AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

  17.10.2017 - (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)) - ***

  Commissie buitenlandse zaken
  Rapporteur: Charles Tannock

  Procedure : 2016/0366(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0327/2017
  Ingediende teksten :
  A8-0327/2017
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

  (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15470/2016),

  –  gezien de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (09787/2016),

  –  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 37 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 207 en 212, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), en lid 8, tweede alinea, van dit Verdrag (C8-0027/2017),

  –  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ... over het ontwerp van besluit,

  –  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

  –  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0327/2017),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en de parlementen van de lidstaten en Nieuw-Zeeland.

  PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Sluiting van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

  Document- en procedurenummers

  15470/2016 – C8-0027/2017 – JOIN(2016)0054 – 2016/0366(NLE)

  Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

  1.2.2017

   

   

   

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  AFET

  13.2.2017

   

   

   

  Medeadviserende commissies

         Datum bekendmaking

  INTA

  13.2.2017

   

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  INTA

  23.1.2017

   

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Charles Tannock

  10.3.2017

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  9.10.2017

   

   

   

  Datum goedkeuring

  10.10.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  41

  3

  5

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Lars Adaktusson, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

  Datum indiening

  23.10.2017

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  41

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

  PPE

  Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

  Verts/ALE

  Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

  3

  -

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios

  Verts/ALE

  Klaus Buchner

  5

  0

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  Janusz Korwin-Mikke

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding