Ziņojums - A8-0333/2017Ziņojums
A8-0333/2017

  ZIŅOJUMS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses

  24.10.2017 - (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

  Ārlietu komiteja
  Referents: Charles Tannock

  Procedūra : 2017/2050(INI)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0333/2017
  Iesniegtie teksti :
  A8-0333/2017
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par projektu Padomes lēmumam par Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses

  (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (15470/2016),

  –  ņemot vērā projektu Partnerattiecību nolīgumam par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses[1] (09787/2016),

  –  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu un 212. panta 1. punktu, saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C8-0027/2017),

  –  ņemot vērā Kopīgo deklarāciju par Eiropas Savienības un Jaunzēlandes attiecībām un sadarbību, kas 2007. gadā tika pieņemta Lisabonā[2],

  –  ņemot vērā 2016. gada 25. februārī nesen pieņemto rezolūciju par sarunu sākšanu ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu[3],

  –  ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko izveido sistēmu Jaunzēlandes dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās, kas tika parakstīts 2012. gadā[4],

  –  ņemot vērā Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandes valdību, kurš stājās spēkā 2009. gadā[5],

  –  ņemot vērā ES un Jaunzēlandes 22. starpparlamentāro sanāksmi (IPM), kura 2017. gada 23. martā notika Briselē,

  –  ņemot vērā ... normatīvo rezolūciju par lēmuma priekšlikumu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 2. punktu,

  –  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0333/2017),

  A.  tā kā Jaunzēlandei ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm ir izveidojusies cieša un vēsturiska partnerība;

  B.  tā kā Eiropas Savienībai un Jaunzēlandei ir kopīgas vērtības un principi, tostarp cieņa pret demokrātiskajiem principiem, cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, tiesiskumu, tostarp starptautiskajām tiesībām, un mieru un drošību;

  C.  tā kā Eiropas Savienība joprojām ir Jaunzēlandes trešā lielākā tirdzniecības partnere un abas puses ir saglabājušas plašu ekonomisko un tirdzniecības interešu loku;

  D.  tā kā pirmais ES rezidējošais vēstnieks Jaunzēlandē stājās amatā 2016. gada septembrī, iezīmējot pilnīgu pāreju uz autonomu Eiropas Savienības delegāciju Jaunzēlandē;

  E.  tā kā Jaunzēlandei ir labas attiecības ar vairākiem ES ciešākajiem partneriem, īpaši ar Austrāliju un Amerikas Savienotajām Valstīm; šajā sakarībā atzīmē 2010. gada Velingtonas deklarāciju, ar kuru tiek izveidotas Jaunzēlandes un Amerikas Savienoto Valstu stratēģiskas partnerattiecības, kā arī Ciešāku ekonomisko attiecību nolīgumu, kas 1983. gadā tika parakstīts ar Austrāliju;

  F.  tā kā Jaunzēlande, kura ir ESAO Attīstības palīdzības komitejas (DAC) locekle, ir vērtīgs attīstības partneris un būtiska oficiālās attīstības palīdzības (ODA) sniedzēja procentos no NKI, sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un nabadzības mazināšanā jaunattīstības valstīs, lai panāktu taisnīgāku, drošāku un labklājīgāku planētu;

  G.  tā kā Jaunzēlande kopā ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienoto Karalisti, Kanādu un Austrāliju ir „Five Eyes“ izlūkošanas koalīcijas locekle; tā kā citas ES dalībvalstis (Francija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Beļģija, Zviedrija, Dānija un Spānija) ir iesaistījušās brīvākā nolīgumā, kas pazīstams kā „Fourteen Eyes“;

  H.  tā kā Jaunzēlande pievērš īpašu uzmanību attiecību attīstīšanai ar Āzijas un Klusā okeāna reģionu, īpaši ar Ķīnu, Dienvidaustrumāziju un Japānu, un sekmē Dienvidaustrumāzijas un Klusā okeāna dienvidrietumu reģionālo stabilitāti;

  I.  tā kā integrēts Āzijas un Klusā okeāna reģions, kurā Jaunzēlandei ir svarīga loma, sekmē globālu uz vērtībām un noteikumiem balstītu sistēmu un tādā veidā arī pašas Savienības drošību;

  J.  tā kā Jaunzēlande ir viena no reģionālā Klusā okeāna salu foruma (PIF) dibinātājām un tai ir stratēģiskas partnerattiecības ar ASEAN;

  K.  tā kā Jaunzēlande ir noslēgusi divpusējus brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Austrāliju, Singapūru, Taizemi, Ķīnu, Honkongu, Taizemi, Malaiziju un Dienvidkoreju, kā arī daudzpusējus Klusā okeāna stratēģiskās ekonomiskās partnerības tirdzniecības nolīgumus ar Singapūru, Čīli un Bruneju, brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ASEAN, Austrāliju un Jaunzēlandi un Jaunzēlandes un Persijas līča sadarbības padomes (GCC) valstu brīvās tirdzniecības nolīgumu; tā kā Ķīna un Jaunzēlande vēlas modernizēt savus tirdzniecības nolīgumus;

  L.  tā kā Jaunzēlande ir arī Klusā okeāna valstu partnerības (TPP) locekle, ir ratificējusi šo vienošanos un ir sarunu par reģionālu visaptverošu ekonomikas partnerību (RCEP) aktīva dalībniece;

  M.  tā kā Jaunzēlande divus gadus, proti, 2015. un 2016. gadā bija ANO Drošības padomes (ANO DP) pagaidu locekle, šajā laikā divas reizes prezidējot ANO DP un parādot spēcīgu līderību un redzējumu;

  N.  tā kā Jaunzēlande ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO), Starptautiskā Valūtas fonda, Pasaules Bankas, un Āzijas Attīstības bankas (ADB) ilgstoša locekle un nesen kļuva par jaunizveidotās Šanhajā esošās Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas (AIIB) locekli;

  O.  tā kā Jaunzēlande ir arī piedalījusies ANO miera uzturēšanas operācijās, tostarp Bosnijā, Kosovā, Sjerraleonē un Afganistānā; tā kā tā ir vadījusi provinces rekonstrukcijas grupu Bāmjānas provincē Afganistānā, kā arī apmācības misijas, lai palīdzētu izveidot Afganistānas valsts armiju, un līdz 2012. gadam deva ieguldījumu EUPOL misijā, palīdzot atjaunot likumību un kārtību;

  P.  tā kā Jaunzēlande kopš 2015. gada Irākā ir izvērsusi nemilitāru apmācības misiju, lai IS/Daesh apkarošanas ietvaros apmācītu Irākas drošības spēku darbiniekus;

  Q.  tā kā Jaunzēlande bija pirmā valsts pasaulē, kura 1893. gadā pieņēma vispārējas vēlēšanu tiesības;

  R.  tā kā Jaunzēlande atbalsta videi draudzīgu ražošanu, īpaši pārtikas jomā, un ir veicinājusi visaptverošu globālu klimata nolīgumu noslēgšanu saistībā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, COP21 Parīzes nolīguma īstenošanu un visu attīstīto valstu un jaunattīstības valstu, kuras rada visvairāk emisiju, klimata pārmaiņu mazināšanas darbību efektivitāti, tostarp izrādot iniciatīvu valsts emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidē,

  S.  tā kā Jaunzēlande sadarbojas ar Eiropas Savienību, veicinot ilgtspējīgu attīstību, kā arī izturētspēju un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, lai novērstu klimata pārmaiņu ietekmi Āzijas un Klusā okeāna reģionā, īpaši sekmējot sistemātisku atjaunojamās enerģijas izmantošanu;

  T.  tā kā Eiropas Savienība kopā ar Jaunzēlandi pieliek pūliņus, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību un mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi Klusā okeāna reģionā, īpaši pievēršot uzmanību atjaunojamo energoavotu nozīmei;

  U.  tā kā Jaunzēlande veic iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā, organizācijā, kuras darba mērķis ir ekonomiskā un sociālā progresa sekmēšana, kā arī kopienu dialoga un izlīguma veicināšana,

  1.  atzinīgi vērtē Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību (PNAS) noslēgšanu, jo tas turpmākos gadus nodrošinās uz nākotni orientētu politisko sistēmu, lai vēl vairāk izvērstu ES un Jaunzēlandes attiecības un sadarbību attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību un plašu jautājumu spektru, lai sasniegtu jaunus mērķus un cerības;

  2.  atbalsta ES un Jaunzēlandes brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu uzsākšanu, kurām ir jānorit savstarpīguma garā un nodrošinot abpusējus ieguvumus, ņemot vērā konkrētu lauksaimniecības un citu produktu jutīgumu; uzsver, ka ir svarīgi stiprināt politisko dialogu un uzlabot sadarbību un ekonomisko izaugsmi, darbvietu izveidi, tirdzniecību un palielināt investīcijas;

  3.  pauž gandarījumu par premjerministra Bill English žestu, uzsverot un apstiprinot apņemšanos turpināt īpašas attiecības ar Eiropu, īstenojot viņa pirmo oficiālo ārvalstu braucienu uz Eiropas Savienību, Eiropas Parlamentu, Londonu un Berlīni 2017. gada janvārī, tikai mēnesi kopš viņa iecelšanas premjerministra amatā;

  4.  atzīst spēcīgās un vēsturiskās Jaunzēlandes un ES dalībvalstu divpusējās attiecības, tostarp kultūras, ekonomiskos un cilvēku savstarpējos sakarus;

  5.  uzsver Eiropas Savienības un Jaunzēlandes sadarbību saistībā ar mieru, drošību, reģionālo stabilitāti Āzijas un Klusā okeāna reģionā, lauksaimniecību, ilgtspējīgu attīstību, zivsaimniecību un jūrlietām, transportu, humāno palīdzību, sanitārijas pasākumiem, enerģētiku, vidi un klimata pārmaiņām;

  6.  uzsver Eiropas Savienības sadarbību ar Jaunzēlandi, stiprinot vides un okeānu pārvaldību, kas nepieciešama, lai panāktu resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu;

  7.  pieņem zināšanai ES un Jaunzēlandes zinātnes un tehnoloģijas sadarbības ceļvedi par pētniecību un inovācijām; mudina turpināt veikt ieguldījumus un rast jaunas iespējas zinātnes, akadēmiskajā un tehnoloģiskajā sadarbībā;

  8.  atzinīgi vērtē Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību noteikumus par sadarbību pretterorisma jomā, īpaši piebildes par informācijas apmaiņu saistībā ar terorismu grupējumiem un tīkliem un viedokļu apmaiņu par terorisma un tā propagandas, radikalizācijas un kibernoziedzības novēršanu, mazināšanu un apkarošanu, vienlaikus nodrošinot cilvēktiesību aizsardzību un ievērojot tiesiskumu;

  9.  uzsver Jaunzēlandes dalību ES krīžu pārvarēšanas operācijās, lai sekmētu starptautisku mieru un drošību, un tās ieguldījumu EUNAVFOR Atalanta pirātisma novēršanas operācijās pie Āfrikas raga, EUPOL operācijās Afganistānā un EUFOR Althea operācijā Bosnijā un Hercegovinā;

  10.  pauž atzinību par Jaunzēlandes ilglaicīgo dalību starptautiskajā terorisma apkarošanas koalīcijā; atgādina, ka Jaunzēlandei ir nozīmīga loma starptautiskā terorisma apkarošanā Āzijas un Klusā okeāna reģionā; pauž gandarījumu, ka valsts jau sniedz atbalstu valdībām un NVO Dienvidaustrumāzijas valstīs, apkarojot vardarbīgu ekstrēmismu un radikalizāciju;

  11.  atzīst Jaunzēlandes nozīmi, ANO DP locekles statusā 2016. gada beigās ierosinot pieņemt rezolūcijas par Sīrijas un Tuvo Austrumu miera procesiem;

  12.  atzinīgi vērtē Jaunzēlandes ilgtermiņa saistības attiecībā uz Starptautisko Krimināltiesu (ICC) un pauž gandarījumu par tās centieniem, lai panāktu ICC attīstību un efektivitāti kā miera un starptautiskā taisnīguma instrumentam, kā arī valsts konstruktīvo ieguldījumu šajā ziņā;

  13.  atzinīgi vērtē to, ka Jaunzēlande ir ratificējusi COP21 klimata nolīgumu un atzinīgi norāda, ka vairāk nekā 80 % no tās elektroenerģijas tiek iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem;

  14.  ņem vērā ES un Jaunzēlandes Klusā okeāna enerģētikas partnerību; aicina abas puses palielināt sadarbību attiecībā uz ilgtspējīgu enerģētiku saskaņā ar ANO iniciatīvu „Ilgtspējīga enerģija visiem“;

  15.  atzīst Jaunzēlandes ieguldījumu jūras resursu aizsardzībā, saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā un jūras pētniecībā;

  16.  uzskata, ka Jaunzēlande ir svarīgs partneris Klusā okeāna reģiona un Antarktikas vides un tās aizsardzības jautājumos;

  17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Jaunzēlandes Republikas valdībai un parlamentam.

  • [1]  OV L 321, 29.11.2016., 3. lpp.
  • [2]  OV C 32, 6.5.2008., 1. lpp.
  • [3]  Pieņemtie teksti P8_TA(2016)0064.
  • [4]  OV L 160, 21.6.2012., 2. lpp.
  • [5]  OV L 171, 1.7.2009., 28. lpp.

  INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

  Pieņemšanas datums

  10.10.2017

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  46

  2

  7

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  46

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  ECR

  Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

  Verts/ALE

  Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

  2

  -

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios

  7

  0

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  Janusz Korwin-Mikke

  Verts/ALE

  Klaus Buchner

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas