SPRAWOZDANIE w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)

  24.10.2017 - (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD)) - ***I

  Komisja Prawna
  Sprawozdawca: Jiří Maštálka
  (Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)


  Procedura : 2014/0175(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0331/2017
  Teksty złożone :
  A8-0331/2017
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)

  (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0361),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0226/2017),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[1],

  –  uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0331/2017),

  A.  mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą wspomniany wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

  1.  przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

  ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

   

   

   

   

  KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

  SŁUŻB PRAWNYCH

  Bruksela, 21 września 2017 r.

  OPINIA

    PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

      RADY

      KOMISJI

  Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)

  COM(2017) 361 final of 4.7.2017 – 2014/0175(COD)

  Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, w szczególności jego ust. 4, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, rozpatrzyła wspomniany wyżej wniosek przyjęty przez Komisję.

  W wyniku zbadania zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że wniosek ten ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

  F. DREXLERDyrektor Generalny Wydziału Prawnego

    H. LEGALDyrektor Generalny Służby Prawnej

  L. ROMERO REQUENADyrektor Generalny

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)

  Odsyłacze

  COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – COM(2016)0408 – C8-0237/2016 – COM(2014)0343 – C8-0024/2014 – COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD)

  Data przedstawienia w PE

  4.7.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  JURI

  15.9.2017

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Jiří Maštálka

  27.9.2017

   

   

   

  Data przyjęcia

  10.10.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Karoline Graswander-Hainz

  Data złożenia

  24.10.2017

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  22

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Angel Dzhambazki

  Joëlle Bergeron

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  Kostas Chrysogonos

  Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

  Pascal Durand, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się