MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

  24.10.2017 - (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Charles Tannock

  Menettely : 2017/2050(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0333/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0333/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

  esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

  (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15470/2016),

  –  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevaksi kumppanuussopimukseksi[1] (09787/2016),

  –  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan, 212 artiklan 1 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0027/2017),

  –  ottaa huomioon Lissabonissa vuonna 2007 hyväksytyn Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan yhteisen julkilausuman[2],

  –  ottaa huomioon 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa[3],

  –  ottaa huomioon vuonna 2012 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen puitteiden luomisesta Uuden Seelannin osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin[4],

  –  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 2009[5],

  –  ottaa huomioon 22. Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin parlamenttien välisen kokouksen, joka pidettiin Brysselissä 23. maaliskuuta 2017,

  –  ottaa huomioon [...] antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä päätökseksi,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

  –  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0333/2017),

  A.  ottaa huomioon, että Uudella-Seelannilla on tiivis ja historiallinen kumppanuussuhde Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa;

  B.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Uudella-Seelannilla on yhteiset arvot ja periaatteet, joihin kuuluvat demokraattisten periaatteiden, ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden, mukaan lukien kansainvälinen oikeus, kunnioittaminen, sekä rauha ja turvallisuus;

  C.  ottaa huomioon, että EU on edelleen Uuden-Seelannin kolmanneksi suurin kauppakumppani ja että osapuolilla on monia talouteen ja kauppaan liittyviä yhteisiä etuja;

  D.  ottaa huomioon, että EU:n ensimmäinen paikanpäällä oleva suurlähettiläs Uudessa-Seelannissa astui virkaansa syyskuussa 2016, mikä merkitsi EU:n Uuden-Seelannin edustuston muuttumista täysin itsenäiseksi;

  E.  ottaa huomioon, että Uudella-Seelannilla on hyvät suhteet erinäisten EU:n läheisten kumppanien, erityisesti Australian ja Yhdysvaltojen, kanssa; panee tässä yhteydessä merkille vuoden 2010 Wellingtonin julkilausuman, jolla luotiin Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen strategisen kumppanuuden puitteet, sekä Australian kanssa vuonna 1983 allekirjoitetun tiiviimpiä taloussuhteita koskevan sopimuksen;

  F.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti, joka on OECD:n kehitysapukomitean (DAC) jäsen, on arvostettu kehityskumppani ja keskeinen julkisen kehitysavun antaja bruttokansantulon osuudella laskettuna ja edistää osaltaan kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä kehitysmaissa oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja vauraamman maailman hyväksi;

  G.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on Five Eyes -tiedusteluliiton jäsen yhdessä Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanadan ja Australian kanssa; ottaa huomioon, että useat EU:n jäsenvaltiot (Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Belgia, Ruotsi, Tanska ja Espanja) ovat osa löyhempää järjestelyä, joka tunnetaan nimellä Fourteen Eyes;

  H.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on erityisesti keskittynyt kehittämään suhteita Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinan, Kaakkois-Aasian ja Japanin kanssa, ja myötävaikuttaa Kaakkois-Aasian ja Lounais-Tyynenmeren alueelliseen vakauteen;

  I.  ottaa huomioon, että integroitu Aasian ja Tyynenmeren alue, jossa Uudella-Seelannilla on huomattava rooli, edistää arvoihin ja sääntöihin perustuvaa maailmanlaajuista järjestelmää ja siten unionin omaa turvallisuutta;

  J.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on PIF:n (Pacific Islands Forum) perustajajäsen ja että sillä on strateginen kumppanuussuhde ASEANin kanssa;

  K.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on tehnyt kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia Australian, Singaporen, Thaimaan, Kiinan, Hong Kongin, Taiwanin, Malesian ja Etelä-Korean kanssa, Tyynenmeren strategista talouskumppanuutta koskevia monenvälisiä kauppasopimuksia Singaporen, Chilen ja Brunein kanssa, ASEANin, Australian ja Uuden-Seelannin vapaakauppasopimuksen sekä Uuden-Seelannin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston vapaakauppasopimuksen; toteaa, että Kiina ja Uusi-Seelanti pyrkivät päivittämään kauppasopimuksiaan;

  L.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on myös Tyynenmeren kumppanuutta (TPP) koskevan sopimuksen osapuoli ja on ratifioinut sen ja se on aktiivinen osapuoli neuvotteluissa alueellisesta laaja-alaisesta talouskumppanuudesta (RCEP);

  M.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti oli YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen kahden vuoden kauden ajan vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja että jäsenyyden aikana maa toimi kahteen otteeseen turvallisuusneuvoston puheenjohtajana osoittaen vahvaa johtajuutta ja visiota;

  N.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD), Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailmapankin ja Aasian kehityspankin (ADB) pitkäaikainen jäsen ja se on jäsen myös äskettäin perustetussa Shanghaihin sijoittautuneessa Aasian infrastruktuuri-investointipankissa (AIIB);

  O.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on osallistunut YK:n rauhanturvaoperaatioihin muun muassa Bosniassa, Kosovossa, Sierra-Leonessa ja Afganistanissa; toteaa, että Afganistanissa se johti jälleenrakennustiimiä Bamyanin provinssissa sekä koulutusoperaatioita, joilla autetaan kehittämään Afganistanin kansallista armeijaa, minkä lisäksi se osallistui vuoteen 2012 asti EUPOL-operaatioon, jolla pyritään palauttamaan lakia ja järjestystä;

  P.  ottaa huomioon, että vuodesta 2015 lähtien Uusi-Seelanti on osana Isisin/Da’eshin vastaista taistelua hoitanut taisteluihin liittymätöntä koulutusoperaatiota Irakin turvallisuusjoukkojen henkilöstön kouluttamiseksi;

  Q.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön yleisen äänioikeuden vuonna 1893;

  R.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on vihreän tuotannon puolestapuhuja erityisesti elintarviketuotannon alalla ja se on edistänyt laaja-alaisia globaaleja ilmastosopimuksia YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen puitteissa, Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja tehokkaita hillitsemistoimia kaikissa kehittyneissä maissa ja myös kehitysmaissa, joiden päästöt ovat merkittäviä, muun muassa olemalla edelläkävijänä kansallisen päästökauppajärjestelmän luomisessa;

  S.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti ja EU toimivat yhteistyössä edistääkseen kestävää kehitystä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja niiden hillitsemistä Aasian ja Tyynenmeren alueella erityisesti tehostamalla uusiutuvien energialähteiden järjestelmällistä käyttöä;

  T.  ottaa huomioon, että EU ja Uusi-Seelanti edistävät kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemistä Tyynenmeren alueella kiinnittäen erityistä huomiota uusiutuvien energialähteiden rooliin;

  U.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti osallistuu Irlannin kansainväliseen rahastoon eli organisaatioon, joka toimii taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi sekä vuoropuhelun ja sovinnonteon kannustamiseksi ja helpottamiseksi yhteisöissä;

  1.  on tyytyväinen keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemiseen ja katsoo, että se tarjoaa tulevaisuuteen suuntautuvan poliittisen kehyksen, jossa EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita sekä kestävää kehitystä ja monia muita kysymyksiä koskevaa yhteistyötä kehitetään entisestään tulevina vuosina ottaen huomioon uudet tavoitteet ja pyrkimykset;

  2.  tukee EU:n ja Uuden-Seelannin vapaakauppasopimusneuvottelujen käynnistämistä ja katsoo, että neuvotteluja on käytävä vastavuoroisuuden ja molemminpuolisen edun hengessä ottaen huomioon tiettyjen maatalous- ja muiden tuotteiden herkkyyden; painottaa, että se on tärkeää poliittisen vuoropuhelun tehostamiseksi ja talouskasvua, työpaikkojen luomista, kauppaa ja investointeja koskevan yhteistyön parantamiseksi;

  3.  pitää myönteisenä, että pääministeri Bill English vahvisti sitoutumisen erityissuhteeseen Euroopan kanssa, kun hän tammikuussa 2017 ensimmäisellä EU:hun suuntautuneella virallisella ulkomaanmatkallaan vieraili Euroopan parlamentissa, Lontoossa ja Berliinissä vain kuukausi sen jälkeen, kun hänet oli nimitetty pääministeriksi;

  4.  panee merkille Uuden-Seelannin ja EU:n jäsenvaltioiden vahvat ja historialliset kahdenväliset suhteet, mukaan lukien kulttuuriset, taloudelliset ja ihmisten väliset siteet;

  5.  korostaa EU:n ja Uuden-Seelannin yhteistyön merkitystä rauhan, turvallisuuden, Aasian ja Tyynenmeren alueen vakauden, maatalouden, kestävän kehityksen, kalastus- ja meriasioiden, liikenteen, humanitaarisen avun, hygieniatoimien, energian, ympäristön ja ilmastonmuutoksen aloilla;

  6.  painottaa, että EU:n yhteistyö Uuden-Seelannin kanssa on tärkeää ympäristön ja valtamerten hallinnan tehostamiseksi, jotta voidaan varmistaa luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö;

  7.  panee merkille tutkimusta ja innovointia koskevan EU:n ja Uuden-Seelannin tiede- ja teknologiayhteistyön etenemissuunnitelman; kehottaa lisäämään investointeja tieteelliseen, akateemiseen ja teknologiseen yhteistyöhön ja painottaa sen tarjoamia uusia mahdollisuuksia;

  8.  pitää myönteisenä keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen artikloja, jotka koskevat terrorismin vastaista yhteistyötä, ja erityisesti sitoumuksia terroristiryhmiä ja -verkostoja koskevan tiedon vaihdosta ja näkemysten vaihdosta terrorismin ja terrorismiin liittyvän propagandan, radikalisoitumisen ja kyberikollisuuden ennalta ehkäisemisestä, torjunnasta ja vastustamisesta, samalla kun varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteen noudattaminen;

  9.  korostaa Uuden-Seelannin osallistumista EU:n kriisinhallintaoperaatioihin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ja sen panosta merirosvouksen vastaisessa EUNAVFOR Atalanta -operaatiossa Afrikan sarven rannikolla, EUPOL-operaatiossa Afganistanissa ja EUFOR Althea -operaatiossa Bosnia ja Hertsegovinassa;

  10.  kiittää Uutta-Seelantia sen pitkäaikaisesta sitoutumisesta kansainväliseen terrorismin vastaiseen koalitioon; muistuttaa, että Uudella-Seelannilla voi olla merkittävä rooli kansainvälisen terrorismin torjumisessa Aasian ja Tyynenmeren alueella; on tyytyväinen siihen, että Uusi-Seelanti antaa jo tukea Kaakkois-Aasian hallituksille ja kansalaisjärjestöille väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjumiseksi;

  11.  panee merkille Uuden-Seelannin roolin YK:n turvallisuusneuvoston Syyriaa ja Lähi-idän rauhanprosessia koskevien päätöslauselmien tukemisessa vuoden 2016 lopulla maan ollessa turvallisuusneuvoston jäsen;

  12.  pitää myönteisenä Uuden-Seelannin pitkäaikaista sitoutumista Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja kiittää sitä sen ponnistuksista ja panoksesta rikostuomioistuimen tehokkuuden kehittämiseksi keinona lujittaa rauhaa ja kansainvälistä oikeudenmukaisuutta;

  13.  pitää myönteisenä, että Uusi-Seelanti on ratifioinut Pariisin ilmastosopimuksen, ja panee tyytyväisenä merkille, että yli 80 prosenttia Uuden-Seelannin sähköstä tulee uusiutuvista energialähteistä;

  14.  panee merkille EU:n ja Uuden-Seelannin Tyynenmeren energiakumppanuuden; kehottaa molempia osapuolia lisäämään yhteistyötä kestävän energian alalla YK:n ”kestävää energiaa kaikille” -aloitteen mukaisesti;

  15.  tunnustaa Uuden-Seelannin panoksen meren luonnonvarojen suojelussa, säilyttämisessä ja kestävässä käytössä sekä meritutkimuksessa;

  16.  katsoo, että Uusi-Seelanti on tärkeä kumppani Tyynenmeren ja Antarktiksen ympäristöä koskevassa yhteistyössä ja suojelussa;

  17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Uuden-Seelannin hallitukselle ja parlamentille.

  • [1]  EUVL L 321, 29.11.2016, s. 3.
  • [2]  EUVL C 32, 6.2.2008, s. 1.
  • [3]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0064.
  • [4]  EUVL L 160, 21.6.2012, s. 2.
  • [5]  EUVL L 171, 1.7.2009, s. 28.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  10.10.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  46

  2

  7

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  46

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  ECR

  Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

  Verts/ALE

  Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

  2

  -

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios

  7

  0

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  Janusz Korwin-Mikke

  Verts/ALE

  Klaus Buchner

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää