SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

  17.10.2017 - (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)) - ***

  Väliskomisjon
  Raportöör: Charles Tannock

  Menetlus : 2016/0366(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0327/2017
  Esitatud tekstid :
  A8-0327/2017
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

  (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15470/2016),

  –  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu eelnõu (09787/2016),

  –  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 37 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 ja artikli 212 lõikele 1 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga (C8-0027/2017),

  –  võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

  –  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8-0327/2017),

  1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Uus-Meremaa valitsusele ja parlamendile.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu sõlmimine

  Viited

  15470/2016 – C8-0027/2017 – JOIN(2016)0054 – 2016/0366(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  1.2.2017

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  AFET

  13.2.2017

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  INTA

  13.2.2017

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  INTA

  23.1.2017

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Charles Tannock

  10.3.2017

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  9.10.2017

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  10.10.2017

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  41

  3

  5

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Lars Adaktusson, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

  Esitamise kuupäev

  23.10.2017

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  41

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

  PPE

  Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

  Verts/ALE

  Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

  3

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios

  Verts/ALE

  Klaus Buchner

  5

  0

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  Janusz Korwin-Mikke

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu