Betänkande - A8-0333/2017Betänkande
A8-0333/2017

BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan

24.10.2017 - (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Charles Tannock

Förfarande : 2017/2050(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0333/2017
Ingivna texter :
A8-0333/2017
Antagna texter :

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15470/2016),

–  med beaktande av utkastet till partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan[1] (09787/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 212.1 samt artikel 218.6 led a och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0027/2017),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland, antagen i Lissabon 2007[2],

–  med beaktande av sin senaste resolution om Nya Zeeland av den 25 februari 2016 om inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland[3],

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om fastställande av en ram för Nya Zeelands deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser, undertecknad 2012[4],

–  med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeelands regering, som trädde i kraft 2009[5],

–  med beaktande av det 22:a interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Nya Zeeland, som hölls i Bryssel den 23 mars 2017,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ... om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0333/2017), och av följande skäl:

A.  Nya Zeeland har ett nära och historiskt partnerskap med Europeiska unionen och dess medlemsstater.

B.  Europeiska unionen delar gemensamma värden och principer med Nya Zeeland, inbegripet respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, rättsstaten, inklusive internationell rätt, samt fred och säkerhet.

C.  Europeiska unionen är fortfarande Nya Zeelands tredje största handelspartner och båda parter upprätthåller en lång rad ekonomiska och kommersiella intressen.

D.  Den första fasta EU-ambassadören i Nya Zeeland tillträdde sitt ämbete i september 2016, vilket markerade den fullständiga övergången till självständighet för Europeiska unionens delegation i Nya Zeeland.

E.  Nya Zeeland har goda förbindelser med flera av EU:s närmaste partner, i synnerhet Australien och Förenta staterna. I detta sammanhang bör Wellingtonförklaringen från 2010 nämnas, som inrättade en ram för ett strategiskt partnerskap mellan Nya Zeeland och Förenta staterna, liksom avtalet om närmare ekonomiska förbindelser, som ingicks med Australien 1983.

F.  Nya Zeeland, som är medlem i OECD:s biståndskommitté (DAC) är en uppskattad utvecklingspartner och en viktig biståndsgivare vad gäller offentligt utvecklingsbistånd (ODA) sett till procent av BNI, som bidrar till hållbar utveckling och fattigdomsminskning i utvecklingsländer för att skapa en mer rättvis, mer säker och mer välmående planet.

G.  Nya Zeeland är tillsammans med Förenta staterna, Förenade kungariket, Kanada och Australien medlem i underrättelsesamarbetet ”Five eyes”. Andra EU-medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark och Spanien) är en del av ett lösare samarbete, det så kallade ”Fourteen eyes”.

H.  Nya Zeelands särskilda fokus är att utveckla förbindelserna i Asien och Stillahavsområdet, i synnerhet förbindelserna med Kina, Sydostasien och Japan, och landet bidrar till den regionala stabiliteten i Sydostasien och sydvästra Stillahavsområdet.

I.  Ett integrerat Asien och Stillahavsområde, i vilket Nya Zeeland spelar en framträdande roll, bidrar till ett globalt värde- och regelbaserat system och därmed till unionens egen säkerhet.

J.  Nya Zeeland är en av de grundande medlemmarna av Stillahavsöarnas forum och har ett strategiskt partnerskap med Asean.

K.  Nya Zeeland har ingått bilaterala frihandelsavtal med Australien, Singapore, Thailand, Kina, Hong Kong, Taiwan, Malaysia och Sydkorea, samt multilaterala handelsavtal genom Stillahavsområdets strategiska och ekonomiska partnerskapsavtal med Singapore, Chile och Brunei, ett frihandelsavtal mellan Asean, Australien och Nya Zeeland samt ett frihandelsavtal mellan Nya Zeeland och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC). Kina och Nya Zeeland strävar efter att uppgradera sina handelsavtal.

L.  Nya Zeeland är även part i, och har ratificerat, uppgörelsen om Stillahavspartnerskapet och är en aktiv part i förhandlingarna i samband med det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet (RCEP).

M.  Nya Zeeland var en icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd under en tvåårsperiod från 2015 till 2016, under vilken landet med starkt ledarskap och visioner innehade ordförandeskapet för FN:s säkerhetsråd vid två tillfällen.

N.  Nya Zeeland är sedan länge medlem av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), samt en av medlemmarna i den nyligen inrättade, Shanghaibaserade Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

O.  Nya Zeeland har även medverkat i FN:s fredsbevarande insatser i bland annat Bosnien, Kosovo, Sierra Leone och Afghanistan. I Afghanistan ledde landet en återuppbyggnadsgrupp i provinsen Bamyan liksom utbildningsuppdrag för att hjälpa till att utveckla Afghanistans nationella armé, och det medverkade dessutom i Eupol-uppdraget fram till och med 2012 för att bidra till att återupprätta lag och ordning.

P.  Nya Zeeland har utfört ett icke-stridande utbildningsuppdrag i Irak sedan år 2015 med syftet att utbilda anställda inom de irakiska säkerhetsstyrkorna som ett led i kampen mot IS/Daish.

Q.  År 1893 var Nya Zeeland det första landet i världen som införde allmän rösträtt.

R.  Nya Zeeland är en förespråkare för ”grön” produktion, särskilt på livsmedelsområdet, och har arbetat för omfattande, globala klimatavtal inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar, genomförandet av Parisavtalet (COP 21) och effektiva åtgärder för att begränsa klimatförändringarna i samtliga utvecklade länder och utvecklingsländer med stora utsläpp, bland annat genom sitt pionjärarbete för att inrätta ett nationellt system för handel med utsläppsrätter.

S.  Nya Zeeland och Europeiska unionen samarbetar för att främja hållbar utveckling, motståndskraft och begränsning för att komma till rätta med klimatförändringarnas effekter i Asien och Stillahavsområdet, särskilt genom att främja den systematiska användningen av förnybar energi.

T.  Europeiska unionen och Nya Zeeland arbetar tillsammans för att främja hållbar utveckling och begränsa klimatförändringarnas inverkan på Stillahavsområdet, och lägger särskild vikt vid den roll som förnybara energikällor spelar.

U.  Nya Zeeland bidrar till Internationella fonden för Irland, en organisation som arbetar för att främja ekonomiska och sociala framsteg samt uppmuntra till och underlätta för samhällsdialog och försoning.

1.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete, som kommer att tillhandahålla en framåtblickande politisk ram inom vilken förbindelserna och samarbetet mellan EU och Nya Zeeland om hållbar utveckling och i ett stort antal frågor kommer att utvecklas ännu mer flera år framöver för att möta nya ambitioner och förväntningar.

2.  Europaparlamentet stöder inledandet av förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland, som måste föras i en anda av ömsesidighet och gemensam nytta, och med hänsyn tagen till vissa jordbruksprodukters och andra produkters känslighet. Parlamentet betonar att det är viktigt att stärka den politiska dialogen och förbättra samarbetet kring ekonomisk tillväxt, jobbskapande, handel och investeringar.

3.  Europaparlamentet uppskattar premiärminister Bill Englishs gest när han underströk och ånyo bekräftade åtagandet vad gäller de särskilda förbindelserna med Europa genom att förlägga sitt första officiella besök utomlands till Europeiska unionen, Europaparlamentet, London och Berlin i januari 2017, bara en månad efter att han utnämnts till premiärminister.

4.  Europaparlamentet är medvetet om de starka och historiska bilaterala förbindelser som finns mellan Nya Zeeland och EU:s medlemsstater, inbegripet kulturella, ekonomiska och mellanmänskliga band.

5.  Europaparlamentet framhåller Europeiska unionens samarbete med Nya Zeeland om fred, säkerhet, regional stabilitet i Asien och Stillahavsområdet, jordbruk, hållbar utveckling, fiske och havsfrågor, transport, humanitärt bistånd, sanitära åtgärder, energi, miljö och klimatförändringar.

6.  Europaparlamentet framhåller Europeiska unionens samarbete med Nya Zeeland i fråga om att stärka miljö- och världshavsförvaltningen, vilket är nödvändigt för att uppnå bevarande och hållbar användning av resurser.

7.  Europaparlamentet noterar färdplanen för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Nya Zeeland om forskning och innovation. Parlamentet uppmuntrar till ytterligare investeringar och nya möjligheter för vetenskapligt, akademiskt och tekniskt samarbete.

8.  Europaparlamentet välkomnar de artiklar i partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete som rör samarbete i kampen mot terrorism, särskilt åtagandena att utbyta information om terroristgrupper och -nätverk samt att utbyta synpunkter på hur man kan förebygga, motverka och bekämpa terrorism och relaterad propaganda, radikalisering och it-brottslighet, samtidigt som man säkerställer att de mänskliga rättigheterna värnas och rättsstaten respekteras.

9.  Europaparlamentet framhåller Nya Zeelands deltagande i EU-ledda krishanteringsinsatser för att främja internationell fred och säkerhet samt landets medverkan i insatser mot sjöröveri inom Eunavfor Atalanta utanför Afrikas horn, i Eupol Afghanistan och i samband med Eufor Altheaoperationen i Bosnien och Hercegovina.

10.  Europaparlamentet lovordar Nya Zeelands långvariga åtagande inom den internationella koalitionen mot terrorism. Parlamentet erinrar om att Nya Zeeland kan spela en betydande roll i kampen mot internationell terrorism i Asien och Stillahavsområdet. Parlamentet gläder sig över att landet redan ger stöd åt regeringar och icke-statliga organisationer i sydostasiatiska länder i kampen mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

11.  Europaparlamentet inser Nya Zeelands roll som medförslagsställare till FN:s säkerhetsråds resolutioner om Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern i slutet av 2016, när landet var medlem av FN:s säkerhetsråd.

12.  Europaparlamentet välkomnar Nya Zeelands långvariga engagemang för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och lovordar landets insatser till förmån för, och konstruktiva bidrag till, Internationella brottmålsdomstolens utveckling och effektivisering som ett medel för att stärka fred och internationell rättvisa.

13.  Europaparlamentet välkomnar att Nya Zeeland ratificerat Parisavtalet om klimatförändringar (COP 21) och ser positivt på att mer än 80 procent av landets elektricitet kommer från förnybara energikällor.

14.  Europaparlamentet noterar energipartnerskapet för Stillahavsområdet mellan EU och Nya Zeeland. Parlamentet uppmanar båda parter att öka samarbetet kring hållbar energi i linje med FN-initiativet ”Hållbar energi för alla”.

15.  Europaparlamentet erkänner Nya Zeelands bidrag i samband med skyddet, bevarandet och den hållbara användningen av marina resurser samt marin forskning.

16.  Europaparlamentet anser att Nya Zeeland är en viktig partner i samarbetet om och skyddet av miljön i Stillahavsområdet och i Antarktis.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt Nya Zeelands regering och parlament.

  • [1]  EUT L 321, 29.11.2016, s. 3.
  • [2]  EUT C 32, 6.2.2008, s. 1.
  • [3]  Antagna texter, P8_TA(2016)0064.
  • [4]  EUT L 160, 21.6.2012, s. 2.
  • [5]  EUT L 171, 1.7.2009, s. 28.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

2

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster