VERSLAG over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

  24.10.2017 - (COM(2017)0361 – C8‑0226/2017 – 2014/0175(COD)) - ***I

  Commissie juridische zaken
  Rapporteur: Jiří Maštálka
  (Codificatie – Artikel 103 van het Reglement)


  Procedure : 2014/0175(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0331/2017
  Ingediende teksten :
  A8-0331/2017
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

  (COM(2017)0361 – C8‑0226/2017 – 2014/0175(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0361),

  –  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0226/2017),

  –  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten[1],

  –  gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8‑0331/2017),

  A.  overwegende dat het voorstel in kwestie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie louter een codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

  1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

  BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

   

   

   

   

  ADVIESGROEP VAN DE

  JURIDISCHE DIENSTEN

  Brussel, 21 september 2017

  ADVIES

    AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

      DE RAAD

      DE COMMISSIE

  Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

  COM(2017) 361 final van 4.7.2017 – 2014/0175(COD)

  Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name punt 4 daarvan, heeft de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep bovengenoemd Commissievoorstel onderzocht zodra het door de Commissie was vastgesteld.

  Het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot codificatie van Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad van 25 april 2005 tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika is onderzocht en de adviesgroep heeft in onderlinge overeenstemming vastgesteld dat het voorstel louter een codificatie behelst van de bestaande teksten, zonder inhoudelijke wijzigingen.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  Juridisch adviseur    Juridisch adviseur    Directeur-generaal

  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

  Document- en procedurenummers

  COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – COM(2016)0408 – C8-0237/2016 – COM(2014)0343 – C8-0024/2014 – COM(2015)0350 – C8‑0194/2015 – 2014/0175(COD)

  Datum indiening bij EP

  4.7.2017

   

   

   

  Bevoegde commissie

         Datum bekendmaking

  JURI

  15.9.2017

   

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Jiří Maštálka

  27.9.2017

   

   

   

  Datum goedkeuring

  10.10.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Karoline Graswander-Hainz

  Datum indiening

  24.10.2017

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  22

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  Verts/ALE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Angel Dzhambazki

  Joëlle Bergeron

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  Kostas Chrysogonos

  Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

  Pascal Durand, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding