RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte

17.10.2017 - (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Charles Tannock

Procedură : 2016/0366(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0327/2017
Texte depuse :
A8-0327/2017
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15470/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte (09787/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 207 și articolul 212 alineatul (1), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu al doilea paragraf din articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0027/2017),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ... referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0327/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Noii Zeelande.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte

Referințe

15470/2016 – C8-0027/2017 – JOIN(2016)0054 – 2016/0366(NLE)

Data sesizării

1.2.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AFET

13.2.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

INTA

13.2.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

INTA

23.1.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Charles Tannock

10.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

9.10.2017

 

 

 

Data adoptării

10.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

3

5

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

Data depunerii

23.10.2017

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

Verts/ALE

Klaus Buchner

5

0

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri