PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani

17.10.2017 - (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Charles Tannock

Postopek : 2016/0366(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0327/2017
Predložena besedila :
A8-0327/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15470/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (09787/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji ter členoma 207 in 212(1) v povezavi s členom 218(6)(a) in drugim odstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0027/2017),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ... o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0327/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Nove Zelandije.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani

Referenčni dokumenti

15470/2016 – C8-0027/2017 – JOIN(2016)0054 – 2016/0366(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

1.2.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

13.2.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

13.2.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

23.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Charles Tannock

10.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2017

 

 

 

Datum sprejetja

10.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

3

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

Datum predložitve

23.10.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Verts/ALE

Klaus Buchner

5

0

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani