Процедура : 2017/2050(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0333/2017

Внесени текстове :

A8-0333/2017

Разисквания :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0447

ДОКЛАД     
PDF 611kWORD 56k
24.10.2017
PE 604.510v03-00 A8-0333/2017

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна

(15470/2016 – C8‑0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Чарлз Танък

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна

(15470/2016 – C8‑0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (15470/2016),

–  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна(1) (09787/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 212, параграф 1 и във връзка с член 218, параграф 6, буква а), както и с член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0027/2017),

–  като взе предвид Съвместната декларация за връзки и сътрудничество между Европейския съюз и Нова Зеландия, приета в Лисабон през 2007 г.(2),

–  като взе предвид неотдавнашната си резолюция относно Нова Зеландия от 25 февруари 2016 г. относно започването на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия(3),

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за създаване на рамка за участието на Нова Зеландия в операциите на Европейския съюз за управление на кризи, подписано през 2012 г.(4),

–  като взе предвид Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Нова Зеландия, което влезе в сила през 2009 г.(5),

–  като взе предвид 22-рото междупарламентарно заседание ЕС – Нова Зеландия, проведено в Брюксел на 23 март 2017 г.,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от … относно проекта за решение,

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0333/2017),

А.  като има предвид, че Нова Зеландия отдавна е близък партньор на Европейския съюз и неговите държави членки;

Б.  като има предвид, че Европейският съюз споделя общи ценности и принципи с Нова Зеландия, включително зачитането на демократичните принципи, правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава, в т.ч. международното право, и мира и сигурността;

В.  като има предвид, че Европейският съюз продължава да бъде третият по значение търговски партньор на Нова Зеландия и че двете страни поддържат широк кръг от икономически и търговски интереси;

Г.  като има предвид, че първият посланик (резидент) на ЕС в Нова Зеландия встъпи в длъжност през септември 2016 г., което отбеляза пълното преминаване към самостоятелна делегация на Европейския съюз в Нова Зеландия;

Д.  като има предвид, че Нова Зеландия поддържа добри отношения с редица от най-близките партньори на ЕС, по-специално с Австралия и Съединените щати; в тази връзка отбелязва декларацията от Уелингтън от 2010 г., която създаде рамка за стратегическо партньорство между Нова Зеландия и Съединените щати, както и Споразумението за по-тесни икономически отношения, подписано с Австралия през 1983 г.;

Е.  като има предвид, че Нова Зеландия, член на Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР (КПР), е ценен партньор в областта на развитието и ключов доставчик на помощ от гледна точка на официалната помощ за развитие (ОПР) като процент от БНД, допринасящ за устойчивото развитие и намаляването на бедността в развиващите се страни за постигането на една по-справедлива, по-сигурна и по-просперираща планета;

Ж.  като има предвид, че Нова Зеландия е член на алианса за разузнаване „Пет очи“, заедно със Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Австралия; като има предвид, че други държави – членки на ЕС (Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Белгия, Швеция, Дания и Испания) участват в по-необвързващото споразумение, известно като „Четиринадесет очи“;

З.  като има предвид, че Нова Зеландия поставя специален акцент върху развитието на връзките в азиатско-тихоокеанския регион, особено с Китай, Югоизточна Азия и Япония, и допринася за стабилността в региона на Югоизточна Азия и югозападната част на Тихия океан;

И.  като има предвид, че един интегриран азиатско-тихоокеански регион, в който Нова Зеландия играе важна роля, допринася за основана на ценности и правила система в световен мащаб и по този начин за собствената сигурност на Съюза;

Й.  като има предвид, че Нова Зеландия е сред учредителите на Форума на тихоокеанските острови и поддържа стратегическо партньорство с АСЕАН;

К.  като има предвид, че Нова Зеландия е сключила двустранни споразумения за свободна търговия с Австралия, Сингапур, Тайланд, Китай, Хонконг, Тайван, Малайзия и Южна Корея, както и многостранните търговски споразумения Транстихоокеанско споразумение за стратегическо икономическо партньорство със Сингапур, Чили и Бруней, Споразумението за свободна търговия между АСЕАН, Австралия и Нова Зеландия и Споразумението за свободна търговия между Нова Зеландия и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ); като има предвид, че Китай и Нова Зеландия се стремят да разширят обхвата на своите търговски споразумения;

Л.  като има предвид, че Нова Зеландия е също така страна по споразумението за Транстихоокеанското партньорство и го е ратифицирала, както и че е активна страна в преговорите за Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП);

М.  като има предвид, че Нова Зеландия беше непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН) с мандат две години (от 2015 г. до 2016 г.), като през този период, със силна лидерска роля и визия, два пъти беше председател на СС на ООН;

Н.  като има предвид, че Нова Зеландия е дългогодишен член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на Международния валутен фонд (МВФ), на Световната банка и на Азиатската банка за развитие (АБР) и е член на новосъздадената Азиатска банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ) със седалище в Шанхай;

О.  като има предвид, че Нова Зеландия направи принос към мироопазващи операции на ООН, включително в Босна, Косово, Сиера Леоне и Афганистан; като има предвид, че в Афганистан тя ръководеше възстановителен екип в провинция Бамян, както и мисии за обучение, за да подпомогне развитието на афганистанската национална армия, като освен това участваше в мисията на EUPOL до 2012 г., за да съдейства за възстановяване на реда и законността;

П.  като има предвид, че считано от 2015 г. Нова Зеландия осъществява в Ирак мисия за обучение без бойни действия, чиято цел е обучение на служителите на иракските сили за сигурност, като част от борбата с ИДИЛ/Даиш;

Р.  като има предвид, че Нова Зеландия е първата държава в света, приела през 1893 г. всеобщо избирателно право;

С.  като има предвид, че Нова Зеландия е привърженик на екологичното производство, по-специално на храни, и насърчава всеобхватните глобални споразумения в областта на климата съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, изпълнението на Парижкото споразумение на СOP21, както и ефективни действия за смекчаване на последиците от изменението на климата, които да бъдат предприети от всички развити държави и от развиващите се страни със съществен дял в емисиите, включително като става първата държава, създала национална схема за търговия с емисии;

Т.  като има предвид, че Нова Зеландия и Европейският съюз си сътрудничат в насърчаването на устойчивото развитие, устойчивостта и смекчаването на последиците от изменението на климата в азиатско-тихоокеанския регион, в частност като поощряват системното използване на енергия от възобновяеми източници;

У.  като има предвид, че Европейският съюз и Нова Зеландия работят заедно за насърчаване на устойчивото развитие и за смекчаване на последиците от изменението на климата в Тихоокеанския регион, с особен акцент върху ролята на възобновяемите енергийни източници;

Ф.  като има предвид, че Нова Зеландия участва в Международния фонд за Ирландия, организация, която работи за подпомагане на икономическия и социален напредък и за насърчаване и улесняване на диалога и помирението между общностите;

1.  приветства сключването на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството (СПВОС), което ще осигури ориентирана към бъдещето политическа рамка, в която отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия в областта на устойчивото развитие и по широк кръг от въпроси ще се развият в още по-голяма степен през идните години, за да отговорят на новите амбиции и стремежи;

2.  подкрепя започването на преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия, които трябва да се проведат в дух на реципрочност и взаимна изгода, като се отчита чувствителността на някои селскостопански и други продукти; подчертава, че това е важно за укрепване на политическия диалог и за подобряване на сътрудничеството в областта на икономическия растеж, създаването на работни места, търговията и инвестициите;

3.  оценява жеста на министър-председателя Бил Инглиш, с който той подчерта и потвърди ангажимента за поддържане на специални отношения с Европа, като направи първото си официално посещение в чужбина в Европейския съюз, Европейския парламент, Лондон и Берлин през януари 2017 г., само един месец след назначаването си на длъжността министър-председател;

4.  признава тесните двустранни отношения в исторически план между Нова Зеландия и държавите – членки на ЕС, включително културните, икономическите и междуличностните връзки;

5.  подчертава сътрудничеството на Европейския съюз с Нова Зеландия по въпросите на мира, сигурността, регионалната стабилност в азиатско-тихоокеанския регион, селското стопанство, устойчивото развитие, рибарството и морското дело, транспорта, хуманитарната помощ, санитарните мерки, енергетиката, околната среда и изменението на климата;

6.  подчертава сътрудничеството на Европейския съюз с Нова Зеландия за укрепване на управлението на околната среда и океаните, което е необходимо, за да се постигне целта за опазване и устойчиво използване на ресурсите;

7.  отбелязва пътната карта за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Нова Зеландия в областта на научните изследвания и иновациите; насърчава допълнителни инвестиции и нови възможности в научното, академичното и технологичното сътрудничество;

8.  приветства членовете от СПВОС относно сътрудничеството в борбата с тероризма, по-специално ангажиментите за обмен на информация за терористични групировки и мрежи и обмен на мнения относно предотвратяването, противодействието и борбата с тероризма и неговата пропаганда, радикализацията и престъпленията в кибернетичното пространство, като същевременно се гарантира защитата на правата на човека и се зачитат принципите на правовата държава;

9.  изтъква участието на Нова Зеландия в операции на ЕС по управление на кризи за насърчаване на мира и сигурността в международен план, както и нейния принос към операциите за борба с пиратството EUNAVFOR Atalanta край Африканския рог, към EUPOL Афганистан и към EUFOR Althea в Босна и Херцеговина;

10.  приветства дългогодишния ангажимент на Нова Зеландия в международната коалиция срещу тероризма; припомня, че Нова Зеландия може да играе значима роля в борбата с международния тероризъм в азиатско-тихоокеанския регион; отбелязва със задоволство, че страната вече предоставя подкрепа за правителства и НПО в държави от Югоизточна Азия срещу насилническия екстремизъм и радикализацията;

11.  признава ролята на Нова Зеландия в съвместната подкрепа в края на 2016 г. за резолюциите на СС на ООН относно Сирия и мирния процес в Близкия изток, докато страната беше член на СС на ООН;

12.  приветства дългогодишния ангажимент на Нова Зеландия по отношение на Международния наказателен съд (МНС) и приветства усилията й в полза на (и конструктивния й принос към) развитието и ефективността на МНС като средство за укрепване на мира и на правосъдието в международен план;

13.  приветства ратифицирането от страна на Нова Зеландия на споразумението за климата на COP21 и отбелязва като положителен факт, че повече от 80% от електроенергията в страната произхожда от възобновяеми енергийни източници;

14.  отбелязва енергийното партньорство между ЕС и Нова Зеландия в Тихоокеанския регион; призовава и двете страни да засилят сътрудничеството в областта на устойчивата енергия в съответствие с инициативата на ООН „Устойчива енергия за всички“;

15.  признава приноса на Нова Зеландия към защитата, опазването и устойчивото използване на морските ресурси, както и към морските изследвания;

16.  счита, че Нова Зеландия е важен партньор в сътрудничеството в областта на околната среда (и в опазването на околната среда) в региона на Тихия океан и в Антарктика;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Нова Зеландия.

(1)

OВ L 321, 29.11.2016 г, стр. 3.

(2)

OВ C 32, 6.2.2008 г., стр. 1.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0064.

(4)

ОВ L 160, 21.6.2012 г, стр. 2.

(5)

ОВ L 171, 1.7.2009 г, стр. 28.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

2

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност