Διαδικασία : 2017/2083(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0334/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0334/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0448

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 890kWORD 104k
24.10.2017
PE 606.307v02-00 A8-0334/2017

σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

(2017/2083(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Maurice Ponga

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

(2017/2083(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη «Συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας – Κοινό όραμα, κοινή δράση: μια ισχυρότερη Ευρώπη», η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 28 και 29 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 7ης Ιουνίου 2017, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, και της Επιτροπής, σχετικά με τη «Νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το έγγραφο συμπερασμάτων, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις σε συστήματα γεωργίας και τροφίμων οι οποίες αναπτύχθηκαν στην Επιτροπή για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια (CFS-RAI) με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη του πρώτου και του δεύτερου ΣΒΑ,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα του 2015 για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη την αφρικανική διάσκεψη κορυφής, η οποία έλαβε χώρα στις 16 Νοεμβρίου 2016 για την εδραίωση της αφρικανικής διάστασης της COP 22,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών» (COM(2016)0087),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού)(1), καθώς και τις αναθεωρήσεις της που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (JAES) που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής και της ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας στις 9 Δεκεμβρίου 2007, καθώς και τα δύο σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν στην Άκρα τον Οκτώβριο του 2007 (για την περίοδο 2008-2010) και στην Τρίπολη τον Νοέμβριο του 2010 (για την περίοδο 2011-2013),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τέταρτης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής, που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Απριλίου 2014 στις Βρυξέλλες, καθώς και τον χάρτη πορείας για τη μορφή των συναντήσεων (μορφή του Κάιρο) και τους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο ηπείρων για την περίοδο 2014-2017, και τη δήλωση ΕΕ-Αφρικής σχετικά με τη μετανάστευση και την κινητικότητα,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με το σχέδιο συστάσεων για τη θεσμική μεταρρύθμιση της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία εκπονήθηκε από τον Paul Kagamé, με τίτλο «Η ανάγκη ενίσχυσης της Ένωσής μας»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του τρίτου διακοινοβουλευτικού φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιήθηκε στην Τύνιδα από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2017, με την οποία ζητείται μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η τοποθέτηση ατόμων από την κοινωνία των πολιτών στο επίκεντρο της στρατηγικής Αφρικής/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 7ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Μια στρατηγική προσέγγιση της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2017)0021),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/214 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής ασφαλείας, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)» (JOIN(2016)0052),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, και ειδικότερα την ανακοίνωση της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο «Από το Κάιρο στη Λισαβόνα - Η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής», την ανακοίνωση της 17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Ένας χρόνος μετά τη Λισαβόνα: η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής σε εξέλιξη» (COM(2008)0617) και την ανακοίνωση της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εδραίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αφρικής: 1,5 δισεκατομμύριο κάτοικοι, 80 χώρες, δύο ήπειροι, ένα μέλλον (COM(2010)0634),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 5ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ» (JOIN(2017)0017) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Αφρικής και των χωρών ΑΚΕ, και ειδικότερα το ψήφισμά, του της 4ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0334/2017),

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τις αφρικανικές χώρες είναι ιστορικές και ότι τα πεπρωμένα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εταίρος της Αφρικής στους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου, καθώς και στον τομέα της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ασφάλειας·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ ένα νέο όραμα που να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της πολιτικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασης αμφότερων των ηπείρων· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στους νέους παράγοντες της διεθνούς σκηνής, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, καθώς και προσανατολισμού προς μια ενισχυμένη, εκσυγχρονισμένη και πιο πολιτική εταιρική σχέση, που θα επικεντρώνεται στην υπεράσπιση των βασικών κοινών συμφερόντων μας·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τις αρχές του αμοιβαίου συμφέροντος και της αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και τις κοινές αξίες, στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας εταιρικής σχέσης·

4. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της αφρικανικής ηπείρου βασίζονται σε διάφορα νομικά μέσα και πολιτικές στρατηγικές και ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι συνέργειες και η συνοχή μεταξύ τους προκειμένου η εταιρική σχέση να καταστεί αποτελεσματικότερη και πιο βιώσιμη·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Αφρικής διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών ΑΚΕ, εκ των οποίων 48 της υποσαχάριας Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επίσης συνάψει σχέσεις με αφρικανικές χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Κοτονού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ θεσπίστηκε όταν οι χώρες ΑΚΕ δεν είχαν ακόμη διαμορφώσει τις τωρινές δομές περιφερειακής ή ηπειρωτικής συνεργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση της Αφρικανικής Ένωσης το 2003 και της JAES το 2007 καθιστά απαραίτητο τον εξορθολογισμό των διάφορων πλαισίων πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος «να αντιμετωπίζεται η Αφρική ως ένα σύνολο» ορίζεται σαφώς στο προοίμιο της JAES·

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί πολιτικό και θεσμικό διάλογο με τις αφρικανικές χώρες μέσω των συνόδων κορυφής ΕΕ/Αφρικής, της διακυβερνητικής οργάνωσης «Ένωση για τη Μεσόγειο» (ΕγΜ) και των φορέων συνεργασίας ΑΚΕ/ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μέσω της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ, της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΕγΜ και με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο·

7. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων 900 εκατομμύρια EUR προορίζονται για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και 1,4 δισεκατομμύρια EUR του ΕΤΑ θα χρησιμοποιηθούν για το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια EUR έχουν δαπανηθεί για την κάλυψη των αναγκών των αφρικανικών χωρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και ότι 845 εκατομμύρια EUR έχουν διατεθεί για το παναφρικανικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) για την εφαρμογή της JAES·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική διάσκεψη κορυφής Αφρικής-ΕΕ, που θα διεξαχθεί στο Αμπιτζάν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017, με θέμα «Επενδύοντας στους νέους» αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία, υποστήριξη και ανάπτυξη των οικονομικών συνθηκών για πραγματική ισότητα μεταξύ των εταίρων που επιθυμούν να υπερασπιστούν βασικά κοινά συμφέροντα·

9. λαμβάνοντας υπόψη ότι η JAES πρέπει να συμπεριληφθεί στη μελλοντική συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού·

10.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παραδοσιακό εταίρο και σημαντικό εγγυητή της ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, η οποία αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτώνται με στενό και άμεσο τρόπο από τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου και αντιστρόφως·

11. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας και η δέσμευση της ΕΕ, της ΑΕ και άλλων διεθνών φορέων που είναι παρόντες στην Αφρική έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της αφρικανικής ηπείρου·

12. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση κατέχει σημαντική θέση στην συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και αποτελεί θέμα προτεραιότητας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική και η Ευρώπη έχουν κοινό συμφέρον και ευθύνη στους τομείς της μετανάστευσης και της κινητικότητας, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί παγκόσμιες λύσεις με βάση την αλληλεγγύη, τον επιμερισμό της ευθύνης, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και του διεθνούς δικαίου, καθώς και αποτελεσματική χρήση των μέσων αναπτυξιακής συνεργασίας·

13. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 218 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε ακραία φτώχεια στην υποσαχάρια Αφρική μειώθηκε από 56 % το 1990 σε 43 % το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι 33 από τις 47 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται στην Αφρική, γεγονός που ανάγει την εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής σε μέσο ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερα δε της εξάλειψης της φτώχειας·

14. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική οι ανάγκες σε υποδομές υπολογίζονται σε 75 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, η αξία της καταναλωτικής αγοράς αναμένεται να φθάσει τα 1 000 δισεκατομμύρια USD το 2020, οι άμεσες ξένες επενδύσεις βρίσκονται σε συνεχή αύξηση και αναμένεται να ανέλθουν σε 144 δισεκατομμύρια USD το 2020, ενώ ο πληθυσμός σήμερα ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο κατοίκους·

15. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αφρικανικές εξαγωγές εξακολουθούν να συνίστανται κυρίως σε ακατέργαστα προϊόντα, η δε χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων καλύπτει ένα μεγάλο μέρος αυτών των εξαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τα περισσότερα αφρικανικά προϊόντα αυξάνει τις ικανότητες των αφρικανικών χωρών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιες αγορές όταν συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από πολιτικές που αποσκοπούν στη διαρκή βιώσιμη εκβιομηχάνιση και την αγροτική παραγωγικότητα ως βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη·

16. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές τάσεις, δεδομένου ότι, έως το 2050, σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις, η Αφρική θα μπορούσε να αριθμεί 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέους, ενώ η Ευρώπη αναμένεται να έχει σημαντικά γηραιότερο πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, συνεπώς, αναγκαίο να δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να παρασχεθεί βοήθεια και στήριξη για τη χειραφέτηση των γυναικών και των νέων στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης, της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και της κατάρτισης·

Ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής: προϋπόθεση για μια ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση

1.  λαμβάνει υπόψη τη νέα ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ», η οποία αποσκοπεί να δώσει νέα ώθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ με στόχο την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξή της, με προσανατολισμό την ευημερία και τη σταθερότητα των δύο ηπείρων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των ΣΒΑ, της νέας ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη που λειτουργεί ως σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, της συνολικής στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης και της Ατζέντας 2063·

2.  υπενθυμίζει ότι η Αφρική είναι βασικός στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ και θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να εντατικοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της ΑΕ μέσω ενός αναθεωρημένου και διευρυμένου διαλόγου, που θα περιλαμβάνει τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθεί μια αμοιβαίως επωφελής κατάσταση, και ισότιμη και βιώσιμη συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την εξασφάλιση κοινών οφελών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αρχή της ιδίας ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας εταίρου·

3.  ζητεί η μελλοντική εταιρική σχέση να επικεντρωθεί στους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται τόσο από την ΑΕ όσο και από την ΕΕ, όπως:

  οικονομική ανάπτυξη (μέσω του εμπορίου, των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), της ενισχυμένης περιφερειακής ολοκλήρωσης, της οικονομικής ποικιλομορφίας, της βιώσιμης εκβιομηχάνισης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας),

•  χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

•  ανθρώπινη ανάπτυξη μέσω δημόσιων υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόσβαση στο νερό και τις υγειονομικές υποδομές, η ισότητα των φύλων, η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία,

•  ασφάλεια και καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

•  μετανάστευση και κινητικότητα,

•  περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής·

4.  υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την εκτέλεση των πιστώσεων, παρέχοντας στις κυβερνήσεις τα μέσα για τον καθορισμό των αναγκών και των προτεραιοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι η γενική ή τομεακή δημοσιονομική στήριξη δίνει τη δυνατότητα στήριξης των αναπτυξιακών πολιτικών και διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων·

5.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η πέμπτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής, που θα λάβει χώρα στην Ακτή Ελεφαντοστού τον Νοέμβριο του 2017, θα επικεντρωθεί στη νεολαία, δεδομένης της σημασίας της για το μέλλον αμφότερων των ηπείρων·

6.  υπενθυμίζει τη σημασία και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της ανάπτυξης· τονίζει ότι αυτό το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο πρέπει να διατηρηθεί και μετά το 2020· εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας, με την παράλληλη ανάπτυξη της περιφερειακής διάστασής της, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας με την ΑΕ, τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς· ζητεί μια πιο στρατηγική, πραγματιστική, ολοκληρωμένη και διαρθρωμένη προσέγγιση του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού·

7.  ζητεί να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΕ· τονίζει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα για την αλληλεπίδραση και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  τονίζει ότι η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα στην πολιτική γειτονίας και την πολιτική που ασκείται ως προς άλλα αφρικανικά κράτη, με τη δημιουργία διευρυμένων πλαισίων συνεργασίας για περιφερειακά ζητήματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια ή ακόμα και η μετανάστευση·

9.  τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής, μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αφενός και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφετέρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 της ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει, ομοίως, ότι η τήρηση της ενωσιακής αρχής για συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη είναι απαραίτητη εξίσου στις ευρωπαϊκές και αφρικανικές πολιτικές και πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

10.  ζητεί, η αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη να ενσωματωθεί πλήρως στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική, πράγμα που σημαίνει την ενσωμάτωση εκτελεστών ρητρών εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους»·

11.  επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει για διάθεση του 0,7 % του ΑΕΠ τους σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με την Αφρική·

12.  επικροτεί τη δεδηλωμένη επιθυμία να ενισχυθούν οι συμμαχίες μεταξύ ΕΕ και Αφρικής για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων διακυβέρνησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου με την ΑΕ, και τη σημασία της εξασφάλισης της οικονομικής αυτονομίας της σύμφωνα με την απόφαση του Κιγκάλι σχετικά με τη χρηματοδότηση, με μείωση της εξάρτησής της από την εξωτερική χρηματοδότηση· λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση που συνέταξε ο Paul Kagamé με σκοπό την ενίσχυση της ΑΕ προκειμένου να δοθεί ώθηση στη διαδικασία της αφρικανικής πολιτικής ολοκλήρωσης·

13.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών – συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των θρησκευτικών οργανώσεων, της νεολαίας και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, του ιδιωτικού τομέα, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, των τοπικών αρχών και της διασποράς, με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το κάθε ένα – στην εδραίωση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ανθρωποκεντρική εταιρική σχέση·

14.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ με ενίσχυση των ικανοτήτων της, ιδίως μέσω της μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης και της εξασφάλισης της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών· θεωρεί ότι η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια λογοδοσία· υποστηρίζει τις διαφορετικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για να καταστεί η κοινωνία των πολιτών βασικός παράγοντας της εταιρικής σχέσης, και, ιδίως, το κοινό ετήσιο φόρουμ (ΚΕΦ), το οποίο έχει ως στόχο την εφαρμογή του χάρτη πορείας ΕΕ-Αφρικής· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΚΕΦ δεν έχει συγκληθεί ποτέ και ζητεί από την ΕΕ και την ΑΕ να παράσχουν τους οικονομικούς και πολιτικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην εταιρική σχέση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πέμπτης διάσκεψης κορυφής ΑΕ-ΕΕ·

Οικοδόμηση ανθεκτικότερων κρατών και κοινωνιών προς όφελος όλων, και ιδίως της νεολαίας, με σκοπό την εκπλήρωση των ΣΒΑ

15.  θεωρεί αναγκαίο να καταστεί η ανθεκτικότητα - και στις πέντε διαστάσεις της - βασικός άξονας της νέας στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής·

Πολιτική ανθεκτικότητα

16.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και να καταβληθούν προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και στις δύο ηπείρους, καθώς οι παράγοντες αυτοί αποτελούν αδιάσπαστα στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης·

17.  ζητεί ως εκ τούτου ανοικτό και συμμετοχικό διάλογο, ο οποίος θα έχει ως βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και θα καταστήσει τις εν λόγω αξίες και αρχές βασικά στοιχεία της συνεργασίας, ιδίως με επέκταση των όρων για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στην αυστηρή τήρησή τους·

18.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων διακυβέρνησης και στις δύο ηπείρους με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα είναι υψίστης σημασίας για τη διαμόρφωση πιο δίκαιων, πιο σταθερών και πιο ασφαλών κοινωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης με βάση τις υφιστάμενες διεθνείς νομικές πράξεις, τους νόμους, τις αρχές και τους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αφρικανικών περιφερειακών φορέων διακυβέρνησης όπως ο Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και των πρωτοκόλλων του, του Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των Λαών και του Αφρικανικού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, ούτως ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης·

19.  υπενθυμίζει τη σημασία του ρόλου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την τήρηση των αξιών που υπερασπίζεται, όπως η ειρήνη, η ασφάλεια, η ισότητα, η αμεροληψία, η δικαιοσύνη και η επανόρθωση· ζητεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αφρικανικά κράτη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Καταστατικό της Ρώμης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· ζητεί από όλα τα μέρη που υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης να το κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν·

20.  υποστηρίζει τη διοργάνωση κοινής διάσκεψης υψηλού επιπέδου ΑΕ-ΕΕ σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση στην Αφρική και στην Ευρώπη, και ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕΚΣ-ΕγΜ) στην εν λόγω διάσκεψη· ζητεί την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διαφόρων συνελεύσεων προκειμένου να προωθηθούν οι συνέργειες και η συνοχή των κοινών μέτρων·

Ανθεκτικότητα στον τομέα της ασφάλειας

21.  επαναλαμβάνει την άμεση σύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν καλύτερα οι ανησυχίες για την ασφάλεια και οι αναπτυξιακοί στόχοι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα των ευάλωτων κρατών και να αποκτήσουν τα κράτη και οι κοινωνίες μεγαλύτερη ανθεκτικότητα· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων και πρόσθετης χρηματοδότησης·

22.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής στους τομείς της ασφάλειας και της δικαιοσύνης όσον αφορά το διεθνές νομικό πλαίσιο προκειμένου να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και να καταπολεμηθεί καλύτερα το οργανωμένο έγκλημα και η εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων, ιδίως των παιδιών, καθώς και η τρομοκρατία· εκτιμά ότι οι δράση της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις στρατηγικές που υιοθετούν οι αφρικανικές χώρες, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως διατυπώνονται στην Ατζέντα 2063·

23.  τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της ΑΕ, των περιφερειακών οργανώσεων και άλλων σχετικών πολιτικών παραγόντων στην Αφρική στον τομέα της ασφάλειας με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειάς τους και τη στήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (ΑΑΕ) των πρώην μαχητών·

24.  υπενθυμίζει ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εσωτερική ασφάλεια, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με συντονισμένες προσπάθειες από τις εθνικές κυβερνήσεις, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και τους ενωσιακούς φορείς· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ- Αφρικής προκειμένου να προλαμβάνεται η ατιμωρησία, να προωθείται το κράτος δικαίου και η διεύρυνση των αστυνομικών και δικαστικών ικανοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και να προλαμβάνεται, να αναχαιτίζεται και να καταπολεμάται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και να διώκεται ποινικά· επισημαίνει ότι η αντιτρομοκρατική στρατηγική θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στην Αφρική και την Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νεαρών ατόμων, η οποία οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό·

25.  επαναλαμβάνει τη σημασία των διαφόρων αποστολών και επιχειρήσεων που αναπτύσσει η ΕΕ στην Αφρική· χαιρετίζει τη δημιουργία της κοινής δύναμης Ομάδα των Πέντε για το Σαχέλ· ζητεί να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες ειρήνευσης και ασφάλειας σε συνεργασία με τους αφρικανούς και διεθνείς εταίρους, και να υποστηριχθεί η θέση σε πλήρη λειτουργία της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας (APSA)· καλεί την ΕΕ να προβεί σε μια αρχική συνεισφορά στο Ταμείο Ειρήνης της ΑΕ για δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους «διαμεσολάβηση και διπλωματία»·

Περιβαλλοντική ανθεκτικότητα

26.  υπενθυμίζει ότι η Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· κρίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει απαραιτήτως να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και να στηρίξει τις αφρικανικές χώρες, και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις προσπάθειές τους για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογή· τονίζει τη σημασία της κλιματικής αλλαγής ως πολλαπλασιαστή κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμούς και μετανάστευση, όπως καταδεικνύει η πρόσφατη εμφάνιση λιμού στο Νότιο Σουδάν, τη Νιγηρία και τη Σομαλία· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί και να τηρηθεί η αναληφθείσα στο Παρίσι το 2015 δέσμευση για τη διάθεση 100 δισεκατομμυρίων USD έως το 2020 υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών· ζητεί νέα είδη συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής για τη μείωση των φραγμών στην παροχή χρηματοδότησης και στη μεταφορά τεχνολογίας·

27.  τονίζει ότι η Αφρική διαθέτει ένα ποικίλο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον· ζητεί η προστασία της βιοποικιλότητας να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας ΑΕ-ΕΕ· ζητεί να εφαρμοστεί η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και να προστατεύεται η φυσική κληρονομιά, και ιδίως τα φυσικά πάρκα·

28.   ενθαρρύνει μεγαλύτερες επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, ώστε να προωθηθούν περαιτέρω δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στον σεβασμό του περιβάλλοντος και δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, απαραίτητη για σχεδόν όλα τα είδη της οικονομικής δραστηριότητας και βασικός μοχλός ανάπτυξης· ζητεί να συνεχιστεί η στήριξη της ΕΕ στην αφρικανική πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (AREI) και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δρομολογήσει μια νέα εταιρική σχέση έρευνας και καινοτομίας ΕΕ-Αφρικής για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενέργεια·

29.  ζητεί η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ να επικεντρωθεί στη γεωργία και στην επισιτιστική ασφάλεια με μια μακροπρόθεσμη προοπτική και να προωθηθούν συνέργειες μεταξύ της ασφάλειας των τροφίμων και των μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει την παροχή βοήθειας στη βιώσιμη γεωργία, στην αγροδασοκομία και τις αγροοικολογικές πρακτικές που σέβονται τις παραδοσιακές χρήσεις της γης, και να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε γη, νερό και σπόρους ανοικτής προέλευσης· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να υποστηρίξει τους παραγωγούς/γεωργούς και κτηνοτρόφους μικρής κλίμακας στις προσπάθειες διασφάλισης επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της δημιουργίας και της επένδυσης σε υποδομές σύμφωνα με τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων στα Συστήματα Γεωργίας και Τροφίμων της CFS, και να στηρίξει τη δημιουργία συνεταιρισμών· υπογραμμίζει, επίσης, την ικανότητα και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τη βιώσιμη γεωργία·

30.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που απαιτούν καλύτερη διαχείριση και διαφανέστερη εμπορία των φυσικών πόρων· πιστεύει ότι η βιώσιμη διαχείριση και εμπορία φυσικών πόρων, όπως ορυκτών μετάλλων, ξυλείας και άγριας ζωής, θα επέτρεπε στις χώρες που διαθέτουν πλούτο πόρων και στους πληθυσμούς τους να επωφεληθούν περαιτέρω από αυτούς· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων, να θεσπιστούν συνοδευτικά μέτρα με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των διεθνών προτύπων σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια, όπως καθορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ· ζητεί την εκπόνηση ενός κοινού χάρτη ΕΕ-Αφρικής για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Οικονομική ανθεκτικότητα

31.  θεωρεί ότι ένα σταθερό ρυθμιστικό και θεσμικό περιβάλλον και μια υγιής οικονομία αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να αυξηθεί η επιγραμμική προσβασιμότητα σε πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση χωρίς αμερόληπτο κράτος δεν διασφαλίζει συστηματικά την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόοδο και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ανακατανομή του πλούτου και η παροχή υπηρεσιών για τους πολίτες, καθώς και να βελτιωθεί η ισότητα των ευκαιριών·

32.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και αφρικανικών ιδιωτικών τομέων και τη συγκέντρωση επενδύσεων, ιδίως μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με βάση έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας και τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης, σε βασικούς τομείς όπως:

–  βιώσιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης όλων σε ηλεκτρική ενέργεια,

–  βασικές υποδομές, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών,

–  βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων,

–  βιώσιμη γεωργία,

–  «γαλάζια οικονομία», συμπεριλαμβανομένου του ναυτιλιακού κλάδου,

–  έρευνα, επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία, τόσο γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος όσο και γύρω από αυτά που επηρεάζουν ιδιαίτερα μία από τις ηπείρους, όπως οι συνδεόμενες με τη φτώχεια και οι παραμελημένες ασθένειες,

–  ψηφιοποίηση ως βασικός παράγοντας για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της αφρικανικής οικονομίας, αλλά και για τη σύνδεση των ανθρώπων·

33.  τονίζει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη και αναγκαιότητα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο· ζητεί τη στήριξη της συνεργασίας Νότου/Νότου που αντικατοπτρίζει τη σταδιακή μεταμόρφωση της αφρικανικής ηπείρου· υποστηρίζει τη θέσπιση μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική, καθώς και τον στόχο της αύξησης του ενδοαφρικανικού εμπορίου σε 50 % έως το 2050· υπενθυμίζει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρουν οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) και οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, οι οποίες επιτρέπουν την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δίκαιου και ηθικού εμπορίου· τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν κανόνες καταγωγής που είναι υποστηρικτικοί για την ανάπτυξη, αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης, χρονοδιαγράμματα ασύμμετρης ελευθέρωσης, προστασία για τις νεοσύστατες βιομηχανίες, καθώς και η απλούστευση και η διαφάνεια των τελωνειακών διαδικασιών· υπενθυμίζει ότι οι ΣΟΕΣ προορίζονται να βοηθήσουν τις χώρες ΑΚΕ να διευρύνουν τις αγορές τους, να ενθαρρύνουν το εμπόριο αγαθών και να τονώσουν τις επενδύσεις και ότι αναμένεται ένα αργό, σταδιακό και ασύμμετρο άνοιγμα του εμπορίου αγαθών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ·

34.  ζητεί να είναι διαφανείς οι εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχουν πλήρως όλοι οι ενεχόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιών των πολιτών των ενδιαφερόμενων χωρών, μέσω επίσημων διαβουλεύσεων, στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή των ήδη υφισταμένων συμφωνιών·

35.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίζουν καλύτερα τα προγράμματά τους που σχετίζονται με τη βοήθεια για το εμπόριο και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις συνέργειες με τις επενδυτικές πολιτικές τους για την Αφρική· ζητεί, επιπλέον, την αύξηση των οικονομικών τους δεσμεύσεων για τη βοήθεια για το εμπόριο, καθώς και της τεχνικής βοήθειας και των πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις αφρικανικές χώρες, και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες·

36.  θεωρεί ότι ο ιδιωτικός τομέας, από τις πολύ μικρές έως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έως τους συνεταιρισμούς και τις πολυεθνικές εταιρίες, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αναπτυξιακή διαδικασία, και ότι συνεισφέρει στη χρηματοδότησή της τελευταίας· τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των ΜΜΕ και των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και ζητεί στήριξη των ατομικών πρωτοβουλιών· υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει στην παροχή στήριξης στον ιδιωτικό τομέα στις χώρες της Αφρικής, και ιδίως στις τοπικές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ σε ασταθείς χώρες, και, ως εκ τούτου, στην προώθηση των επενδύσεων και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους·

37.  υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που καλείται να φέρει εις πέρας ο ιδιωτικός τομέας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΟΣΑ, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και της ΑΕ να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη διακυβερνητική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να εργαστούν για τη θέσπιση μιας διεθνούς δεσμευτικής συνθήκης που θα βασίζεται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά τον τρόπο συμμόρφωσης των εταιρειών με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και τη σύνδεσή τους με τις επενδύσεις, ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αμφότερες στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ· ζητεί τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΔΟΕ σε αυτό το πλαίσιο· εμμένει στη σημασία της αλληλεπίδρασης με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και θεσμικούς εταίρους και ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα σχετικά επίπεδα, η οποία ευνοεί τη συλλογική διαπραγμάτευση·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι περίπου 50 δισεκατομμύρια USD εξέρχονται κάθε χρόνο από την Αφρική υπό τη μορφή παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, ποσό που υπερβαίνει την επίσημη ετήσια αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και υπονομεύει τις προσπάθειες στον τομέα της κινητοποίησης των εγχώριων εσόδων· καλεί, ως εκ τούτου, τα δύο μέρη:

–  να δημιουργήσουν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διαφάνειας σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους των νομικών οντοτήτων, των καταπιστευμάτων και των παρόμοιων διακανονισμών,

–  να προωθήσουν τα Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI) που υποστηρίζει ο ΟΗΕ,

–  να στηρίξουν πρωτοβουλίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών·

40.  καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για το χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) σχετικά με την προώθηση της υπεύθυνης χορήγησης και λήψης δανείων· χαιρετίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους·

41.  ζητεί μεγαλύτερη οικονομική ενσωμάτωση στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης αυτής των γυναικών, μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών προκειμένου να καταπολεμηθεί η πόλωση της αφρικανικής κοινωνίας· υπενθυμίζει ότι τα εμβάσματα αποτελούν μεγαλύτερη ροή χρημάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι η συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη της Ατζέντας 2030· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες της ΑΕ για τη βελτίωση των μηχανισμών μεταφοράς εμβασμάτων·

Κοινωνική ανθεκτικότητα

42.  αναγνωρίζει τη σημασία των δημογραφικών τάσεων στην Αφρική, οι οποίες καθιστούν απαραίτητο ένα μακροπρόθεσμο όραμα στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμων και συμμετοχικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει, εξίσου, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων κατά των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των αυτοχθόνων πληθυσμών· αναγνωρίζει ότι η αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική αποτελεί τόσο πρόκληση για την τοπική οικονομία όσο και ευκαιρία για την ήπειρο αυτή· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να επιδείξει δέσμευση όσον αφορά την προώθηση κατάλληλων δημόσιων πολιτικών και επενδύσεων στην εκπαίδευση και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και της υγείας που σχετίζονται με τη σεξουαλική ζωή και την αναπαραγωγή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη σεξουαλική ζωή και την αναπαραγωγή, την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των παιδιών, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα·

43.  υπογραμμίζει ότι ο βαθμός αστικοποίησης στην Αφρική αυξάνεται και θέτει κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις· ζητεί λύσεις για να ανακουφιστεί αυτή η αστική πίεση και να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη αστικοποίηση·

44.  καλεί την ΕΕ και την ΑΕ να ενισχύσουν τα αφρικανικά εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της διοικητικής δομής τους, μέσω της επένδυσης τουλάχιστον του 20 % των εθνικών προϋπολογισμών τους για την εκπαίδευση, καθώς και της κλιμάκωσης της στήριξης της ΕΕ στην παγκόσμια εταιρική σχέση για την εκπαίδευση (GPE) και στο ταμείο «Education Cannot Wait» (ECW)·

45.   τονίζει την ανάγκη για καθολική, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική ηλικία και εξής, για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια, και ακόμη και σε καταστάσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης·

46.  τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, να συνδεθούν οι νέοι με την παγκόσμια πραγματικότητα και να διαθέτουν τις δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης – τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων – της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας·

47.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι αφρικανικές χώρες στη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων δημόσιας υγείας και να εξασφαλιστεί η οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για όλους, παράλληλα, ιδίως, με την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και άλλες ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και των ΛΟΑΔΜ·

48.  ζητεί τη θέσπιση ελάχιστης καθολικής κάλυψης μέσω της καθιέρωσης οριζόντιων εθνικών συστημάτων υγείας· υπογραμμίζει την ανάγκη κατάρτισης ενός εκατομμυρίου επιπλέον εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας σε σύγκριση με αυτό που έχει προγραμματιστεί βάσει των τρεχουσών τάσεων για την επίτευξη του ελάχιστου προτύπου του ΠΟΥ έως το 2030·

49.  τονίζει ότι οι μολυσματικές ασθένειες αποτελούν σοβαρή απειλή για την κοινωνική ανθεκτικότητα· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες επιστημονικής και ιατρικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ηπείρων, όπως η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές, το EDCTP2, και να επενδύσουν στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας (STI), με σκοπό την αντιμετώπιση τις σχετιζόμενες με τη φτώχεια και παραμελημένες νόσους (PRNDs), που εξακολουθούν να αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας·

50.  υπενθυμίζει την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων στην πρόσβαση στη μητρική υγεία και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, με σκοπό τη μείωση του ποσοστού μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας και την αντιμετώπιση των παραδοσιακών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι αναγκαστικοί ή/και παιδικοί γάμοι·

51.  επισημαίνει τη σημασία της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής· τονίζει τον θετικό ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό και οικονομικό τομέα, καθώς και στην πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης·

52.  επισημαίνει ότι ο πολιτισμός συνιστά τόσο έναν παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη όσο και σημαντική συνισταμένη της και ότι μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη, την ελευθερία της έκφρασης, την ανάπτυξη της ταυτότητας, την ενδυνάμωση της ιδιότητας του πολίτη και την πρόληψη των συγκρούσεων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική μεγέθυνση· ζητεί, κατά συνέπεια, από την ΕΕ και την ΑΕ να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την πολιτισμική πολυμορφία και να στηρίξουν στρατηγικές για την προστασία του πολιτισμού και της κληρονομιάς· τονίζει ότι η δημοκρατία είναι μια παγκόσμια αξία που μπορεί να αποτελέσει μέρος όλων των πολιτισμών· αναγνωρίζει, εξίσου, τον ρόλο του αθλητισμού ως πηγής και μοχλού ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων·

Χάραξη μιας στρατηγικής για την κινητικότητα και τη μετανάστευση που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δύο ηπείρων

53.  υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση και η κινητικότητα εντός και μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής έχουν οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό αντίκτυπο, και ότι η πρόκληση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένο και σφαιρικό τρόπο μεταξύ των δύο ηπείρων και σε συνεργασία με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, με μεγιστοποίηση των συνεργειών και αξιοποίηση των σχετικών πολιτικών, μέσων και εργαλείων της ΕΕ, στη βάση της αλληλεγγύης, του επιμερισμού της ευθύνης, του σεβασμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι θεμιτό να ενισχυθεί ο διάλογος Αφρικής-ΕΕ πριν από τις διαπραγματεύσεις για τα δύο διεθνή σύμφωνα για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, αντίστοιχα, που θα καταρτιστούν έως το 2018 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τον εντοπισμό κοινών προτεραιοτήτων, όπου αυτό είναι δυνατό·

54.   υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος της μετανάστευσης και της κινητικότητας, ώστε τα φαινόμενα αυτά να θεωρούνται ως εργαλεία για την αμοιβαία ανάπτυξη των δύο ηπείρων· τονίζει ότι αυτό απαιτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη, ισορροπημένη, τεκμηριωμένη και βιώσιμη πολιτική ανταπόκριση με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές προοπτικές και τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

55.   αναγνωρίζει ότι οι βίαιες συγκρούσεις, οι διώξεις, οι ανισότητες, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αδύναμη διακυβέρνηση, η διαφθορά, η τρομοκρατία, τα καταπιεστικά καθεστώτα, οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, η ανεργία και η χρόνια φτώχεια οδήγησαν σε μετακινήσεις πληθυσμών και αυξημένη μετανάστευση προς την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πάνω από το 85 % των Αφρικανών που εγκαταλείπουν τη χώρα τους παραμένουν εντός της ηπείρου·

56.  υποστηρίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράνομης μετανάστευσης: εταιρικές σχέσεις στον τομέα της μετανάστευσης, καταπιστευματικά ταμεία για την Αφρική και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους, καθώς και να συνεχιστεί με ευέλικτο, αποτελεσματικό, συνεκτικό και διαφανή τρόπο, με παράλληλη ενίσχυση των πιθανών συνεργειών μεταξύ διαφορετικών μέσων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών δράσεων· τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων·

57.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την προαγωγή της νόμιμης μετανάστευσης σύμφωνα με τις συστάσεις του σχεδίου δράσης της Βαλέτα· τονίζει, περαιτέρω, ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν θέσεις επανεγκατάστασης σε σημαντικό αριθμό προσφύγων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επανεγκατάστασης που τα κράτη μέλη θα μπορούν εύκολα να υλοποιήσουν· καλεί επιπλέον την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν και να παράσχουν βοήθεια στις αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν μετακινήσεις προσφύγων ή παρατεταμένες κρίσεις προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα παροχής ασύλου και τα συστήματα προστασίας τους·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους στα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα μέσα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας ως εκ τούτου στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· ζητεί επίσης να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν ισχυρότερο ελεγκτικό ρόλο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρικές σχέσεις στον τομέα της μετανάστευσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία συμμορφώνονται με τη νομική βάση, τις αρχές και τις δεσμεύσεις της ΕΕ·

60.  καλεί την ΕΕ και την ΑΕ να ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές σπουδαστών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματιών και ερευνητών μεταξύ των δύο ηπείρων· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δρομολόγηση μιας αφρικανικής διευκόλυνσης για τη νεολαία, με επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Erasmus+, και μιας εγκατάστασης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· ζητεί να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση σχετικά με την αναγνώριση από την ΕΕ πιστοποιητικών και διπλωμάτων που εκδίδονται από αφρικανικές σχολές και πανεπιστήμια· σημειώνει ότι η διασφάλιση της κυκλικής μετανάστευσης είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη· και για την πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων από την Αφρική·

61.  αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση της διασποράς τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης όσον αφορά την αποστολή σημαντικών κεφαλαίων και ως αναπτυξιακού εταίρου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει την επιθυμία να λειτουργήσει η διασπορά ως πηγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων, με την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση, καθώς και των προκλήσεων που συνδέονται με την ένταξη στις χώρες υποδοχής·

°

°  °

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, στο Συμβούλιο ΑΚΕ, καθώς και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1)

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0371.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0337.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0246.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (5.9.2017)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

(2017/2083(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fabio Massimo Castaldo

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία των πολιτικών σχέσεων, καθώς και των σχέσεων στον τομέα της ασφάλειας και οικονομίας, μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία αμφότερες διέρχονται βαθιές αλλαγές, και αναγνωρίζει τη συμβολή της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης εταιρικής σχέσης κατά τα τελευταία 10 χρόνια· τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των επιτευγμάτων αυτών, καθώς και της εργασίας με στόχο την ανάπτυξη μιας ισότιμης, βιώσιμης και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Αφρική, σε πνεύμα κοινού ενστερνισμού και ευθύνης, με παράλληλο σεβασμό προς την ανεξαρτησία και κυριαρχία των αφρικανικών χωρών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ενεργό συμμετοχή και δέσμευση των αφρικανικών κρατών με την ΕΕ σε πρόσφατα διεθνή φόρουμ, όπως οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του Παρισιού κατά τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή το 2015 (COP 21)·

2.  υπογραμμίζει ότι σήμερα η ΕΕ αποτελεί συλλογικά τον κυριότερο ξένο επενδυτή και εμπορικό εταίρο και την κύρια πηγή εμβασμάτων της και τον βασικό εταίρο στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια της Αφρικής, καθώς και τον βασικό εγγυητή ασφαλείας της ηπείρου· αναμένει από την επικείμενη διάσκεψη κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ να παράσχει νέα ερεθίσματα και νέες ιδέες για την προσαρμογή της στρατηγικής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δεδομένου του καίριου ρόλου των αφρικανικών εξελίξεων για την ΕΕ και τα στρατηγικά της συμφέροντα·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ισχυρότερη και πιο πολιτική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, βάσει κοινών αξιών και συμφερόντων, με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ανασφάλεια, η πρόσβαση στο νερό, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η πληθυσμιακή αύξηση, η αστικοποίηση των μεγάλων πόλεων, η ανεργία των νέων, η ατιμωρησία, η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα και τα μεταναστευτικά ρεύματα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στις κοινές μας αξίες του κράτους δικαίου, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να προωθήσουμε μια έννομη παγκόσμια τάξη βασιζόμενη σε έναν ισχυρό ΟΗΕ·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι η προσεχής σύνοδος κορυφής ΑΕ_ΕΕ θα δώσει έμφαση στη νεολαία, καθώς η δυναμική της δημογραφικής εξέλιξης και στις δύο ηπείρους θέτει το θέμα στο επίκεντρο των σχέσεων μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, στην υποσαχάρια Αφρική θα πρέπει να δημιουργούνται 18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ετησίως μέχρι το 2035 για την απορρόφηση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και, κατ’ επέκταση, την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων για την κοινωνική σταθερότητα· τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις κοινωνίες γενικότερα, καθώς και να αξιοποιηθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην αφρικανική ήπειρο·

5.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δρομολόγηση ενός μηχανισμού για την αφρικανική νεολαία, που θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του Erasmus+, και ενός μηχανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ, που θα βοηθά συγκεκριμένες χώρες να καλύψουν το κενό μεταξύ των αναγκών και ευκαιριών στην αγορά εργασίας και των προσόντων των αποφοίτων, με παράλληλη προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων·

6.  ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για τα κορίτσια, μέσω βελτιωμένων διμερών προγραμμάτων, και να συνεχιστεί η στήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, όπως η Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Εκπαίδευση· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση των επενδύσεων σε σχολεία, πανεπιστήμια και στην έρευνα, η προώθηση εταιρικών σχέσεων κινητικότητας, η καταπολέμηση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων, η στήριξη προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και η εναρμόνιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διασυνοριακών προγραμμάτων και της αναγνώρισης προσόντων·

7.  υπενθυμίζει πως τα συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε συνυφασμένα με την Αφρική· ζητεί τη μεγαλύτερη στήριξη της ΕΕ προς τους αφρικανούς εταίρους και τις περιφερειακές οργανώσεις στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και της πρόληψης των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με τη χρησιμοποίηση ειδικών μέσων, όπως οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), οι συμβολές ευρωπαϊκών στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων σε αποστολές του ΟΗΕ, τα μέτρα της ΕΕ για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια και αρωγή στην παγκόσμια μάχη ενάντια στην τρομοκρατία των τζιχαντιστών και προάγουν την ειρήνη και την ασφάλεια των πληττόμενων πληθυσμών· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι παλαιότερες και τρέχουσες αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων στην καταπολέμηση της πειρατείας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και της συνοριακής συνδρομής στην Αφρική· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ στην Αφρική θα συνεχίσουν να διεξάγονται αποτελεσματικά·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία που προσλαμβάνει η προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας με την παροχή στήριξης προς τους εταίρους μας για τη δημιουργία ανθεκτικότερων κρατών και κοινωνιών, κυρίως μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση του τομέα και την κοινοβουλευτική εποπτεία και λογοδοσία, καθώς και μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων στον τομέα του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών·

9.  ζητεί να συνεχιστεί η υποστήριξη της ΕΕ στην ολοένα πιο προορατική προσέγγιση της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και των σχετικών περιφερειακών οργανώσεων όσον αφορά την πλήρη θέση σε λειτουργία της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας (APSA)· καλεί την ΕΕ να προβεί σε μια αρχική συνεισφορά στο Ταμείο Ειρήνης της ΑΕ για δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους «διαμεσολάβηση και διπλωματία»·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερης ενσωμάτωσης των προβληματισμών για την ασφάλεια και των αναπτυξιακών στόχων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα των εύθραυστων κρατών και να δημιουργηθούν πιο ανθεκτικά κράτη και κοινωνίες, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων για επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως με μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, χειραφέτησης των γυναικών και της στήριξης στην παιδεία·

11.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της διακυβέρνησης στην Αφρική με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα είναι υψίστης σημασίας για τη διαμόρφωση πιο δίκαιων, πιο σταθερών και πιο ασφαλών κοινωνιών, και ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την καταπολέμηση του φαινομένου της αιχμαλωσίας του κράτους, που χαρακτηρίζεται από την άσκηση ολιγαρχικού ελέγχου και πρακτικών κατασπατάλησης πόρων από τμήματα της κρατικής γραφειοκρατίας, και το οποίο αποτελεί τη ρίζα πολλών από τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και τις πολιτικές συγκρούσεις της Αφρικής·

12.  τονίζει ότι η επιδίωξη των κοινών συμφερόντων και η συνεργασία για την ασφάλεια πρέπει να συνάδουν πλήρως με το διεθνές δίκαιο, τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και με τους στόχους της για τη στήριξη της δημοκρατίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· πιστεύει ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιώκονται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, με τη συνεργασία και τη συνεπή δέσμευση άλλων σημαντικών οικονομικών και πολιτικών παραγόντων στην Αφρική, όπως η Κίνα και η Ινδία·

13.  επισημαίνει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί σταθερό στοιχείο της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες εταίρους· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει την υποστήριξή της προς τη δημοκρατία, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την υπεύθυνη, διαφανή και ικανή να αντιδρά διακυβέρνηση, που αποτελούν ζωτικά στοιχεία για τη διασφάλιση σταθερού και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος στην Αφρική· ενθαρρύνει την ενίσχυση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στα μέσα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαθέτει η ίδια η Αφρική, όπως στην Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών και στο Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών·

14.  ζητεί μια περισσότερο στρατηγική, ρεαλιστική, συνεκτική και δομημένη προσέγγιση που εμπνέεται από σεβασμό όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και μια ισχυρότερη διάσταση αμοιβαιότητας μεταξύ των λαών· υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτικού διαλόγου δυνάμει του άρθρου 8 της συμφωνίας, της ένταξης του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου ως βασικών στοιχείων της συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 9, και της «ρήτρας κατάλληλων μέτρων» δυνάμει του άρθρου 96· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία που θα διαδεχθεί αυτήν του Κοτονού, να εγκρίνει μια περισσότερο δομημένη και στρατηγική προσέγγιση στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την καθιέρωση μόνιμων διακοινοβουλευτικών επιτροπών, κατά το παράδειγμα αυτών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ, με εντολή να παρακολουθούν την εφαρμογή των διατάξεων με τα ουσιώδη στοιχεία, ώστε να ξεπεραστεί η προσέγγιση έκτακτης ανάγκης και να ξεκινήσει ένας πιο ολοκληρωμένος και συστηματικός διάλογος·

15.  τονίζει τη σημασία της προώθησης του διαλόγου, της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τα δίκαια και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η διαφανής και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

16.  θεωρεί την αποτελεσματική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής ουσιώδη για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης· υπενθυμίζει ότι το εμπόριο παράνομων όπλων, ναρκωτικών και ανθρώπων αποτελεί συχνά κύρια πηγή εσόδων για τις ριζοσπαστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή· τονίζει τις καταστροφικές επιπτώσεις τρομοκρατικών ομάδων, όπως η Daesh ή η Boko Haram, στους τοπικούς πληθυσμούς και στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει, συνεπώς, την ανάγκη για μια πιο εντατική μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης και αποκατάστασης· τονίζει ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα δημοκρατία ενισχύει τη σταθερότητα και αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

17.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα πρωτογενή αίτια της ριζοσπαστικοποίησης, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια και η έλλειψη παιδείας, και να διεξαχθούν στοχευμένοι διάλογοι για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τους αφρικανούς εταίρους για την από κοινού αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στη ριζοσπαστικοποίηση και τις τρομοκρατικές ενέργειες· επισημαίνει τη σημασία της βελτίωσης του διαλόγου μεταξύ θρησκειών, της υποστήριξης πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ένταξη των νέων στην κοινωνία, της καταπολέμησης της τρομοκρατικής προπαγάνδας λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης, της αποτροπής της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας·

18.  τονίζει ότι η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα στην πολιτική γειτονίας και την πολιτική που ασκείται ως προς άλλα αφρικανικά κράτη, με τη δημιουργία διευρυμένων πλαισίων συνεργασίας· ζητεί, ως εκ τούτου, τη δημιουργία των εν λόγω θεματικών πλαισίων για την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης, των χωρών εταίρων της νότιας γειτονίας και των τρίτων χωρών της Αφρικής, σε περιφερειακά ζητήματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, ή ακόμη και η μετανάστευση·

19.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας αποτελεσματικής εφαρμογής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πραγματικών πρωτογενών αιτιών της μετανάστευσης και στην καλύτερη καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων· ζητεί να αυξηθούν οι κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Βαλέτας, με βάση μια δίκαιη και πραγματική εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης· υπενθυμίζει τη σημασία μιας ισόρροπης και ολιστικής προσέγγισης στο νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του δημοκρατικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τις τρίτες χώρες δεν πρέπει να καταστεί ο μόνος πυλώνας της ενωσιακής δράσης για τη μετανάστευση και θα πρέπει να εκτείνεται πέρα από μια στενή εστίαση στη διαχείριση των συνόρων, έτσι ώστε να περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, δικαιότερες εμπορικές σχέσεις, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των παράνομων χρηματοοικονομικών μεταφορών από την Αφρική, τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων μεταναστευτικών οδών, καθώς και την καθιέρωση πρωτοβουλιών που καθιστούν τη μεταφορά εμβασμάτων ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή·

20.  υπενθυμίζει ότι στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης συγκαταλέγονται οι συγκρούσεις, η αδύναμη διακυβέρνηση, η κυβερνητική αστάθεια, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφθορά, η απουσία κράτους δικαίου, η ατιμωρησία, η ανισότητα, η ανεργία ή η υποαπασχόληση, η έλλειψη βιοτικών και γενικότερων πόρων, και η κλιματική αλλαγή·

21.  θεωρεί ότι η Αφρική και η Ευρώπη έχουν κοινό συμφέρον και ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και ότι η κρίση απαιτεί παγκόσμιες λύσεις με βάση την αλληλεγγύη, τον επιμερισμό της ευθύνης, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, την αρχή της μη επαναπροώθησης, και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών να κάνουν σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε ολόκληρη την επικράτειά τους, να υποδέχονται εκ νέου τους πολίτες τους και να τους παρέχουν όλα τους τα συνταγματικά δικαιώματα, εάν δεν αυτοί δεν είναι σε θέση να επιτύχουν καθεστώς νόμιμων κατοίκων στο εξωτερικό·

22.  τονίζει ότι η στενή συνεργασία των αφρικανικών χωρών και της ΕΕ, ιδίως δε μεταξύ των χωρών στις δύο όχθες της Μεσογείου, αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών και νομικών πλαισίων βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των πρωτοκόλλων αυτής·

23.  επισημαίνει ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στο Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική παραμένουν χαμηλές· προσδοκά ότι το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την κινητοποίηση επενδύσεων στην Αφρική, τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

24.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την έλλειψη κεντρικής κρατικής εξουσίας σε τμήματα της αφρικανικής ηπείρου, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, και υπενθυμίζει τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διακίνησης ναρκωτικών· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της μεταναστευτικής πολιτικής·

25.  αναγνωρίζει τη σημασία, το αξιοσημείωτο δυναμικό και τη μετασχηματιστική δυνατότητα της περιφερειακής, διαπεριφερειακής και ηπειρωτικής ολοκλήρωσης για την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη στην Αφρική, και την ανάγκη αποφυγής δημιουργίας νέων εμποδίων στο εμπόριο, την κινητικότητα και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας· θεωρεί την ΑΕ, η οποία καλύπτει το σύνολο της αφρικανικής ηπείρου, πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της παναφρικανικής ενοποίησης και επικροτεί τη μετονομασία της «Διάσκεψης Κορυφής Αφρικής-ΕΕ» σε «Διάσκεψη Κορυφής ΑΕ-ΕΕ»·

26.  τονίζει την ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ την ενίσχυση του ενδοαφρικανικού εμπορίου και των βιώσιμων επενδύσεων, όπου είναι δυνατόν σε τοπικό νόμισμα, και τη διαπεριφερειακή, ηπειρωτική και παγκόσμια διάσταση των έργων και των προγραμμάτων σε τομείς που εκτείνονται από τη βιώσιμη γεωργία και το περιβάλλον έως την ανώτατη εκπαίδευση, τις ΤΠΕ, την έρευνα και τα δίκτυα υλικών υποδομών·

27.  φρονεί ότι τα προγράμματα περιφερειακής ολοκλήρωσης, όπως αυτά στη νότια, τη δυτική ή την ανατολική Αφρική, πρέπει να υποστηρίζονται με τρόπο που πλαισιώνει και ενισχύει τις διαδικασίες παναφρικανικής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της ΑΕ· υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδιώξει την εδραίωση στρατηγικών διμερών δεσμών, επί τη βάσει του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με καίρια αφρικανικά κράτη, που θα λειτουργούν ως επικεφαλής και βασικοί παράγοντες των αντίστοιχων προγραμμάτων ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη αναζωογόνησης της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως μέσου για την επιδίωξη κοινής ασφάλειας και ευημερίας στη Βόρειο Αφρική·

28.  αναγνωρίζει τη σημασία των διακοινοβουλευτικών σχέσεων και ενθαρρύνει τους αφρικανούς εταίρους να συνεχίσουν να θέτουν τη διακοινοβουλευτική συνεργασία σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο ως πολιτική προτεραιότητα· τονίζει τον εποικοδομητικό ρόλο των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και των περιφερειακών συνελεύσεων στην προώθηση της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ, με την προαγωγή των κοινών συμφερόντων και ενός ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ ίσων, και προτίθεται να συνεργαστεί στενότερα με τα αφρικανικά κοινοβούλια προκειμένου να τα ενισχύσει στον βασικό δημοκρατικό τους ρόλο·

29.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των υπεύθυνων επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών, ενός υπεύθυνου ιδιωτικού τομέα που πληροί τα διεθνή εργασιακά πρότυπα και τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη δημιουργία μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευνοούν τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον τερματισμό της μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά ή των περιπτώσεων στις οποίες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προκαλούν ή συντελούν σε παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και παραβιάζουν τα δικαιώματα ευπαθών ομάδων, όπως των μειονοτήτων, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των γυναικών και των παιδιών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΑΕ να συμμετέχουν ενεργά και να εργάζονται με στόχο το παραγωγικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων όσον αφορά το σχέδιο Συνθήκης για τις διεθνικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

30.  ζητεί να αυξηθεί η υποστήριξη της ΕΕ προς την Αφρική στον τομέα της μείωσης και της βιωσιμότητας του χρέους, και υπογραμμίζει την ανάγκη διεθνούς νομοθεσίας και της συγκρότησης επιτροπών ελέγχου του χρέους στις περιπτώσεις επαχθούς χρέους· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) σχετικά με την προώθηση της υπεύθυνης χορήγησης και λήψης δανείων, καθιστώντας τες νομικά δεσμευτικές·

31.  τονίζει την προστιθέμενη αξία των υποδομών στον τομέα των μεταφορών για την τόνωση της οικονομίας και του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής· υπογραμμίζει τη στρατηγική σπουδαιότητα των λιμένων και των αερολιμένων·

32.  αναγνωρίζει ότι η Αφρική πλήττεται από σοβαρότατη ενεργειακή έλλειψη, καθώς 645 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα σε προσιτή τιμή· είναι της άποψης ότι βιώσιμες λύσεις που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε συστήματα μίνι-δικτύων και συστήματα μη συνδεδεμένα με δίκτυο, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει τους εταίρους της στην Αφρική προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές, τεχνικές και πολιτικές προκλήσεις αυτής της διαδικασίας· αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτιώσεις σε θέματα διακυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα και για τόνωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, τόσο των εγχώριων όσο και των διασυνοριακών, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα τα επίπεδα, και πιστεύει ότι το νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (EIP) θα μπορούσε να αποτελέσει μία εξαιρετική ευκαιρία στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να συνεχιστεί η στήριξη της ΕΕ στην αφρικανική πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (AREI) και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δρομολογήσει μια νέα εταιρική σχέση έρευνας και καινοτομίας ΕΕ-Αφρικής για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενέργεια·

33.  υπογραμμίζει τη σημασία των αναπτυξιακών έργων μικρής κλίμακας, που έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη στήριξή τους·

34.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (κανονισμός (ΕΕ) 2017/821)(1) σε συμφωνία με τη σχετική κοινή ανακοίνωση (JOIN(2014)0008)·

35.  αναγνωρίζει τη σημασία των αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας για την ανθρώπινη ασφάλεια, την πρόληψη των συγκρούσεων και τον μετριασμό των επιπτώσεων από τις παρατεταμένες συγκρούσεις και από τις αναγκαστικές εκτοπίσεις· επισημαίνει τον δυσανάλογο αντίκτυπο των βίαιων συγκρούσεων και των αναγκαστικών εκτοπίσεων στις γυναίκες και τα παιδιά·

36.  υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη και θεωρεί ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διακυβέρνηση συνιστά προϋπόθεση κοινωνικοοικονομικής προόδου, κοινωνικής συνοχής και δίκαιης δημοκρατικής διακυβέρνησης· ζητεί να θεσπιστούν θετικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η πρόοδος προς την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία, μεταξύ άλλων και σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα· καλεί, ταυτόχρονα, τις αφρικανικές χώρες να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπεται η διάκριση λόγω φύλου στον χώρο εργασίας·

37.  προτρέπει την Επιτροπή να προσδώσει ιδιαίτερη προσοχή στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στα προγράμματα εξωτερικής ανάπτυξης·

38.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να θέτει το ζήτημα των ΛΟΑΔM κατά τον πολιτικό διάλογο που διεξάγει με τις αφρικανικές χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παράσχει στήριξη με τα κατάλληλα μέσα στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

39.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τη δέσμευση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και της ΕΕ για πλήρη συνεργασία όσον αφορά την πρόληψη των σοβαρών εγκλημάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου· καλεί την ΕΕ να παραμείνει ανοικτή για εποικοδομητική συζήτηση στις περιπτώσεις όπου εγείρονται ανησυχίες στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ρώμης και να συνεχίσει να στηρίζει τις αφρικανικές χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο έπειτα από συγκρούσεις στον αγώνα τους κατά της ατιμωρησίας και στη διασφάλιση λογοδοσίας για διεθνή εγκλήματα·

40.  τονίζει ότι η επικείμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΑΕ θα παράσχει την ευκαιρία να τονισθούν οι προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής στη διαδικασία μετά το Κοτονού·

41.  θεωρεί ότι η Αφρική, η Καραϊβική και ο Ειρηνικός είναι πολύ διαφορετικές περιφέρειες με ειδικά συμφέροντα και προκλήσεις που δεν μπορούν εύκολα να εξυπηρετηθούν από τη γενική δομή της συμφωνίας του Κοτονού· εκτιμά, συνεπώς, ότι η μελλοντική συνεργασία με την Αφρική θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, και ιδίως στην ΑΕ·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Τάκης Χατζηγεωργίου, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Τάκης Χατζηγεωργίου, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

5

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Σοφία Σακοράφα

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 130, της 19.5.2017, σ. 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (27.9.2017)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

(2017/2083(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Arena

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική οι ανάγκες σε υποδομές υπολογίζονται σε 75 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, η καταναλωτική αγορά αναμένεται να φθάσει τα 1 000 δισεκατομμύρια USD το 2020, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) βρίσκονται σε συνεχή αύξηση και αναμένεται να ανέλθουν το 2020 σε 144 δισεκατομμύρια USD, ενώ ο σημερινός πληθυσμός ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο κατοίκους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ασφάλεια και ευημερία της Ευρώπης και της Αφρικής είναι αλληλένδετες, και ότι οι δυο ήπειροι οφείλουν να αντιμετωπίσουν μαζί τα κοινά προβλήματα και τις κοινές ευκαιρίες τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα και πάνω απ’ όλα βελτιώσεις στην υγεία και την εκπαίδευση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε ακραία φτώχεια στην Υποσαχάρια Αφρική μειώθηκε από 56 % του πληθυσμού το 1990 σε 43 % του πληθυσμού το 2012·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση των αφρικανικών χωρών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τις 47 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες οι 33 είναι αφρικανικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 218 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αφρικανικές εξαγωγές εξακολουθούν να συνίστανται κυρίως σε ακατέργαστα και μη μεταποιημένα προϊόντα, η δε χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων απορρόφησε ένα μεγάλο μέρος αυτών των εξαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τα περισσότερα αφρικανικά προϊόντα αυξάνει τις ικανότητες των αφρικανικών χωρών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιες αγορές όταν συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από πολιτικές που αποσκοπούν στη διαρκή βιώσιμη εκβιομηχάνιση και την αγροτική παραγωγικότητα ως βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ προσφέρει πεδίο για βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των αφρικανικών δικαιούχων χωρών, ανάλογα με την ικανότητά τους να αξιοποιούν αυτές τις προτιμήσεις.

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια μειώνουν το κόστος των συναλλαγών και τονώνουν το εμπόριο, τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεμιτό και υπεύθυνο εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη και θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία άνω των 18 εκατομμυρίων νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας ανά έτος στην Αφρική προκειμένου να απορροφήσουν το αυξανόμενο εργατικό δυναμικό, γεγονός που ευνοεί επίσης και την ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής και προτεραιότητα της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης, ειδικότερα για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη της κατάρας των φυσικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι Ευρωπαίοι και Αφρικανοί οφείλουν να υιοθετήσουν μια σταθερή και ενιαία στάση επί του θέματος στα σχετικά διεθνή φόρα και διασκέψεις κορυφής όπως είναι η G20, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ή ο ΠΟΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική η καθολική πρόσβαση στον ηλεκτρισμό είναι μείζον αναπτυξιακό ζήτημα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα έχουν αποτύχει τόσο οι δράσεις για πλήρη ενσωμάτωση της Αφρικής στο παγκόσμιο εμπόριο όσο και οι δράσεις για την εξάλειψη της φτώχειας ή τη μείωση των ανισοτήτων στις αφρικανικές χώρες, αφετέρου δε ότι οι περισσότερες αφρικανικές χώρες εξακολουθούν να έχουν πολλά να κερδίσουν από την πληρέστερη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο εμπόριο και τα δυνητικά του οφέλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική του 2015 «Εμπόριο για όλους» ορίζει την δέσμευση της ΕΕ να συμπεριλάβει ένα δεσμευτικό και εκτελεστό κεφάλαιο για το βιώσιμο εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)·

1.  καλεί την ΕΕ να επικεντρωθεί στην στήριξη έργων θετικού αποτελέσματος από άποψη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, επωφελών συναλλαγών σε εμπορεύματα και υπηρεσίες βάσει αξιών και κανόνων, εκβιομηχάνισης και δημιουργίας ικανοτήτων, ποιοτικού και προβλέψιμου επιχειρηματικού κλίματος, και όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, στον αγώνα κατά της φτώχειας, στον σεβασμό του περιβάλλοντος, στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, στη διαφάνεια, στη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδίως ορυκτών και ενεργειακών, και στον αγώνα κατά της διαφθοράς και της παράνομης εξαγωγής κεφαλαίων από την Αφρικανική ήπειρο, καθώς και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της καλής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, παράλληλα με τη συμβολή στη δημιουργία σταθερότητας και ασφάλειας· τονίζει ειδικότερα τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που επικεντρώνονται στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, που αντιπροσωπεύει το 90 % των θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες·

2.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την στραμμένη προς την ανάπτυξη εμπορική πολιτική της και τη χρηματοδοτική της δέσμευση στο πλαίσιο της Βοήθειας για το Εμπόριο και στις πρωτοβουλίες τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας ικανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για να αποκτήσουν οι χώρες της Αφρικής, ειδικότερα οι ΛΑΧ, τα αναγκαία μέσα για την πλήρη αξιοποίηση των εμπορικών προτιμήσεων της ΕΕ· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων τους προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της Βοήθειας για το Εμπόριο· Χαιρετίζει ως προς αυτό την έναρξη ισχύος, τον Φεβρουάριο 2017, της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου του ΠΟΕ, που αναμένεται ότι θα διευκολύνει τις τελωνειακές διαδικασίες, μειώνοντας έτσι το κόστος των συναλλαγών·

3.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίζουν καλύτερα τα προγράμματά τους της Βοήθειας για το Εμπόριο και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις συνέργειες με τις επενδυτικές πολιτικές τους για την Αφρική·

4.  εκτιμά ότι οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης» (ΣΟΕΣ), ευρέως υποστηριζόμενες από τα κοινοβούλια των ενδιαφερόμενων χωρών, εάν εφαρμοστούν σωστά και συνοδευθούν από κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα, έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενσωμάτωση της Αφρικανικής ηπείρου στο παγκόσμιο εμπόριο·

5.  τονίζει ότι οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής πρέπει να διαμορφωθούν σε ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ισότιμων εταίρων και με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση των συμφερόντων, με στόχο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

6.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ενσωμάτωση των αφρικανικών χωρών στο παγκόσμιο και το περιφερειακό εμπόριο μέσω της κατασκευής ζωτικών υποδομών, της πρόσβασης στην ενέργεια, της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και της επιχειρηματικής κατάρτισης·

7.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις αφρικανικές χώρες να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν στην παγκόσμια οικονομία μέσω, συν τοις άλλοις μέσω των παγκόσμιων και περιφερειακών αλυσίδων δημιουργίας αξίας, ώστε να μπορούν οι διάφορες χώρες να συμβάλλουν στην παραγωγή μέσω ενδιάμεσων αλλά και τελικών προϊόντων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει περισσότερο τις αφρικανικές φιλοδοξίες για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην ήπειρο που να ευνοεί τη μείωση των ανισοτήτων εγχωρίου εισοδήματος, να παράσχει βοήθεια μέσω οικονομικής διαφοροποίησης και μεταφοράς τεχνολογίας και να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Αφρικής στο διεθνές εμπόριο, τέλος δε να συνεργαστεί περαιτέρω με τις ενδιαφερόμενες χώρες για την επίτευξη του στόχου αυτού· αναγνωρίζει ότι, αν και οι πολιτικές της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας ως βοήθημα για την επίτευξη αυτών των στόχων, θεμελιώδους σημασίας είναι βεβαίως η πολιτική δέσμευση των ίδιων των αφρικανικών χωρών·

8.  παροτρύνει την ΕΕ να λαμβάνει πάντοτε υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των αφρικανικών χωρών και περιφερειών, καθώς και τις διαφορετικές προσδοκίες τους κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών έναντι της Αφρικής, και ως εκ τούτου να εγκρίνει στοχευμένες και συγκεκριμένες εμπορικές προτιμήσεις ή μέτρα που ενισχύουν την παραγωγή και το δυναμικό μεταποίησης, την περιφερειακή ολοκλήρωση και την ενίσχυση της βιώσιμης και μικρής κλίμακας γεωργίας, μέσω της προώθησης τοπικών τροφίμων στις τοπικές αγορές· τονίζει επίσης την ανάγκη, κάθε εμπορική συμφωνία ή μονομερής εμπορική ρύθμιση ανάμεσα στην ΕΕ και σε αφρικανικές χώρες ή περιφερειακές ομάδες, να προβλέπει επαρκώς ασύμμετρα χρονοδιαγράμματα ελευθέρωσης, μέτρα προστασίας των νεοσύστατων βιομηχανιών, φιλο-αναπτυξιακούς κανόνες καταγωγής προϊόντων και αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης·

9.  κρίνει ότι η αποτελεσματική υλοποίηση της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και η απλούστευση και η διαφάνεια των τελωνειακών διαδικασιών θα βοηθήσουν να δοθεί ώθηση στις συναλλαγές μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, προς όφελος ειδικότερα των ΜΜΕ και της καινοτομίας·

10.  καλεί την ΕΕ να επικεντρωθεί, μέσω των εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών της, στη μεγέθυνση του ιδιωτικού τομέα, στη στήριξη της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας σε Ευρώπη και Αφρική, και να ενεργεί απέναντι στην Αφρική σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης·

11.  εκτιμά ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα έχουν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι καθιστούν τον ιδιωτικό τομέα πιο δυναμικό και δίνουν ώθηση στις συνέργειες μεταξύ θεσμών και οικονομικών φορέων, και επομένως πρέπει η στρατηγική αυτή να τις υποστηρίξει·

12.  ζητεί να έχουν τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά και επενδυτικά έργα στην Αφρική ως γνώμονα την αρχή της οικειοποίησης, ώστε οι δικαιούχοι χώρες να μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αναπτυξιακών μοντέλων τους·

13.  αναμένει από την ΕΕ ότι στο μέλλον θα καταρτίζει τα στρατηγικά της σχέδια στον τομέα της συνεργασίας σε διάλογο με την Αφρική·

14.  καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή, ειδικότερα μέσω του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου (EIP), να επενδύουν σε έργα με υψηλές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και στους τομείς προτεραιότητας που είναι η καθαρή ενέργεια, οι υποδομές, η υγεία και η ιατρική έρευνα·

15.  τονίζει ότι η στήριξη σε επενδυτικά έργα θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την οικονομική αποτελεσματικότητα και τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη, σε μια προσπάθεια να δοθεί ώθηση στις συναλλαγές τόσο στην αφρικανική αγορά όσο και με τρίτες χώρες και περιφέρειες και να βελτιωθεί η μεταποιητική ικανότητα της βιομηχανίας στις αφρικανικές χώρες.

16.  υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το δημόσιο χρήμα, πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης, ενώ οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θα πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις χρηματικές ροές, τη βιωσιμότητας του χρέους και την προστιθέμενη αξία με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των σχεδίων τους·

17.  εκτιμά ότι η ψηφιακή ανάπτυξη θα μπορούσε να δημιουργήσει στην Αφρική ευκαιρίες οικονομικής μεγέθυνσης – π.χ. μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου ή των τηλεφωνικών πληρωμών – και ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ και της Αφρικής θα πρέπει να βοηθήσουν στο να βελτιωθεί στην Αφρική η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και στο διαδίκτυο·

18.  ζητεί να είναι διαφανείς οι εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχουν πλήρως όλοι οι ενεχόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιών των πολιτών των και τα αντίστοιχα κοινοβούλια στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή των ήδη υφισταμένων συμφωνιών.

19.  ζητεί, οι αρχές της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής να ενσωματωθούν πλήρως στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική, πράγμα που σημαίνει την ενσωμάτωση εκτελεστών ρητρών ΕΒΑ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους»·

20.  Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια με στόχο την προώθηση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να προβαίνει σε ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι διάφορες εταιρίες είναι πλήρως υπόλογες για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα· επ’ αυτού, συμμερίζεται την άποψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των μελλοντικών συμφωνιών μεταξύ των αφρικανικών χωρών και της ΕΕ, και ζητεί από αμφότερες τις πλευρές να τις συμπεριλάβουν στις ήδη υφιστάμενες, όποτε αυτές αναθεωρηθούν. καλεί επιπροσθέτως την ΕΕ να προωθήσει αποτελεσματικά υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

21.  αναμένει επί πλέον την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης διαφυγής κεφαλαίων από την Αφρική και τονίζει ότι η ανάπτυξη των αφρικανικών περιφερειακών αγορών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο μέλλον·

22.  εκτιμά ότι είναι σημαντικό για την στρατηγική ΕΕ-Αφρικής να ληφθεί υπόψη η σπουδαιότητα του ρόλου των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη και στην ανθεκτικότητα των κοινωνιών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική, και ότι τα έργα θα πρέπει να σχεδιάζονται με αυτό το σκεπτικό·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Hannu Takkula

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim. Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Sorin Moisă

Verts/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

2

-

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

0

0

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (29.9.2017)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

(2017/2083(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cécile Kashetu Kyenge

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική και η ΕΕ συνδέονται με ζητήματα μετανάστευσης και κινητικότητας και εκτίθενται σε κοινές προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την αντιμετώπιση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού και με πρακτικό τρόπο·

1.  τονίζει ότι, όταν τεθεί σε εφαρμογή, η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής θα πρέπει να ασχολείται με όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, της διεθνούς προστασίας και της αναγκαστικής εκτόπισης, με έμφαση στις αρχές της αλληλεγγύης, της εταιρικής σχέσης και της κοινής ευθύνης, καθώς και της αμοιβαίας υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  παρατηρεί ότι το κλίμα ανασφάλειας που συνδέεται με τις συγκρούσεις που μαίνονται στην αφρικανική ήπειρο υπονομεύει τη χρηστή διακυβέρνηση και δημιουργεί ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη· τονίζει ότι οι δημοκρατικές και διαφανείς κρατικές δομές, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων και η χρηστή διακυβέρνηση αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών· θεωρεί ότι η Αφρική αποτελεί βασικό εταίρο στη διεθνή σκηνή και ότι εναπόκειται στην ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της και τον πολιτικό διάλογο με αυτή την ήπειρο ενισχύοντας τους Αφρικανούς εταίρους της μέσω της αμοιβαίας εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή χρηματοδότηση και βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση των αφρικανικών χωρών· ζητεί να υπάρξουν μια ισχυρότερη και πιο πολιτική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής και ένα ειδικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών·

3.  τονίζει ότι η στρατηγική Αφρικής-ΕΕ πρέπει να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη ποικιλομορφία των αφρικανικών χωρών και συνεπώς να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας εταίρου·

4.  αναγνωρίζει τις διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων χωρών της αφρικανικής ηπείρου· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεργάζεται με στρατηγικούς εταίρους και ηγετικές χώρες που μπορούν να δημιουργήσουν στην Αφρική, από πολιτική, οικονομική και κοινωνική άποψη, ένα κλίμα ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση, ιδίως μέσω διμερών συμφωνιών και περιφερειακών στρατηγικών, για την αντιμετώπιση των αιτίων των μεταναστευτικών ροών μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης·

5.  θεωρεί ότι, ενώ η εταιρική σχέση Αφρικής - ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο των πολιτικών αναπτυξιακής βοήθειας και των δράσεων που αναλαμβάνονται στην αφρικανική ήπειρο, οι αφρικανικές χώρες και οι ηγέτες τους παραμένουν πρωταρχικά υπεύθυνοι για το μέλλον της ίδιας τους της ηπείρου· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Αφρικανοί ηγέτες για την προώθηση ενός σταθερού και ευημερούντος περιβάλλοντος στην Αφρική και μια συνεργασία που θα βασίζεται στα κοινά μας συμφέροντα για ειρήνη, ασφάλεια και χρηστή διακυβέρνηση·

6.  επισημαίνει ότι η μετανάστευση και η κινητικότητα εντός της Αφρικής και μεταξύ Αφρικής και ΕΕ είναι επωφελείς και για τις δύο ηπείρους, και ότι μια ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση και την κινητικότητα είναι ύψιστης σημασίας για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, και την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει νέες εταιρικές σχέσεις κινητικότητας και μετανάστευσης με αφρικανικές χώρες εταίρους·

7.  γνωρίζει ότι ο πληθυσμός της Αφρικής προβλέπεται να φθάσει έως το 2050 τα 2,4 δισεκατομμύρια άτομα από τα οποία τα περισσότερα θα είναι νέοι(1)· χαιρετίζει την έμφαση που δίδεται στη νεολαία στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντοπίσει και να υποστηρίξει περαιτέρω πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων που προωθούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις χώρες της Αφρικής για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης παιδιών για στρατιωτικούς σκοπούς, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των καταναγκαστικών γάμων και κάθε άλλης μορφής παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών· υπενθυμίζει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ένας στους δέκα σπουδαστές που μετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας είναι Αφρικανός και ότι οι μισοί από αυτούς τους Αφρικανούς σπουδαστές έρχονται στην Ευρώπη· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων προκειμένου να αποφεύγεται, σε κάθε περίπτωση, η διαρροή εγκεφάλων από την Αφρική·

8.  ζητεί ειδικότερα την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair), υπέρ των Αφρικανών σπουδαστών·

9.  αναγνωρίζει ότι οι βίαιες συγκρούσεις, οι διώξεις, οι ανισότητες, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η τρομοκρατία, τα καταπιεστικά καθεστώτα, οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή και η χρόνια φτώχεια οδήγησαν σε μετακινήσεις πληθυσμών και αυξημένη μετανάστευση προς την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, στην Αφρική, η διεθνής μετανάστευση αφορά λιγότερο από 35 εκατομμύρια ανθρώπους και ότι σε ποσοστό άνω του 85 % η μετανάστευση αφορά μετακινήσεις εντός της ίδιας της Αφρικής· τονίζει ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν τα ίδια οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες·

10.  υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των προσφύγων και των μεταναστών βρίσκει καταφύγιο σε αναπτυσσόμενες χώρες και ότι οι μετακινήσεις πληθυσμών πραγματοποιούνται κυρίως στο εσωτερικό των χωρών αυτών και μεταξύ αυτών των χωρών· τονίζει ότι τα συστήματα βοήθειας των χωρών αυτών αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την προστασία ενός αυξανόμενου εκτοπισμένου πληθυσμού·

11.  υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη βία και τις διώξεις εις βάρος ατόμων με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου, πράξεις που παραβιάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, εμποδίζουν την ανάπτυξη και οδηγούν σε μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών·

12.  θεωρεί ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εσωτερική ασφάλεια, απειλή η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται συντονισμένα από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους περιφερειακούς, διεθνείς και ενωσιακούς οργανισμούς· υπενθυμίζει ότι το οργανωμένο έγκλημα, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η παράνομη εμπορία ναρκωτικών και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και η πειρατεία έχουν αναντίρρητο αντίκτυπο στις αφρικανικές χώρες· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ- Αφρικής προκειμένου να προλαμβάνεται η ατιμωρησία, να προωθούνται το κράτος δικαίου και η διεύρυνση των αστυνομικών και δικαστικών ικανοτήτων ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και να προλαμβάνεται, να αναχαιτίζεται και να καταπολεμείται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και να διώκονται ποινικά οι εγκληματικές αυτές δραστηριότητες· φρονεί ότι η στρατηγική κατά της τρομοκρατίας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό στην Αφρική και στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ νέων ατόμων·

13.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο διάλογος Αφρικής -ΕΕ για τη μετανάστευση και την κινητικότητα θα πρέπει να διευκολύνει την κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όχι μόνον των ατόμων υψηλής ειδίκευσης, εντός της Αφρικής και μεταξύ Αφρικής και ΕΕ, με βάση μια ορθά διαρθρωμένη προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ασφαλών και νόμιμων διαύλων μετανάστευσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διευκολύνουν την επανένωση των οικογενειών·

14.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ενίσχυση των νόμιμων διαύλων για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να προσφέρουν τους χώρους επανεγκατάστασης που διαθέτουν σε έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό προσφύγων που φιλοξενούνται σε αφρικανικές χώρες· ζητεί εν προκειμένω τη θέσπιση ενός ενωσιακού πλαισίου επανεγκατάστασης το οποίο θα είναι εύκολα εφαρμόσιμο από τα κράτη μέλη και το οποίο θα ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαδραματίσουν έναν καθοριστικό και υποδειγματικό ρόλο στον τομέα της επανεγκατάστασης παγκοσμίως· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να διαθέσουν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τη χάραξη νέων και ασφαλών διαδρομών για τους αιτούντες άσυλο, ιδίως για τα ευάλωτα άτομα, στις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία της ΕΕ στις χώρες καταγωγής ή στις χώρες διέλευσης·

15.  καλεί επιπλέον την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν και να παράσχουν βοήθεια στις αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν μετακινήσεις προσφύγων ή παρατεταμένες κρίσεις προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα παροχής ασύλου και το σύστημα προστασίας τους· υπενθυμίζει ότι κάθε συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση του σεβασμού των αρχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διέπουν την ενωσιακή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου·

16.  υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών στους υποψηφίους μετανάστες όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι παράνομες μεταναστευτικές διαδρομές, αλλά και τις προοπτικές εντός της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης και της κατάρτισης·

17.  υπενθυμίζει ότι έως το 2018 πρόκειται να καταρτισθούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ δύο παγκόσμια σύμφωνα σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες αντιστοίχως, σε συνέχεια της δήλωσης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, και ότι ο διάλογος μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ θα πρέπει προηγουμένως να ενταθεί προκειμένου να εντοπιστούν, κατά το δυνατόν, οι κοινές προτεραιότητες·

18.  τονίζει ότι οι επιστροφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την αξιολόγηση κάθε ατομικής περίπτωσης με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, και ότι κάθε απόπειρα επαναπροώθησης μεταναστών αντιβαίνει στο ενωσιακό και στο διεθνές δίκαιο· πιστεύει ότι η επιστροφή των μεταναστών θα πρέπει να πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια, ότι η οικειοθελής επιστροφή θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της αναγκαστικής επιστροφής και ότι η επανένταξη των μεταναστών θα πρέπει να διενεργείται μεθοδικά·

19.  ζητεί μια αποτελεσματική, ενισχυμένη και συστηματική συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες, καθώς και μια ισχυρή και πραγματιστική πολιτική ως προς την επανεγκατάσταση και τη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εμπορίας μεταναστών και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τις αφρικανικές χώρες να εντείνουν τη συνεργασία και τις προσπάθειές τους προκειμένου να τεθεί τέρμα στην εμπορία και στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων μεταξύ των δύο ηπείρων·

20.  αναγνωρίζει το στρατηγικό δυναμικό της αφρικανικής διασποράς σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο από πλευράς οικονομικών εμβασμάτων όσο και μη χρηματικής αξίας, όσον αφορά την ικανότητα οικοδόμησης και προώθησης της ειρήνης, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και της κοινωνικής σταθερότητας· εφιστά την προσοχή στη σημασία της σύναψης σχέσεων με τη διασπορά αυτή και της σύνδεσής της με αναπτυξιακά προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβολή της στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών·

21.  υπενθυμίζει ότι οι Αφρικανοί ηγέτες έχουν δεσμευτεί στην επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανάπτυξης, της ευημερίας και της χρηστής διακυβέρνησης στην αφρικανική ήπειρο έως το 2063· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην υιοθέτηση μακροπρόθεσμων πολιτικών που σέβονται τα δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία · υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παράσχουν ιδιαίτερη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση της φτώχειας στις χώρες αυτές·

22.  συνιστά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Βαλέτας για ανθρώπινη και βιώσιμη διαχείριση της μετανάστευσης και στις δύο πλευρές της Μεσογείου· υπενθυμίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης όπως η «διαδικασία του Ραμπάτ» και η «διαδικασία του Χαρτούμ»·

23.  ζητεί στενότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των συμφωνιών απασχόλησης που συνάπτονται με τρίτες χώρες και των δραστηριοτήτων εξωτερικής συνεργασίας των σχετικών οργανισμών της ΕΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

2

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

6

0

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Emil Radev

S&D

Dietmar Köster

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ηνωμένα Έθνη, Προοπτικές Παγκόσμιου Πληθυσμού, 2015.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

France Jamet


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon

5

-

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Ελευθέριος Συναδινός

3

0

PPE

Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου