POROČILO o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

  24.10.2017 - (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD)) - ***I

  Odbor za pravne zadeve
  Poročevalec: Jiří Maštálka
  (Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


  Postopek : 2014/0175(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0331/2017
  Predložena besedila :
  A8-0331/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

  (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

  (Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2017)0361),

  –  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0226/2017),

  –  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[1],

  –  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0331/2017),

  A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije obravnavani predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

  1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.

  PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

   

   

   

   

  POSVETOVALNA SKUPINA

  PRAVNIH SLUŽB

  V Bruslju, 21. septembra 2017

  MNENJE

    ZA   EVROPSKI PARLAMENT

      SVET

      KOMISIJO

  Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

  COM(2017)0361 z dne 4.7.2017 – 2014/0175(COD)

  V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala, da bi proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

  Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta Sveta o kodifikaciji uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o uvedbi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike soglasno sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  pravnik      pravnik      generalni direktor

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Carine za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

  Referenčni dokumenti

  COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – COM(2016)0408 – C8-0237/2016 – COM(2014)0343 – C8-0024/2014 – COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD)

  Datum predložitve EP

  4.7.2017

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  JURI

  15.9.2017

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Jiří Maštálka

  27.9.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  10.10.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Karoline Graswander-Hainz

  Datum predložitve

  24.10.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  22

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENL

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

  Joëlle Bergeron

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

  Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

  Pascal Durand, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani