Διαδικασία : 2017/2085(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0330/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0330/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 16
CRE 13/11/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.2
CRE 14/11/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0423

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 689kWORD 80k
23.10.2017
PE 606.166v02-00 A8-0330/2017

σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ

(2017/2085(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Daniel Dalton, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ

(2017/2085(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ – Υποβολή έκθεσης σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προηγμένων στοιχείων ασφάλειας των αυτοκινήτων, τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητάς τους και την εφικτότητά τους, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων και του κανονισμού για την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών» (COM(2016)0787) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0431),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την οδική ασφάλεια 2011-2020 και τα πρώτα ορόσημα προς μια στρατηγική κατά των τραυματισμών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» (COM(2016)0766),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010)0389),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «CARS 2020: Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη» (COM(2012)0636),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Benefit and feasibility of a range of new technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and protection of vulnerable road users» (Οφέλη και σκοπιμότητα διαφόρων νέων τεχνολογιών και μη ρυθμιζόμενων μέτρων στο πεδίο της ασφάλειας των επιβατών οχημάτων και της προστασίας των ευάλωτων οδικών χρηστών) που καταρτίστηκε από την εταιρεία Transport Research Laboratory και δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του στόχου 6 των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια 2011-2020-Το πρώτο ορόσημο προς μία στρατηγική κατά των τραυματισμών (SWD(2013)0094),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2017, για την οδική ασφάλεια, με τα οποία υιοθετείται η διακήρυξη της Βαλέτας του Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», που εξέδωσε η Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2017, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο οκτώ νομοθετικών πρωτοβουλιών με ιδιαίτερη έμφαση στις οδικές μεταφορές,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/260 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη βελτίωση της παγκόσμιας οδικής ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0330/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ετήσια βάση χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης 25 500 άνθρωποι ενώ 135 000 τραυματίζονται σοβαρά, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότερα και αποδοτικότερα μέτρα προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η εμβληματική επιδίωξη για «μηδενικούς θανάτους» από τροχαία ατυχήματα (“Vision Zero”)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδική ασφάλεια εξαρτάται από τρεις παράγοντες: όχημα, υποδομές και οδηγική συμπεριφορά, και ότι ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα και στους τρεις αυτούς τομείς για να αυξηθεί η οδική ασφάλεια και να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες στο πεδίο της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυξάνεται και επί του παρόντος υπερβαίνει τα 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικία ενός οχήματος έχει άμεσο αντίκτυπο στις επιπτώσεις και τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης καθιστά ασφαλέστερα τα οχήματα και επιπλέον διευκολύνει την ενεργό και ασφαλέστερη συμμετοχή των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και των ηλικιωμένων στην οδική κυκλοφορία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα έξυπνης οδήγησης μειώνουν τη συμφόρηση, προειδοποιούν τον οδηγό για τους κινδύνους που υπάρχουν στη διαδρομή του και συμβάλλουν έτσι στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα προχωρά με ταχείς ρυθμούς και ότι η οδική ασφάλεια είναι γενικά ένα επείγον ζήτημα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη υποβολής αναθεώρησης του κανονισμού γενικής ασφαλείας των οχημάτων από την Επιτροπή το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα ήταν απαράδεκτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη, αφού το 38% των συνολικών θανάτων συμβαίνει σε αστικές περιοχές και αφορά συχνά ανεπαρκώς προστατευμένους χρήστες των οδών, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ανεπαρκώς προστατευμένους χρήστες των οδών στον αστικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό και να βελτιώσουν την αντιμετώπιση αυτών σε σχέση με τρόπους μεταφοράς όπως τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει την αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία των πεζών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ οδικής ασφάλειας και συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών χρηστών των οδών·

Γενικές απαιτήσεις

1.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν αποτελεσματικούς και τακτικούς οδικούς ελέγχους των οδηγών, διότι τα βασικά αίτια των ατυχημάτων εξακολουθούν να είναι η ακατάλληλη και υπερβολική σε σχέση με τις συνθήκες οδήγησης ταχύτητα, η διάσπαση της προσοχής, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και η υπερβολική κόπωση, και, ως εκ τούτου:

α)  καλεί την Επιτροπή να ορίσει ποσοστό για τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο, και

β)  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρότερους ελέγχους επαλήθευσης της ορθής τήρησης του υποχρεωτικού χρόνου εργασίας και των περιόδων ανάπαυσης των οδηγών που είναι επαγγελματίες χρήστες των οδών·

γ)  καλεί τα κράτη μέλη, να εντείνουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών ιδίως σε ό,τι αφορά τις έξυπνες στρατηγικές επιβολής του νόμου και να θεσπίσουν κυρώσεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραβάτες·

2.  παρατηρεί ότι το 25% του ετήσιου συνόλου των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αξιολογήσει την ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία μιας εναρμόνισης στο 0% του πανευρωπαϊκού ανώτατου ορίου περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα για τους νέους οδηγούς στα δύο πρώτα χρόνια τους και για τους επαγγελματίες οδηγούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή - έχοντας κατά νου τη δήλωση της Βαλέτα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που εξέδωσε η Μαλτέζικη Προεδρία στις 29 Μαρτίου 2017 - να συμπεριλάβει στη νέα της στρατηγική οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2020-2030 νέους στόχους μείωσης κατά το ήμισυ του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών στο οδικό δίκτυο της ΕΕ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση των οδικών υποδομών τους μέσω τακτικής και αποτελεσματικής συντήρησης οδικών σημάτων και συστημάτων οδικής σήμανσης μεταξύ άλλων και μέσω των κατάλληλων αναβαθμίσεων για να αντιμετωπιστεί ο κυκλοφοριακός φόρτος· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καινοτόμα μέτρα που προβλέπουν πλήρη λειτουργικότητα και ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης με απώτερο αποτέλεσμα τις λεγόμενες έξυπνες υποδομές· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμό προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές οδικές υποδομές παραμένουν σε ικανοποιητική κατάσταση·

5.  παρατηρεί ότι οι διευθετήσεις των υποδομών (όπως ορισμένοι τύποι ολισθητήρων ασφαλείας ή ορισμένοι τύποι επιβραδυντών) προκαλούν ή επιδεινώνουν ορισμένα ατυχήματα, ιδίως για τα δίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει μέτρα τυποποίησης που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·

6.  διαπιστώνει ότι πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν την αναγκαιότητα και τον τρόπο διαμόρφωσης διαδρόμου για την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στους αυτοκινητοδρόμους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει κοινά πρότυπα για τη διαμόρφωση αυτών των διαδρόμων και να δρομολογήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης·

7.  διαπιστώνει ότι σχεδόν οι μισοί από τους θανάτους πεζών και ποδηλατών που οφείλονται σε τροχαία δυστυχήματα αφορούν άτομα άνω των 65 ετών και ότι τα τροχαία δυστυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου στους νέους· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την ασφαλή χρήση των οδών από ηλικιωμένους και νέους οδηγούς μέσω της κατάρτισης προγραμμάτων που θα προβάλλονται καταλλήλως από τα μέσα ενημέρωσης για την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων·

8.  παρατηρεί ότι το ποσοστό των πεζών και ποδηλατών που εμπλέκονται σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε αστικές περιοχές ανέρχεται σε 51 % και προτρέπει συνεπώς τους δήμους να συμπεριλάβουν στόχους στα σχέδια κινητικότητάς τους για τη μείωση του αριθμού οδικών και τροχαίων ατυχημάτων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να λάβουν περισσότερο υπόψη τους πιο ευάλωτους χρήστες των οδικών δικτύων μέσω της μέριμνας για τα κρίσιμα σημεία όπου σημειώνονται συχνά ατυχήματα και μέσω της κατασκευής και της συντήρησης ασφαλέστερων υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες ή μέσω της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών με παράλληλη βελτίωση της σήμανσης αυτών· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, πέραν της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης, με σκοπό να διευκολύνει ευρείες βελτιώσεις στις ποδηλατικές υποδομές και να απαιτήσει νέες τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας οχημάτων που θα προστατεύουν ιδίως τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου·

9.  παρατηρεί ότι η ελλιπής γνώση και/ή η μη τήρηση του κώδικα κυκλοφορίας από ορισμένους ποδηλάτες οδηγεί μερικές φορές σε καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ίδιου του ποδηλάτη και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μια πρόταση που θα επιτρέψει την ασφαλέστερη χρήση του ποδηλάτου, ώστε αυτό να ενσωματωθεί αρμονικά στα μέσα αστικής μετακίνησης·

10.  προτρέπει τους φορείς εκμετάλλευσης ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) και δημόσιων μεταφορών να αναπτύξουν περαιτέρω τεχνολογίες στα οχήματα που ενθαρρύνουν τους οδηγούς να επιλέγουν ασφαλέστερους τρόπους μεταφοράς όταν εισέρχονται σε αστικές περιοχές·

11.  διαπιστώνει ότι νέα μέσα μεταφοράς, όπως είναι τα ηλεκτρονικά ποδήλατα και οι άλλοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί κινητικότητας, καθίστανται ολοένα δημοφιλέστερα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διερευνήσει αμελλητί τις απαιτήσεις ασφαλείας για αυτά τα οχήματα και να υποβάλει προτάσεις σε σχέση με την ασφαλή ένταξή τους στις οδικές μεταφορές, συμμορφούμενη πάντοτε με την αρχή της επικουρικότητας·

12.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας θα πρέπει να εγγυάται την οδική ασφάλεια και αυτό απαιτεί μια ορισμένη περίοδο προσαρμογής· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβλέψει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξή τους πριν τεθεί σε εφαρμογή η ειδική τεχνική νομοθεσία·

13.  υπενθυμίζει ότι η παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων παραμένει ανεπίλυτο πρόβλημα, ειδικά στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όπως διαπιστώνεται στη μελέτη της Επιτροπής για τη λειτουργία της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τη σκοπιά του καταναλωτή· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παραποίησης των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων με αποτελεσματικά μέτρα και νομοθεσία·

14.  παρατηρεί ότι όσο περισσότερα οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους τόσο περισσότερα ατυχήματα μπορούν να συμβούν· καλεί επομένως τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη συλλογική κινητικότητα και τον συνεπιβατισμό, ειδικά στις αστικές περιοχές, προκειμένου να μειώσουν τον στόλο των οχημάτων σε κυκλοφορία και να λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την αναλογία των ποδηλάτων και των οχημάτων που οδηγούνται από επαγγελματίες οδηγούς·

15.  επισημαίνει ότι ο εξοπλισμός που πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ένα όχημα διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να καταρτίσει δεσμευτικό κατάλογο όλων των αντικειμένων που εμπίπτουν στην απαίτηση εξοπλισμού, για όλη την ΕΕ·

16.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ και τα ερευνητικά κέντρα της οφείλουν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, δεδομένου ότι αυτά θα φέρουν την επανάσταση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως με όρους της οδικής ασφάλειας, αφού προσδοκάται ότι, από την άποψη αυτή, θα σώζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο καθώς και ότι θα συνεισφέρουν στην ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

17.  τονίζει ότι ποσοστό περίπου 92 % όλων των ατυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα ή σε αλληλεπίδραση του σφάλλοντος ανθρώπινου παράγοντα με τα οχήματα και/ή τις υποδομές, και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ενσωμάτωση αποκλειστικά και μόνο εκείνων των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης που συμβάλλουν σημαντικά και με επιστημονικά αποδείξιμο τρόπο στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, έχουν θετική σχέση κόστους/ωφελείας και είναι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά· εκτιμά, επιπροσθέτως, ότι οι συνεπαγόμενες αυξήσεις στην τιμή του οχήματος δεν πρέπει να είναι τόσο δυσανάλογες ώστε να καθίσταται αυτό οικονομικά απρόσιτο για τους αγοραστές για τους οποίους προορίζεται· θεωρεί δε ότι τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης που αφορούν την οδική ασφάλεια πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικές δοκιμές·

18.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει υποβάλλοντας σε δοκιμές τους προαναφερθέντες μηχανισμούς ασφαλείας κατά την άσκηση εποπτείας στην αγορά οχημάτων·

19.  θεωρεί ότι τα οφέλη της βελτίωσης των προτύπων ασφάλειας και του εξοπλισμού μπορούν να γίνουν αισθητά μόνο εάν οι υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις εφαρμοστούν και επιβληθούν πραγματικά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η ευρωπαϊκή εποπτεία των αρχών έγκρισης τύπου και των τεχνικών υπηρεσιών της Ένωσης· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερη και περισσότερο ανεξάρτητη εποπτεία μετά τη διάθεση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ασφάλειας·

20.  τονίζει ότι, όταν εντοπίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε ταχέα, κατάλληλα και συντονισμένα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο· θεωρεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται στους ιδιοκτήτες των πληττόμενων οχημάτων ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης ή ύστερα από ανάκληση·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων υπαρχόντων οχημάτων και να υποστηρίξουν λύσεις και καινοτομίες που θα αυξήσουν την εν λόγω ασφάλεια των ήδη χρησιμοποιούμενων οχημάτων, δίνοντας κίνητρα και προωθώντας τον εκ των υστέρων εξοπλισμό των οχημάτων με συστήματα οδικής ασφάλειας αποδοτικά από πλευράς κόστους που θα επιτρέπουν στους οδηγούς να αντιδρούν καλύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

22.  καλεί τους κατασκευαστές και τους φορείς εκμετάλλευσης:

α)  να διευκρινίζουν στον οδηγό τον τρόπο ενεργοποίησης κάθε συστήματος υποβοήθησης του οδηγού,

β)  να προβλέψουν για τα συστήματα που μπορούν να απενεργοποιηθούν μηχανισμό απενεργοποίησης σε δύο στάδια, στο πλαίσιο των οποίων ο οδηγός θα μπορεί αρχικά να απενεργοποιήσει μόνο την προειδοποιητική ένδειξη και θα μπορεί να απενεργοποιήσει το ίδιο το σύστημα μόνο σε δεύτερο στάδιο,

γ)  να μεριμνούν ώστε μετά από κάθε επανεκκίνηση του οχήματος να επανενεργοποιείται το σύστημα υποβοήθησης της οδήγησης· και

δ)  να ασκήσουν τιμολογιακές πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν οχήματα εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης της οδήγησης·

23.  τονίζει ότι οι προφανείς προειδοποιητικές ενδείξεις πρέπει να διαφοροποιούνται σαφώς μεταξύ τους ώστε να καθίσταται διαισθητικά σαφές ποιο σύστημα αφορά η υποβοήθηση· τονίζει επίσης ότι οι προειδοποιητικές ενδείξεις πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτές από ηλικιωμένους, από άτομα με κάποιου είδους αναπηρία, όπως είναι τα προβλήματα ακοής και όρασης και άτομα περιορισμένης κινητικότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, απ' τους ενδιαφερόμενους φορείς να θεσπίσουν τα δέοντα ενιαία πρότυπα που θα καταστούν δυνατές ειδικές λύσεις ανάλογα με την κατηγορία όπου κατατάσσονται οι οδηγοί των οχημάτων·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που υποβάλλονται σε δοκιμές βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος αξιολόγησης των νέων μοντέλων αυτοκινήτων (Euro NCAP) λαμβάνουν 5 αστέρια και διότι η πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων αντεπεξήλθε επιτυχώς στην πρόκληση της εκπλήρωσης των νέων απαιτήσεων του Euro NCAP· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν υποβάλλονται όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη σε δοκιμές Euro NCAP και ότι δεν πωλούνται όλα τα οχήματα του ιδίου τύπου με τις ίδιες προδιαγραφές, γεγονός που μπορεί να μην είναι σαφές για τους καταναλωτές και ως εκ τούτου να τους εμπνέει μία εσφαλμένη εμπιστοσύνη στο όχημα σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις του μοντέλου που αγοράζεται· υπενθυμίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισχυρό βασικό πρότυπο υποχρεωτικών απαιτήσεων ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι ο στόλος που χρησιμοποιείται και πωλείται στην ΕΕ θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα αναγκαία μέσα ασφαλείας·

25.  είναι της άποψης ότι το Euro NCAP πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζει την πραγματική ασφάλεια του αυτοκινήτου ενός συγκεκριμένου μοντέλου· ζητεί να καταστεί το Euro NCAP περισσότερο φιλόδοξο ως προς την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων αυτοκινήτων από ό,τι του επιβάλλουν οι νομικά καθορισμένες ελάχιστες διατάξεις και να λαμβάνει υπόψη τις επικαιροποιημένες νομικά καθορισμένες ελάχιστες διατάξεις με σκοπό την αυξημένη προώθηση της ανάπτυξης οχημάτων που διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα οδικής ασφάλειας και τούτο προκειμένου να παραμείνουν υψηλές οι φιλοδοξίες της Ευρώπης σε σχέση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αυτή πρέπει να συνεχίζει να διαδραματίζει στον τομέα της ασφάλειας των αυτοκινήτων·

26.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τον καθορισμό προτύπων με την της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενσωμάτωσης των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, με σκοπό τη συνολική αύξηση της οδικής ασφάλειας· τονίζει επιπλέον ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να δημιουργήσουν σαφές πληροφοριακό υλικό που θα βοηθήσει τους οδηγούς να κατανοήσουν καλύτερα τα διάφορα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και τις λειτουργίες τους·

27.  ζητεί μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ισχύουσες διεθνείς και εθνικές νομοθετικές διατάξεις, και θα εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητά τους·

28.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη συμμετοχή των οχημάτων ειδικού σκοπού σε ατυχήματα σε αστικές περιοχές και, αν χρειάζεται, να καταργήσει τις υφιστάμενες εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενσωμάτωσης συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης·

29.  επισημαίνει ότι η κατάρτιση των οδηγών πρέπει να περιλαμβάνει περιοδική και επιπρόσθετη κατάρτιση στη χρήση υποχρεωτικών μηχανισμών υποβοήθησης της οδήγησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα· προτρέπει τις σχολές οδηγών να ενσωματώσουν αφενός στην κατάρτιση των εκπαιδευομένων θέματα σχετικά με τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και, αφετέρου, να συνδυάζουν την απόκτηση άδειας οδήγησης με την απόκτηση επαγγελματικού επιπέδου πρακτικής κατάρτισης στον δρόμο·

30.  παρατηρεί ότι οικονομικά κίνητρα, λόγου χάρη ασφαλιστικά και/ή φορολογικά, για μέτρα όπως είναι η εγκατάσταση πρόσθετων συστημάτων υποβοήθησης της ασφαλούς οδήγησης σε νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ή η συμπερίληψή τους στην εκπαίδευση των οδηγών, μπορούν να διευκολύνουν την εμπορική αποδοχή των οχημάτων με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων μηχανισμών·

31.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τους συμμετέχοντες στην αγορά την προαγωγή της χρήσης ανοιχτών προτύπων και διεπαφών που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων μέσω πρόσβασης στα συναφή δεδομένα οχήματος και συστήματος, καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτών των τελευταίων, ελέγχων που θα μπορούν να διενεργηθούν από οποιονδήποτε ειδικευμένο επαγγελματία, με παράλληλη διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών δεδομένων και της διανοητικής ιδιοκτησίας·

32.  τονίζει ότι πρέπει να επιδιωχθούν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και διατήρησης δεδομένων κατά την έννοια του γενικού κανονισμού (EΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) αλλά και σύμφωνα με το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και μια υψηλού επιπέδου ασφάλεια ΤΠ και τούτο προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων κινδύνων ατυχημάτων λόγω τηλε-επέμβασης επί των συστημάτων εντός του οχήματος ή λόγω ασυμβατότητας· συνιστά να διερευνηθεί ποιες δυνατότητες δίνει ο κανόνας της κυριότητας των δεδομένων·

33.  τονίζει την σημασία της χρήσης αξιόπιστων πληροφοριών θέσης και χρόνου από τα δορυφορικά προγράμματα πλοήγησης και της αξιοποίησης των συστημάτων GALILEO και EGNOS για την ενεργητική οδική ασφάλειας· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ακρίβεια στο σύστημα ενεργητικής οδικής ασφάλειας EGNOS/GNSS που θα εμφανίζει απόκλιση μικρότερη από ένα μέτρο, προκειμένου η ικανότητα του συστήματος να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος να μετατραπεί σε ικανότητα του συστήματος να παρεμβαίνει αυτόματα και να εκτρέπει την πορεία του οχήματος· ζητεί την προαγωγή μιας ενισχυμένης οδικής ασφάλειας μέσω της ενσωμάτωσης των δεδομένων Egnos-Galileo με σύστημα ελέγχου μέσα στο όχημα·

Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη των ατυχημάτων

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η πέδηση έκτακτης ανάγκης είναι ήδη υποχρεωτική από τον Νοέμβριο του 2015 για όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία στην ΕΕ· καλεί εντούτοις την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την ενσωμάτωση αυτόματης υποβοήθησης της πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών, ποδηλατών, μηχανοκίνητων δικύκλων και μοτοσικλετιστών σε αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία και φορτηγά, και ιδίως σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα διότι εμφανίζει η αυτόματη υποβοήθηση σημαντικές δυνατότητες πρόληψης των οδικών ατυχημάτων μέσω της δυνατότητας αυτόνομης ισχυρής πέδησης και της – συνεπώς – μειωμένης απόστασης πέδησης·

35.  ζητεί ασφαλέστερο εμπρόσθιο σχεδιασμό των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά την καλύτερη ορατότητα των πεζών και των ποδηλατών, καθώς και μπάρες για την αποφυγή των συγκρούσεων και για τον μετριασμό των συνεπειών από τις συγκρούσεις·

36.  ζητεί την υποχρεωτική ενσωμάτωση ευφυών και προσαρμοζόμενων συστημάτων ελέγχου της ταχύτητας που δείχνουν το όριο ταχύτητας, τα σήματα υποχρεωτικής διακοπής πορείας και τους φωτεινούς σηματοδότες και παρεμβαίνουν για να βοηθούν τους οδηγούς να τηρούν το όριο ταχύτητας, καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλή κατάσταση της οδικής σήμανσης και για ευανάγνωστη σήμανση του οδοστρώματος και πινακίδες· επισημαίνει ότι για να λειτουργούν σωστά τα ευφυή συστήματα υποβοήθησης είναι απαραίτητο να υπάρχουν ενημερωμένοι ηλεκτρονικοί οδικοί χάρτες με ενδείξεις του ισχύοντος ορίου ταχύτητας·

37.  τονίζει ότι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτείται εντονότερη ένδειξη επιβράδυνσης των οχημάτων άλλων συμμετεχόντων στην κυκλοφορία, μέσω σαφών φωτεινών ενδείξεων επί των οχημάτων, και αναμένει την υποχρεωτική χρήση ένδειξης πέδησης έκτακτης ανάγκης υπό μορφή φώτων πέδησης που αναβοσβήνουν ή φώτων κινδύνου που αναβοσβήνουν·

38.  τονίζει ότι λόγω της σημασίας του για την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό ένα προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης της παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, το οποίο όχι μόνο προειδοποιεί αλλά και παρεμβαίνει ενεργά, χωρίς ωστόσο ο οδηγός να χάνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης· επισημαίνει ότι για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα προειδοποίησης είναι απαραίτητο η σήμανση του οδοστρώματος να διατηρείται σε καλή κατάσταση ώστε να είναι ευκρινής·

39.  επισημαίνει ότι η επέκταση του άμεσου οπτικού πεδίου του οδηγού σε φορτηγά και λεωφορεία, καθώς και η μείωση ή η εξάλειψη των νεκρών γωνιών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας των συγκεκριμένων οχημάτων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει φιλόδοξα και διαφοροποιημένα πρότυπα άμεσης ορατότητας και να προβλέψει την υποχρεωτική ενσωμάτωση εμπρόσθιων, πλαϊνών και οπίσθιων καμερών, αισθητήρων και συστημάτων υποβοήθησης στροφής, ενώ τα αντίστοιχα μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 και να μην οδηγούν σε καθυστέρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν προθεσμιών εφαρμογής·

40.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να προβλεφθούν προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση διατάξεων κλειδώματος του οχήματος σε περίπτωση ανίχνευσης αλκοόλ και συστημάτων ανίχνευσης της απόσπασης προσοχής και της υπνηλίας του οδηγού και ενθαρρύνει τη χρήση συστήματος κλειδώματος του οχήματος για επαγγελματίες οδηγούς και για οδηγούς που έχουν προξενήσει οδικό ατύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και έχουν συνεπώς καταδικαστεί για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ως μέτρο επανένταξης·

41.  διαπιστώνει ότι τα φορτηγά εμπλέκονται στο 15% των τροχαίων δυστυχημάτων και ότι οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου αντιστοιχούν σε περίπου 1 000 θανάτους από δυστυχήματα με την εμπλοκή φορτηγών κάθε χρόνο· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επισπεύσει την υποχρεωτική εισαγωγή στα φορτηγά φιλόδοξων διαφοροποιημένων προτύπων άμεσης ορατότητας, έξυπνου ελέγχου της ταχύτητας και αυτόματου συστήματος υποβοήθησης της πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών·

Μέτρα ασφαλείας για τη μείωση των συνεπειών των ατυχημάτων

42.  επισημαίνει ότι η πίεση των ελαστικών έχει σημαντικές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια και την κατανάλωση καυσίμων, καθώς και για τις εκπομπές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικά συστήματα άμεσης παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών· καλεί επίσης την Επιτροπή να μεταφέρει στο δίκαιο της ΕΕ τις τροποποιήσεις για τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών που έχουν ως σκοπό την απόδοση σε πραγματικές συνθήκες, όπως συμφωνήθηκαν στην ΟΕΕ/ΗΕ·

43.  θεωρεί αναγκαία την υποχρεωτική ενσωμάτωση έξυπνου συστήματος υπενθύμισης ζωνών ασφαλείας για όλα τα μπροστινά καθίσματα σε όλα τα οχήματα και για τα πίσω καθίσματα στα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1·

44.  θεωρεί σημαντικό να καταστεί υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης προσαρμογής ζώνης για να αποτρέπεται ο τραυματισμός του αυχένα·

45.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την υποχρέωση ενσωμάτωσης του συστήματος eCall από το 2019 σε μοτοσικλέτες, βαρέα επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία, και να το καταστήσει επίσης διαθέσιμο για εκ των υστέρων εξοπλισμό προκειμένου να μεγιστοποιήσει την κάλυψη των οχημάτων·

46.  ζητεί ακριβή και τεκμηριωμένα πανευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων τους, δεδομένα σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο, στοιχεία των τραυματισμών και των συμμετεχόντων στα ατυχήματα, και τονίζει ότι ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων των συμβάντων μπορεί εν προκειμένω να αποδειχτεί ιδιαιτέρως χρήσιμο, εφόσον τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και η αξιολόγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διερεύνηση των ατυχημάτων·

47.  ζητεί τη συλλογή δεδομένων από ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους και τους τραυματισμούς σε οχήματα, οι οποίοι δεν οφείλονται σε συγκρούσεις. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα θύματα θερμοπληξίας στα οχήματα·

48.  ζητεί καλύτερους κανόνες πυρασφάλειας για τα λεωφορεία και τα πούλμαν με διαφορετικό τύπο καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων που κινούνται με CNG, ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστασία της ασφάλειας των επιβατών·

49.  διαπιστώνει ότι η ανασχεδιασμένη πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως των φορτηγών μπορεί να μειώσει τους θανάτους σε μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ αυτοκινήτων και φορτηγών κατά 20%· καλεί την Επιτροπή να επιβάλει βελτιωμένη πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως απορρόφησης ενέργειας για όλα τα νέα φορτηγά·

50.  ζητεί υποχρεωτικές δοκιμές αντοχής του εμπρόσθιου, οπίσθιου και των πλαϊνών μερών για

α)  οχήματα παντός εδάφους (SUV) με ανυψωμένο κάθισμα και ανώτατο βάρος άνω των 2500 κιλών, και

β)  ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα που χρησιμοποιούν άλλες νέες τεχνολογίες κίνησης·

51.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει επίσης τις απαιτήσεις δοκιμής των συστημάτων παθητικής ασφάλειας των οχημάτων ώστε να συμπεριληφθεί η προστασία όλων των ευάλωτων χρηστών των δρόμων σε εμπρόσθιες και οπίσθιες προσκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των πεζών αλλά και των ποδηλατών·

52.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η αγορά να έχει επαρκές και ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστεί σε αυτά τα μέτρα·

53.  επισημαίνει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2015/719 για τα βάρη και τις διαστάσεις των βαρέων φορτηγών οχημάτων ενέχει μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ασφάλειας των φορτηγών· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες σχετικά με την οδηγία αυτή και να υποβάλει την αξιολόγησή της χωρίς χρονοτριβή·

oo   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 134.

(4)

ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 1.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0310.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0228.

(8)

ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 49.

(9)

ΕΕ C 56E της 26.2.2013, σ. 54.

(10)

EE C 168E, 14.6.2013, σ. 72.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο στόχος που έχει τεθεί για μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2020 και η υλοποίηση του στόχου Vision-Zero για μηδενικό αριθμό θανάτων σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη έως το 2050, δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Οι ευρωπαϊκές οδοί δεν έχουν καταστεί μόνον ασφαλέστερες αλλά ανήκουν εδώ και καιρό στις πλέον ασφαλείς παγκοσμίως! Ωστόσο, περίπου 25.500 άνθρωποι χάνουν σε ετήσια βάση τη ζωή τους στις ευρωπαϊκές οδούς και περίπου 135.000 άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά.

Δεδομένου ότι η οδική ασφάλεια εξαρτάται τόσο από το όχημα όσο και από τις υποδομές αλλά και τον ίδιο τον οδηγό, πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά ενεργά και παθητικά μέτρα ασφαλείας και στα τρία επίπεδα.

Μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Ο παράγοντας των υποδομών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι πλέον ευάλωτοι χρήστες των οδών κατά την κατασκευή και τη συντήρηση των οδών. Το ποσοστό των πεζών και των ποδηλατών που εμπλέκονται σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε αστικές περιοχές ανέρχεται στον τρομαχτικό αριθμό του 43%. Ο διαχωρισμός των ειδών της κυκλοφορίας και η κατασκευή και επέκταση των ποδηλατοδρόμων αποτελούν λύσεις στις οποίες καλούνται να εστιάσουν περισσότερο τα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με καλά κατασκευασμένες και συντηρούμενες υποδομές. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι οδικές πινακίδες πρέπει να είναι ευανάγνωστες και οι σημάνσεις του οδοστρώματος να μην αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας.

Ωστόσο, και ο ανθρώπινος παράγοντας έχει μεγάλη σημασία και, ως εκ τούτου, ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη σε περισσότερους οδικούς ελέγχους. Για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων (μεταξύ άλλων, M2, M3, N2, N3) προβλέπονται ήδη ποσοστά των οχημάτων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους, και η Επιτροπή καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο αντίστοιχου καθορισμού και για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N2.

Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για καλύτερη διαθεσιμότητα στατιστικών σχετικά με τα ατυχήματα και τραπεζών δεδομένων, διότι οι υπάρχουσες είναι ελλιπείς. Σημαντική θα ήταν μια παράθεση των αιτίων των ατυχημάτων, των τραυματισμών και των συμμετεχόντων στα ατυχήματα, διότι θα αποτελούν σημαντική βάση πληροφόρησης για την έρευνα και την περαιτέρω ανάπτυξη των μέτρων ασφαλείας.

Υποχρεωτική ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης της ασφαλούς οδήγησης

Ο παράγων όχημα είναι εκ των ων ουκ άνευ για την οδική ασφάλεια. Το γεγονός ότι 45% των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα αφορά τους επιβάτες των οχημάτων και περίπου 95% όλων των ατυχημάτων προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια, όπως ανικανότητα προς οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα, λάθος υπολογισμοί και διάσπαση της προσοχής, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι απολύτως αναγκαία η εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρεωτική ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης της ασφαλούς οδήγησης.

Τα συστήματα ασφάλειας κατά την οδήγηση συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση και τη διόρθωση της εσφαλμένης ανθρώπινης συμπεριφοράς και συμβάλλουν επομένως σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της οδικής ασφάλειας. Με τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης δεν αποτρέπονται μόνο τα ανθρώπινα σφάλματα και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά μπορεί επίσης να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων/ενέργειας και να βελτιστοποιηθεί η ροή της κυκλοφορίας.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των οχημάτων επηρεάζουν επιπλέον την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ευρώπη και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμα, η υποχρεωτική ενσωμάτωση των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης προετοιμάζει το έδαφος για την αυτοματοποιημένη και, εν τέλει, την αυτόνομη οδήγηση, που έχει εδώ και καιρό πάψει να αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Επομένως, πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση, και πρέπει να δράσουμε με έξυπνο τρόπο.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να πάψει να αναβάλλεται η αναθεώρηση του κανονισμού 661/2009 και η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έως τις αρχές του 2018 κατάλληλη πρόταση. Έτσι θα μπορέσει να γίνει ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Επίσης, θα δράσουμε με έξυπνο τρόπο μόνον εάν πάψουμε να ζητούμε την ενσωμάτωση όλων των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Κατά την άποψη του εισηγητή, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μόνο η ενσωμάτωση εκείνων των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης που συμβάλλουν πραγματικά στην οδική ασφάλεια, έχουν θετική σχέση κόστους-ωφελείας και είναι έτοιμα προς διάθεση στην αγορά, χωρίς συνεπώς να αφήνουν μεγάλο περιθώριο σφάλματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, τα οποία αποτελούν ενεργά και παθητικά μέτρα ασφαλείας:

- αυτόματο σύστημα υποβοήθησης της πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών

- ένδειξη πέδησης έκτακτης ανάγκης

- ευφυές σύστημα υποβοήθησης με ένδειξη του ορίου ταχύτητας

- σύστημα διατήρησης λωρίδας

- σύστημα υποβοήθησης στροφής και διατάξεις κάμερας σε φορτηγά για τη μείωση της νεκρής γωνίας

- σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

- συστήματα ζωνών ασφαλείας για τα πίσω καθίσματα

- eCall για τις μοτοσικλέτες.

Εν τω μεταξύ, όλοι οι κατασκευαστές προσφέρουν πακέτα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, με περίπου ένα τέταρτο των νέων οχημάτων να είναι εξοπλισμένα με ένα ή περισσότερα συστήματα, αλλά με τρία τέταρτα των οχημάτων να μην διαθέτουν, πέραν των νομικά προβλεπόμενων, κανένα άλλο ενσωματωμένο σύστημα υποβοήθησης της οδήγησης. Ο λόγος για αυτό είναι ασφαλώς το πρόσθετο κόστος των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Ο εισηγητής εκτιμά ότι η οδική ασφάλεια δεν πρέπει να εξαρτάται από οικονομικούς παράγοντες και ότι επομένως όλοι οι οδηγοί πρέπει να επωφελούνται από συστήματα υποβοήθησης ασφαλούς οδήγησης. Η οδική ασφάλεια δεν πρέπει να εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών της ΕΕ.

Επιχειρήματα ότι η τιμή των νέων οχημάτων θα εκτοξευτεί εξαιτίας της υποχρεωτικής ενσωμάτωσης των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης μπορούν να καταρριφθούν με το αντεπιχείρημα ότι η δεσμοποίηση των τεχνολογικών λύσεων – π.χ. ταυτόχρονη χρήση καμερών και ευφυών συστημάτων ένδειξης των ορίων ταχύτητας και διατήρησης λωρίδας – καθώς και η παραγωγή των ενσωματωμένων τμημάτων σε μεγάλο αριθμό τεμαχίων, δεν θα αυξήσουν σημαντικά την τιμή.

Η έξυπνη διαμόρφωση της νομοθεσίας σημαίνει ότι θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες και χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν τη ρεαλιστική εφαρμογή και εξασφαλίζουν ασφάλεια προγραμματισμού στη βιομηχανία. Παρόλα αυτά, η εν λόγω διαδικασία πρέπει να λάβει χώρα στο πλαίσιο αναθεώρησης της ίδιας της νομοθεσίας και – συνεπώς – όχι στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (28.9.2017)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των οχημάτων στην ΕΕ

(2017/2085(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Dalton

(*) (Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει με λύπη ότι, το 2016, 25 500 άτομα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα και άλλα 135 000 τραυματίστηκαν σοβαρά·

2.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ένωση όσον αφορά τη μείωση των οδικών ατυχημάτων και των συναφών δαπανών χάρη στη νομοθεσία της για την ασφάλεια των οχημάτων που θεσπίστηκε με την πάροδο των ετών· τονίζει ότι τα ποσοστά μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων έχουν μείνει στάσιμα τα τελευταία χρόνια και θεωρεί ότι, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των νεκρών από τροχαία μεταξύ 2010 και 2020·

3.  αναγνωρίζει ότι, παρόλο που οι επιβάτες αυτοκινήτων επωφελούνται από τη βελτιωμένη ασφάλεια των οχημάτων, το ποσοστό των θανάτων απροστάτευτων χρηστών του οδικού δικτύου παρουσιάζει αύξηση· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες)·στο πλαίσιο μελλοντικών δραστηριοτήτων·

4.  αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ είναι ουσιώδης αστικής σημασίας για τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών που σημειώνονται στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, τον κατάλογο των τεχνολογιών ασφάλειας, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή με σκοπό να συμπεριληφθεί στην επόμενη αναθεώρηση των κανόνων·

5.  θεωρεί ότι τα οφέλη της βελτίωσης των προτύπων ασφάλειας και του εξοπλισμού μπορούν να γίνουν αισθητά μόνο εάν οι υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις εφαρμοστούν και επιβληθούν πραγματικά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η ευρωπαϊκή εποπτεία των αρχών έγκρισης τύπου και των τεχνικών υπηρεσιών της Ένωσης· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερη και περισσότερο ανεξάρτητη εποπτεία μετά τη διάθεση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ασφάλειας·

6.  θεωρεί ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση και ζητεί την ενσωμάτωση των θεμάτων οδικής ασφάλειας σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της πολιτικής για τους καταναλωτές και της συνεργασίας σε αστυνομικές και δικαστικές υποθέσεις·

7.  τονίζει ότι μια συνεκτική πολιτική οδικής ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες, όπως την συμπεριφορά των οδηγών, την οδική υποδομή και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων· για τον σκοπό αυτό, είναι ουσιώδες να υπάρχει πρόσβαση σε συγκρίσιμα δεδομένα υψηλής ποιότητας που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της πρόβλεψης της συμπεριφοράς και της ανάπτυξης τεχνικών λύσεων και ταυτόχρονα να υπάρχει σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών·

8.  θεωρεί ότι οι τεχνικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν εξακρίβωση της πλήρους λειτουργικότητας των χαρακτηριστικών ασφαλείας των οχημάτων· αυτό πρέπει να ισχύει τόσο για τα χαρακτηριστικά ενεργητικής όσο και για τα χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας·

9.  τονίζει ότι, όταν εντοπίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε ταχέα, κατάλληλα και συντονισμένα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο· θεωρεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται στους ιδιοκτήτες των πληττόμενων οχημάτων ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης ή ύστερα από ανάκληση·

10.  πιστεύει ότι η πλήρης ανάλυση κόστους - οφέλους με τη μορφή κατάλληλων εκ των προτέρων εκτιμήσεων των επιπτώσεων εκ μέρους της Επιτροπής, είναι ουσιαστικής σημασίας για όλες τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας της Ένωσης, και ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προσεκτική εξισορρόπηση του κόστους που ενδέχεται να προκύψει για την βιομηχανία και στα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη όσον αφορά τις ζωές που σώζονται και τους τραυματισμούς που αποτρέπονται· συνιστά, επιπλέον, η εφαρμογή των νέων ενωσιακών απαιτήσεων οδικής ασφάλειας να συντονιστεί με τις δραστηριότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)· συνιστά να παραμείνει η Ευρώπη φιλόδοξη ως παγκόσμιος ηγέτης ούτως ώστε να επιτύχει υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και τις επενδύσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας και να συμβάλει στη δημιουργία απασχόλησης·

11.  είναι της γνώμης ότι κάθε νέο ενωσιακό μέτρο ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τις προκλήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές μικρού μεγέθους και ειδικών προϊόντων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που υποβάλλονται σε δοκιμές για τους καταναλωτές στο πλαίσιο του προγράμματος Euro NCAP λαμβάνουν 5 αστέρια και ότι η πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων αντεπεξήλθε επιτυχώς στην πρόκληση της εκπλήρωσης των νέων απαιτήσεων του Euro NCAP· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν υποβάλλονται όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη σε δοκιμές στο πλαίσιο του Euro NCAP και ότι δεν πωλούνται όλα τα οχήματα του ιδίου τύπου με τις ίδιες προδιαγραφές, γεγονός που μπορεί να μην είναι σαφές για τους καταναλωτές και ως εκ τούτου να παρουσιάζεται ψευδές επίπεδο εμπιστοσύνης στο όχημα σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις του μοντέλου που αγοράζεται· υπενθυμίζει, για τον λόγο αυτό, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισχυρό βασικό πρότυπο υποχρεωτικών απαιτήσεων ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι ο στόλος που χρησιμοποιείται και πωλείται θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα αναγκαία μέσα ασφαλείας·

13.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας της ΕΕ που έχουν επιτευχθεί χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις που καθοδηγούνται από την αγορά και ενθαρρύνει τη συνεχή διερεύνηση των ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση στον τομέα αυτό, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή· θεωρεί σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω η αρχή της κυριότητας των δεδομένων· ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προτύπων όσον αφορά την αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, τις τεχνολογίες παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας και εντοπισμού οπισθοπορείας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τις καμπίνες πανοραμικής θέας και τις κάμερες τυφλού σημείου και εντοπισμού για τα βαρέα φορτηγά οχήματα· απευθύνει έκκληση για καλύτερη και αποτελεσματικότερη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την διερεύνηση των αιτίων των ατυχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται ελεύθερα και θα ανταλλάσσονται για περαιτέρω ανάλυση· θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων οχημάτων τα επόμενα έτη, πράγμα που θα φέρει επανάσταση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως από απόψεως οδικής ασφάλειας·

14.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει απαιτήσεις που να επιβάλλονται στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της ασφάλειας των πεζών και των ποδηλατών όσον αφορά τα βαρέα οχήματα με μεγάλες ζώνες τυφλού σημείου· υπενθυμίζει τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/63/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 και ζητεί να επανεξεταστεί η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή να ανανεωθεί στη μελλοντική νομοθεσία προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να καταστεί έτσι δυνατή η λήψη μέτρων σε αυτόν τον τομέα·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές προτάσεις υποχρεωτικά συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, πυροσβεστήρες, σφυριά / θραύστες τζαμιών και κοπτικά ζώνης για όλα τα οχήματα·

16.  εκφράζει επιδοκιμασία για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των διατάξεων που επιδιώκει το όργανο ταξινόμησης, οι οποίες θα θα μπορούσαν να συμβάλουν σε πιο ομοιόμορφα επίπεδα προστασίας, και τονίζει τη σημασία τους·

17.  επικροτεί τον κατάλογο των τεχνολογιών ασφάλειας, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο με σκοπό να συμπεριληφθεί στην επόμενη αναθεώρηση των κανόνων· αναγνωρίζει ότι η αναγωγή των τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού, όπως τα συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα ευφυή συστήματα ελέγχου της ταχύτητας σε τυποποιημένα χαρακτηριστικά θα συμβάλει επίσης στην πορεία της Ευρώπης προς υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού· ζητεί την τυποποίηση αυτών των χαρακτηριστικών και τη διενέργεια σχετικών ανεξάρτητων δοκιμών, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για αυτοοδηγούμενα οχήματα.

18.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ και τα ερευνητικά κέντρα της θα πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, τα οποία θα φέρουν επανάσταση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως από την άποψη της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι αναμένεται ότι θα σώζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο και ότι θα συνεισφέρουν επίσης στην ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

19.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία του εκ των υστέρων εξοπλισμού παλαιότερων οχημάτων κατά περίπτωση με πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνονται στα νεότερα μοντέλα· πιστεύει ότι η δημιουργία κινήτρων για τον εκ των υστέρων εξοπλισμό μέσω φορολογικών μειώσεων και μείωσης των ασφαλίστρων θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των οχημάτων στην Ευρώπη·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Edward Czesak, Kaja Kallas, Adam Szejnfeld, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimir Urutchev

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Matthijs van Miltenburg

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Ivo Belet, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Matt Carthy, Alberto Cirio, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Martina Dlabajová, Bas Eickhout, André Elissen, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Markus Ferber, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Enrico Gasbarra, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Theresa Griffin, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Philippe Loiseau, Ramona Nicole Mănescu, Rolandas Paksas, Bolesław G. Piecha, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Franck Proust, Jozo Radoš, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Jens Rohde, Olga Sehnalová, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Dario Tamburrano, Ivica Tolić, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

EPP

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου