accesul la numerar prin intermediul bancomatelor reprezintă un serviciu public esențial, care trebuie furnizat fără nicio discriminare sau nedreptate și pentru care, așadar, costurile nu trebuie să fie excesive;

8.  reamintește Comisiei că instituțiile financiare continuă să anuleze cardurile de plată dacă titularul se mută într-un alt stat membru și solicită să se ia măsuri în acest sens, inclusiv prin alertarea autorităților naționale;

9.  salută faptul că planul de acțiune are ca scop soluționarea unei serii de probleme importante și că în unele domenii prevede măsuri specifice care trebuie întreprinse de Comisie, însoțite de un calendar clar;

10.  consideră că Comisia ar trebui să dea dovadă de mai multă inițiativă în utilizarea uniunii piețelor de capital, implicând totodată îndeaproape Parlamentul în punerea în aplicare a acordului de la Paris, pentru a sprijini piața investițiilor durabile și responsabile, aflată în plină creștere, prin promovarea investițiilor durabile, prin asigurarea furnizării de informații de mediu, sociale și de guvernanță eficiente și standardizate de către societățile cotate la bursă și de către intermediarii financiari și prin reflectarea corespunzătoare a acestor criterii în sistemele de gestionare a investițiilor și în standardele de informare; îndeamnă, de asemenea, Comisia să promoveze „serviciile de rating” ecologic, social și de guvernanță, precum și un cadru coerent pentru piața obligațiunilor ecologice, pornind de la studiul corespunzător al Comisiei și de la lucrările grupului de studiu al G20 referitoare la finanțarea ecologică; solicită Comisiei să prezinte o propunere privind crearea unui „cont de economii al UE”, în scopul de a debloca mijloace de finanțare pe termen lung și pentru a susține tranziția ecologică în Europa;

11.  subliniază importanța centrelor financiare vitale, care reprezintă piețe dinamice pentru serviciile cu amănuntul;

12.  consideră că un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de transparență este esențial pentru dezvoltarea unei piețe unice în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul; insistă, în special, asupra necesității de a asigura protecția consumatorilor vulnerabili prin punerea în aplicare eficientă a Directivei privind conturile de plăți de bază și de a adopta noi măsuri în acest sens, cum ar fi politicile în materie de instruire financiară; consideră că legislația financiară de la nivelul UE și de la nivel național în domeniul protecției consumatorilor serviciilor financiare trebuie să fie consolidată și aplicată în mod corespunzător, iar acolo unde este necesar, armonizată într-o măsură mai mare în toate statele membre;

13.  invită Comisia să asigure aplicarea principiului „același serviciu, același risc, aceleași reguli, aceeași supraveghere”, pentru a se evita denaturarea concurenței, mai ales având în vedere faptul că apar noi actori pe piață; subliniază că aceste norme nu trebuie să constituie un obstacol în calea inovării; îndeamnă Comisia să clarifice utilizarea dispozițiilor privind interesul general, care în prezent ar putea fi utilizate indirect de către statele membre pentru a bloca intrarea noilor produse pe piețele lor, și să autorizeze autoritățile europene de supraveghere să devină un mediator activ între statele membre atunci când există interpretări contradictorii privind utilizarea acestor dispoziții;

14.  insistă asupra faptului că o piață europeană a serviciilor financiare cu amănuntul trebuie să fie benefică pentru IMM-uri atât din perspectiva cererii, cât și a ofertei; precizează că, din perspectiva ofertei, aceasta ar trebui să reprezinte un mijloc de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la finanțare, iar din perspectiva cererii, ar trebui să le permită IMM-urilor să pătrundă mai ușor pe piețele transfrontaliere; subliniază că intensificarea concurenței nu trebuie să sancționeze IMM-urile care furnizează servicii financiare cu amănuntul la nivel local;

15.  îndeamnă Comisia să se asigure că autoritățile europene de supraveghere financiară, ABE, ESMA și EIOPA, dispun de resursele financiare și competențele necesare pentru a-și îndeplini toate sarcinile în materie de reglementare și de supraveghere, în interesul protecției consumatorilor;

16.  invită Comisia să analizeze posibilitatea introducerii celui de-al 29-lea regim pentru produsele financiare cu amănuntul; invită, de asemenea, Comisia să analizeze posibilitatea creării unui cadru juridic armonizat pentru opțiunile implicite standardizate pentru produsele financiare cele mai răspândite în UE, conform modelului contului bancar de bază și al produselor paneuropene de pensii (PEPP);

Acțiunea 1 – Comisioane mai scăzute la tranzacțiile în alte monede decât euro

17.  reamintește că taxele pentru plățile transfrontaliere în afara zonei euro sunt în continuare ridicate; invită, prin urmare, Comisia să propună rapid o modificare la Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 2560/2001, în scopul de a reduce taxele pentru operațiunile transfrontaliere în toate statele membre; regretă, în acest context, lipsa unui sistem bancar european comun de plăți online, cum ar fi un card de credit sau de debit valabil la nivel european și deținut de europeni;

Acțiunea 2 – Transparența conversiei monetare

18.  subliniază că punerea în aplicare a legislației actuale este esențială pentru eliminarea lipsei de transparență în „conversia monetară dinamică”; subliniază că Directiva (UE) 2015/2366 prevede obligația comercianților de a evidenția și de a prezenta clar costul final al conversiei monetare dinamice suportat de consumatori, inclusiv atunci când consumatorii fac retrageri de la bancomate care implică o conversie monetară; subliniază, totuși, că consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege ratele cele mai favorabile și trebuie să cunoască taxele și celelalte cheltuieli conexe atunci când realizează operațiuni sau plăți în străinătate și când retrag bani de la bancomate, inclusiv în situația în care recurg la conversia monetară dinamică; solicită Comisiei să asigure divulgarea de către furnizori a tuturor majorărilor cursului de schimb, care reprezintă o taxă, ca parte s cerinței de informare cu privire la costuri și cheltuieli impuse de DSP2, iar tarifele oferite de diverși furnizori de servicii financiare să fie prezentate în mod transparent; ia act de faptul că o mai bună cultură financiară în rândul consumatorilor este esențială în acest scop; recomandă să se organizeze la nivelul UE exerciții de cumpărături de probă („clienți misterioși”) pentru a se evalua și a se aduce la cunoștința publicității situația accesului transfrontalier, a calității serviciilor și a respectării legislației UE, precum și pentru a se monitoriza evoluțiile care afectează produsele și serviciile;

Acțiunea 3 – O procedură mai ușoară privind schimbarea produselor

19.  atrage atenția asupra nivelurilor scăzute de migrare a consumatorilor către alți furnizori pentru majoritatea produselor bancare și de asigurări generale, ceea ce reprezintă un obstacol în calea intrării pe piețele transfrontaliere cu amănuntul; încurajează, prin urmare, Comisia să faciliteze trecerea consumatorilor la servicii financiare cu amănuntul mai avantajoase în întreaga UE, precum și rezilierea contractelor financiare, obținerea de împrumuturi și accesul transfrontalier la alte produse financiare; subliniază potențialul însemnat al furnizării la nivel transfrontalier de produse de asigurare, cum ar fi asigurările auto; constată, cu toate acestea, că principiul libertății contractuale permite instituțiilor financiare să decidă cu cine încheie contractele; solicită Comisiei ca, în acest context, să recunoască importanța de a controla practicile agresive în materie de creditare și de împrumuturi până la plata salariului, care au dus la exploatarea consumatorilor și a IMM-urilor vulnerabile;

20.  aprobă intenția Comisiei de a integra realizările Directivei privind conturile de plăți pentru a facilita schimbarea furnizorilor de servicii financiare și de produse financiare; invită Comisia să prezinte inițiative legislative destinate în mod specific sectorului financiar, pentru a pune capăt geoblocării nejustificate, astfel încât clienții să se poată reorienta mai ușor către servicii financiare cu amănuntul mai avantajoase în alte state membre; ia act de faptul că informarea adecvată și protecția consumatorilor vor fi esențiale în atingerea acestui obiectiv;

Acțiunea 4 – Site-uri web de comparare de calitate

21.  subliniază utilitatea unui portal de comparare bine structurat și ușor de utilizat la nivelul UE, care să acopere integral piețele financiare europene cu amănuntul; încurajează în acest scop Comisia să examineze ce portaluri independente există în statele membre; subliniază că instrumentele de comparare trebuie să fie exacte și pertinente pentru consumatori și nu trebuie să fie axate exclusiv pe prețurile produselor, ci și pe calitatea lor, luând în considerare și alte criterii precum existența unor rețele de sucursale, contactele de la persoană la persoană și sustenabilitatea practicilor comerciale și având în vedere faptul că pot fi comparate doar produse similare; subliniază că produsele trebuie să fie comparate numai cu produse simulare, pentru a nu deruta clienții;

22.  îndeamnă Comisia să promoveze instrumente precum ghișeele unice, care vor intensifica concurența și vor acorda asistență întreprinderilor care oferă servicii financiare cu amănuntul;

Acțiunea 5 – O mai bună asigurare auto

23.  consideră că, în urma revizuirii REFIT de către Comisie a Directivei privind asigurarea auto, vor fi esențiale modificări la directivă pentru a se garanta despăgubirea victimelor accidentelor rutiere, precum și portabilitatea și recunoașterea transfrontalieră a sistemului bonus-malus, având în vedere și hotărârile CJUE potrivit cărora ar trebui revizuit cât mai curând domeniul de aplicare al Directivei privind asigurările auto pentru a soluționa problema nerecunoașterii sistemului bonus-malus și pentru a garanta aplicabilitatea acestei directive în împrejurările avute în vedere de colegislatori;

Acțiunea 6 – Stabilirea transparentă a prețurilor de închiriere a autovehiculelor

24.  invită Comisia să analizeze nevoia unor măsuri suplimentare care să vizeze serviciile de asigurare propuse la închirierea unui autovehicul, cu scopul de a asigura transparența prețurilor pentru toate societățile de închirieri auto în toate statele membre;

Acțiunea 7 – O piață unică mai aprofundată pentru creditele de consum

25.  subliniază că trebuie soluționată în mod prioritar problema îndatorării excesive a consumatorilor în cazul în care Comisia intenționează să faciliteze accesul transfrontalier la credite; solicită măsuri pentru coordonarea informațiilor privind îndatorarea, cu respectarea deplină a legislației UE, inclusiv a actelor legislative privind protecția datelor și protecția consumatorilor, astfel încât fiecare creditor să cunoască în ce măsură este îndatorat un client înainte de a-i pune la dispoziție noi credite, ceea ce ar avea ca rezultat eficientizarea pieței și punerea în concurență a furnizorilor de credite; solicită, având în vedere acest obiectiv, să se efectueze o evaluare cuprinzătoare a cauzelor care duc la îndatorarea excesivă a consumatorilor; subliniază că instruirea financiară reprezintă o modalitate eficace de a proteja consumatorii care se supun riscului de îndatorare excesivă; îndeamnă în acest sens Comisia să promoveze educația financiară și să stimuleze colaborarea dintre părțile interesate în acest domeniu important; reamintește, în contextul utilizării în mai mare măsură de către instituțiile financiare a datelor referitoare la clienți sau a unor volume mari de date, dispozițiile din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) care acordă persoanei vizate dreptul de a obține o explicație cu privire la o decizie luată prin prelucrare automată și de a contesta această decizie; subliniază necesitatea de a garanta posibilitatea modificării datelor incorecte și utilizarea exclusivă a datelor verificabile și pertinente; invită toate părțile interesate să-și intensifice eforturile în sensul garantării aplicării acestor drepturi; consideră că consimțământul acordat pentru utilizarea datelor cu caracter personal trebuie să fie dinamic, iar persoanele vizate trebuie să își poată modifica și adapta consimțământul;

Acțiunea 8 – Norme echitabile privind protecția consumatorilor

26.  solicită Comisiei să evalueze cu atenție dacă normele și practicile naționale privind protecția consumatorilor nu constituie obstacole injuste în fața investițiilor transfrontaliere și dacă acestea sunt justificate, în temeiul legislației și jurisprudenței consacrate în domeniul pieței interne, de motive imperative de interes general și sunt necesare și proporționale în raport cu obiectivele urmărite; subliniază că în normele aplicabile de la nivel european privind protecția consumatorilor este prevăzută expres o marjă de manevră pentru transpunerea internă, astfel încât legislația europeană să poată fi integrată în normele interne aflate în vigoare; subliniază, totuși, că desființarea barierelor naționale nu trebuie să se realizeze în detrimentul protecției consumatorilor, iar protecția consumatorilor ar trebui să fie în continuare una dintre orientările prioritare în procesul de elaborare a legislației; este îngrijorat de faptul că o bună parte a documentației generate de furnizorii de servicii și produse financiare cu amănuntul ca răspuns la legislația UE nu este strict necesară conform legii și nu le aduce consumatorilor niciun beneficiu sau aproape niciunul, însă creează sarcini suplimentare care pot genera costuri mai mari, dar superflue, pentru consumatori; invită Comisia să regândească această documentație în vederea optimizării ei, fără a sacrifica beneficiile în materie de protecție a consumatorilor; subliniază că accesul la informații pertinente și ușor de înțeles este esențial pentru a le permite consumatorilor să ia decizii financiare în cunoștință de cauză; observă, totuși, că anume calitatea, și nu cantitatea acestor informații este hotărâtoare; subliniază că este necesar să fie coordonate cât mai eficient posibil cerințele privind informarea clienților prevăzute în diverse acte legislative europene; subliniază că trebuie să fie evitate dispozițiile duble sau contradictorii privind divulgarea de informații, pentru a nu crea măsuri birocratice și cheltuieli inutile și pentru a nu deruta clienții;

27.  invită Comisia să aibă în vedere introducerea unei legislații omnibus pentru a trece de la amalgamul actual de acte precum MiFID, IDD, AFIA etc. la finalizarea unui cadru solid și consecvent care să asigure transparența pentru consumatori, eliminând complexitatea inutilă pentru prestatorii de servicii financiare, inclusiv convergența în materie de supraveghere între statele membre; invită Comisia să promoveze utilizarea mai largă în legislația sectorială a mandatului AES privind protecția consumatorilor și să țină seama de aceasta în cadrul apropiatei revizuiri a finanțării și guvernanței AES; invită Comisia să mandateze AES să conducă lucrările legate de convergența practicilor statelor membre de supraveghere a conduitei în afaceri;

28.  salută intenția Comisiei de a pregăti o campanie de sensibilizare cu privire la FIN-NET, o rețea care ajută consumatorii să-și reclame drepturile fără a fi nevoiți să meargă în instanță, ci recurgând la un organism de soluționare alternativă a litigiilor (SAL); consideră că FIN-NET ar trebui să-și extindă aria de activitate, să-și clarifice rolul și să-și îmbunătățească site-ul de internet;

Acțiunea 9 – Îmbunătățirea evaluării bonității

29.  invită Comisia să introducă standarde și principii armonizate de evaluare transfrontalieră a bonității, pentru a reduce în mod mai eficient riscul de creștere a îndatorării excesive odată cu facilitarea acordării de credite online la nivel paneuropean, luând în considerare toate aspectele din concluziile rapoartelor publicate referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind creditele ipotecare și a Directivei privind creditele de consum;

Acțiunea 10 – FinTech pentru serviciile financiare cu amănuntul

30.  recunoaște dreptul consumatorilor de a recurge la programe informatice pentru a iniția plăți și a difuza informații despre propria persoană;

31.  sprijină intenția Comisiei de a prezenta un plan de acțiune cuprinzător privind FinTech în cadrul strategiilor privind uniunea piețelor de capital și piața unică digitală, care să contribuie la instituirea unei piețe unice a serviciilor financiare eficiente, funcționale, integrate și bazate pe tehnologie, de care să beneficieze toți utilizatorii finali europeni, dar care să asigure totodată condiții echitabile; sprijină înființarea de către Comisie a unui grup operativ pentru FinTech; subliniază că noul peisaj care apare în urma dezvoltării FinTech impune elaborarea unei game largi de instrumente de protecție noi și adecvate, cum ar fi instruirea consumatorilor cu privire la noile produse sau norme privind combaterea spălării de bani și îndatorarea pe platformele de creditare FinTech;

32.  invită Comisia să examineze rezoluția sa referitoare la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar și să promoveze protecția consumatorilor, securitatea, inovarea și concurența loială și să garanteze că principiul „aceleași servicii, aceleași riscuri, aceleași reguli, aceeași supraveghere” se aplică tuturor companiilor, indiferent de sectorul sau de localizarea acestora; subliniază că prin FinTech trebui să se înțeleagă servicii furnizate sau care sunt posibile prin intermediul noilor tehnologii, care afectează întregul sector financiar în toate componentele sale, de la sectorul bancar la cel al asigurărilor, al fondurilor de pensii, al consilierii în materie de investiții, al serviciilor de plată și al infrastructurilor de piață;

33.  îndeamnă Comisia să creeze un mediu propice pentru soluții inovatoare; observă că întreprinderile inovatoare de tipul FinTech asigură concurența necesară pentru crearea unei piețe eficace a serviciilor financiare cu amănuntul;

34.  subliniază faptul că diferite instituții financiare noi care activează sub numele de FinTech au aceleași responsabilități față de consumatori și în ceea ce privește stabilitatea financiară ca alte instituții și servicii tradiționale corespondente;

Acțiunea 11 – Verificarea digitală a identității

35.  subliniază potențialul semnăturii electronice și al identificării electronice pentru înlesnirea tranzacțiilor și invită Comisia să valorifice realizările obținute prin în urma adoptării Regulamentului eIDAS; subliniază necesitatea de a lua în considerare persoanele care nu pot sau nu doresc să utilizeze semnătura electronică sau identificarea electronică; promovează interoperabilitatea identificării electronice transfrontaliere în sectorul serviciilor financiare și cere asigurarea unor condiții de concurență echitabilă între statele membre (și eventual în țările SEE și în Elveția); solicită, în plus, Comisiei să evalueze urgent barierele normative actuale care stau în calea dezvoltării tehnicilor de identificare electronică și subliniază că orice inițiativă ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic;

36.  reiterează necesitatea identificării și eliminării de către Comisie a obstacolelor normative care îngreunează accesul paneuropean la servicii financiare prin semnătură electronică, facilitând astfel operațiunile digitale online la nivel transfrontalier pe întreg teritoriul UE, fără a afecta nivelul de securitate al sistemelor existente sau capacitatea acestora de a respecta cerințele celei de-a patra Directive privind combaterea spălării banilor;

Acțiunea 12 – Vânzarea online de servicii financiare

37.  subliniază necesitatea de a adapta cadrul legislativ actual al UE privind lumea digitală pentru a contracara riscurile în materie de protecție a consumatorilor legate de vânzarea online la distanță, creându-se astfel noi oportunități de afaceri pentru întreprinderile nou-înființate și FinTech din UE; atrage atenția asupra riscurilor pentru consumatori asociate cu jocurile de noroc online care sunt prezentate drept produse financiare, mai exact opțiunile binare; susține că este necesară o supraveghere europeană strictă și armonizată pentru a proteja consumatorii și a evita lacunele normative; subliniază că standardele europene de protecție a consumatorilor se aplică indiferent dacă vânzarea are loc prin canale de distribuție tradiționale sau moderne;

38.  subliniază importanța securității informatice și regretă faptul că, în planul său de acțiune, Comisia nu abordează problemele legate de securitatea informatică; prin urmare, invită Comisia să facă acest lucru ca parte a activității grupului său operativ;

39.  subliniază necesitatea de a menține serviciile furnizate de marile bănci, care oferă un serviciu public esențial și care aduc beneficii în special IMM-urilor, persoanelor în vârstă și consumatorilor vulnerabili, care sunt mai puțin înclinați să utilizeze servicii bancare electronice și care preferă interacțiunea directă; recunoaște că închiderea de sucursale degradează infrastructura financiară la nivel local și poate fi extrem de dăunătoare pentru comunități;

40.  constată că folosirea sporită a datelor referitoare la clienți sau a volumelor mari de date de către instituțiile financiare le-ar putea aduce consumatorilor anumite beneficii, cum ar fi dezvoltarea unor oferte mai adaptate, segmentate și mai ieftine, bazate pe repartizarea mai eficientă a riscurilor și a capitalului; este preocupat, pe de altă parte, de apariția unei politici tarifare dinamice și de capacitatea acesteia de a dezavantaja consumatorii în ceea ce privește comparabilitatea ofertelor și, prin urmare, eficacitatea concurenței și punerea în comun și mutualizarea riscurilor în sectorul creditării și al asigurărilor;

°

°  °

41.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 • [1]  JO L 133, 22.5.2008, p. 66.
 • [2]  JO L 263, 7.10.2009, p. 11.
 • [3]  JO L 266, 9.10.2009, p. 11.
 • [4]  JO L 60, 28.2.2014, p. 34.
 • [5]  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.
 • [6]  JO L 257, 28.8.2014, p. 73.
 • [7]  JO L 257, 28.8.2014, p. 214.
 • [8]  JO L 123, 19.5.2015, p. 1.
 • [9]  JO L 337, 23.12.2015, p. 35.
 • [10]  JO L 26, 2.2.2016, p. 19.
 • [11]  Texte adoptate, P8_TA(2016)0434.
 • [12]  Texte adoptate, P8_TA(2017)0211.
 • [13]  Texte adoptate, P8_TA(2017)0027.

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul consideră că planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul a fost prezentat de către Comisie la momentul oportun. Măsurile concrete sunt realmente esențiale pentru anii care au mai rămas din actualul mandat pentru a avansa către o veritabilă piață unică a serviciilor financiare cu amănuntul, bazată pe tehnologie.

Digitalizarea serviciilor financiare cu amănuntul va schimba comportamentul consumatorilor și piețele financiare cu un ritm tot mai susținut. Prin urmare, elaborarea politicilor trebuie să se adapteze mai rapid pentru a elimina barierele transfrontaliere, intensificând concurența în beneficiul consumatorilor, adică asigurând disponibilitatea unor produse de o calitate mai bună la prețuri mai mici, precum și respectarea drepturilor consumatorilor. Noile acte legislative ar trebui să fie monitorizate cu atenție în etapele finale ale ciclului de elaborare a politicilor, astfel încât să se garanteze că măsurile de nivel 2 sunt juste și convenabile. Monitorizarea continuă și îndeaproape a implementării la nivel național este esențială pentru atingerea obiectivelor politice vizate. În cele din urmă, planul de acțiune al Comisiei manifestă o abordare dinamică a politicilor necesare în domeniul serviciilor financiare.

Totuși, numeroase probleme ridicate de Parlamentul European în rezoluția sa referitoare la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul încă nu au răspuns din partea Comisiei. De exemplu, nu este prezentată o soluție coerentă în ceea ce privește confuzia cu care se confruntă consumatorii atunci când fac retrageri de la bancomate care implică o conversie monetară, inclusiv posibilitatea ca aceștia să poată înțelege și controla pe deplin situația în practică. În plus, nici conversia monetară privind plățile în cadrul pieței digitale nu este abordată în mod credibil. Practica oarecum îndârjită de a anula cardurile de plată dacă titularul se mută într-un alt stat membru necesită o acțiune urgentă în vederea facilitării mobilității transfrontaliere în cadrul Uniunii.

În plus, inițiativele legislative care vizează în mod specific sectorul financiar menite să pună capăt geo-blocării nejustificate vor fi cruciale în a le facilita consumatorilor alegerea unor servicii cu amănuntul mai avantajoase în alte state membre. Nu ar trebui să fie subestimată provocarea pe care o reprezintă determinarea consumatorilor de a-și schimba produsele pe piața serviciilor financiare cu amănuntul. Chiar și în interiorul statelor membre, consumatorii sunt, în mare parte, „loiali” băncii lor locale sau furnizorului local de asigurări. Cu toate acestea, concurența în cadrul pieței interne trebuie intensificată pentru a stimula inovarea și pentru a genera produse financiare mai bune la prețuri mai mici.

În această perspectivă, Comisia ar trebui să își intensifice activitatea pentru a promova recunoașterea reciprocă și interoperabilitatea tehnologiilor de identificare digitală, fără a afecta nivelul de securitate al sistemelor existente sau capacitatea acestora de a îndeplini cerințele cadrului UE privind combaterea spălării banilor. Comisia și statele membre vor trebui să pună în aplicare cu atenție Regulamentul eIDAS și noua legislație din domeniul combaterii spălării banilor, identificând și eliminând totodată barierele normative în ceea ce privește utilizarea semnăturii electronice pentru accesul la serviciile financiare, făcând posibile operațiunile digitale online la nivel transfrontalier pe întreg teritoriul UE.

O provocare esențială în anii următori va fi asigurarea incluziunii financiare. Accesul la serviciile financiare de bază este garantat prin Directiva privind conturile de plăți, care oferă fiecărui consumator dreptul la un cont de plăți de bază. Acesta este un pas ambițios în direcția cea bună, însă cu siguranță sunt necesare mai multe eforturi în anii următori. Combaterea evaziunii fiscale, a evitării plății impozitelor și a fraudei fiscale în mod constant va fi fundamentală pentru realizarea unei creșteri economice favorabile incluziunii în toate statele membre.

În domeniul serviciilor financiare, crearea și menținerea unor condiții de concurență echitabile trebuie să fie un obiectiv esențial pentru a asigurarea neutralitatea modelelor de afaceri și a tehnologiilor pe o piață care se dezvoltă rapid. Ca urmare, construirea unei piețe unice puternice și dinamice în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul este un proiect considerabil care cu siguranță merită continuat. Acesta este un domeniu în care proiectul european poate aduce schimbări reale în bine în viețile oamenilor.

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (28.9.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

(2017/2066(INI))

Raportor pentru aviz: Josef Weidenholzer

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută planul de acțiune privind serviciile financiare de consum și axarea acestuia pe multe dintre aspectele și inițiativele esențiale menționate în raportul Parlamentului referitor la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul și în avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), de exemplu cele privind comisioanele pentru operațiunile transfrontaliere, tarifele pentru închirierea de autovehicule, asigurările auto și eIDAS și cele care urmăresc îmbunătățirea transparenței și a gradului de comparabilitate a produselor și serviciilor financiare la nivelul UE; subliniază că digitalizarea și inovarea au schimbat piața serviciilor financiare cu amănuntul, odată cu apariția de noi produse financiare, de modele de afaceri și de noi actori, cum ar fi companiile din domeniul tehnologiei financiare noi (Fintechs); consideră că aceste evoluții pot îmbunătăți numărul alegerilor la dispoziția consumatorilor, pot sprijini actorii noi de pe piață și inovarea și pot crește gradul de utilizare a serviciilor financiare transfrontaliere prin consolidarea încrederii consumatorilor în astfel de servicii;

2.  salută faptul că planul de acțiune are ca scop soluționarea unei serii de probleme importante și că în unele domenii prevede măsuri specifice care trebuie întreprinse de Comisie, însoțite de un calendar clar;

3.  consideră că finalizarea uniunii piețelor de capital va contribui la sprijinirea dezvoltării unei veritabile piețe unice pentru produsele și serviciile financiare transfrontaliere în întreaga Uniune Europeană;

4.  este de acord cu Comisia cu privire la faptul că doar un cadru juridic cuprinzător nu este suficient și că esențială este aplicarea eficace a legislației; observă că punerea în aplicare, în special a legislației care a urmat crizei economice, al cărei impact ar putea fi vizibil după câțiva ani, reprezintă un pas important pentru mai multe acțiuni propuse;

5.  ia act de faptul că planul de acțiune ar trebui să fie parte a unei viziuni pe termen mai lung privind serviciile financiare cu amănuntul, pentru a oferi tuturor părților interesate, inclusiv consumatorilor și piețelor financiare, transparență și siguranță;

6.  subliniază că, atunci când realizează operațiuni sau plăți peste hotare, inclusiv în situația în care recurg la conversia monetară dinamică, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a identifica opțiunea cea mai potrivită atunci când aleg cea mai bună ofertă și trebuie să aibă cunoștință de taxe și de celelalte cheltuieli conexe; solicită Comisiei să identifice și să monitorizeze practicile netransparente, care ar trebui complet interzise în Uniune, să introducă, după caz, obligația ca în momentul în care are loc operațiunea valoarea operațiunii să se afișeze atât în moneda locală, cât și în moneda din țara de origine a consumatorului, ca ratele oferite de diferiți prestatori de servicii financiare să fie afișate în mod transparent și să includă toate taxele în ambele monede și ca, în plus, să fie afișată și o rată de referință neutră, furnizată de un actor necomercial, pentru a le permite consumatorilor să identifice cu ușurință costul real implicat de tranzacție;

7.  salută revizuirea și reducerea barierelor comerciale naționale, dar avertizează că acest lucru nu ar trebui să ducă la reducerea standardelor de protecție a consumatorilor sau la periclitarea acestora și că stabilitatea financiară trebuie menținută; subliniază că un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de încredere din partea acestora sunt esențiale pentru o veritabilă piață unică în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul; salută obiectivul Comisiei de a verifica dacă legislația existentă a UE este adecvată și invită Comisia să susțină portabilitatea produselor financiare cu amănuntul;

8.  își repetă opinia conform căreia instrumentele de comparare online pot îmbunătăți comparabilitatea diverselor produse financiare și îi pot ajuta pe consumatori să decidă în cunoștință de cauză, de exemplu prin stabilirea de criterii de referință de către organizațiile de consumatori și prin soluțiile digitale, cu condiția ca instrumentele de comparare să fie neutre, cuprinzătoare și să implice dezvăluirea completă a oricăror interesele financiare relevante și a oricăror eventuale conflicte de interese; consideră, de asemenea, că instrumentele de comparare nu trebuie să fie axate exclusiv pe prețurile produselor, ci și pe calitatea acestora, ținând cont de faptul că doar produsele/serviciile similare pot fi comparate între jurisdicții; invită Comisia să colaboreze cu părțile interesate pentru a îmbunătăți calitatea și fiabilitatea site-urilor de internet de comparare a serviciilor financiare și să aibă în vedere monitorizarea lansării și a adoptării inițiativei părților interesate „Principiile-cheie ale instrumentelor de comparare”, inclusiv a sistemelor de certificare opțională, precum și să evalueze necesitatea unei certificări obligatorii;

9.  invită Comisia să ia în considerare rezoluția sa referitoare la FinTech: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar[1] și să promoveze protecția consumatorilor, securitatea, inovarea și concurența loială și să garanteze că principiul „aceleași servicii, aceleași riscuri, aceleași reguli, aceeași supraveghere” se aplică tuturor companiilor, indiferent de sectorul sau de localizarea acestora; subliniază că prin FinTech trebui să se înțeleagă servicii furnizate sau care sunt posibile prin intermediul noilor tehnologii, care afectează întregul sector financiar în toate componentele sale, de la sectorul bancar la cel al asigurărilor, al fondurilor de pensii, al consilierii în materie de investiții, al serviciilor de plată și al infrastructurilor de piață;

10.  reamintește că taxele pentru plățile transfrontaliere în afara zonei euro sunt în continuare ridicate; invită, prin urmare, Comisia să propună rapid o modificare la Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 2560/2001[2], în scopul de a reduce taxele pentru operațiunile transfrontaliere în toate statele membre; regretă, în acest context, lipsa unui sistem bancar european comun de plăți online, cum ar fi cardul de credit sau de debit valabil la nivel european și deținut de europeni;

11.  solicită Comisiei să mențină un mediu de concurență loială, care să încurajeze inovația și să ofere flexibilitate normativă pentru testarea inovațiilor, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de securitate;

12.  subliniază potențialul semnăturii electronice și al identificării electronice pentru facilitarea tranzacțiilor și invită Comisia să se bazeze pe activitatea aferentă Regulamentului eIDAS; subliniază necesitatea de a lua în considerare persoanele care nu pot sau nu doresc să utilizeze semnătura electronică sau autentificarea electronică; promovează interoperabilitatea identificării electronice transfrontaliere în sectorul serviciilor financiare și cere asigurarea unor condiții de concurență echitabilă între statele membre (și eventual în țările SEE și în Elveția); solicită, în plus, Comisiei să evalueze urgent barierele actuale în materie de reglementare care stau în calea dezvoltării tehnicilor de identificare electronică și subliniază că orice inițiativă ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic;

13.  subliniază importanța securității cibernetice și regretă faptul că, în planul său de acțiune, Comisia nu abordează problemele legate de securitatea informatică; prin urmare, invită Comisia să facă acest lucru ca parte a activității grupului său operativ;

14.  subliniază necesitatea de a menține serviciile furnizate de marile bănci, care oferă un serviciu public esențial și care aduc beneficii în special IMM-urilor, persoanelor în vârstă și consumatorilor vulnerabili, care sunt mai puțin înclinați să utilizeze servicii bancare electronice și care preferă interacțiunea directă; recunoaște că închiderea de sucursale degradează infrastructura financiară la nivel local și poate fi extrem de dăunătoare pentru comunități;

15.  atrage atenția asupra nivelurilor scăzute de migrare a consumatorilor către alți furnizori pentru majoritatea produselor bancare și de asigurări generale, ceea ce reprezintă un obstacol în calea intrării pe piețele transfrontaliere cu amănuntul; încurajează, prin urmare, Comisia să faciliteze trecerea consumatorilor la servicii financiare cu amănuntul mai avantajoase în întreaga UE, precum și să rezilieze contracte financiare, să facă împrumuturi și să beneficieze de alte produse financiare disponibile la nivel transfrontalier; subliniază potențialul însemnat al furnizării la nivel transfrontalier de produse de asigurare, cum ar fi asigurările auto; constată, cu toate acestea, că principiul libertății contractuale permite instituțiilor financiare să decidă cu cine încheie contractele; solicită Comisiei ca, în acest context, să recunoască importanța de a controla practicile agresive în materie de creditare și de împrumuturi până la plata salariului, care au dus la exploatarea consumatorilor și a IMM-urilor vulnerabile;

16.  recunoaște că o condiție prealabilă pentru împrumuturile transfrontaliere este capacitatea de a evalua în mod realist și precis riscurile financiare implicate în acordarea de credite consumatorilor din altă țară; invită Comisia să elaboreze, împreună cu industria financiară, criterii și standarde comparabile de evaluare a bonității, astfel încât evaluările de bonitate realizate la nivel local să devină comparabile între statele membre, pentru a permite și a facilita împrumuturile transfrontaliere;

17.  subliniază potențialul datelor în ceea ce privește realizarea unor evaluări de bonitate mai precise și personale; subliniază importanța protecției datelor și a vieții private în momentul elaborării evaluărilor de bonitate în acest mod; subliniază că un rating de credit negativ nu se poate baza doar pe lipsa acestor date și că trebuie explorate metode tradiționale de realizare a evaluării bonității în cazurile în care datele sunt insuficiente;

18.  îndeamnă Comisia să se asigure că autoritățile de supraveghere financiară europeană, ABE, ESMA și EIOPA, dispun de resursele financiare adecvate și de competențele necesare pentru a-și îndeplini toate sarcinile în materie de reglementare și de supraveghere, în interesul protecției consumatorilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

28.9.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Edward Czesak, Kaja Kallas, Adam Szejnfeld, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Vladimir Urutchev

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ALDE

ECR

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Matthijs van Miltenburg

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiri Pospísil, Ivan Stefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Turcanu, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

 

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

 

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

GUE

John Stuart Agnew

Marcus Pretzell

Jiří Maštálka

2

0

EFDD

Robert Iwasekiewicz, Marco Zullo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

10.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Lieve Wierinck, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Alain Cadec, David Coburn, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Judith Sargentini

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

8

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri