Διαδικασία : 2017/2050(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0333/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0333/2017

Συζήτηση :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0447

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 602kWORD 55k
24.10.2017
PE 604.510v02-00 A8-0333/2017

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Charles Tannock

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15470/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου(1) (09787/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 212 παράγραφος 1 και, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0027/2017),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, η οποία εγκρίθηκε στη Λισαβόνα το 2007(2),

–  έχοντας υπόψη το πρόσφατο ψήφισμά του σχετικά με τη Νέα Ζηλανδία, στις 25 Φεβρουαρίου 2016, περί της έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία(3),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε το 2012(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009(5),

–  έχοντας υπόψη την 22η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση (ΔΣ) ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 23 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της ... σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0333/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία διαθέτει στενή και ιστορική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται κοινές αξίες και αρχές με τη Νέα Ζηλανδία, όπως τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Νέας Ζηλανδίας και ότι αμφότερες οι πλευρές διατηρούν ένα εκτεταμένο φάσμα οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος εγκατεστημένος πρέσβης της ΕΕ στη Νέα Ζηλανδία ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο του 2016, σηματοδοτώντας την πλήρη μετάβαση σε αυτόνομη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Ζηλανδία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία διαθέτει καλές σχέσεις με ορισμένους από τους στενότερους εταίρους της ΕΕ, ιδίως με την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες· εν προκειμένω, επισημαίνει τη Δήλωση του Ουέλινγκτον το 2010, η οποία θέσπισε ένα πλαίσιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τη συμφωνία στενότερων οικονομικών σχέσεων (CER) που υπεγράφη με την Αυστραλία το 1983·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία, μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, αποτελεί πολύτιμο αναπτυξιακό εταίρο και σημαντικό χορηγό βοήθειας αναφορικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) ως ποσοστό του ΑΕΕ, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες για έναν δικαιότερο και ασφαλέστερο πλανήτη ο οποίος γνωρίζει μεγαλύτερη ευημερία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μέλος της συμμαχίας πληροφοριών «Five Eyes» μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία και Ισπανία) είναι μέλη μιας πιο άτυπης ομάδας που είναι γνωστή ως «Fourteen Eyes»·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία εστιάζει ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη σχέσεων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ιδίως με την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ιαπωνία, ενώ επίσης συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού όπου η Νέα Ζηλανδία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο συμβάλλει σε ένα παγκόσμιο σύστημα που βασίζεται σε αξίες και κανόνες και, ως εκ τούτου, στην ίδια την ασφάλεια της Ένωσης·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι ιδρυτικό μέλος του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF) και διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση με την Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, τη Μαλαισία και τη Νότια Κορέα, καθώς και τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της διειρηνικής συμφωνίας στρατηγικής οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Σιγκαπούρη, τη Χιλή και το Μπρουνέι, τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ASEAN-Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας και τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα και η Νέα Ζηλανδία επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις εμπορικές συμφωνίες τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι επίσης ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας διειρηνικής εταιρικής σχέσης (TPP), την οποία έχει κυρώσει, και συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP)·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία ήταν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) για περίοδο δύο ετών, από το 2015 έως το 2016, περίοδο κατά την οποία ανέλαβε, επιδεικνύοντας ισχυρή ηγεσία και όραμα, την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε δύο περιπτώσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μακροχρόνιο μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης (ADB), ενώ είναι επίσης μέλος της νεοσυσταθείσας Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων για τις Υποδομές (ΑΙΙΒ) με έδρα στη Σαγκάη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία έχει συμβάλει στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ στη Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Σιέρα Λεόνε και το Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Αφγανιστάν ηγήθηκε μιας ομάδας ανασυγκρότησης στην επαρχία Bamyan, καθώς και εκπαιδευτικών αποστολών με στόχο την ανάπτυξη του εθνικού στρατού του Αφγανιστάν εκτός από το ότι συνέβαλε στην Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPOL) έως το 2012 με σκοπό να βοηθήσει στην αποκατάσταση του νόμου και της τάξης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία έχει αναπτύξει μια μη μάχιμη εκπαιδευτική αποστολή στο Ιράκ από το 2015 με στόχο την κατάρτιση των μελών των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, ως συμμετοχή στον αγώνα κατά του ISIL/Daesh·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που θεσμοθέτησε την καθολική ψηφοφορία το 1893·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι υπέρμαχος της οικολογικής παραγωγής, ιδίως τροφίμων, και προωθεί ολοκληρωμένες παγκόσμιες συμφωνίες για το κλίμα εντός της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή της συμφωνίας της 21ης Διάσκεψης των Μερών (COP21) του Παρισιού και αποτελεσματικές δράσεις μετριασμού από όλες τις αναπτυγμένες χώρες και από σημαντικές αναπτυσσόμενες χώρες που προκαλούν εκπομπές ρύπων, μεταξύ άλλων με την πρωτοποριακή θέσπιση ενός εθνικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανθεκτικότητας και του μετριασμού με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ιδίως με την ενίσχυση της συστηματικής χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Ζηλανδία συνεργάζονται με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Ειρηνικού, με ιδιαίτερη εστίαση στον ρόλο που διαδραματίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία συνεισφέρει στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία, έναν οργανισμό που εργάζεται με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προαγωγής και την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση του διαλόγου και της συμφιλίωσης μεταξύ των κοινοτήτων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία (PARC), η οποία θα παράσχει ένα μακρόπνοο πλαίσιο πολιτικής όπου θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας και η συνεργασία σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης και σε ευρύ φάσμα θεμάτων για τα προσεχή χρόνια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέες φιλοδοξίες και προσδοκίες·

2.  υποστηρίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία ορισμένων γεωργικών και άλλων προϊόντων· τονίζει ότι είναι σημαντική η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και η βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, εμπορίου και επενδύσεων·

3.  επιδοκιμάζει τη χειρονομία του Πρωθυπουργού Bill English να αναδείξει και να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση διατήρησης ειδικών σχέσεων με την Ευρώπη, ορίζοντας ως προορισμό της πρώτης του επίσημης επίσκεψης στο εξωτερικό την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Λονδίνο και το Βερολίνο τον Ιανουάριο του 2017, έναν μήνα μόνο μετά τον διορισμό του ως Πρωθυπουργού·

4.  αναγνωρίζει τις ισχυρές και ιστορικές διμερείς σχέσεις μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών, οικονομικών και διαπροσωπικών δεσμών·

5.  υπογραμμίζει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νέα Ζηλανδία για την ειρήνη, την ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, τη γεωργία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αλιεία και τις ναυτιλιακές υποθέσεις, τις μεταφορές, την ανθρωπιστική βοήθεια, τα υγειονομικά μέτρα, την ενέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή·

6.  υπογραμμίζει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νέα Ζηλανδία σχετικά με την ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης των ωκεανών, που είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η συντήρηση και η βιώσιμη χρήση των πόρων·

7.  λαμβάνει υπόψη τον χάρτη πορείας της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία· ενθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις και νέες ευκαιρίες επιστημονικής, ακαδημαϊκής και τεχνολογικής συνεργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα άρθρα της συμφωνίας PARC σχετικά με τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ιδίως τις δεσμεύσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για τρομοκρατικές ομάδες και δίκτυα, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σχετικής με αυτή προπαγάνδας, της ριζοσπαστικοποίησης και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του σεβασμού του κράτους δικαίου·

9.  επισημαίνει τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας σε ενωσιακές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων με σκοπό την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και τη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις κατά της πειρατείας EUNAVFOR Atalanta στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής, στην αποστολή EUPOL στο Αφγανιστάν, και στην EUFOR Althea στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

10.  επαινεί την επί μακρόν δέσμευση της Νέας Ζηλανδίας στη διεθνή συμμαχία κατά της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει ότι η Νέα Ζηλανδία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα παρέχει ήδη στήριξη προς κυβερνήσεις και ΜΚΟ στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενάντια στον βίαιο εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση·

11.  αναγνωρίζει τον ρόλο της Νέας Ζηλανδίας στη συνυποστήριξη των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία και τη Μέση Ανατολή στο τέλος του 2016, ενώ ήταν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

12.  χαιρετίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της Νέας Ζηλανδίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και επιδοκιμάζει τις προσπάθειές της υπέρ της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας του ΔΠΔ, καθώς και την εποικοδομητική συμβολή σε αυτό, ως μέσου ενίσχυσης της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της συμφωνίας για το κλίμα COP21 από τη Νέα Ζηλανδία και σημειώνει με ικανοποίηση ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 80 % της ηλεκτρικής ενέργειάς της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση την εταιρική σχέση ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για την ενέργεια στον Ειρηνικό· καλεί αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη να ενισχύσουν τη συνεργασία σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια σύμφωνα με την πρωτοβουλία του ΟΗΕ «Βιώσιμη ενέργεια για όλους»·

15.  αναγνωρίζει τη συμβολή της Νέας Ζηλανδίας στην προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και της θαλάσσιας έρευνας·

16.  θεωρεί ότι η Νέα Ζηλανδία είναι σημαντικός εταίρος στη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη στην περιοχή του Ειρηνικού και στην Ανταρκτική·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας.

(1)

ΕΕ L 321 της 29.11.2016, σ. 3.

(2)

EE C 32 της 6.2.2008, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2016)0064.

(4)

ΕΕ L 160 της 21.6.2012, σ. 2.

(5)

ΕΕ L 171 της 1.7.2009, σ. 28.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

2

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

2

-

EFDD

James Carver

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου