Procedura : 2016/0366(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0327/2017

Teksty złożone :

A8-0327/2017

Debaty :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Głosowanie :

PV 16/11/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0446

ZALECENIE     ***
PDF 578kWORD 48k
17.10.2017
PE 604.508v02-00 A8-0327/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Charles Tannock

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15470/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony (09787/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej, a także z art. 207 i art. 212 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit drugi (C8-0027/2017),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia … w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0327/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Nowej Zelandii.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony

Odsyłacze

15470/2016 – C8-0027/2017 – JOIN(2016)0054 – 2016/0366(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

1.2.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

13.2.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

13.2.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

23.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Charles Tannock

10.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

Data złożenia

23.10.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

Verts/ALE

Klaus Buchner

5

0

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności