BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

26.10.2017 - (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE) – 2017/2035(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Liisa Jaakonsaari

Procedure : 2017/2035(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0335/2017
Indgivne tekster :
A8-0335/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12409/2016),

–  der henviser til udkast til udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side (09452/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 31, stk. 1, og artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union, og jf. artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207 og artikel 209 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og særlig artikel 218, stk. 6, litra a) (C8-0469/2016),

–  der henviser til undertegnelsen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale den 21. december 2015 i Astana med deltagelse af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini,

–  der henviser til den midlertidige anvendelse siden den 1. maj 2016 af de dele af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, der hører under EU's enekompetence,

–  der henviser til den uafbrudte gennemførelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kasakhstan (PSA), som blev undertegnet den 23. januar 1995, siden dens ikrafttrædelse den 1. juli 1999,

–  der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan[1],

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kasakhstan, herunder beslutninger af 10. marts 2016[2], af 18. april 2013[3], af 15. marts 2012[4] og af 17. september 2009 om Kasakhstan[5]: sagen om Jevgenij Sjovtis,

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien[6] og af 13. april 2016 om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien[7],

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter[8], der er oprettet i Astana, Kasakhstan,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ... om udkastet til afgørelse[9],

–  der henviser til Rådets konklusioner af 22. juni 2015 og 19. juni 2017 om EU-strategien for Centralasien,

–  der henviser til den fjerde situationsrapport fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Kommissionens tjenestegrene af 13. januar 2015 om gennemførelsen af EU's strategi for Centralasien, som blev vedtaget i 2007,

–  der henviser til de årlige menneskerettighedsdialoger mellem EU og Kasakhstan,

–  der henviser til de forskellige møder mellem EU og Centralasien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk.2,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0335/2017),

A.  der henviser til, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale bør føre til en mærkbar uddybning af de politiske og økonomiske forbindelser mellem de to parter, samtidig med at parternes eksisterende forskelle og særlige politiske, økonomiske og sociale omstændigheder respekteres og tages i betragtning, til gavn for befolkningen i både Kasakhstan og EU;

B.  der henviser til, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale (artikel 1) kan styrke rammerne for opfyldelse af en række væsentlige elementer, såsom respekt for demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og markedsøkonomiske principper, som allerede er indeholdt i PSA'en, forudsat at gennemførelsen af alle bestemmelserne gøres til genstand for en streng og effektiv overvågningsmekanisme baseret på klare benchmarks og frister; der henviser til, at bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben er blevet tilføjet som et nyt væsentligt element (artikel 11);

C.  der henviser til, at Kasakhstan er det første centralasiatiske land, der har undertegnet en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale med EU; der henviser til, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, når den er blevet ratificeret af alle medlemsstater og Europa-Parlamentet, vil erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) fra 1999, og til, at teksten til den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale blev offentliggjort den 15. juli 2015;

D.  der henviser til, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale fastlægger et bredt spektrum af nye samarbejdsområder, som ikke kun er i EU's politiske og økonomiske interesse, men også er egnede til at støtte Kasakhstan i den næste fase af den modernisering, som landet efterstræber, og samtidig sikrer samarbejde med hensyn til at imødegå globale udfordringer, især med hensyn til bæredygtig social og økonomisk udvikling for alle borgere, bevarelse af den kulturelle mangfoldighed, beskyttelse af miljøet og håndtering af konsekvenserne af klimaforandringerne i overensstemmelse med kravene i Parisaftalen, samt fredsbevarelse og regionalt samarbejde;

E.  der henviser til, at to tredjedele af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale har været anvendt midlertidigt siden maj 2016;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentet er parat til inden for rammerne af sine beføjelser at engagere sig aktivt i udviklingen og konkretiseringen af de specifikke samarbejdsområder med Kasakhstan, herunder de parlamentariske forbindelser;

G.  der henviser til, at Kasakhstan tiltrådte WTO den 1. januar 2016; 

H.  der henviser til, at Kasakhstan tiltrådte Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen) i marts 2012;

Generelle bestemmelser om forbindelserne mellem EU og Kasakhstan og om den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale

1.  understreger, at en styrkelse af de politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser mellem EU og Kasakhstan skal være baseret på fælles forpligtelser med hensyn til generelle værdier, navnlig demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekten for menneskerettighederne, og skal være styret af gensidige interesser;

2.  noterer sig Kasakhstans konsekvente strategi for tilnærmelse til EU; fremhæver landets afgørende bidrag til gennemførelsen af EU's strategi for Centralasien, som vil blive underkastet en gennemgribende evaluering i 2019;

3.  glæder sig over, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale etablerer et solidt grundlag for styrkede forbindelser; bemærker, at Kasakhstan er det første centralasiatiske partnerland, som EU har forhandlet og undertegnet en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale med; anser denne aftale, som markerer en ny generation, for at være en god model, som i fremtiden også kunne anvendes over for andre lande i regionen;

4.  glæder sig over de ambitioner, der kommer til udtryk i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale for at forbedre samarbejdet og væsentligt styrke de økonomiske forbindelser mellem EU og Kasakhstan på forskellige områder af fælles interesse, såsom demokrati og retsstatsprincippet, menneskerettigheder og grundlæggende friheder, bæredygtig udvikling, udenrigs- og sikkerhedspolitik, handel, retlige anliggender, frihed og sikkerhed, og på 29 andre centrale sektorpolitiske områder såsom økonomisk og finansielt samarbejde, energi, transport, miljø og klimaændringer, beskæftigelse og sociale anliggender, kultur, uddannelse og forskning; tilskynder begge parter til aktivt at opfylde deres forpligtelser;

5.  forventer, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale vil fremme en styrkelse af retsstaten og demokratisk deltagelse for alle borgere, et mere mangfoldigt politisk landskab, et bedre fungerende, uafhængigt og upartisk retsvæsen, øget gennemsigtighed og ansvarlighed i regeringen, forbedring af arbejdsmarkedslovgivningen i overensstemmelse med ILO's krav og en bæredygtig udvikling af miljøet, flere forretningsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, en bæredygtig udvikling af miljøet, vandforvaltningen og andre ressourcer, som f.eks. en effektiv energiudnyttelse og udvikling af vedvarende energikilder;

6.  understreger betydningen og den fortsatte gyldighed af Parlamentets henstillinger af 22. november 2012 om forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan;

7.  minder om, at Parlamentet har understreget, at fremskridt i forhandlingerne om den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale skal være knyttet til fremskridt med hensyn til politiske reformer og reelle fremskridt med hensyn til respekten for menneskerettighederne, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og demokratisering, hvor Venedigkommissionens henstillinger kan have en gavnlig indflydelse; udtrykker stærk bekymring over, at retten til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed fortsat er begrænset; opfordrer indtrængende landet til fuldt ud at gennemføre henstillingerne fra FN's særlige rapportør om fredelig forsamlingsfrihed og foreningsfrihed i rapporten om resultaterne af hans besøg i Kasakhstan i januar 2015;

8.  understreger, at yderligere skridt skal baseres på anvendelsen af "mere for mere"-princippet;

9.  anerkender, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale har gjort det muligt at forhandle om en aftale om visumlempelse mellem EU og Kasakhstan parallelt med en mulig forhandling om en aftale, der regulerer de særlige forpligtelser i forbindelse med tilbagetagelser; påpeger vigtigheden af at intensivere udveksling, navnlig for unge og akademikere, og opfordrer i denne forbindelse til en betydelig udvidelse af Erasmus+-programmet for Kasakhstan;

10.  gentager sin opfordring til Rådet, Kommissionen og NF/HR om at:

–  sikre, at begge parter overholder de væsentlige elementer i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, da manglende overholdelse enten vil føre til tvistbilæggelse (artikel 278) eller sågar til suspension i tilfælde af alvorlige overtrædelser (artikel 279)

–  udvikle benchmarks og tidsfrister for gennemførelsen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale

–  fastsætte bestemmelser om en omfattende overvågningsmekanisme mellem Parlamentet og EU-Udenrigstjenesten, så snart den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, der bl.a. indeholder de elementer, som Parlamentet anførte i sin beslutning af 22. november 2012, træder fuldt ud i kraft;

11.  minder om, at artikel 218, stk. 10, i TEUF og relevante afgørelser fra Domstolen vedrørende Parlamentets øjeblikkelige og fuldstændige adgang til alle forhandlingsdokumenter og relaterede oplysninger stadig kun tages delvist til følge af NF/HR, Rådet og Kommissionen;

12.  anmoder Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan (PSU) om at ajourføre dets forretningsorden for at sikre demokratisk kontrol med den midlertidige anvendelse inden for de områder, som allerede er trådt i kraft, samt om at benytte dets beføjelser til at vedtage henstillinger og til at forberede kontrollen med hele den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, når denne træder fuldt ud i kraft;

Politisk dialog og samarbejde, demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og grundlæggende frihedsrettigheder

13.  opfordrer EU til i sin politiske dialog med Kasakhstan systematisk at prioritere spørgsmål om retsstaten og demokratiet, de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne;

14.  tilskynder Kasakhstan til i lyset af de sociale protestaktioner, hvoraf nogle har været voldelige, at tage proaktive og konkrete skridt i forbindelse med gennemførelsen af "Kasakhstan 2050"-programmet til politiske, demokratiske og sociale reformer, herunder en klarere magtadskillelse mellem den udøvende og den lovgivende magt og indførelse af yderligere kontrolforanstaltninger i det forfatningsmæssige system i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser i henhold til forskellige instrumenter fra FN, OSCE og Europarådet; gentager sin overbevisning om, at den omstilling, som Kasakhstan tilstræber, i retning af en ny form for vækst med et intensivt videnskabeligt fokus, ikke synes at være mulig uden uddannelse af høj kvalitet, adgang for en stor del af befolkningen til grundlæggende moderne tjenester, en inkluderende socialpolitik og et system af regulerede sociale relationer, navnlig i økonomien; glæder sig over "100 skridts-programmet" som et forsøg på at tage fat på de presserende reformer i landet;

15.  glæder sig over, at der for nylig er sket en positiv udvikling med hensyn til forfatnings- og forvaltningsmæssige reformer, såvel som over oprettelsen af en platform for høring af civilsamfundet; er imidlertid stærkt bekymret over de restriktive virkninger af de strafferetlige og administrative love, der trådte i kraft i 2015, vedrørende civilsamfundsorganisationer og deres aktiviteter;

16.  opfordrer Kasakhstan til fuldt ud at gennemføre henstillingerne fra OSCE/ODIHR's internationale valgobservationsmission til valget den 20. marts 2016, hvoraf det fremgår, at landet endnu har lang vej at gå for at opfylde sine OSCE-forpligtelser for så vidt angår demokratiske valg; opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at undlade at begrænse uafhængige kandidaters aktiviteter; opfordrer desuden indtrængende til, at borgernes valgrettigheder respekteres;

17.  glæder sig over Kasakhstans samarbejde med Venedigkommissionen og opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af de relevante henstillinger, navnlig for så vidt angår demokratiske reformer og reformer af retsvæsenet;

18.  glæder sig over de igangværende forvaltningsmæssige reformer og anbefaler yderligere reformer, der tilsikrer et reelt uafhængigt og upartisk retsvæsen og en mere effektiv indsats for at bekæmpe korruption på alle niveauer; opfordrer indtrængende til bedre regeringsførelse og reformer, herunder et reelt uafhængigt retsvæsen, der ikke er præget af korruption, og som sikrer retten til en retfærdig rettergang og retten til et forsvar, samt større og mere effektive bestræbelser på at bekæmpe korruption, organiseret kriminalitet og narkotikahandel; efterlyser en forbedring og modernisering af samt investeringer i centrale sociale sektorer; understreger, at et yderligere fokus på den økonomiske og sociale udvikling i udkantsområder og uden for de større byer vil være vigtigt for landets stabilitet på lang sigt;

19.  bemærker, at der findes platforme for dialog med civilsamfundet; gentager sin bekymring over lovgivningen om NGO'er, som undergraver deres uafhængighed og funktionsevne; minder om den betydning, som et aktivt og uafhængigt civilsamfund har for en bæredygtig fremtid for Kasakhstan; opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at garantere, at alle menneskerettighedsaktivister og NGO'er i Kasakhstan under alle omstændigheder kan udføre deres lovlige menneskerettighedsaktiviteter uden frygt for repressalier og uden nogen begrænsninger og således bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet og en styrkelse af demokratiet; er af den opfattelse, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale også indebærer en øget støtte til udviklingen af et ægte civilsamfund, og opfordrer de kasakhiske myndigheder til at handle i overensstemmelse hermed og opfordrer Kommissionen til at optrappe programmer med sigte på at styrke og konsolidere uafhængige NGO'ers aktiviteter;

20.  anmoder om, at der bliver sat en stopper for den retslige forfølgelse, chikane og fængsling af uafhængige journalister, civilsamfundsaktivister, fagforeningsledere, menneskerettighedsforkæmpere, politiske oppositionsfigurer og andre åbenmundede personer som gengældelse for deres udøvelse af ytringsfriheden og andre grundlæggende frihedsrettigheder – et fænomen, der er optrappet i løbet af de seneste år; anmoder om fuldstændig rehabilitering og omgående løsladelse af alle aktivister og politiske fanger, der i øjeblikket sidder i fængsel, samt om ophævelse af indskrænkninger i bevægelsesfriheden for andre; anmoder om, at man ophører med at misbruge Interpols udleveringsprocedurer og standser chikanen mod politiske modstandere i udlandet;

21.  glæder sig over, at den fremtrædende kasakhiske aktivist og leder af oppositionspartiet Alga! Vladimir Kozlov blev prøveløsladt fra fængslet i august 2016;

22.  giver udtryk for sin bekymring over de indskrænkninger i mediernes frihed, ytringsfriheden samt forenings- og forsamlingsfriheden og religionsfrihed, der bl.a. er gennemført ved hjælp af restriktiv lovgivning, pression, censur og strafforfølgning af aktivister; påpeger, at ytringsfrihed for ​uafhængige medier, bloggere og de enkelte borgere er en universel værdi, der skal værnes om; henstiller til Kasakhstan, at landet anvender Europarådets standarder i landets retsorden; noterer sig Kasakhstans bestræbelser på at forbedre landets internationale omdømme, som kunne ses ved den nylige åbning af Expo-2017 i Astana; påpeger ikke desto mindre, at disse bestræbelser dementeres af den hårde kurs over for kritiske røster og den pression over for civilsamfundet, som er set i de seneste måneder;

23.  er bekymret over, at nogle af bestemmelserne i den nyligt ændrede straffelov og strafferetsplejeloven begrænser ytringsfriheden; opfordrer Kasakhstan til at se på dem igen, navnlig for så vidt angår kriminalisering af ærekrænkelse;

24.  understreger, at mediefrihed og ytringsfrihed er afgørende for at etablere og konsolidere demokratiet, retsstaten og menneskerettighederne; beklager, at miljøet for uafhængige medieforetagender er blevet stadig mere fjendtligt; udtrykker bekymring over udkastet til medielovgivning, der tager sigte på at indføre regler for journalister, om at de skal have verificeret deres oplysninger af statslige myndigheder; opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at trække sådanne ændringer tilbage fra deres lovudkast og til at sikre journalister fuldstændig uafhængighed til at foretage undersøgelser og til at rapportere; opfordrer endvidere de kasakhiske myndigheder til at afholde sig fra at begrænse adgangen til systemkritiske online- og offlinemedier i landet og fra udlandet; beklager, at ærekrænkelse også stadig er strafbart i Kasakhstan, og understreger, at dette er blevet problematisk i lyset af ytringsfriheden i landet; er bekymret over det store antal injuriesager, herunder sager mod nogle få radio- og tv-selskaber og andre websteder, der rapporterer kritisk om offentlige politikker, og som også rutinemæssigt bliver blokeret på foranledning af offentlige embedsmænd og andre offentlige skikkelser, der nyder særlig beskyttelse og kræver store beløb i erstatning som følge af artikler, der indeholder påstande om korruption, embedsmisbrug eller andre spørgsmål, som de ønsker omtalt;

25.  opfordrer indtrængende til, at de negative tendenser med hensyn til mediefrihed, ytringsfrihed og forenings- og forsamlingsfrihed samt religionsfrihed vendes; henstiller til Kasakhstan, at det anvender Europarådets standarder i sin lovgivning; noterer sig i denne forbindelse, at alle kasakhiske NGO'er siden 2016 har været forpligtet ved lov til at lade sig registrere hos myndighederne og hvert år fremlægge oplysninger om deres aktiviteter, som indgår i en offentlig database over NGO'er; understreger, at dette skridt kan være rettet mod at øge gennemsigtigheden i sektoren; er imidlertid bekymret over, at de nye krav kommer oveni NGO-sektorens allerede omfattende indberetningspligt over for staten, og at gennemsigtighedspolitikken anvendes i uforholdsmæssigt høj grad over for nonprofit- og NGO-sektoren, eftersom den ikke finder anvendelse på andre retlige enheder; er bekymret over, at et engagement i ikke-registrerede foreninger er strafbart, og at det kan medføre sanktioner for organisationerne at undlade at levere oplysninger til den nye database eller at levere "urigtige oplysninger"; beklager, at registrerede almennyttige organisationers virksomhed kan suspenderes eller bringes til ophør af domstolene for enhver overtrædelse af den nationale lovgivning, uanset hvor ubetydelig;

26.  bemærker med bekymring, at vedtagelsen af den nylige antiterrorlovgivning, herunder et lovforslag vedrørende inddragelse af statsborgerskab for terrormistænkte, kan føre til undertrykkelse af fredelig og lovlig politisk opposition; opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at undlade at bruge denne lovgivning på grund af de mulige konsekvenser af at begrænse ytringsfriheden, religions- eller trosfriheden og retsvæsenets uafhængighed eller af at forbyde oppositionsaktiviteter;

27.  noterer sig, at FN's Menneskerettighedskommission i sine afsluttende bemærkninger om Kasakhstan, som blev vedtaget i sommeren 2016, udtrykte bekymring over bredt formulerede bestemmelser i straffelovens artikel 174, der forbyder "tilskyndelse" til social, national eller anden splid, og artikel 274, der forbyder "udbredelse af oplysninger, der vides at være falske", og anvendelsen af disse artikler til en uberettiget indskrænkning af ytringsfriheden og andre rettigheder, der er beskyttet ved den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; beklager, at en række civilsamfundsaktivister og journalister er blevet anklaget og fængslet på grundlag af de ovennævnte artikler i straffeloven; bemærker, at listen omfatter Maks Bokayev og Talgat Ayan, som afsoner fængselsstraffe på fem år for deres rolle i fredelige protester til fordel for jordreformer, som fandt sted i Kasakhstan i foråret 2016; opfordrer indtrængende den kasakhiske regering til at løslade dem alle og frafalde anklagerne mod dem;

28.  opfordrer Kasakhstan til at revidere sin lov om fagforeninger fra 2014 og sin arbejdsmarkedslov fra 2015 for at bringe dem i overensstemmelse med ILO's standarder; minder Kasakhstan om dets forpligtelser til fuldt ud at efterkomme de konklusioner, som ILO's Udvalg om Anvendelse af Standarder har vedtaget (i 2017, 2016 og 2015);

29.  beklager, at sammenslutningen af uafhængige fagforeninger i Kasakhstan (CITUK) blev nedlagt ved en retsafgørelse i januar 2017 for angiveligt at have undladt at bekræfte sin status i henhold til landets restriktive lov om fagforeninger fra 2014; minder de kasakhiske myndigheder om, at det er nødvendigt at sikre uafhængige og upartiske domstole og at muliggøre en reel social dialog ved også at fremme uafhængige fagforeningers eksistens og virke, heriblandt CITUK og de tilknyttede fagforeninger; henviser til konklusionerne fra ILO's Udvalg om Anvendelse af Standarder vedrørende situationen i Kasakhstan i juni 2017; beklager, at Larisa Kharkova, formand for Sammenslutningen af Uafhængige Fagforeninger i Kasakhstan (CITUK), den 25. juli 2017 blev fundet skyldig af en domstol i anklager om underslæb og svig i forbindelse med anvendelse af fagforeningsmidler – anklager, som formodes at være politisk motiveret; beklager dybt, at hun vilkårligt er blevet idømt fire års domstolspålagt indskrænkning i sin bevægelsesfrihed samt 100 timers samfundstjeneste og et forbud mod at beklæde lederstillinger i almennyttige foreninger i fem år; opfordrer Kasakhstan til at annullere dommen og frafalde anklagerne mod hende;

30.  beklager, at to andre fagforeningsledere, Nurbek Kushakbayev og Amin Yeleusinov, i april og maj 2017 blev idømt henholdsvis toethalvt og to års fængsel på anklager, der også anses for at være politisk motiveret; bemærker, at dommene mod de tre fagforeningsledere er et anslag mod uafhængige fagforeningers virksomhed i landet;

31.  bemærker Kasakhstans multietniske og multireligiøse karakter og fremhæver behovet for beskyttelse af mindretal og deres rettigheder, især med hensyn til sproganvendelse, religions- og trosfrihed, ikke-forskelsbehandling og lige muligheder; glæder sig over den fredelige sameksistens mellem de forskellige befolkningsgrupper i Kasakhstan;

32.  opfordrer til en gennemgribende revision af den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Kasakhstan med henblik på at gøre den mere effektiv og resultatorienteret; opfordrer de kasakhiske myndigheder til at engagere sig fuldt ud i denne dialog og i alle andre fora for at nå håndgribelige fremskridt med hensyn til menneskerettighedssituationen i landet og samtidig holde særligt øje med individuelle sager; minder om, at inddragelsen af civilsamfundet i disse dialoger og høringer skal sikres;

33.  understreger, at der er behov for et fortsat engagement inden for cyklussen i mekanismen for universel regelmæssig gennemgang under FN's Menneskerettighedsråd, især med hensyn til den reelle gennemførelse af dens henstillinger;

34.  insisterer på, at Kasakhstan efterkommer henstillingerne fra FN's Komité mod Tortur og henstillingerne fra FN's særlige rapportør om tortur fra 2009;

35.  beklager, at Kasakhstan hidtil har afvist en uafhængig international undersøgelse af Zhanaozen-begivenhederne i 2011 trods opfordringer fra UNHRC;

36.  glæder sig over landets ansøgning om tiltrædelse af en række af Europarådets konventioner;

37.  beklager, at Kasakhstan ikke er part eller signatarstat i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, og opfordrer landet til at undertegne og tiltræde den;

Internationale forbindelser, regionalt samarbejde og globale udfordringer

38.  glæder sig over Kasakhstans konstruktive samarbejde i internationale forbindelser som en vigtig bidragyder til fred og stabilitet både på regionalt og globalt plan, f.eks. gennem fremme af forhandlingerne om Irans atomprogram, forhandlingerne mellem parterne i Astana om en samlet løsning, der kan afslutte krigen i Syrien, Kasakhstans diplomatiske bestræbelser med hensyn til konflikten i Ukraine og landets initiativ om Konferencen vedrørende Interaktion og Tillidsskabende Foranstaltninger i Asien; tilskynder Kasakhstan til at fortsætte med at engagere sig og spille en konstruktiv rolle på den internationale scene; glæder sig i denne forbindelse over Kasakhstans krav om en gradvis udryddelse af væbnet konflikt gennem ikke-spredning af atomvåben og nedrustning samt landets initiativ i retning af en verdenserklæring om en atomvåbenfri verden; glæder sig især over Kasakhstans beslutning om ikke at tilslutte sig det russiske forbud mod landbrugsprodukter fra EU og anser dette for et konkret og opmuntrende tegn på dette lands vilje til at intensivere dialogen og samarbejdet med EU;

39.  noterer sig Kasakhstans geostrategiske betydning og udtrykker forståelse for landets udenrigspolitik med mange vektorer og dens målsætning om venskabelige og forudsigelige forbindelser, herunder først og fremmest opbygning og afbalancering af gode naboskabsforbindelser med Rusland, Kina, de centralasiatiske stater, som det har fælles grænser med, og andre partnere, herunder USA og EU;

40.  anerkender, at Kasakhstan er en vigtig aktør på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, ikke mindst på grund af den konsekvente rolle, landet spiller i spørgsmål om global nuklear nedrustning og sikkerhed, og dets ikke-permanente medlemskab af FN's Sikkerhedsråd i 2017-2018;

41.  anerkender den sikkerhedsmæssige udfordring, som Da'esh og andre terrororganisationer, der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd, udgør for Kasakhstan; bemærker det høje antal kasakhiske statsborgere, der er rekrutteret som udenlandske krigere i Mellemøsten; anerkender, at den igangværende konflikt i Afghanistan har potentiale til at destabilisere Kasakhstan yderligere, bl.a. som følge af religiøs ekstremisme, narkotikahandel og terrorisme; efterlyser et tættere samarbejde om bekæmpelse af voldelig ekstremisme og terrorisme og påpeger, at man først og fremmest bør prioritere at tackle de grundlæggende årsager til radikalisering; bemærker, at artikel 13 i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale fokuserer på terrorbekæmpelse og spiller en afgørende rolle, navnlig i den aktuelle internationale situation;

42.  bemærker, at Kasakhstan er medlem af alle de førende regionale organisationer; anser den internationale profil, som Kasakhstan har skabt sig på det seneste ved at lede internationale organisationer, som f.eks. OSCE, Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), Shanghai-Samarbejdsorganisationen og Collective Security Treaty Organisation, for at være et godt udgangspunkt for fælles aktiviteter med henblik på at stabilisere sikkerhedssituationen i Centralasien og finde multilaterale løsninger på globale udfordringer; glæder sig i denne forbindelse over Kasakhstans klare udmeldinger om, at dets medlemskab af Den Eurasiske Økonomiske Union ikke vil få indvirkning på styrkelsen af forbindelserne med EU;

43.  henstiller, at EU fortsætter sin støtte til det regionale samarbejde i Centralasien, navnlig til retsstatsforhold, tillidsskabende foranstaltninger, vand- og ressourceforvaltning, grænseforvaltning, stabilitet og sikkerhed; støtter i denne forbindelse Kasakhstans bestræbelser på at fremme gode naboskabsforbindelser og blive garant for stabilitet i regionen; efterlyser en bæredygtig centralasiatisk aftale om vandforvaltning, energi og sikkerhedsspørgsmål, der tager hensyn til alle interesser;

44.  anerkender, at Kasakhstan er en førende magt i den centralasiatiske region; opfordrer indtrængende Kasakhstan til at benytte denne position som udgangspunkt for at skabe en positiv dialog med landets regionale naboer og tage skridt til at bringe det regionale samarbejde videre;

Bæredygtig udvikling, energi og miljø

45.  glæder sig over Kasakhstans tredje moderniseringsstrategi, der blev bekendtgjort i januar 2017, med målet om at blive et af de 30 mest udviklede lande i verden;

46.  ser med tilfredshed på det forbedrede kapitel om råstoffer og energisamarbejde, som rummer et stort potentiale for at bidrage til EU's energisikkerhed; minder om, at Kasakhstan spiller en vigtig rolle som leverandør af energi til EU; opfordrer EU til at have et mere aktivt energisamarbejde og styrke sin dialog med Kasakhstan og andre centralasiatiske lande for at styrke EU's energisikkerhed;

47.  glæder sig over, at der i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale er medtaget et kapitel om samarbejde i forbindelse med klimaforandringer; opfordrer EU til fortsat at samarbejde med regeringen i Kasakhstan og hjælpe den med at indkredse og udvikle innovative og bæredygtige politikker for miljø og økologi; minder om, at Kasakhstan er stærkt påvirket af konsekvenserne af to af de mest ødelæggende menneskeskabte miljøkatastrofer i verden, nemlig udtørringen af Aralsøen og det sovjetiske nukleare forsøgsområde Semey/Semipalatinsk; opfordrer Kommissionen til at optrappe bistanden til de kasakhiske myndigheder, både på teknisk og finansielt plan, for i betydelig grad at forbedre vandforvaltningen og beskyttelsen af vandressourcer for så vidt angår området ved Aralsøen inden for rammerne af handlingsprogrammet fra den internationale fond til redning af Aralsøen og for at udvikle en effektiv handlingsplan for oprensning af det tidligere nukleare polygonområde; glæder sig over Kasakhstans deltagelse i det frivillige partnerskabsprogram "Green Bridge"; mener, at det vil tilvejebringe et stabilt og langsigtet grundlag for grønne investeringer og overførsel af nye teknologier og innovationer samt fremme af et kulstoffrit samfund;

48.  understreger, at det er nødvendigt at anvende principperne om miljømæssigt bæredygtig udvikling i Kasakhstan med hensyn til udvinding og forarbejdning af dets enorme naturressourcer; glæder sig i denne forbindelse over, at landet overholder standarderne i gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI);

Handel og økonomi

49.  minder om, at EU er landets førende handels- og investeringspartner, og Kasakhstan er EU's vigtigste handelspartner i Centralasien; håber, at disse forbindelser vil blive yderligere styrket; bemærker, at 80 % af Kasakhstans eksport til EU består af olie og gas; gør på ny opmærksom på vigtigheden af en større diversificering af dets handel med EU; understreger, at handel og menneskerettigheder kan styrke hinanden i positiv retning, når de udøves inden for rammerne af en retsstat; minder om, at erhvervslivet har en vigtig rolle at spille med hensyn til at skabe incitamenter til fremme af menneskerettighederne, demokratiet og virksomhedernes samfundsansvar; påpeger, at globale værdikæder bidrager til at fremme centrale internationale arbejdsrelaterede, miljørelaterede, sociale og menneskerettighedsrelaterede standarder, herunder indførelse og håndhævelse af foranstaltninger vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, uddannelsesmuligheder, upartiske institutioner og bekæmpelse af korruption;

50.  glæder sig over Kasakhstans tiltrædelse af WTO, som har givet anledning til en økonomisk og forvaltningsmæssig modernisering af landet; bemærker, at Kasakhstans økonomi hovedsagelig er baseret på udnyttelse og eksport af råstoffer og kulbrinter; håber, at det ambitiøse program med henblik på at diversificere økonomien, hvor EU kan spille en vigtig rolle, og med henblik på at reformere landet – et program, som bl.a. omfatter en professionalisering af den offentlige forvaltning og indførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption – gennemføres fuldt ud i praksis; opfordrer navnlig Kommissionen til at bistå Kasakhstan med at gøre landets økonomi miljøvenlig og bæredygtig;

51.  noterer sig Kasakhstans tilsagn om fuldt ud at liberalisere kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer og beklager, at handels- og forretningsdelen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale ikke indeholder bestemmelser om bekæmpelse af korruption; mener, at der bør lægges særlig vægt på spørgsmålene om selskabsstyring og korruption ved overvågningen af aftalens gennemførelse for at undgå, at risikoen for hvidvaskning af penge øges;

52.  glæder sig over Kasakhstans beslutsomhed, som er kommet til udtryk i det første år efter ikrafttrædelsen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, med hensyn til at respektere og opfylde landets forpligtelser under denne aftale og WTO; opfordrer Kasakhstan til at opfylde sine forpligtelser under den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) på grundlag af en regional ordning for udnyttelse;

53.  opfordrer Kasakhstan til fuldt ud at tilpasse sin importtold til sine forpligtelser under WTO og den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale uanset landets deltagelse i Den Eurasiske Økonomiske Union for at undgå kostbare kompensationsbetalinger til handelspartnere i WTO;

54.  opfordrer Kasakhstan til at deltage i det integrerede veterinærinformationssystem Traces for at muliggøre en effektiv sundheds- og plantesundhedskontrol (SPS-kontrol) og til at bruge de bilaterale SPS-certifikater mellem EU og Kasakhstan;

55.  bemærker den generelle overgangsperiode på fem år for offentlige indkøb og den otteårige overgangsperiode for byggevirksomhed, der er fastsat i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, og ser frem til øget handel, når disse perioder er ovre; bemærker, at offentlige indkøb er et vigtigt politisk instrument for Kasakhstan;

°

°  °

56.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for Centralasien, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Kasakhstans regering og parlament.

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (27.9.2017)

til Udenrigsudvalget

om udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side
(2017/2035(INI))

Ordfører for udtalelse: David Borrelli

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  støtter Parlamentets indgåelse af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale med Kasakhstan, eftersom den udbygger handelsbestemmelserne og bygger på de forpligtelser og regler, der er knyttet til WTO-medlemskab; understreger, at det er yderst vigtigt at styrke EU's politiske, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Kasakhstan på grundlag af fælles internationale værdier, herunder WTO-forpligtelser; understreger EU's betydning for Kasakhstan, og at EU spiller en betydelig rolle ved at støtte udviklingen og diversificeringen af den kasakhiske økonomi; bemærker, at dette giver EU mulighed for betydelig indflydelse med hensyn til forbedring af menneskerettighedssituationen, navnlig i forbindelse med arbejdstagerrettigheder; forbeholder sig derfor ret til at anmode Kommissionen og Rådet om at suspendere aftalen i tilfælde af en åbenbar overtrædelse af menneskerettighederne;

2.  bemærker, at EU er Kasakhstans vigtigste handels- og investeringspartner; mener, at økonomisk diversifikation, liberalisering, investering i forskning, uddannelse og erhvervsuddannelse og bæredygtig udvikling, bekæmpelse af korruption og åbning for produktive, reelle og bæredygtige udenlandske direkte investeringer vil kunne være vigtige midler til yderligere at udvikle og styrke de handelsmæssige og økonomiske forbindelser inden for den bredere ramme, som de overordnede principper for den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale udgør; opfordrer de kasakhiske myndigheder til at overholde internationale standarder, navnlig dem, der vedrører bekæmpelse af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin indsats med at bistå de kasakhiske myndigheder med gennemførelsen af EPCA effektivt på disse områder ved at udvikle benchmarks for gennemførelsen og sørge for en effektiv og omfattende overvågningsmekanisme mellem Parlamentet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for hele den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale; bemærker, at tilnærmelse af lovgivning spiller en vigtig rolle for fremme af udviklingen af bilaterale handelsforbindelser;

3.  bemærker, at Kasakhstans økonomi hovedsagelig er baseret på udnyttelse og eksport af råstoffer og kulbrinter; er af den opfattelse, at den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale bør hjælpe Kasakhstan med at diversificere sin økonomi på en miljøvenlig og bæredygtig måde;

4.  glæder sig over Kasakhstans økonomiske og forvaltningsmæssige modernisering, som udspringer af landets tiltrædelse af WTO den 1. januar 2016 og dets formandskab for WTO's Komité for Handel og Miljø;

5.  noterer sig Kasakhstans tilsagn om fuldt ud at liberalisere kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer og beklager, at handelsdelen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale ikke indeholder bestemmelser om bekæmpelse af korruption; mener, at der bør lægges særlig vægt på spørgsmålene om selskabsstyring og korruption i overvågningen af aftalens gennemførelse for at undgå, at risikoen for hvidvaskning af penge øges;

6.  glæder sig over Kasakhstans beslutsomhed, som er kommet til udtryk i det første år efter ikrafttrædelsen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, med hensyn til at respektere og opfylde landets forpligtelser under denne aftale og WTO; opfordrer Kasakhstan til at opfylde sine forpligtelser under den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder på grundlag af en regional ordning for udnyttelse;

7.  opfordrer Kasakhstan til fuldt ud at tilpasse sin importtold til sine forpligtelser under WTO og den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale uanset landets deltagelse i Den Eurasiske Økonomiske Union for at undgå kostbare kompensationsbetalinger til handelspartnere i WTO;

8.  opfordrer Kasakhstan til at deltage i det integrerede veterinærinformationssystem Traces for at muliggøre en effektiv sundheds- og plantesundhedskontrol (SPS-kontrol) og til at bruge de bilaterale SPS-certifikater mellem EU og Kasakhstan;

9.  glæder sig over Kasakhstans deltagelse i det frivillige Green Bridge-partnerskabsprogram; mener, at det vil tilvejebringe et stabilt og langsigtet grundlag for grønne investeringer og overførsel af nye teknologier og innovationer, der kan føre til et kulstoffrit samfund;

10.  bemærker den generelle overgangsperiode på fem år for offentlige indkøb og den otteårige overgangsperiode for byggevirksomhed, der er fastsat i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, og ser frem til øget handel, når disse perioder er ovre; bemærker, at offentlige indkøb er et vigtigt politisk instrument for Kasakhstan;

11.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at udnytte al den indflydelse, som EU kan gøre gældende, og vedblive med at opmuntre og bistå de kasakhiske myndigheder i deres bestræbelser på at gennemføre de grundlæggende ILO-konventioner effektivt og sikre respekt for menneskerettighederne, god forvaltningskik, retsstatsprincippet og foreningsfriheden, herunder med hensyn til fagforeninger og deres rolle, medlemskab heraf og strejkeretten; minder om, at menneskerettighederne, herunder arbejdstagerrettigheder, er et væsentligt element af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale; opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at aktivere tvistbilæggelsesmekanismen, der er fastsat i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

3

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

I KORRESPONDERENDE UDVALG

[24]

+

[ALDE] (1)

[Jean Arthuis, Gérard Deprez, ...] (2)

[PPE]

[Elmar Brok, Alain Cadec, ...]

[S&D]

[Maria Arena, Richard Corbett, ...]

...

 

[7]

-

[ALDE]

[Norica Nicolai, Jens Rohde, ...]

[ECR]

[Ashley Fox, Morten Messerschmidt, ...]

...

 

[0]

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller