Процедура : 2017/2083(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0334/2017

Внесени текстове :

A8-0334/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0448

ДОКЛАД     
PDF 901kWORD 102k
24.10.2017
PE 606.307v02-00 A8-0334/2017

относно стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието

(2017/2083(INI))

Комисия по развитие

Докладчик: Морис Понга

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието

(2017/2083(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз „Обща визия, общи действия: по-силна Европа“, представена на Европейския съвет на заседанието му на 28 и 29 юни 2016 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 7 юни 2017 г. на Парламента, на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“,

–  като взе предвид срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие и заключителния документ, приет от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., озаглавен „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР),

–  като взе предвид принципите за отговорно инвестиране в селскостопанските и продоволствените системи, разработени в рамките на Комитета по световната продоволствена сигурност (CFS-RAI) с цел да се допринесе за постигането на ЦУР 1 и 2,

–  като взе предвид Програмата за действие от Адис Абеба относно финансирането за развитие от 2015 г.,

–  като взе предвид Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г.,

–  като взе предвид срещата на високо равнище за действия във връзка с Африка, която се проведе на 16 ноември 2016 г. и която консолидира африканското измерение на COP 22,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 февруари 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016)0087),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. („Споразумението от Котону“)(1), и преразглежданията му от 2005 и 2010 г.,

–  като взе предвид съвместната стратегия Африка – ЕС (JAES), приета от африканските и европейските държавни и правителствени ръководители на срещата на високо равнище в Лисабон на 9 декември 2007 г., както и двата плана за действие, приети в Акра през октомври 2007 г. (за периода 2008 – 2010 г.) и в Триполи през ноември 2010 г. (за периода 2011 – 2013 г.),

–  като взе предвид заключенията от четвъртата среща на високо равнище между ЕС и Африка, която се проведе в Брюксел на 2 и 3 април 2014 г., пътната карта за формата на срещите (формат от Кайро) и областите на сътрудничество между двата континента за периода 2014 – 2017 г., както и декларацията на ЕС и Африка относно миграцията и мобилността,

–  като взе предвид Програма 2063 на Африканския съюз (АС), приета през май 2014 г.,

–  като взе предвид доклада относно проектопрепоръките за институционалната реформа на Африканския съюз, изготвен от Н.Пр. Пол Кагаме и озаглавен „Императивът за укрепване на нашия съюз“,

–  като взе предвид третия междуконтинентален форум на гражданското общество, който се проведе в Тунис от 11 до 13 юли 2017 г. и който призова за по-голямо участие на организациите на гражданското общество и за това лицата от гражданското общество да бъдат поставени в центъра на стратегията ЕС – Африка,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 7 юни 2017 г., озаглавено „Стратегически подход за устойчивост във външната дейност на ЕС“ (JOIN(2017)0021),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР(2),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 230/214 за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Подновено партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“ (JOIN(2016)0052),

–  като взе предвид различните съобщения на Комисията относно отношенията между ЕС и Африка, и по-специално съобщението от 27 юни 2007 г., озаглавено „От Кайро до Лисабон – Стратегическото партньорство между ЕС и Африка“ (COM(2007)0357), съобщението от 17 октомври 2008 г., озаглавено „Една година след Лисабон: партньорството Африка – ЕС в действие“ (COM(2008)0617), както и съобщението от 10 ноември 2010 г. относно консолидирането на отношенията между ЕС и Африка: 1,5 милиарда души, 80 държави, два континента, едно бъдеще (COM(2010)0634),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и до Съвета от 5 май 2017 г., озаглавено „Нов тласък за партньорството Африка – ЕС“ (JOIN(2017)0017), и заключенията на Съвета по този въпрос от 19 юни 2017 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно отношенията между Съюза и Африка и държавите от АКТБ, и по-специално резолюцията от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно Доверителния фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно доклада за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие(6),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по външни работи, комисията по международна търговия и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0334/2017),

А.  като има предвид, че връзките, които Европейският съюз (ЕС) поддържа с африканските държави, имат исторически характер и че съдбите им са тясно свързани; като има предвид, че ЕС е основният партньор на Африка в областта на икономиката и търговията, както и в областта на развитието, хуманитарната помощ и сигурността;

Б.  като има предвид, че е необходимо да се осигури нова визия за партньорството Африка – ЕС, която отразява развоя на политическата, икономическата, екологичната и социалната обстановка и на двата континента; като има предвид, че е необходимо адаптиране към новите участници на международната сцена, включително Китай, и преминаване към засилено, модернизирано и по-политическо партньорство, с акцент върху отстояването на нашите основни общи интереси;

В.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Африка трябва да се основават на принципите на взаимен интерес и разбирателство, както и на споделянето на общи ценности в рамките на реципрочно партньорство;

Г.  като има предвид, че отношенията между ЕС и африканския континент се основават на различни правни инструменти и политически стратегии и че е необходимо да се засилят полезните взаимодействия и съгласуваността между тях, за да стане партньорството по-ефективно и устойчиво;

Д.  като има предвид, че Споразумението от Котону, сключено между 79 държави от АКТБ, 48 от които се намират на юг от Сахара, и ЕС, е основното партньорство между ЕС и Африка; като има предвид, че ЕС също така е установил отношения с африкански държави, които не са страни по Споразумението от Котону; като има предвид, че партньорството между ЕС и АКТБ беше установено в момент, когато държавите от АКТБ все още не бяха сформирали свои настоящи регионални или континентални структури за сътрудничество; като има предвид, че вследствие на създаването на АС през 2003 г. и приемането на съвместната стратегия Африка – ЕС през 2007 г. е наложително да се рационализират различните политически рамки между ЕС и Африка; като има предвид, че целта „Африка да се третира като едно цяло“ е ясно заявена в преамбюла на съвместната стратегия Африка – ЕС;

Е.  като има предвид, че ЕС поддържа с африканските държави политически и институционален диалог, който се осъществява чрез срещите на високо равнище между ЕС и Африка, междуправителствената организация „Съюз за Средиземноморието“ и органите за сътрудничество между АКТБ и ЕС, включително на парламентарно равнище чрез Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, делегацията на ЕС в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и с Панафриканския парламент;

Ж.  като има предвид, че 11-ият Европейски фонд за развитие (ЕФР) разполага с бюджет в размер на 30,5 милиарда евро, от които 900 милиона евро са запазени за Механизма за подкрепа на мира в Африка, и като има предвид, че 1,4 милиарда евро от ЕФР ще се използват за Доверителния фонд на ЕС за Африка; като има предвид, че повече от 5 милиарда евро са били изразходвани за нуждите на африканските държави в рамките на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), и като има предвид, че 845 милиона евро са били разпределени за Панафриканската програма по линия на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) за изпълнението на съвместната стратегия Африка – ЕС;

З.  като има предвид, че следващата среща на високо равнище Африка – ЕС, която ще се проведе в Абиджан на 29 и 30 ноември 2017 г. на тема „Инвестиране в младежта“, представлява възможност за създаване, поддържане и развитие на икономически условия на истинско равенство между партньорите, които желаят да защитят основни общи интереси;

И.  като има предвид, че новата стратегия Африка – ЕС следва да бъде включена в бъдещото споразумение – наследник на Споразумението от Котону;

Й.  като има предвид, че ЕС е дългогодишен партньор и основен гарант за сигурността на африканския континент, което е въпрос от първостепенно значение; като има предвид, че сигурността и устойчивият растеж на европейския континент зависят силно и непосредствено от стабилността и развитието на африканския континент и обратно;

К.  като има предвид, че постоянната подкрепа за ефективното въвеждане на Африканската архитектура за мир и сигурност и ангажираността на ЕС, АС и други международни участници в Африка са от основно значение за развитието и стабилността на африканския континент;

Л.  като има предвид, че миграцията е широко застъпена в Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС и е приоритетна тема във външните отношения на ЕС, включително в отношенията му с Африка; като има предвид, че Африка и Европа имат споделен интерес и отговорност, когато става въпрос за миграцията и мобилността, в това число и в борбата срещу трафика и незаконното превеждане на хора през граница, и като има предвид, че управлението на миграцията изисква глобални решения, основаващи се на солидарността, споделянето на отговорността, зачитането на правата на мигрантите и международното право, както и ефективното използване на инструментите за сътрудничество за развитие;

М.  като има предвид, че повече от 218 милиона души живеят в крайна бедност в Африка; като има предвид, че делът на хората, живеещи в крайна бедност в Африка на юг от Сахара, е спаднал от 56% през 1990 г. на 43% през 2012 г.; като има предвид, че 33 от 47-те най-слабо развити страни се намират на африканския континент, което прави партньорството между ЕС и Африка крайно необходим инструмент за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и постигането на целите за устойчиво развитие, и по-специално премахването на бедността;

Н.  като има предвид, че в Африка има потребност от инфраструктура, чиято стойност се оценява на 75 милиарда евро годишно, че обемът на потребителския пазар се очаква да достигне 1 000 милиарда щатски долара през 2020 г., че преките чуждестранни инвестиции нарастват постоянно и се очаква да достигнат 144 милиарда щатски долара през 2020 г., и че населението понастоящем е 1 милиард души;

О.  като има предвид, че Африка все още изнася главно непреработени продукти и че голяма част от този износ се ползва от режим на търговски преференции; като има предвид, че свободният достъп до пазара за повечето африкански продукти повишава капацитета на африканските държави и засилва тяхната конкурентоспособност и участие на глобалните пазари, когато това е придружено, наред с другото, от политики, насочени към трайна и устойчива индустриализация и продуктивност на селските райони като ключови възможности за развитие;

П.  като има предвид, че демографските тенденции ще трябва да бъдат взети под внимание, като се има предвид, че според някои прогнози до 2050 г. Африка би могла да има население от 2,5 милиарда души, като повечето от тях са млади хора, докато Европа се очаква да има значително по-възрастно население; като има предвид, че поради това е изключително важно да се създадат милиони работни места и да се спомогне и подкрепи овластяването на жените и младите хора, по-специално чрез образование, достъп до здравеопазване и обучение на африканския континент;

Засилване на политическия диалог между ЕС и Африка: предпоставка за обновено стратегическо партньорство

1.  отбелязва новото съобщение, озаглавено „Нов тласък за партньорството Африка – ЕС“, което цели да даде нов тласък на партньорството между Африка и ЕС с цел да го засили и задълбочи, като го насочи към благоденствието и стабилността на двата континента в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на ЦУР, новия Европейски консенсус за развитие, който служи като набор от насоки за европейската политика за развитие, Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС и Програма 2063;

2.  припомня, че Африка е ключов стратегически партньор за ЕС, и счита, че е изключително важно да се засилят отношенията между ЕС и АС посредством преразгледан и разширен диалог, който включва принципите на прозрачност и добро управление с цел да се създаде взаимноизгодно положение, и равно и устойчиво сътрудничество в отговор на общите предизвикателства и осигуряване на общи ползи, като същевременно се гарантира принципът на ангажираност и като се вземат предвид специфичните обстоятелства и степента на развитие на всяка държава партньор;

3.  приканва бъдещото партньорство да се съсредоточи върху определените от АС и ЕС приоритетни области, като например:

  икономическо развитие (чрез търговия, споразумения за икономическо партньорство (СИП), засилена регионална интеграция, икономическа диверсификация, устойчива индустриализация и създаване на качествени работни места),

•  добро управление, включително права на човека,

•  човешко развитие чрез обществени услуги, които задоволяват основни потребности, като например образование, здравеопазване, достъп до вода и канализация, равенство между половете, наука, технологии и иновации,

•  сигурност и борба с тероризма,

•  миграция и мобилност,

•  околна среда, включително изменение на климата;

4.  припомня, че бюджетната подкрепа е най-добрият начин за поемане на отговорност, като предоставя на правителствата средствата да определят своите нужди и приоритети; припомня, че общата или специфичната за сектора бюджетна подкрепа позволява да се подпомогнат политиките за развитие и гарантира максимално усвояване;

5.  приветства факта, че основната тема на петата среща на високо равнище между ЕС и Африка, която ще се проведе в Кот д’Ивоар през ноември 2017 г., е младежта, като се има предвид нейното значение за бъдещето на двата континента;

6.  припомня значението и ефективността на сътрудничеството между АКТБ и ЕС и постигнатите резултати в областта на развитието; подчертава, че тази правно обвързваща рамка трябва да се запази след 2020 г.; подчертава необходимостта да се засили това сътрудничество, като същевременно се развива неговото регионално измерение, включително посредством засилено сътрудничество с АС, регионалните икономически общности и други регионални организации; призовава за по-стратегически, прагматичен, всеобхватен и структуриран подход към политическия диалог в рамките на преговорите по споразумението – наследник на Споразумението от Котону;

7.  призовава за засилване на парламентарното измерение на отношенията между АКТБ и ЕС; подчертава, че Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС е уникална платформа за взаимодействие и играе ключова роля за укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека;

8.  подчертава, че прегледът на европейската политика за съседство (ЕПС) предоставя възможности за подобряване на координацията на политиката на съседство и политиката по отношение на други африкански държави чрез създаването на по-широки рамки на сътрудничество по регионални въпроси, като сигурността, енергетиката и дори миграцията;

9.  отново подчертава, че в рамките на партньорството между Африка и ЕС е необходимо да се възприеме координиран подход между самите държави – членки на ЕС, и между ЕС и неговите държави членки, както е предвидено в член 210 от ДФЕС; припомня също така, че зачитането на принципа на ЕС за съгласуваност на политиките за развитие е необходим в европейските и африканските политики и инициативи с оглед на постигането на ЦУР;

10.  призовава за това принципът на съгласуваност на политиките за развитие да бъде включен в пълна степен в търговските отношения на ЕС с Африка, което предполага включването на изпълними клаузи относно търговията и устойчивото развитие във всички търговски споразумения на ЕС с африканските държави, в съответствие с ангажимента, поет от Комисията в стратегията „Търговия за всички“;

11.  отново подчертава, че е важно държавите членки да изпълнят своя ангажимент да отделят 0,7% от своя БВП за официална помощ за развитие с цел укрепване на сътрудничеството с Африка;

12.  споделя изразената воля за задълбочаване на коалициите между ЕС и Африка по въпросите на глобалното управление; в този контекст подчертава необходимостта от засилване на диалога с АС и важността да се гарантира финансовата му автономност, в съответствие с решението от Кигали относно финансирането, посредством намаляване на зависимостта му от външно финансиране; отбелязва предложенията, представени в изготвения от Пол Кагаме доклад, който цели да укрепи АС с цел да се даде тласък на процеса на политическа интеграция в Африка;

13.  подчертава ролята, която играе гражданското общество, включително НПО, религиозните организации, младежките организации и организациите за защита на правата на жените, частният сектор, синдикалните организации, парламентарните асамблеи, местните органи и диаспората, всеки от които е със собствени специфични характеристики, в укрепването на политическия диалог между ЕС и Африка, за да се осигури ориентирано към хората партньорство;

14.  подчертава необходимостта от засилване на участието на гражданското общество в партньорството между Африка и ЕС посредством насърчаване на укрепването на неговия капацитет, по-специално чрез трансфер на експертен опит и гарантиране на участието му в разработването и осъществяването на съответните реформи и политики; счита, че участието на организациите на гражданското общество (ОГО) е от съществено значение за публичната отчетност; подкрепя различните платформи, създадени с цел гражданското общество да се превърне в ключов участник в партньорството, и по-специално съвместния годишен форум, който има за цел изпълнението на пътната карта ЕС – Африка; при все това изразява съжаление относно факта, че съвместният годишен форум никога не е бил проведен, и призовава ЕС и АС да въведат незабавно необходимите финансови и политически средства, за да се гарантира пълноценното участие на всички заинтересовани страни в партньорството, включително в рамките на петата среща на високо равнище между АС и ЕС;

Изграждане на по-устойчиви държави и общества в полза на всички хора, и особено младежите, с цел постигане на ЦУР

15.  счита, че устойчивостта, в нейните пет измерения, трябва да се превърне в основна ос на новата стратегия ЕС – Африка;

Политическа устойчивост

16.  подчертава необходимостта от насърчаване на доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, но също така и борбата с корупцията и на двата континента, тъй като това са елементи, които са неразривно свързани с устойчивото развитие;

17.  ето защо призовава за откровен и приобщаващ диалог, който се основава на взаимно уважение и който да превърне тези ценности и принципи в основна ос на сътрудничеството, по-конкретно чрез разширяване на обвързването на помощта за развитие със стриктното им спазване;

18.  подчертава, че справянето с по-голяма решителност със свързаните с управлението предизвикателства и на двата континента е от първостепенно значение за изграждането на по-справедливи, по-стабилни и по-сигурни общества; подчертава, че е необходимо да продължат да се защитават и насърчават правата на човека и управлението въз основа на съществуващите международни правни инструменти, закони, принципи и механизми, включително тези на африканските регионални органи на управление, като например Африканската харта за правата на човека и народите и протоколите към нея, Африканската харта за демокрация, избори и управление, Африканската комисия по правата на човека и народите и Африканския съд по правата на човека и народите, с цел засилване на ангажираността;

19.  припомня значението на ролята на Международния наказателен съд в борбата с безнаказаността и отстояването на ценности като мира, сигурността, равенството, справедливостта, правосъдието и обезщетяването, за което Съдът служи като средство; призовава Европейския съюз и африканските държави да продължат да подкрепят Римския статут на Международния наказателен съд; настоятелно призовава всички страни, подписали Римския статут, да го ратифицират възможно най-скоро;

20.  подкрепя организирането на съвместна конференция на високо равнище на АС и ЕС относно изборните процеси, демокрацията и управлението в Африка и Европа и настоява Европейският парламент, Панафриканският парламент, Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието да бъдат ангажирани в пълна степен в нея; призовава за укрепване на връзките между различните асамблеи с цел насърчаване на полезните взаимодействия и съгласуваността на съвместните мерки;

Устойчивост по отношение на сигурността

21.  припомня тясната взаимовръзка между сигурността и развитието; изтъква необходимостта от по-добро интегриране на свързаните със сигурността съображения и целите на развитието с цел решаване на специфичните проблеми на нестабилните държави и насърчаване на развитието на по-устойчиви държави и общества; отбелязва, че това следва да се направи чрез конкретни инструменти и допълнително финансиране;

22.  призовава за засилване на сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността и правосъдието по отношение на международната правна рамка с цел възприемане на цялостен подход към разрешаването на проблемите и по-ефективна борба с организираната престъпност, трафика и незаконното превеждане на хора през граница, особено по отношение на децата, и тероризма; счита, че действията на ЕС следва да бъдат в съответствие с приетите от африканските държави стратегии, и по-конкретно формулираните в Програма 2063 стратегии по отношение на мира и сигурността;

23.  подчертава необходимостта от сътрудничество между ЕС, АС, регионалните организации и други съответни политически участници в Африка в областта на сигурността с цел повишаване на капацитета на развиващите се страни, реформиране на техния сектор на сигурността и подпомагане на дейности в областта на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията на бивши бойци;

24.  припомня, че тероризмът е глобална заплаха, която засяга регионалния мир и стабилност, устойчивото развитие и вътрешната сигурност, за която трябва да се намери решение с координираните усилия на националните правителства, регионалните и международните организации и европейските агенции; призовава за засилено сътрудничество в рамките на съвместната стратегия ЕС – Африка с цел предотвратяване на безнаказаността, утвърждаване на принципите на правовата държава и разширяване на капацитета на полицията и съдебната система, за да се улесни обменът на информация и най-добри практики, и с цел предотвратяване, противодействие и борба, както и наказателно преследване на финансирането на тероризма; отбелязва, че стратегията за борба с тероризма следва да включва също така мерки за насърчаване на междурелигиозния диалог и предотвратяване на радикализацията в Африка и Европа, особено сред младите хора, която води до насилнически екстремизъм;

25.  отново изтъква значението на различните мисии и операции на ЕС, които са разположени в Африка; приветства създаването на обединените сили на държавите от Г-5 Сахел; призовава за засилване на действията за европейски мир и сигурност в сътрудничество с африканските и международните партньори и за подкрепа за пълното привеждане в действие на Африканската архитектура за мир и сигурност (APSA); призовава за първоначален принос от страна на ЕС към фонда за мир на АС за дейности по компонента „медиация и дипломация“;

Устойчивост по отношение на околната среда

26.  припомня, че Африка е особено уязвима към последиците от изменението на климата; счита, че е изключително важно ЕС да разработи стратегически подход за изграждане на устойчивост по отношение на изменението на климата и за подкрепа на африканските държави, и в частност най-слабо развитите страни, в усилията им за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране; подчертава значението на изменението на климата като умножаващ риска фактор за конфликти, суша, глад и миграция, пример за което е неотдавнашният масов глад в Южен Судан, Нигерия и Сомалия; в този контекст припомня, че е наложително да се насърчи и спази ангажиментът, поет в Париж през 2015 г., за отпускане на 100 милиарда щатски долара до 2020 г. за развиващите се страни; призовава за създаването на нови видове сътрудничество между ЕС и Африка с цел намаляване на пречките пред финансирането и трансфера на технологии;

27.  подчертава, че Африка разполага с богата и разнообразна естествена среда; призовава защитата на биологичното разнообразие да бъде поставено в центъра на политическата програма на АС и ЕС; призовава стратегията ЕС – Африка да действа съвместно с приоритетите на плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и да защити природното наследство и, в частност, природните паркове;

28.   насърчава увеличаването на инвестициите в областта на енергията от възобновяеми източници и кръговата икономика, за да се стимулират допълнително действията, които допринасят за опазването на околната среда и създават работни места; припомня, че осигуряването на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички е от решаващо значение за задоволяването на основните човешки потребности, от съществено значение е за почти всички видове икономическа дейност и е ключов двигател на развитието; призовава за продължаване на подкрепата от страна на ЕС за Инициативата за възобновяеми източници на енергия в Африка и приветства предложението на Комисията да стартира ново партньорство между ЕС и Африка за научни изследвания и иновации в областта на изменението на климата и устойчивата енергетика;

29.  призовава партньорството между Африка и ЕС да се съсредоточи върху селското стопанство и продоволствената сигурност в дългосрочен план и да насърчава взаимодействията между мерките в областта на продоволствената сигурност и изменението на климата; в този контекст настоятелно призовава ЕС да увеличи помощта си за устойчивото селско стопанство, агролесовъдството и агроекологичните практики, които са съобразени с традиционното използване на земята и гарантират достъпа до земя, вода и семена „с отворен код“; освен това призовава ЕС да подкрепи малките производители, земеделските стопани и скотовъдците при постигането на продоволствена сигурност чрез изграждането и инвестирането в инфраструктура в съответствие с принципите за отговорно инвестиране в селскостопанските и продоволствените системи на Комитета по световната продоволствена сигурност и да подкрепи създаването на кооперации; подчертава също така капацитета и опита, който организациите на гражданското общество натрупаха на общностно равнище по отношение на устойчивото селско стопанство;

30.  приветства инициативите на ЕС, изискващи по-добро управление и по-прозрачна търговия с природни ресурси; счита, че устойчивото управление и търговията с природни ресурси, като например минерали, дървен материал и екземпляри от дивата флора и фауна, би позволило на богатите на ресурси държави и тяхното население да извлекат по-голяма полза от тях; припомня, че в рамките на законодателството на ЕС относно полезните изкопаеми от зони на конфликти е необходимо да се въведат придружаващи мерки съгласно интегриран подход, който насърчава прилагането на международни стандарти за надлежна проверка, както е определено в Насоките на ОИСР; призовава за изготвянето на обща харта на ЕС и Африка относно устойчивото управление на природните ресурси;

Икономическа устойчивост

31.  счита, че стабилната регулаторна и институционална среда и здравата икономика са основни елементи за гарантиране на конкурентоспособността, инвестициите, създаването на работни места, по-високия жизнен стандарт и устойчивия растеж; в този контекст подчертава необходимостта от подобряване на онлайн достъпа до информация, свързана с корпоративното право; припомня, че икономическият растеж без безпристрастна държава не гарантира систематично социално развитие или напредък, и настоява, че е необходимо да се гарантира преразпределението на богатството, да се осигури предоставянето на услуги за гражданите и да се подобрят равните възможности;

32.  призовава за засилено сътрудничество между европейския и африканския частен сектор и за концентриране на инвестициите, по-специално чрез публично-частни партньорства, въз основа на строг етичен кодекс и на принципите на социалната отговорност, в ключови сектори като:

–  устойчивата енергия, включително достъпа до електричество за всички,

–  основната инфраструктура, по-специално в транспортния сектор, включително морския транспорт,

–  устойчивото използване на природните ресурси,

–  устойчивото селско стопанство;

–  „синята икономика“, включително морското корабоплаване,

–  изследванията, науката, технологиите и иновациите, както около теми от общ интерес, така и около теми, които засягат в особена степен един от континентите, като например свързаните с бедността и пренебрегваните заболявания,

–  цифровизацията като ключов фактор за гарантирането на развитието на африканската икономика, но също така и за свързването на хората;

33.  подчертава факта, че регионалната интеграция е двигател за икономическото развитие и е необходимост в глобализирания свят; призовава за подкрепа на сътрудничеството по оста юг-юг, което отразява постепенната трансформация на африканския континент; подкрепя създаването на континентална зона за свободна търговия в Африка, както и целта за увеличаване на търговията в рамките на Африка до 50% до 2050 г.; припомня също така перспективите за развитие, предлагани от споразуменията за икономическо партньорство (СИП) и търговските споразумения между ЕС и африканските държави, които дават възможност за насърчаване на устойчивото развитие, правата на човека и справедливата и етична търговия; подчертава, че е необходимо да се предвидят способстващи развитието правила за произход, ефективни предпазни клаузи, графици за асиметрична либерализация, защита на зараждащите се промишлени отрасли, както и опростяване и прозрачност на митническите процедури; припомня, че СИП целят да помогнат на държавите от АКТБ да разширят пазарите си, да насърчат търговията със стоки и да стимулират инвестициите и че те очакват бавно, постепенно и асиметрично отваряне на търговията със стоки между ЕС и държавите от АКТБ;

34.  призовава за прозрачност на търговските споразумения и за пълноценното участие на всички заинтересовани страни, включително гражданското общество в съответните държави, посредством официални консултации в бъдещите преговори и при изпълнението на споразуменията, по които понастоящем се водят преговори;

35.  призовава ЕС и неговите държави членки да координират по-добре своите програми за помощ за търговията и да стимулират полезните взаимодействия със своите инвестиционни политики за Африка; призовава също така за увеличение на финансовите им ангажименти за помощ за търговията, както и за техническа помощ и инициативи за изграждане на капацитет, които са от съществено значение за африканските държави, в частност в най-слабо развитите страни;

36.  счита, че частният сектор, от микропредприятията до малките и средните предприятия (МСП), кооперациите и многонационалните предприятия, играе решаваща роля в създаването на работни места и в процеса на развитие, както и че спомага за неговото финансиране; подчертава специфичната роля на МСП и малките семейни предприятия и призовава за подкрепа на индивидуалната инициатива; приветства в тази връзка създаването на Европейския фонд за устойчиво развитие, който следва да се стреми да подкрепя частния сектор в африканските държави, и особено местния бизнес и МСП в нестабилни държави, и по този начин да насърчи инвестициите и създаването на устойчиви работни места, по-специално за жените и младите хора;

37.  припомня задълженията, които частният сектор трябва да изпълни съгласно насоките на ООН и ОИСР, и отново отправя призив към държавите – членки на ЕС и АС, да участват конструктивно в междуправителствената работна група на ООН относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека с цел изготвянето на обвързващ международен договор въз основа на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека относно начина, по който предприятията спазват задълженията в областта на правата на човека и задълженията по отношение на социалните, трудовите и екологичните стандарти;

38.  подчертава необходимостта от създаване на достойни работни места и обвързването им с инвестициите, което следва да се осъществи в рамките на партньорството между Африка и ЕС; призовава за спазването на стандартите на МОТ в това отношение; подчертава значението на взаимодействието между социалните, икономическите и институционалните субекти и призовава за засилване на ролята на социалните партньори посредством увеличаване на ефективността на социалния диалог на всички съответни нива, което благоприятства колективното договаряне;

39.  изразява съжаление относно факта, че всяка година около 50 милиарда щатски долара изтичат от Африка под формата на незаконни финансови потоци, което надвишава общия годишен размер на официалната помощ за развитие (ОПР) и подкопава усилията в областта на вътрешното мобилизиране на приходи; поради това призовава двете страни:

–  да създадат ефективни инструменти за борба с данъчните измами, укриването на данъци и корупцията, включително публична прозрачност относно крайните действителни собственици на правни образувания, тръстове и подобни договорености,

–  да популяризират подкрепените от ООН принципи за отговорно инвестиране,

–  да подкрепят инициативи за повишаване на ефикасността и прозрачността на системите за управление на публичните финанси;

40.  освен това призовава държавите членки да прилагат ефективно Ръководните принципи на ООН за външния дълг и правата на човека, както и Принципите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за насърчаване на отговорно отпускане и вземане на държавни заеми; приветства работата на ООН за изработване на международен механизъм за преструктуриране на държавния дълг;

41.  призовава за по-голямо финансово приобщаване в Африка, в т.ч. на жените, посредством развитието на електронното банкиране с цел борба срещу поляризацията на африканското общество; припомня, че паричните преводи представляват по-голям поток от парични средства за развиващите се страни отколкото общия размер на ОПР и могат да допринесат значително за постигането на Програмата до 2030 г.; ето защо призовава ЕС да продължи да подкрепя усилията на АС за подобряване на механизмите на паричните преводи;

Социална устойчивост

42.  признава значението на демографската динамика в Африка, която изисква дългосрочна стратегическа визия за развитието на устойчиви, приобщаващи и основаващи се на участието общества; подчертава също така необходимостта да се гарантира недопускане на дискриминация на уязвимите групи, включително лицата с увреждания и коренното население; признава, че нарастващото население на Африка е както предизвикателство за местната икономика, така и възможност за континента; ето защо призовава ЕС да демонстрира ангажираност при насърчаването на подходящи публични политики и инвестиции в образованието и здравеопазването, в т.ч. сексуалното и репродуктивното здраве и права, за да се гарантира, че младите хора са подготвени да вземат информирани решения за сексуалното и репродуктивното си здраве, равенството между половете и правата на децата, без което социалната, икономическата и екологичната устойчивост не може да бъде постигната;

43.  подчертава, че степента на урбанизация в Африка нараства и създава социални, икономически и екологични предизвикателства; призовава за намирането на решения за облекчаване на този урбанистичен натиск и за намаляване на проблемите с безконтролната урбанизация;

44.  призовава ЕС и АС да укрепят националните образователни системи в Африка, включително капацитета на административната им структура, като инвестират минимум 20% от националните си бюджети в образованието и като увеличат подкрепата на ЕС за инициативата „Глобално партньорство за образование“ и фонда „Образованието не може да чака“;

45.   подчертава необходимостта от всеобщ, приобщаващ, справедлив и дългосрочен достъп до висококачествено образование на всички равнища, още от ранна детска възраст и за всички, със специален акцент върху момичетата, включително при извънредни и кризисни ситуации;

46.  подчертава, че е необходимо да се инвестира в човешкия капитал и младите хора да имат връзка с действителността в световен мащаб и да притежават умения, които отговарят на настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда, посредством укрепване на системите за образование и професионално обучение – както формално, така и неформално, самостоятелната заетост и предприемачеството;

47.  счита, че е важно да се оказва подкрепа на африканските държави при изграждането на ефективни системи за обществено здравеопазване и осигуряването на финансов достъп до качествени здравни услуги за всички, като същевременно, по-специално, се премахват бариерите, пред които са изправени жените и други уязвими групи от населението, включително децата, хората с увреждания и ЛГБТИ;

48.  призовава за въвеждането на минимално всеобщо осигуряване посредством създаването на хоризонтални национални здравни системи; подчертава, че е необходимо да бъдат обучени още един милион квалифицирани здравни работници в допълнение към първоначално предвиденото на базата на настоящите тенденции, за да се изпълни минималният стандарт на СЗО до 2030 г.;

49.  подчертава, че инфекциозните заболявания представляват сериозна заплаха за социалната устойчивост; призовава Комисията да засили усилията за научно и медицинско сътрудничество между двата континента, като например Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни, EDCTP2, и да инвестира в науката, технологиите и иновациите, за да намери решение чрез сътрудничеството си за развитие на все така огромния проблем със свързаните с бедността и пренебрегваните заболявания;

50.  припомня, че са необходими повече инвестиции в достъпа до майчино здравеопазване и в сексуалното и репродуктивното здраве, за да се намали майчината и детската смъртност и да се води борба с традиционни практики, като например женското генитално осакатяване и принудителните бракове и/или сключването на брак в детска възраст;

51.  подчертава значението на равенството между половете и овластяването на жените в сътрудничеството между ЕС и Африка; подчертава положителната роля и участието на жените в политическата и икономическата сфера, както и за предотвратяването на конфликти и изграждането на траен мир;

52.  отбелязва, че културата е както катализатор, така и важен компонент на развитието, който може да спомогне за социалното приобщаване, свободата на словото, изграждането на идентичност, гражданското овластяване и предотвратяването на конфликти, като същевременно допринася за икономическия растеж; поради това призовава ЕС и АС да насърчават междукултурния политически диалог и културното многообразие, и да подкрепят стратегиите за защита на културата и културното наследство; подчертава, че демокрацията е общовалидна ценност, които може да бъде част от всяка култура; признава също така ролята на спорта като източник и двигател на социалното приобщаване и равенството между половете;

Въвеждане на стратегия за мобилността и миграционните движения, които допринасят за развитието на двата континента

53.  припомня, че миграцията и мобилността между и в рамките на Европа и Африка има икономическо, социално, екологично и политическо въздействие и че към това предизвикателство трябва да се подходи по координиран и цялостен начин от страна на двата континента и в сътрудничество с държавите на произход, транзитно преминаване и местоназначение, като се постигат максимални взаимодействия и се използват съответните политики, инструменти и средства на ЕС, основаващи се на солидарността, споделянето на отговорността, уважението и човешкото достойнство; в този контекст припомня, че е желателно да се засили диалогът между Африка и ЕС преди преговорите по двата глобални пакта, които касаят съответно миграцията и бежанците и които трябва да бъдат изготвени до 2018 г. под егидата на ООН, за да се набележат общи приоритети, когато това е възможно;

54.   припомня, че е необходимо да се засили положителното въздействие на миграцията и мобилността, така че тези явления да се разглеждат като инструменти за взаимно развитие за двата континента; подчертава, че това изисква една внимателно обмислена, балансирана, аргументирана и устойчива политическа реакция с дългосрочна стратегия, която отчита демографските перспективи и първопричините за миграцията;

55.   признава, че придружените с насилие конфликти, преследването, неравенството, нарушаването на правата на човека, слабото управление, корупцията, тероризмът, репресивните режими, природните бедствия, изменението на климата, безработицата и хроничната бедност доведоха до преселване на хора и увеличаване на миграцията към Европа през последните години; въпреки това припомня, че над 85% от жителите на Африка, които напускат страната си, остават в рамките на континента;

56.  подкрепя различните инициативи, предприети на европейско равнище за борба с първопричините за незаконната миграция: партньорствата в областта на миграцията, Доверителния фонд за Африка, Европейския фонд за устойчиво развитие; призовава прилагането им да бъде гарантирано и продължено по гъвкав, ефикасен, съгласуван и прозрачен начин, като същевременно се засилват евентуалните полезни взаимодействия между различните инструменти, програми и дейности както във вътрешната, така и във външната дейност; подчертава необходимостта от засилено сътрудничество в областта на управлението на границите;

57.  отново отправя призив за насърчаване на законната миграция в съответствие с препоръките на плана за действие от Валета; подчертава освен това, че помощта за развитие не следва да се обвързва с условия за сътрудничество в областта на миграцията;

58.  призовава държавите членки да предоставят места за презаселване на значителен брой бежанци; призовава в този контекст да се създаде европейска мрежа за презаселване, която държавите членки да могат лесно да използват; освен това призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат със и да предоставят помощ на африканските държави, които са засегнати от бежански потоци или продължителни кризи, с оглед увеличаване на капацитета им за предоставяне на убежище и укрепване на системите им за закрила;

59.  настоятелно призовава държавите членки да засилят финансовия си принос към доверителните фондове и други инструменти, целящи насърчаване на приобщаващия и устойчив растеж и стимулиране на създаването на работни места, и по този начин да допринесат за справянето с първопричините за миграцията; призовава също така за засилване на контролната роля на Европейския парламент с цел да се гарантира, че партньорствата в областта на миграцията и инструментите за финансиране са съвместими с правното основание, принципите и ангажиментите на ЕС;

60.  призовава ЕС и АС да насърчават обмена на студенти, учители, предприемачи и изследователи между двата континента; приветства предложението на Комисията за създаване на механизъм за младите хора в Африка, който разширява обхвата на програма „Еразъм +“, и на механизма на ЕС за професионално образование и обучение; призовава за дискусия относно признаването от страна на ЕС на удостоверенията и дипломите, издадени от африканските училища и университети; отбелязва, че гарантирането на кръгова миграция е от съществено значение за устойчивото развитие и за предотвратяването на изтичането на мозъци от Африка;

61.  признава особената позиция на диаспората в приемащите държави и в държавите на произход, що се отнася до изпращането на значителни средства, както и като партньор за развитие на национално и регионално равнище; изразява желанието си диаспората да може да действа като източник на информация, която е адаптирана в отговор на реалните потребности на гражданите, като разглежда опасностите, свързани с незаконната миграция, както и предизвикателствата, свързани с интеграцията в приемащите държави;

°

°  °

62.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията на Африканския съюз, на Съвета на АКТБ, както и на Панафриканския парламент и на Бюрото на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ – ЕС.

(1)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)

OВ L 249, 27.9.2017 г., стр. 1.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0371.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0337.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0246.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0437.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (5.9.2017)

на вниманието на комисията по развитие

относно стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието

2017/2083(INI)

Докладчик по становище: Фабио Масимо Касталдо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава нарастващото значение на политическите, свързаните със сигурността и икономическите отношения между ЕС и Африка в момент, когато и двете страни са изправени пред дълбоки промени, и отчита приноса на съвместната стратегия Африка – ЕС за изграждане на по-силно партньорство през последните 10 години; подчертава необходимостта от укрепване на тези постижения, както и от работа, насочена към изграждането на равноправни, устойчиви и взаимноизгодни отношения с Африка в дух на споделена ангажираност и отговорност, при зачитане на независимостта и суверенитета на страните от Африка; в този смисъл приветства активното участие и ангажимента от страна на африканските държави към ЕС на неотдавна проведените международни форуми, като например преговорите за Парижкото споразумение на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) (COP-21);

2.  подчертава, че понастоящем ЕС е основният чуждестранен инвеститор в Африка, търговски партньор, източник на парични преводи и партньор в развитието и хуманитарната помощ на Африка, и основен фактор за сигурността на континента; очаква предстоящата среща на върха между Африканския съюз (АС) и ЕС да даде нов тласък и идеи за адаптиране на стратегията към бързо променящата се среда, като се има предвид решаващото значение на развитието на Африка за ЕС и неговите стратегически интереси;

3.  подчертава необходимостта от по-силно и политически по-изразено партньорство между ЕС и Африка въз основа на споделени ценности и интереси, с цел насърчаване на мира, за справяне с глобални проблеми като изменението на климата, продоволствената сигурност, достъпа до вода, влошаването на състоянието на околната среда, прекомерната експлоатация на природни ресурси, увеличаването на населението, урбанизацията на големите градове, младежката безработица, безнаказаността, постигането на целите за устойчиво развитие на ООН, тероризма, радикализацията, организираната престъпност и миграционните потоци, като същевременно се основават на нашите общи принципи на правовата държава, на социалната пазарна икономика, доброто управление, зачитането на правата на човека и насърчаване на основан на правила световен ред, основан на силна ООН;

4.  приветства специалния фокус на предстоящата среща на високо равнище между АС и ЕС върху младежта, тъй като демографските процеси на двата континента поставят тази тема в сърцевината на отношенията между Африка и Европейския съюз; посочва, че съгласно прогнозите в държавите от Африка на юг от Сахара ще трябва да се създават 18 милиона нови работни места всяка година до 2035 г., за да бъдат поети новите участници на пазара на труда, като по този начин се предотвратяват сериозните последици за социалната стабилност; посочва необходимостта да бъдат определени като приоритет създаването на работни места и икономическото развитие в обществата и да се мобилизира ролята на частния сектор на африканския континент;

5.  приветства предложението на Комисията за стартиране на Механизъм за африканската младеж, с който да се разшири обхватът на „Еразъм+“ и на механизма на ЕС за професионално образование и обучение, с цел подпомагане на съответните заинтересовани страни да преодолеят несъответствието между потребностите и възможностите на пазара на труда и квалификациите на завършилите висше образование, като в същото време се насърчава приобщаването на уязвимите групи;

6.  призовава за увеличена подкрепа за качествено образование на всички степени, особено за момичетата, чрез подобрени двустранни програми и непрекъснато подпомагане на глобални инициативи, като „Глобално партньорство за образование“; подчертава значението на по-големите инвестиции в училищното и университетското образование и в научните изследвания, насърчаването на партньорствата за мобилност, преодоляването на явлението „изтичане на мозъци“ и подкрепата за програми като „Еразъм+“, както и на хармонизацията на висшето образование чрез трансгранични програми и признаване на квалификациите;

7.  припомня, че никога преди това интересите на ЕС в областта на сигурността не са били толкова преплетени с Африка, както сега; призовава за продължаване на подкрепата от страна на ЕС за африканските партньори и регионалните организации в областта на мира и сигурността и предотвратяването на конфликти, включително чрез конкретни инструменти, като например операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), европейското участие във военни и полицейски мисии на ООН, мерки на ЕС за изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и на Механизма за подкрепа на мира в Африка, с които се осигуряват необходимото подпомагане и помощ за глобалната борба с джихадисткия тероризъм и насърчаване на мира и сигурността на засегнатото население; подчертава важната роля на миналите и настоящите мисии по линия на ОПСО, например в борбата с пиратството, с които се подпомага изграждането на капацитет и повишаване на морската сигурност и се оказва съдействие в областта на граничния контрол в Африка; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Съвета да гарантират, че мисиите по линия на ОПСО в Африка могат да продължат своята ефективна работа;

8.  подчертава значението на насърчаването на сигурност и стабилност чрез подкрепа за нашите партньори за изграждането на по-устойчиви държави и общества, включително чрез изграждане на капацитет и реформи в областта на сигурността, с особен акцент върху доброто управление на сектора, парламентарния контрол и отчетност, и насърчаване на дейности в областта на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията;

9.  призовава за продължаване на подкрепата от страна на ЕС за все по-активния подход на Африканския съюз и на съответните регионални организации към пълното привеждане в действие на Африканската архитектура за мир и сигурност; призовава за първоначален принос от страна на ЕС към фонда за мир на АС за дейности по компонента „медиация и дипломация“;

10.  подчертава необходимостта от по-добро интегриране на въпросите на сигурността и помощите за развитие, с цел решаване на специфичните проблеми на неустойчивите държави и подкрепа за изграждането на по-устойчиви държави и общества, включително чрез създаване на капацитет за продоволствена сигурност, по-специално на дребномащабното селско стопанство, адаптация към изменението на климата, създаването на повече и по-добри работни места, особено за младите хора, засилване на правата на жените и подкрепа за образованието;

11.  подчертава, че справянето с предизвикателствата, свързани с управлението в Африка, с по-голяма решителност е от първостепенно значение за изграждането на по-справедливи, по-стабилни и по-сигурни общества, и призовава да се положат усилия за справяне с явлението на обсебване на държавите от частни интереси, характеризиращо се с олигархичен контрол и практики на обогатяване от страна на части от държавната бюрокрация, което е в основата на голяма част от социално-икономическите проблеми и политически конфликти в Африка;

12.  подчертава, че преследването на общи интереси и сътрудничество в областта на сигурността трябва да бъдат изцяло в съответствие с международното право, основните ценности на ЕС и с целите, насочени към подкрепа на демокрацията и доброто управление и насърчаване на правата на човека и принципа на правовата държава; счита, че тези цели трябва да се следват, доколкото е възможно, във взаимодействие със и с последователен ангажимент от страна на други значими икономически и политически сили с интереси в Африка, като например Китай и Индия;

13.  подчертава, че зачитането на правата на човека и основните свободи е неизменен елемент на ангажиментите на Съюза към партньори от трети държави; призовава ЕС да засили своята подкрепа за демокрацията, насърчаването на правата на човека, принципите на правовата държава, свободата на медиите и на отговорно, прозрачно и отзивчиво управление, които са жизненоважни фактори за осигуряване на стабилна и приобщаваща политическа, социална и икономическа среда в Африка; призовава за засилване на подкрепата от страна на ЕС за признаване на африканските инструменти за права на човека, като например Африканската комисия по правата на човека и народите и Африканския съд по правата на човека и народите;

14.  призовава за по-стратегически, прагматичен, цялостен и структуриран подход към политическия диалог в рамките на Споразумението за партньорство от Котону, с по-голямо участие на гражданското общество и укрепване на отношенията между народите; подчертава значението на политическия диалог по член 8 от Споразумението за партньорство от Котону, както и на включването на въпроса за зачитането на правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава като основни елементи на споразумението по член 9 и „клаузата за подходящи мерки“ по член 96; поради това призовава Комисията в рамките на преговорите за споразумение за периода след изтичане на действието на Споразумението от Котону да възприеме по-структуриран и стратегически подход към диалозите относно правата на човека чрез създаване на междупарламентарни постоянни комитети по примера на тези, включени в споразуменията на ЕС за асоцииране с мандат за мониторинг върху прилагането на клаузите с основни елементи, за да преодолее подхода на реакции единствено в извънредни ситуации и да участва в по-всеобхватен и системен диалог;

15.  подчертава значението на подпомагането на диалога, обмена на информация и сътрудничеството в редица области, като управлението на публичните финанси и справедливите и ефикасни данъчни системи, борбата с корупцията, прозрачна и отговорна публична администрация, участието на гражданското общество и гражданите в процесите на вземане на решения и устойчивото управление на природните ресурси;

16.  счита, че ефективното партньорство Африка – ЕС е от съществено значение за справяне с общите предизвикателства, които поставят борбата с тероризма, екстремизма и радикализацията; припомня, че търговията с незаконно въоръжение, наркотици и хора често е основен източник на доходи за радикалните и терористичните организации в региона; подчертава разрушителните последици от действията на терористични групи като Даиш и „Боко Харам“ за местното население и икономическото развитие в дългосрочен план; изтъква необходимостта от засилено дългосрочно сътрудничество в областта на сигурността, както и необходимостта от увеличаване на инвестициите в програми за обучение и възстановяване; подчертава, че една добре функционираща демокрация повишава стабилността и представлява мощен инструмент за борба с тероризма;

17.  подчертава необходимостта от борба с първопричините за радикализацията, например социалното изключване, бедността и липсата на образование, и от провеждане на целеви диалози по темата за сигурността и борбата срещу тероризма с африканските партньори за съвместно преодоляване на местни проблеми, които могат да доведат до радикализиране и терористични актове; изтъква значението на подобряването на междуверския диалог, подкрепата за инициативи, насочени към интегрирането на младите хора в обществото, противодействието на терористичната пропаганда, като се взема предвид ролята на интернет и на социалните медии в процесите на радикализация, борбата с финансирането на тероризма и укрепването на съдебното сътрудничество;

18.  подчертава, че прегледът на европейската политика за съседство предоставя възможности за по-добра координация на политиката на съседство и политиката по отношение на другите държави от Африка чрез създаването на по-широки рамки на сътрудничество; ето защо призовава за създаването на тези тематични рамки с оглед насърчаване на сътрудничеството между ЕС и страните – партньори по линия на южното съседство и трети държави от Африка по регионални въпроси, каквито са сигурността, енергетиката, както и миграцията;

19.  припомня значението на ефективното прилагане на външните политики на ЕС, които са в състояние да противодействат на реалните първопричини за миграцията и на борбата с престъпните организации, участващи в трафика на хора; призовава за повече съвместни усилия за изпълнение на плана за действие от Валета въз основа на справедливо и реално партньорство с трети държави на произход и на транзитно преминаване; припомня значението на балансиран и цялостен подход в новата рамка за партньорство и подчертава в тази връзка значението на демократичния контрол от страна на Парламента; подчертава, че новата рамка за партньорство с трети държави не трябва да се превръща в единствен стълб на действията на ЕС в областта на миграцията и следва да се разпростира отвъд тясна насоченост към управлението на границите, като включва например по-справедливи търговски отношения, борбата срещу изменението на климата и незаконните финансови трансфери от Африка, създаването на безопасни и законни канали за миграция, както и за въвеждането на инициативи за улеснени и по-евтини парични преводи;

20.  припомня, че основните първопричини за миграцията са конфликтите, слабото управление, нестабилността на правителствата, нарушаването на правата на човека, корупцията, липсата на върховенство на закона, безнаказаността, неравенството, безработицата или непълната заетост, липсата на препитание и средства, както и изменението на климата;

21.  счита, че Африка и Европа имат общ интерес и отговорност, когато става въпрос за миграцията, и че кризата изисква глобални решения, основани на солидарност, споделяне на отговорността, зачитане на правата на мигрантите, на принципа на забрана за връщане, и изпълнението на задълженията от страна на държавите за правилно управление на миграционните потоци на тяхна територия, за подобаващо приемане на завърналите се техни граждани и за предоставяне на пълните им конституционни права, ако те не са в състояние да постигнат статут на законно пребиваващи в чужбина;

22.  подчертава, че тясното сътрудничество между африканските държави и ЕС, и по-специално между държавите от двете страни на Средиземно море е ключово в борбата срещу трафика на хора и незаконното прехвърляне на мигранти; във връзка с това подкрепя прилагането на всеобхватна политика и правна рамка, основани на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея;

23.  отбелязва, че вноските на държавите членки към Извънредния доверителен фонд за Африка продължават да бъдат ниски; очаква Европейският план за външни инвестиции да изпълни ангажиментите си за мобилизиране на инвестиции в Африка, да подкрепя приобщаващия и устойчив растеж и да стимулира създаването на работни места, и по този начин да допринася за справяне с основните първопричини за миграцията;

24.  посочва с дълбока загриженост липсата на централни държавни органи в части на африканския континент, по-специално по отношение на управлението на границите, и припомня отрицателните последици от това върху борбата с тероризма и трафика на наркотици; ето защо изтъква необходимостта от по-засилено сътрудничество в областта на управлението на границите и миграционните политики;

25.  признава важността, значителния потенциал и преобразяващата сила на регионалната, трансрегионалната и континенталната интеграция за растежа и развитието на Африка и на необходимостта да се избегне изграждането на нови бариери пред търговията, мобилността и сътрудничеството в областта на сигурността; счита за много положителна стъпка в посока на общоафриканска интеграция Африканският съюз да обхваща целия африкански континент и приветства промяната на името от „среща на високо равнище Африка – ЕС“ на „среща на високо равнище АС – ЕС“;

26.  отбелязва необходимостта от подкрепа от ЕС за засилване на търговията в рамките на Африка и за устойчиви инвестиции по възможност в местна валута и за междурегионално, континентално и глобално измерение на проекти и програми в области, вариращи от устойчивото селско стопанство и околната среда до висшето образование, информационните и комуникационните технологии, научните изследвания и физическите инфраструктурни мрежи;

27.  счита, че проектите за регионална интеграция, като тези в Южна, Западна или Източна Африка, трябва да бъдат подкрепяни по начин, който допълва и укрепва процесите на общоафриканска интеграция в рамките на Африканския съюз; твърдо заявява, че ЕС следва да се стреми към поддържането на стратегически двустранни връзки с ключови африкански държави, които са водещи и движеща сила за съответните проекти за интеграция; освен това подчертава необходимостта от възстановяване на Съюза за Средиземноморието като средство за постигане на обща сигурност и благоденствие в Северна Африка;

28.  признава ролята на междупарламентарните връзки и насърчава африканските партньори да продължат да отдават политически приоритет на междупарламентарното сътрудничество на двустранно, регионално и международно равнище; подчертава конструктивната роля на междупарламентарните делегации и регионалните асамблеи в насърчаването на партньорството между Африка и ЕС, които насърчават общи интереси и истински диалог между равни, и предлага по-тясно сътрудничество с африканските парламенти за укрепването им в тяхната ключова демократична роля;

29.  припомня важната роля на отговорните инвестиции и търговия, на отговорния частен сектор, който спазва международните здравни, в областта на сигурността, трудови и екологични стандарти, както и на благоприятстващата бизнес среда за създаването на дългосрочно икономическо развитие; призовава Комисията и държавите членки да поощряват сътрудничеството с международни партньори за предотвратяване, разследване и преустановяване на неспазването на тези стандарти или на случаи, при които европейските дружества причиняват или допринасят за нарушаване на правата на човека и на правата на уязвими групи, като малцинствата, коренното население, жените и децата; призовава ЕС и държавите — членки на АС да участват активно и да работят за продуктивен резултат от преговорите във връзка с проекта на договор относно транснационалните корпорации и правата на човека в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

30.  призовава за увеличаване на подкрепата от ЕС за Африка с оглед намаляване на задлъжнялостта и за устойчивост на дълга, и подчертава необходимостта от международно законодателство и от създаване на комисии за одитиране на дълг в случаите на непоносимо големи дългове; призовава държавите членки ефективно да прилагат Ръководните принципи на ООН за външния дълг и правата на човека, както и Принципите за насърчаване на отговорно отпускане и вземане на държавни заеми, приети от Конференция на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), като ги направят правно обвързващи;

31.  изтъква добавената стойност на транспортната инфраструктура за насърчаване на икономиката и търговията между ЕС и Африка; подчертава стратегическото значение на пристанищата и летищата;

32.  признава, че Африка страда от огромен недостиг на енергия, като 645 милиона души нямат достъп до електроенергия на достъпни цени; счита, че устойчивите решения въз основа на възобновяеми енергии, както и минимрежите и електричеството, произведено извън електропреносната мрежа, следва да бъдат приоритет, и призовава ЕС да подпомогне африканските си партньори за преодоляване на финансовите, техническите и политическите предизвикателства в този процес; признава необходимостта от подобряване на управлението в сектора на енергетиката и за стимулиране на публичните и частните инвестиции, независимо дали са вътрешни или трансгранични, в енергия от възобновяеми източници на всички равнища, и счита, че нови планове за инвестиции биха могли да представляват изключителна възможност в този контекст; призовава за продължаване на подкрепата от страна на ЕС за Инициативата за възобновяеми източници на енергия в Африка и приветства предложението на Комисията да стартира ново партньорство ЕС – Африка за научни изследвания и иновации в областта на изменението на климата и устойчивата енергетика;

33.  подчертава значението на малките по мащаб проекти за развитие, които имат пряк ефект върху живота на хората; настоятелно призовава Комисията да продължи подкрепата за тях;

34.  призовава Комисията да представи законодателно предложение относно съпътстващи мерки към Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони (Регламент (ЕС) 2017/821)(1) в съответствие със съответното съвместно съобщение (JOINT (2014)0008);

35.  признава важната роля на ефективните системи за социална закрила по отношение на сигурността на хората, предотвратяването на конфликти и за смекчаване на въздействието на продължителните конфликти и принудителното разселване; посочва огромното въздействие на въоръжените конфликти и принудителното разселване върху жените и децата;

36.  подчертава основната роля на жените в развитието и счита, че участието на жените в управлението е предпоставка за социално-икономически напредък, социално сближаване и справедливо демократично управление; призовава за предприемане на положителни мерки за гарантиране на напредък към равноправно участие на жените в обществото, включително на отговорни за вземането на решения позиции на всички равнища; същевременно призовава африканските държави да насърчават и подпомагат по-активно участие на жените на пазара на труда и да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на основана на пола дискриминация на работното място;

37.  настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на сексуалните и репродуктивните права на жените и момичетата в своите външни програми за развитие;

38.  призовава ЕСВД да продължи да повдига въпроса за лицата, които са лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ) в своя диалог относно правата на човека и своя политически диалог с африканските държави и да предоставя подкрепа на защитниците на правата на ЛГБТИ лицата посредством подходящи инструменти;

39.  отново заявява подкрепата си за ангажимента на Международния наказателен съд и на ЕС за пълно сътрудничество за предотвратяването на тежки престъпления, попадащи под юрисдикцията на този съд; призовава ЕС да остане открит за конструктивно обсъждане, когато се повдигат опасения в рамките на Римския статут, и да продължи да поддържа африканските държави, които са в преход от конфликти към борба срещу безнаказаността и постигане на отговорност за извършени международни престъпления;

40.  подчертава, че предстоящата среща на високо равнище АС – ЕС ще даде възможност да се постави ударение върху приоритетите на ЕС за отношенията ЕС – Африка в контекста на процеса след изтичане на действието на Споразумението от Котону;

41.  счита, че Африка, Карибите и Тихоокеанският басейн са различни региони със специфични интереси и предизвикателства, които не могат лесно да бъдат съгласувани посредством общата структура от Котону; поради това счита, че бъдещото сътрудничество с Африка следва да се основава на съществуващите регионални и подрегионални организации, по-специално на Африканския съюз;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

7

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Sofia Sakorafa

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ L 130, 19.5.2017 г, стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (27.9.2017)

на вниманието на комисията по развитие

относно стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието

(2017/2083(INI))

Докладчик по становище: Мария Арена

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че в Африка има потребност от инфраструктура, чиято стойност се оценява на 75 милиарда евро годишно, че обемът на потребителския пазар се очаква да достигне 1 000 милиарда щатски долара през 2020 г., че преките чуждестранни инвестиции нарастват постоянно и се очаква да достигнат 144 милиарда щатски долара през 2020 г., и че населението понастоящем е 1 милиард души;

Б.  като има предвид, че икономическата сигурност и просперитет на Европа и Африка са свързани, и като има предвид, че тези два континента трябва да се изправят заедно пред своите споделени предизвикателства и възможности;

В.  като има предвид, че е необходимо да се създаде среда, която е благоприятна за инвестициите и в която се отдава приоритет преди всичко на подобряването на здравеопазването и образованието;

Г.  като има предвид, че делът на хората, живеещи в крайна бедност в Африка на юг от Сахара, е спаднал от 56% през 1990 г. на 43% през 2012 г.;

Д.  като има предвид, че съществуват големи различия в икономическото развитие и растежа на отделните африкански държави, и като има предвид, че според ООН 33 от 47-те най-слабо развити страни са в Африка; като има предвид, че повече от 218 милиона души живеят в крайна бедност в Африка;

Е.  като има предвид, че Африка все още изнася главно непреработени продукти, и че голяма част от този износ се ползва от режим на търговски преференции; като има предвид, че свободният достъп до пазара за повечето африкански продукти повишава капацитета на африканските страни и засилва тяхната конкурентоспособност и участие на глобални пазари, когато това е придружено, наред с другото, от политики, насочени към трайно устойчива индустриализация и към продуктивност на селските райони като ключови възможности за развитие;

Ж.  като има предвид, че преференциалният достъп до пазара на ЕС предостави възможност за повишаване на обема на износа от африканските страни бенефициери според способността им действително да се възползват от такива преференции;

З.  като има предвид, че доброто управление и прозрачността водят до намаляване на разходите за търговия и дават тласък на търговията, инвестициите и икономическото развитие; като има предвид, че справедливите и отговорни търговия и инвестиции играят основна роля в развитието и биха могли да спомогнат за създаването на повече от 18 милиона нови устойчиви работни места годишно, които са необходими в Африка, за да се поеме увеличаващата се работна сила, което е от полза и за ЕС;

И.  като има предвид, че устойчивото и отговорно управление на суровините и на природните ресурси трябва да бъде в основата на стратегията ЕС – Африка и един от приоритетите на сътрудничеството между Европейския съюз и Африканския съюз, по-специално за да се допринесе за справянето с „проклятието на ресурсите“ и за премахването му; като има предвид, че европейците и африканците трябва да отстояват силна обща позиция по този въпрос в рамките на съответните форуми и по време на съответните международни срещи на високо равнище като срещите на Г-20, на Общото събрание на ООН или на Световната търговска организация (СТО);

Й.  като има предвид, че всеобщият достъп до електроенергия е основен въпрос на развитието на Африка;

К.  като има предвид, че до момента предприетите действия не успяха да интегрират напълно Африка в световната търговия, нито доведоха до изкореняването на бедността или до намаляване на неравенството в африканските държави; като има предвид също така, че повечето африкански държави все още биха могли да извлекат големи ползи от едно по-пълноценно участие в световната търговия и от потенциалните ѝ преимущества;

Л  като има предвид, че в стратегията „Търговия за всички“ от 2015 г. е набелязан ангажиментът на ЕС за обвързваща и изпълнима политика за търговия и устойчиво развитие;

1.  призовава ЕС да подкрепя устойчивото и приобщаващо развитие в Африка и да постави акцент върху подпомагането на проекти, които ще имат реално и положително въздействие върху създаването на работни места с достойни условия на труд за мъжете и жените, борбата с бедността, насърчаването на човешкото развитие и опазването на околната среда, като същевременно се оказва положително въздействие върху устойчивия икономически растеж, изгодната търговия със стоки и услуги, основана на ценности и правила, индустриализацията и изграждането на капацитет, висококачествен и предсказуем бизнес климат, управлението на публичните финанси с цел подобряване на данъчната справедливост, прозрачност при управлението на природните ресурси (по-специално в областта на минното дело и производството на енергия) и борбата срещу корупцията и незаконното изтичане на капитали от континента, както и насърчаването на правата на човека, равенството между половете, доброто управление и принципа на правовата държава, и като допринася за създаване на стабилност и сигурност; подчертава по-специално инициативите на ЕС, концентрирани върху мобилизирането на частния сектор, на който се падат 90% от работните места в развиващите се икономики;

2.  призовава ЕС да укрепи своята ориентирана към развитието търговска политика и да увеличи своите финансови ангажименти за помощ за търговията и техническа помощ и инициативи за изграждане на капацитет, което е от съществено значение за африканските страни, по-специално за най-слабо развитите страни, за да се извлече максимална полза от търговските преференции на ЕС; освен това отправя искане към Комисията и държавите членки да координират изпълнението на своите програми, с цел постигане на максимална ефективност на програмите „Помощ за търговията“; във връзка с това приветства влизането в сила през февруари 2017 г. на Споразумението на СТО за улесняване на търговията, което следва да улесни митническите процедури, като по този начин се намалят разходите за търговия;

3.  призовава ЕС и неговите държави членки да координират по-добре своите програми за помощ за търговията и да продължат да стимулират полезните взаимодействия със своите инвестиционни политики за Африка;

4.  счита, че ако споразуменията за икономическо партньорство (СИП), ползващи се с широка подкрепа от страна на парламентите на заинтересованите държави, бъдат прилагани правилно и придружени от подходящи структурни мерки, те имат потенциала да бъдат важен инструмент за насърчаване на регионалното развитие и включването на континента в световната търговия;

5.  подчертава, че отношенията между ЕС и Африка трябва да са изградени в справедлива и балансирана рамка между равноправни партньори и да се основават на взаимното уважение и признаване на интереси, с цел насърчаване на правата на човека и постигането на целите за устойчиво развитие на ООН;

6.  призовава Комисията да подкрепи интеграцията на африканските държави в световната и регионалната търговия чрез изграждането на ключови инфраструктури, достъп до енергия, финансови услуги и бизнес обучение;

7.  призовава Комисията да помогне на африканските страни да се развиват и да се интегрират в световната икономика, включително чрез глобални и регионални вериги за създаване на стойност, за да се даде възможност на различните страни да допринесат за производство чрез междинни и завършени продукти; призовава в този контекст ЕС да подкрепя в по-голяма степен амбициите за създаването в Африка на континентална зона за свободна търговия, която да благоприятства намаляването на неравенството по отношение на доходите на местно равнище, да съдейства за икономическата диверсификация и трансфера на технологии и да допринася също така за по-широкото ѝ участие в международния обмен за задълбочаване на сътрудничеството със съответните държави за постигането на тази цел; признава, че макар политиките на ЕС да са от първостепенна важност за подпомагането на тези страни в изпълнението на тези цели, политическият ангажимент на африканските страни, разбира се, е от съществено значение;

8.  настоятелно призовава ЕС винаги да отчита различните равнища на развитие на отделните африкански държави и региони, както и различните им очаквания при определянето и осъществяването на неговите търговски политики по отношение на Африка, и съответно да приеме целенасочени и специфични търговски преференции или мерки, които да повишат производствените и преработвателните мощности и регионалната интеграция и да подпомогнат дребномащабното и устойчиво земеделие чрез насърчаване на местните хранителни продукти на местните пазари; подчертава също така необходимостта от това всяко търговско споразумение или едностранен търговски режим между ЕС и африканските държави или регионални обединения да предвиди графици за достатъчно асиметрична либерализация, мерки за защита на зараждащите се промишлени сектори, правила за произход, способстващи развитието, и ефективни предпазни клаузи;

9.  счита, че ефективното прилагане на Споразумението на СТО за улесняване на търговията и опростяване и прозрачност на митническите процедури ще спомогне да се стимулира търговията между Европа и Африка, което ще бъде от полза особено за малките и средните предприятия и за иновациите;

10.  призовава ЕС чрез своите търговски и инвестиционни политики да постави акцент върху растежа на частния сектор, подкрепата за иновациите, конкурентоспособността и предприемачеството в Европа и Африка, и да провежда своите отношения с Африка в съответствие с принципите на устойчивото развитие и социалната отговорност;

11.  счита, че „публично-частните партньорства“ имат ключова роля за икономическото развитие, доколкото те повишават динамичността на частния сектор и стимулират полезните взаимодействия между институциите и икономическите оператори, и че следователно те следва да бъдат подпомагани в тази стратегия;

12.  призовава за това европейските проекти за развитие и инвестиции в Африка да се ръководят от принципа на ангажираност, така че страните бенефициери да могат да поемат отговорност за собствените си модели на развитие;

13.  очаква в бъдеще ЕС да изготвя стратегически планове за сътрудничество в диалог с Африка;

14.  призовава ЕИБ и Комисията, по-специално чрез Плана за външни инвестиции (ПВИ), да инвестират в проекти с висок потенциал за създаване на работни места, както и в приоритетните области на чистата енергия, инфраструктурата, здравеопазването и медицинските изследвания;

15.  подчертава, че подкрепата за инвестиционните проекти следва да бъде обвързана с условие за икономическа ефективност и очаквани икономически резултати, с цел да се даде тласък на търговията на африканския пазар, както и с трети държави и региони, и да се повиши капацитетът на преработвателната промишленост в африканските държави;

16.  припомня, че инвестиционната политика на ЕС, особено когато става въпрос за публични средства, трябва да допринася за постигането на целите за устойчиво развитие; припомня, че е необходимо да се повишат прозрачността и отчетността на финансовите институции за развитие (ФИР) и публично-частните партньорства (ПЧП), с цел ефективно проследяване и наблюдение на паричните потоци, устойчивостта на дълга и добавената стойност за устойчивото развитие на техните проекти;

17.  счита, че цифровото развитие би могло да доведе до възможности за растеж в Африка — например чрез електронна търговия или телефонни плащания — и че политиките на ЕС и Африка за развитие следва да спомагат за подобряването на достъпа до електроенергия и интернет в Африка;

18.  призовава за прозрачност на споразуменията за търговия и за пълноценното участие на всички заинтересовани субекти, включително гражданското общество в съответните държави, посредством официални консултации в бъдещите преговори и в изпълнението на споразуменията, по които понастоящем се водят преговори;

19.  призовава за това принципите на съгласуваност на политиките за развитие да бъдат включени в пълна степен в търговските отношения на ЕС с Африка, което предполага включването на изпълними клаузи относно търговията и устойчивото развитие във всички търговски споразумения на ЕС с африканските държави, в съответствие с ангажимента, поет от Комисията в стратегията „Търговия за всички“;

20.  приветства усилията, положени от ЕС през последните години, които са насочени към насърчаването на корпоративна социална отговорност; призовава ЕС да продължи да предприема стъпки, за да гарантира, че дружествата носят пълна отговорност за нарушения на правата на човека и за престъпления в областта на околната среда; споделя в това отношение становището, че ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека следва да бъдат част от всички бъдещи споразумения между африканските държави и ЕС, и призовава и двете страни да ги включат във всяко преразглеждане; наред с това призовава ЕС ефективно да насърчава задълженията за надлежна проверка, за да се гарантира устойчивостта на световните вериги за доставки;

21.  очаква освен това разработването на стратегия за борба с корупцията и незаконното изтичане на капитали от Африка и настоява развитието на регионалните пазари в Африка да се взема под внимание в бъдеще;

22.  счита, че е от съществено значение за стратегията ЕС — Африка да се отчита значението на ролята на жените в икономическото развитие и устойчивостта на обществата както в Европа, така и в Африка, както и че следва да бъдат осъществени проекти в тази насока.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Hannu Takkula

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim. Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Sorin Moisă

Verts/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

2

-

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (29.9.2017)

на вниманието на комисията по развитие

относно: „Стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието“

(2017/2083(INI))

Докладчик по становище: Сесил Кашету Киенге

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че Африка и ЕС са свързани от въпросите на миграцията и мобилността и са изправени пред общи предизвикателства във връзка със сигурността и мерките за справяне с организираната и трансграничната престъпност; като има предвид, че тези въпроси трябва да бъдат разгледани заедно и по практичен начин;

1.  подчертава, че след като бъде приведена в изпълнение, стратегията ЕС – Африка следва да обхване всички аспекти на миграцията, международната закрила и насилственото разселване, с акцент върху принципите на солидарност, партньорство и споделена отговорност, както и взаимна отчетност по отношение на правата на човека;

2.  отбелязва, че атмосферата на несигурност във връзка с бушуващите конфликти в Африка накърнява доброто управление и създава среда, която не благоприятства растежа, заетостта, инвестициите и развитието; подчертава, че демократичните и прозрачни държавни структури, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, равенството на половете и доброто управление са ключови елементи за развитието на африканските държави; разглежда Африка като ключов партньор на международната сцена и счита, че ЕС следва да разшири сътрудничеството и политическия диалог с този континент, като засили статута на африканските партньори чрез взаимно доверие; подчертава, че финансирането и помощта от ЕС за развитие следва да насърчават устойчивото развитие и доброто управление на африканските държави; призовава за по-силно и по-политическо партньорство между ЕС и Африка и за специфична финансова рамка за справяне с тези проблеми;

3.  подчертава, че стратегията Африка – ЕС трябва да може да отчита значителното многообразие на африканските държави и съответно да бъде в състояние да се адаптира към специфичните дадености във всяка партньорска държава;

4.  признава, че има различия в развитието на отделните държави в Африка; насърчава ЕС да си сътрудничи със стратегически партньори и водещи държави, които могат да създадат, в политическо, икономическо и социално отношение, благоприятен климат за растеж и развитие в Африка, по-конкретно чрез двустранни спогодби и регионални стратегии, като по този начин се създаде възможност за борба с първопричините за миграцията между Африка и Европа;

5.  счита, че при все че партньорството Африка – ЕС следва да бъде централен елемент на нашите политики за помощ за развитие и на предприеманите действия в Африка, африканските държави и техните лидери носят основната отговорност за бъдещето на своя собствен континент; ето защо счита, че ЕС следва да подкрепя усилията на африканските лидери за насърчаване на стабилна среда и просперитет в Африка и за сътрудничество на основата на нашите споделени интереси – мир, сигурност и добро управление;

6.  изтъква, че миграцията и мобилността в Африка и между Африка и ЕС са от полза за двата континента и че прилагането на цялостен подход към миграцията и мобилността е от първостепенно значение за стимулиране на устойчивото развитие и утвърждаване на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и спазването на правата на човека; насърчава Комисията да развие нови партньорства за мобилност и миграция с държавите партньори от Африка;

7.  отбелязва, че населението на Африка се очаква да достигне 2,4 милиарда души до 2050 г. и ще бъде съставено предимно от млади хора(1); приветства желанието да се постави акцент върху младежта в рамките на партньорството Африка – ЕС; насърчава ЕС да продължи да определя и подкрепя инициативи, вдъхновени от младите хора, които насърчават демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, и да засили сътрудничеството си с африканските държави с цел борба с милитаризацията на децата, гениталното осакатяване на жени, принудителните бракове и други нарушения на правата на децата; припомня, че в световен план един от всеки десет мобилни студенти е от Африка и половината от тях идват в Европа; подчертава колко е важно да се набляга на обмена на знания, с цел да се избегне при всички обстоятелства „изтичане на мозъци“ от Африка;

8.  призовава в частност за прилагане на Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“, като това прилагане да бъде от полза за африканските студенти;

9.  признава, че придружените с насилие конфликти, преследването, неравенството, нарушаването на правата на човека, тероризмът, репресивните режими, природните бедствия, изменението на климата и хроничната бедност доведоха до големи миграционни потоци и голямо увеличаване на миграцията към Европа в последните години; припомня при все това, че международната миграция от Африка засяга по-малко от 35 милиона души и че над 85% от миграцията протича в рамките на самата Африка; подчертава, че бежанците и мигрантите имат същите всеобщи права на човека и основни свободи;

10.  припомня, че по-голямата част от бежанците и мигрантите намират подслон в развиващи се държави и че движението на тези потоци от хора се случва главно във и между тези държави; подчертава, че системите на тези държави за подпомагане се сблъскват с големи предизвикателства, които имат потенциала сериозно да накърнят защитата на увеличаващото се разселено население;

11.  подчертава по-конкретно насилието срещу и преследването на лица въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия или убеждения, сексуална ориентация, полова идентичност и полови характеристики, които нарушават международните задължения в областта на правата на човека и основните свободи, възпрепятстват развитието и водят до движение на големи потоци бежанци и мигранти;

12.  счита, че тероризмът е глобална заплаха за регионалния мир и регионалната стабилност, устойчивото развитие и вътрешната сигурност, към която трябва да се подходи по координиран начин от националните правителства, регионалните и международните организации и агенциите на ЕС; припомня, че организираната престъпност, изпирането на пари, трафикът на наркотици и на екземпляри от дивата флора и фауна и пиратството имат неоспоримо отражение върху африканските държави; призовава за засилено сътрудничество в рамките на съвместната стратегия ЕС – Африка с оглед предотвратяване на безнаказаността, утвърждаване на принципите на правовата държава и разширяване на капацитета на полицията и съдебната система, за да се улесни обменът на информация и най-добри практики, както и за предотвратяване, противодействие и наказателно преследване на финансирането на тероризма и организираната престъпност; счита, че стратегията за борба с тероризма следва да включва също така мерки за предотвратяване на радикализацията, водеща до насилствен екстремизъм в Африка и Европа, особено сред младите хора;

13.  обръща внимание на факта, че диалогът между Африка и ЕС по въпросите на миграцията и мобилността следва да улесни мобилността и свободното движение на хора, и то не само високо квалифицирани, в Африка и между Африка и ЕС на основата на добре управляван подход, основаващ се на правата, включително укрепването на безопасни и законни канали за миграция; призовава ЕС и неговите държави членки да улесняват събирането на семейства;

14.  повтаря призива си за укрепване на законните маршрути за хората, които се нуждаят от международна закрила; настоятелно призовава държавите членки да предоставят места за презаселване на значителен брой бежанци, като се има предвид общият брой бежанци, намиращи се в африкански държави; призовава в този контекст да се създаде мрежа на ЕС за презаселване, която държавите членки да могат лесно да използват и която да насърчи ЕС и неговите държави членки да играят съществена и образцова роля по отношение на презаселването в световен мащаб; припомня на държавите членки да предоставят всички необходими съоръжения, както и план за откриване на нови и безопасни маршрути за търсещите убежище лица, особено за уязвимите лица, в посолствата и консулските служби на ЕС в държавите на произход или на транзитно преминаване;

15.  освен това призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат със и да предоставят помощ на африканските държави, които са засегнати от бежански потоци или продължителни кризи, с оглед увеличаване на техния капацитет за предоставяне на убежище и системи за закрила; припомня, че всяко сътрудничество във връзка с миграцията и предоставянето на убежище трябва да е подчинено на целта да се насърчава зачитането на принципите за основните права, които ръководят политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището;

16.  припомня колко е важно да се предоставя максимална информация на потенциалните мигранти във връзка с опасностите, присъщи на маршрутите за нелегална миграция, а също така и във връзка с техните перспективи в ЕС, и особено в областта на заетостта и професионалното обучение;

17.  припомня, че два глобални договора, съответно за миграцията и бежанците, предстои да бъдат изработени до 2018 г. под егидата на ООН след Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, приета от Общото събрание на ООН на 19 септември 2016 г., и че преди това диалогът между Африка и ЕС следва да се засили, за да се набележат общи приоритети, когато това е възможно;

18.  подчертава, че връщанията могат да се извършват само след преценка на всеки отделен случай при пълно спазване на правата на засегнатите лица и че всеки опит за връщане на мигранти е в противоречие с правото на ЕС и международното право; счита, че връщането на мигранти следва да се осъществява единствено по безопасен начин, че доброволното връщане следва да има приоритет пред принудителното връщане и че следва да се обръща систематично внимание на реинтеграция на мигрантите;

19.  призовава за ефективно, засилено и систематично сътрудничество с африканските държави, включително за сериозна и реална политика за презаселване и за финансови разследвания в рамките на борбата срещу трафика на мигранти и незаконното превеждане на хора през граница; призовава ЕС и африканските държави да засилят сътрудничеството и усилията си за прекратяване на трафика и незаконното превеждане на хора през граница между двата континента;

20.  признава стратегическия потенциал на африканските диаспори в световен мащаб по отношение както на паричните преводи, така и на нефинансовите ценности, що се отнася до капацитета за изграждане и укрепване на мира, демокрацията, доброто управление и социалната стабилност; насочва вниманието към важността на ангажирането с диаспорите и свързването им с проекти за развитие, така че да се гарантира, че те допринасят за ефективността на политиките за развитие;

21.  припомня, че африканските лидери са поели ангажимент за ускоряване на растежа, развитието, просперитета и доброто управление на африканския континент до 2063 г.; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят развиващите се държави, за да могат те да приемат дългосрочни политики, зачитащи правото на свободно движение, образование, здравеопазване и заетост; подчертава необходимостта ЕС и неговите държави членки да подкрепят особено най-слабо развитите държави в усилията им за борба с изменението на климата, така че да се избегне увеличаване на бедността в тях;

22.  препоръчва по-нататъшни усилия за изпълнение на плана за действие от Валета за хуманно и устойчиво управление на миграцията от двете страни на Средиземно море; припомня значението на инициативите за засилване на диалога и сътрудничеството по проблемите на миграцията, като например „Процеса от Рабат“ и „Процеса от Хартум“;

23.  призовава за по-силен парламентарен контрол върху работните договорености с трети държави и върху дейностите по външно сътрудничество, извършвани от съответните агенции на ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

2

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

6

0

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Emil Radev

S&D

Dietmar Köster

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ООН, Перспективи за световното население, 2015 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

France Jamet


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon

5

-

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

PPE

Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност