Postup : 2017/2050(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0333/2017

Predkladané texty :

A8-0333/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0447

SPRÁVA     
PDF 455kWORD 54k
24.10.2017
PE 604.510v03-00 A8-0333/2017

obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie

(15470/2016 – C8‑0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Charles Tannock

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie

(15470/2016 – C8‑0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15470/2016),

–  so zreteľom na návrh Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej(1) (09787/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 212 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0027/2017),

–  so zreteľom na Spoločné vyhlásenie o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a Novým Zélandom prijaté v Lisabone v roku 2007(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o začatí rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom(3),

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Nového Zélandu na operáciách krízového riadenia Európskej únie, podpísanú v roku 2012(4),

–  so zreteľom na Dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Nového Zélandu, ktorá nadobudla platnosť v roku 2009(5),

–  so zreteľom na 22. medziparlamentnú schôdzu medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa konala 23. marca 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ... o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0333/2017),

A.  keďže úzke partnerstvo Nového Zélandu, Európskej únie a jej členských štátov má dlhoročnú históriu;

B.  keďže Európska únia a Nový Zéland majú spoločné hodnoty a zásady vrátane rešpektovania demokratických zásad, ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu vrátane medzinárodného práva, mieru a bezpečnosti;

C.  keďže Európska únia je naďalej tretím najväčším obchodným partnerom Nového Zélandu a obe strany spája široké spektrum hospodárskych a obchodných záujmov;

D.  keďže prvý stály veľvyslanec EÚ na Novom Zélande sa ujal úradu v septembri 2016, čím sa zavŕšil prechod k vytvoreniu autonómnej delegácie Európskej únie na Novom Zélande;

E.  keďže Nový Zéland udržiava dobré vzťahy s niekoľkými najbližšími partnermi EÚ, najmä s Austráliou a so Spojenými štátmi; v tejto súvislosti berie na vedomie Wellingtonské vyhlásenie z roku 2010, ktorým sa zriaďuje strategický partnerský rámec medzi Novým Zélandom a Spojenými štátmi, ako aj dohodu o užších hospodárskych vzťahoch (CER) podpísanú s Austráliou v roku 1983;

F.  keďže Nový Zéland, člen Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC), je cenným partnerom v oblasti rozvoja a kľúčovým poskytovateľom pomoci, pokiaľ ide o oficiálnu rozvojovú pomoc ako percentuálny podiel HND, pričom prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a zmierňovaniu chudoby v rozvojových krajinách, a tým k spravodlivejšej, bezpečnejšej a lepšie prosperujúcej planéte;

G.  keďže Nový Zéland je spolu so Spojenými štátmi, Spojeným kráľovstvom, s Kanadou a Austráliou členom spravodajskej aliancie „Five Eyes“ (päť párov očí); keďže niektoré členské štáty EÚ (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko a Španielsko) sú súčasťou voľnejšieho spolku, tzv. „Fourteen Eyes“ (štrnásť párov očí);

H.  keďže Nový Zéland je osobitne zameraný na rozvoj vzťahov v ázijsko-tichomorskom regióne, predovšetkým s Čínou, juhovýchodnou Áziou a Japonskom, a prispieva k regionálnej stabilite v juhovýchodnej Ázii a juhozápadnom Tichomorí;

I.  keďže integrovaný ázijsko-tichomorský región, v ktorom Nový Zéland zohráva významnú úlohu, prispieva k celosvetovému systému založenému na hodnotách a pravidlách, a teda aj k vlastnej bezpečnosti Únie;

J.  keďže Nový Zéland je zakladajúcim členom Fóra tichomorských ostrovov (PIF) a uzavrel strategické partnerstvo so združením ASEAN;

K.  keďže Nový Zéland má uzavreté dvojstranné dohody o voľnom obchode s Austráliou, so Singapurom, s Thajskom, Čínou, Hongkongom, Taiwanom, Malajziou a Južnou Kóreou, ako aj viacstranné obchodné dohody v rámci Transpacifického strategického hospodárskeho partnerstva so Singapurom, s Čile a Brunejom, a je zároveň signatárom Dohody o voľnom obchode medzi ASEAN-om, Austráliou a Novým Zélandom a Dohody o voľnom obchode medzi Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a Novým Zélandom; keďže Čína a Nový Zéland sa usilujú o posilnenie svojich obchodných dohôd;

L.  keďže Nový Zéland je tiež zmluvnou stranou Transpacifického partnerstva (TPP), ktoré ratifikoval, a je aktívne zapojený do rokovaní o Regionálnom všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP);

M.  keďže Nový Zéland bol nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) na obdobie dvoch rokov od roku 2015 do roku 2016, počas ktorého so silným vedením a víziou predsedal BR OSN pri dvoch príležitostiach;

N.  keďže Nový Zéland je dlhoročným členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodného menového fondu (MMF), Svetovej banky a Ázijskej rozvojovej banky (ADB), ako aj členom novovytvorenej Ázijskej banky pre investície do infraštruktúry (AIIB), ktorá sídli v Šanghaji;

O.  keďže Nový Zéland sa zúčastnil na mierových operáciách OSN, a to aj v Bosne, Kosove, Sierra Leone a Afganistane; keďže Nový Zéland v Afganistane viedol rekonštrukčný tím v provincii Bámján, ako aj výcvikové misie s cieľom prispieť k budovaniu afganskej národnej armády a okrem toho do roku 2012 prispieval k misii EUPOL s cieľom pomôcť pri obnovovaní práva a poriadku;

P.  keďže Nový Zéland vedie od roku 2015 nebojovú výcvikovú misiu v Iraku na účely výcviku irackých bezpečnostných síl v rámci boja proti IS/Dá’iš;

Q.  keďže Nový Zéland zaviedol v roku 1893 všeobecné voľby ako prvá krajina na svete;

R.  keďže Nový Zéland je zástancom ekologickej výroby, najmä v oblasti potravín, a podporuje všetky rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny, ktoré produkujú najviac emisií, pokiaľ ide o komplexné globálne klimatické dohody v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, uplatňovanie parížskej dohody COP 21 a účinné opatrenia zamerané na zmiernenie klímy, a je tiež priekopníkom v zavádzaní vnútroštátneho systému obchodovania s emisiami;

S.  keďže Nový Zéland a Európska únia spolupracujú pri podpore trvalo udržateľného rozvoja a opatrení na posilňovanie odolnosti voči zmene klímy a zmierňovanie jej vplyvu v ázijsko-tichomorskom regióne, najmä podporovaním systematického využívania energie z obnoviteľných zdrojov;

T.  keďže Európska únia a Nový Zéland spolupracujú pri podpore trvalo udržateľného rozvoja a opatrení na zmierňovanie vplyvu zmeny klímy v tichomorskom regióne, s osobitným dôrazom na úlohu obnoviteľných zdrojov energie;

U.  keďže Nový Zéland prispieva do Medzinárodného fondu pre Írsko, čo je organizácia, ktorá sa usiluje o podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku a o nabádanie na uľahčenie dialógu a zmierenia medzi komunitami;

1.  víta uzavretie partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci (PARC), ktorá poskytne perspektívny politický rámec, v ktorom sa vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Novým Zélandom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a v súvislosti s rozsiahlou škálou otázok v budúcich rokoch budú ešte viac rozvíjať s cieľom prispôsobiť sa novým ambíciám a cieľom;

2.  podporuje začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom, ktoré sa musia viesť v duchu reciprocity a vzájomného prospechu a s ohľadom na citlivosť niektorých poľnohospodárskych a iných produktov; zdôrazňuje, že je to dôležité pre posilnenie politického dialógu a zlepšenie spolupráce v oblasti hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest, obchodu a investícií;

3.  oceňuje gesto predsedu vlády Billa Englisha, ktorý navštívil v rámci svojej prvej oficiálnej zahraničnej cesty Európsku úniu, konkrétne Európsky parlament, Londýn a Berlín v januári 2017, iba mesiac po svojom vymenovaní za predsedu vlády, čím zdôraznil a opätovne potvrdil záväzok týkajúci sa osobitných vzťahov s Európou;

4.  uznáva silné a historické dvojstranné vzťahy medzi Novým Zélandom a členskými štátmi EÚ vrátane kultúrnych, hospodárskych a medziľudských väzieb;

5.  zdôrazňuje spoluprácu Európskej únie s Novým Zélandom v oblasti mieru, bezpečnosti, regionálnej stability v ázijsko-tichomorskom regióne, poľnohospodárstva, trvalo udržateľného rozvoja, rybárstva a námorných záležitostí, dopravy, humanitárnej pomoci, sanitárnych opatrení, energetiky, životného prostredia a zmeny klímy;

6.  vyzdvihuje spoluprácu Európskej únie s Novým Zélandom pri posilňovaní správy v oblasti životného prostredia a oceánov, čo je nevyhnutné pre zachovanie a udržateľné využívanie zdrojov;

7.  berie na vedomie plán spolupráce medzi EÚ a Novým Zélandom v oblasti vedy a techniky zameraný na výskum a inovácie; nabáda na ďalšie investície a nové príležitosti v oblasti vedeckej, akademickej a technologickej spolupráce;

8.  víta články partnerskej dohody o spolupráci v oblasti boja proti terorizmu, najmä záväzky týkajúce sa výmeny informácií o teroristických skupinách a sieťach a výmeny názorov v súvislosti s predchádzaním terorizmu a jeho propagande, radikalizácii, počítačovej kriminalite a s bojom proti týmto javom, pri súčasnom zabezpečení ochrany ľudských práv a dodržiavaní zásad právneho štátu;

9.  zdôrazňuje účasť Nového Zélandu na operáciách EÚ v oblasti krízového riadenia s cieľom podporiť medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj jeho podiel na protipirátskych operáciách EUNAVFOR ATALANTA v oblasti Afrického rohu a operáciách EUPOL AFGHANISTAN a EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine;

10.  oceňuje dlhodobý záväzok Nového Zélandu v medzinárodnej koalícii proti terorizmu; pripomína, že Nový Zéland môže zohrávať významnú úlohu v boji proti medzinárodnému terorizmu v ázijsko-tichomorskom regióne; víta skutočnosť, že krajina už poskytuje podporu vládam a mimovládnym organizáciám v krajinách juhovýchodnej Ázie v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii;

11.  uznáva úlohu Nového Zélandu ako spolupredkladateľa rezolúcií BR OSN o mierovom procese v Sýrii a na Blízkom východe na konci roku 2016, keď bol členom BR OSN;

12.  víta dlhodobý záväzok Nového Zélandu týkajúci sa Medzinárodného trestného súdu (MTS) a vyzdvihuje jeho úsilie a konštruktívny príspevok v prospech budovania a účinného fungovania MTS ako nástroja na posilnenie mieru a medzinárodnej spravodlivosti;

13.  víta, že Nový Zéland ratifikoval dohodu o zmene klímy COP 21, a s uspokojením konštatuje, že viac ako 80 % jeho elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov energie;

14.  berie na vedomie tichomorské energetické partnerstvo medzi EÚ a Novým Zélandom; vyzýva obe strany, aby v súlade s iniciatívou OSN „Udržateľná energia pre všetkých“ posilnili spoluprácu v oblasti obnoviteľných energií;

15.  uznáva príspevok Nového Zélandu v oblasti ochrany, zachovania a udržateľného využívania morských zdrojov a v oblasti morského výskumu;

16.  domnieva sa, že Nový Zéland je dôležitým partnerom, pokiaľ ide o spoluprácu a ochranu životného prostredia v tichomorskom regióne a v Antarktíde;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Nového Zélandu.

(1)

Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ C 32, 6.2.2008, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0064.

(4)

Ú. v. EÚ L 160, 21.6.2012, s. 2.

(5)

Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 28.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

2

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia