Pranešimas - A8-0335/2017Pranešimas
A8-0335/2017

PRANEŠIMAS su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

26.10.2017 - (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE) – 2017/2035(INI))

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėja: Liisa Jaakonsaari

Procedūra : 2017/2035(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0335/2017
Pateikti tekstai :
A8-0335/2017
Priimti tekstai :

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12409/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo projektą (09452/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnio 1 dalį ir 37 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 ir 209 straipsnius ir ypač į 218 straipsnio 6 dalies a punktą (C8-0469/2016),

–  atsižvelgdamas į tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (TPBS) pasirašymą 2015 m. gruodžio 21 d. Astanoje, dalyvaujant Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) Federicai Mogherini,

–  atsižvelgdamas į tai, kad išimtinei ES kompetencijai priklausančios TPBS dalys laikinai taikomos nuo 2016 m. gegužės 1 d.,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 1995 m. sausio 23 d. pasirašytas ES ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (PBS) toliau įgyvendinamas nuo jo įsigaliojimo 1999 m. liepos 1 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo[1],

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kazachstano, įskaitant 2016 m. kovo 10 d. rezoliuciją[2], 2013 m. balandžio 18 d. rezoliuciją[3], 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją[4] ir 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl Jevgenijaus Žovtiso bylos Kazachstane[5],

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos[6] ir į 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros[7],

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. sausio 19 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Tarptautinio mokslo ir technologijų centro (įsteigto Astanoje (Kazachstanas)) veiklos tęsimo sudarymo projekto[8],

–  atsižvelgdamas į savo ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl sprendimo projekto[9],

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. ir 2017 m. birželio 19 d. Tarybos išvadas dėl ES Vidurinės Azijos strategijos,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir Komisijos tarnybų 2015 m. sausio 13 d. ketvirtąją pažangos ataskaitą dėl 2007 m. priimtos ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kazachstano metinius dialogus žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į įvairius ES ir Vidurinės Azijos susitikimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A8-0335/2017),

A.  kadangi TPBS, kuriuo gerbiami abiejų susitarimo šalių esami skirtumai ir konkrečios politinės, ekonominės ir socialinės aplinkybės ir į juos atsižvelgiama, turėtų sudaryti sąlygas pastebimai plėtoti ir stiprinti politinius ir ekonominius abiejų susitarimo šalių ryšius Kazachstano ir ES gyventojų labui;

B.  kadangi pagal TPBS (1 straipsnis) galėtų būti stiprinama esminių elementų, pvz., demokratijos, teisinės valstybės principo, žmogaus teisių ir rinkos ekonomikos principų paisymo, įgyvendinimo sistema, jau numatyta partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime (PBS), jei bus taikomas griežtas ir veiksmingas visų sąlygų įvykdymo stebėsenos mechanizmas, pagrįstas aiškiais kriterijais ir terminais; kadangi kova su masinio naikinimo ginklų platinimu pridedama kaip naujas esminis elementas (11 straipsnis);

C.  kadangi Kazachstanas yra pirmoji TPBS su ES pasirašiusi Vidurinės Azijos šalis; kadangi TPBS, kai jį ratifikuos visos valstybės narės ir Europos Parlamentas, pakeis 1999 m. partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir kadangi TPBS tekstas buvo paskelbtas 2015 m. liepos 15 d.;

D.  kadangi TPBS numatyta daug naujų bendradarbiavimo sričių, kurios yra ne tik susijusios su ES politiniais ir ekonominiais interesais, bet ir bendradarbiaujant šiose srityse galima paremti Kazachstaną nauju modernizavimo etapu, kurio jis siekia, ir tuo pat metu užtikrinti bendradarbiavimą atremiant pasaulinius iššūkius, visų pirma susijusius su darniu socialiniu ir ekonominiu vystymusi visų piliečių labui, kultūrų įvairovės ir aplinkos išsaugojimu ir klimato kaitos padarinių valdymu, laikantis Paryžiaus susitarime numatytų reikalavimų, taip pat taikos palaikymu ir regioniniu bendradarbiavimu;

E.  kadangi nuo 2016 m. gegužės mėn. laikinai taikomi du trečdaliai TPBS;

F.  kadangi Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į savo kompetencijos sritį, yra pasiruošęs aktyviai dalyvauti, plėtojant ir nustatant konkrečias bendradarbiavimo su Kazachstanu sritis, įskaitant parlamentinius santykius;

G.  kadangi 2016 m. sausio 1 d. Kazachstanas įstojo į PPO;

H.  kadangi 2012 m. kovo mėn. Kazachstanas tapo Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) nariu;

ES ir Kazachstano santykių ir TPBS bendrosios nuostatos

1.  pabrėžia, kad politinius, ekonominius ir kultūrinius ES ir Kazachstano santykius reikia stiprinti remiantis bendrais įsipareigojimais ginti visuotines vertybes, visų pirma, demokratiją, teisinės valstybės principą, gerą valdymą ir žmogaus teisių paisymą, ir vadovaujantis abipusiais interesais;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Kazachstanas laikosi nuoseklios suartėjimo su ES strategijos; pabrėžia, kad šalis iš esmės prisideda įgyvendinant ES Vidurinės Azijos strategiją, kurios išsami peržiūra bus atlikta 2019 m.;

3.  palankiai vertina tai, kad TPBS nustatytas tvirtas santykių plėtojimo pagrindas; pažymi, kad Kazachstanas yra pirmoji Vidurinės Azijos šalis partnerė, su kuria ES susitarė dėl TPBS ir jį pasirašė; mano, kad šis naujos kartos susitarimas yra geras modelis, kuris ateityje taip pat galėtų būti taikomas kitoms šio regiono šalims;

4.  palankiai vertina TPBS pareikštą užmojį stiprinti ES ir Kazachstano bendradarbiavimą ir iš esmės paskatinti ekonominius ryšius įvairiose probleminių klausimų ir bendrų interesų, pvz., demokratijos ir teisinės valstybės principo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, darnaus vystymosi, užsienio ir saugumo politikos, prekybos, teisingumo, laisvės ir saugumo, srityse, taip pat 29 kitose pagrindinėse sektorių politikos srityse, kaip antai ekonominio ir finansinio bendradarbiavimo, energetikos, transporto, aplinkos ir klimato kaitos, užimtumo ir socialinių reikalų, kultūros, švietimo ir mokslinių tyrimų srityse; ragina abi šalis aktyviai vykdyti savo įsipareigojimus;

5.  tikisi, kad TPBS bus skatinama stiprinti teisinę valstybę ir demokratinį visų piliečių dalyvavimą, užtikrinti įvairesnį politinį gyvenimą, geriau veikiančias, nepriklausomas ir nešališkas teismines institucijas, didesnį valdžios institucijų skaidrumą ir atskaitomybę, tobulinti darbo įstatymus laikantis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) reikalavimų, užtikrinti daugiau verslo galimybių mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir darnų vystymąsi aplinkos, vandentvarkos ir su kitais ištekliais susijusiose srityse, pvz., efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtros srityse;

6.  pabrėžia, kad Parlamento 2012 m. lapkričio 22 d. rekomendacijos dėl derybų dėl ES ir Kazachstano TPBS yra svarbios ir toliau galioja;

7.  primena, kad Parlamentas pabrėžė, jog derybų dėl TPBS pažanga turi būti susieta su politinių reformų pažanga ir realia pažanga žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo paisymo, gero valdymo ir demokratizacijos srityse ir jos siekiant galėtų būti naudinga įgyvendinti Venecijos komisijos rekomendacijas; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad teisės į saviraiškos laisvę, taikių susirinkimų laisvę ir asociacijų laisvę toliau ribojamos; primygtinai ragina šalį visapusiškai įgyvendinti JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais rezultatų ataskaitoje dėl jo 2015 m. sausio mėn. misijos Kazachstane pateiktas rekomendacijas;

8.  pabrėžia, kad tolesni veiksmai turi būti grindžiami principu „parama pagal pažangą“;

9.  teigiamai vertina tai, kad TPBS numatoma galimybė derėtis dėl ES ir Kazachstano vizų režimo supaprastinimo susitarimo ir kartu vesti galimas derybas dėl susitarimo, kuriuo būtų reglamentuojamos konkrečios prievolės dėl readmisijos; pabrėžia, kad svarbu intensyvinti mainus, visų pirma jaunimo ir akademiniu lygmeniu, ir todėl ragina iš esmės išplėsti programą „Erasmus+“, kad į ją būtų įtrauktas Kazachstanas;

10.  pakartoja savo raginimą Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei:

–  užtikrinti, kad abi šalys laikytųsi esminių TPBS elementų, nes tuo atveju, jei jų nesilaikoma, būtų taikoma ginčų sprendimo procedūra (278 straipsnis) arba rimtų pažeidimų atveju būtų net sustabdytas susitarimo taikymas (279 straipsnis),

–  parengti TPBS įgyvendinimo kriterijus ir nustatyti jo terminus,

–  numatyti visapusišką stebėsenos mechanizmą, kurį taikant dalyvautų Parlamentas ir EIVT, kai TPBS visiškai įsigalios, įskaitant elementus, nurodytus 2012 m. lapkričio 22 d. Parlamento rezoliucijoje;

11.  primena, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė, Taryba ir Komisija vis dar tik iš dalies laikosi SESV 218 straipsnio 10 dalies ir atitinkamų Teisingumo Teismo sprendimų dėl Parlamento galimybės nedelsiant ir visapusiškai susipažinti su visais derybų dokumentais ir susijusia informacija;

12.  prašo ES ir Kazachstano parlamentinio bendradarbiavimo komiteto atnaujinti savo darbo tvarkos taisykles siekiant užtikrinti demokratinę laikino taikymo kontrolę tose srityse, kuriose susitarimas jau įsigaliojo, ir pasinaudoti savo prerogatyvomis priimti rekomendacijas ir pasirengti užtikrinti viso TPBS kontrolę, kai tik jis įsigalios visas;

Politinis dialogas ir bendradarbiavimas, demokratija, teisinės valstybės principas, geras valdymas ir pagrindinės laisvės

13.  ragina ES vykdant politinį dialogą su Kazachstanu prioritetą nuosekliai teikti teisinės valstybės ir demokratijos, pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių klausimams;

14.  ragina Kazachstaną, atsižvelgiant į socialinius ir kai kada smurtinius protestus, įgyvendinant programą „Kazachstanas 2050 m.“, imtis aktyvių ir konkrečių veiksmų siekiant politinių, demokratinių ir socialinių reformų, be kita ko, aiškiau atskirti vykdomąją ir įstatymų leidžiamąją valdžią ir konstitucinėje sistemoje toliau diegti stabdžių ir atsvarų sistemą, laikantis šalies tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal įvairias JT, ESBO ir Europos Tarybos priemones; pakartoja, jog yra įsitikinęs, kad Kazachstano siekis pereiti prie naujo augimo modelio didelį dėmesį skiriant mokslui nėra įvykdomas neužtikrinus aukštos kokybės švietimo, galimybės didžiajai daliai gyventojų naudotis moderniomis pagrindinėmis paslaugomis, įtraukios socialinės politikos ir reguliuojamų socialinių santykių, visų pirma ekonomikos srityje, sistemos; pripažįsta, kad vadinamoji 100 žingsnių programa yra bandymas tenkinti skubių šalies reformų poreikį;

15.  palankiai vertina pastarojo meto teigiamus pokyčius konstitucinių ir administracinių reformų srityje, taip pat pilietinės visuomenės konsultacinės platformos įsteigimą; vis dėlto yra labai susirūpinęs dėl baudžiamojo ir administracinio kodeksų, kurie įsigaliojo 2015 m., ribojančio poveikio pilietinės visuomenės organizacijoms ir jų veiklai;

16.  ragina Kazachstaną visapusiškai įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro tarptautinės stebėjimo misijos 2016 m. kovo 20 d. rinkimuose rekomendacijas, pagal kurias šalis vis dar turi daug padaryti, kad įvykdytų savo ESBO įsipareigojimus dėl demokratinių rinkimų; primygtinai ragina Kazachstano valdžios institucijas vengti nepriklausomų kandidatų veiklos ribojimo; be to, primygtinai ragina paisyti piliečių rinkimų teisių;

17.  palankiai vertina Kazachstano bendradarbiavimą su Venecijos komisija ir ragina visapusiškai įgyvendinti jos pateiktas atitinkamas rekomendacijas, visų pirma demokratinių ir teisinės sistemos reformų srityje;

18.  palankiai vertina dabartines administracines reformas ir rekomenduoja vykdyti tolesnes reformas, kuriomis būtų užtikrintos tikrai nepriklausomos ir nešališkos teisminės institucijos ir veiksmingesnės pastangos kovojant su korupcija visais lygmenimis; tačiau prašo stiprinti valdymą ir reformas, užtikrinant iš tiesų nepriklausomas teismines institucijas be korupcijos ir garantuojant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teises į gynybą, ir dėti daugiau veiksmingesnių pastangų kovojant su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais; ragina tobulinti ir modernizuoti pagrindinius socialinius sektorius ir į juos investuoti; pabrėžia, kad siekiant ilgalaikio šalies stabilumo svarbu toliau skirti dėmesį ekonominiam ir socialiniam vystymuisi periferiniuose ir už pagrindinių miestų ribų esančiuose regionuose;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad veikia pilietinės visuomenės dialogo platformos; pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl teisės aktų, reglamentuojančių NVO veiklą, kurie mažina jų nepriklausomumą ir gebėjimą veikti; primena aktyvios ir nepriklausomos pilietinės visuomenės svarbą siekiant tvarios Kazachstano ateities; primygtinai ragina Kazachstano valdžios institucijas bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti, kad visi žmogaus teisių aktyvistai ir NVO Kazachstane be apribojimų galėtų vykdyti teisėtą su žmogaus teisėmis susijusią veiklą nebijodami persekiojimo, ir taip prisidėti prie tvaraus visuomenės vystymosi ir demokratijos stiprinimo; laikosi nuomonės, kad TPBS taip pat reiškia, kad bus teikiama daugiau paramos tikros pilietinės visuomenės vystymuisi, ir ragina Kazachstano valdžios institucijas imtis atitinkamų veiksmų, o Komisiją – aktyviau įgyvendinti programas, skirtas nepriklausomų NVO veiklai stiprinti ir įtvirtinti;

20.  prašo nutraukti nepriklausomų žurnalistų, pilietinės visuomenės aktyvistų, profesinių sąjungų vadovų, žmogaus teisių gynėjų, politinės opozicijos atstovų ir kitų savo nuomonę reiškiančių asmenų teisminį persekiojimą, bauginimą ir kalinimą reaguojant į jų naudojimąsi saviraiškos laisve ir kitomis pagrindinėmis laisvėmis – šis reiškinys per pastaruosius kelerius metus sustiprėjo; prašo visiškai reabilituoti ir nedelsiant paleisti visus šiuo metu kalinamus aktyvistus ir politinius kalinius, taip pat panaikinti judėjimo apribojimus kitiems aktyvistams; prašo nutraukti piktnaudžiavimą savo Interpolo ekstradicijos procedūromis ir politinės opozicijos užsienyje bauginimą;

21.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. iš kalėjimo lygtinai paleistas Kazachstano aktyvistas ir opozicinės partijos „Alga!“ vadovas Vladimir Kozlov;

22.  reiškia savo susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės, saviraiškos laisvės, susirinkimų ir asociacijų laisvės ir religijos laisvės ribojimo, be kita ko, priimant ribojamuosius teisės aktus, darant spaudimą, taikant cenzūrą ir vykdant aktyvistų baudžiamąjį persekiojimą; pažymi, kad nepriklausomos žiniasklaidos subjektų, tinklaraštininkų ir atskirų piliečių žodžio laisvė yra visuotinė vertybė, kurią būtina puoselėti; rekomenduoja, kad Kazachstanas savo teisės sistemoje taikytų Europos Tarybos standartus; atkreipia dėmesį į Kazachstano pastangas gerinti šalies tarptautinį įvaizdį, kaip matyti iš neseniai Astanoje vykusio parodos EXPO-2017 atidarymo; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad šios pastangos nesuderinamos su per pastaruosius kelis mėnesius vykdytomis skirtingą nuomonę reiškiančių asmenų represijomis ir pilietinei visuomenei daromu spaudimu;

23.  yra susirūpinęs dėl to, kad kai kuriomis neseniai reformuoto Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis ribojama žodžio laisvė; ragina Kazachstaną jas persvarstyti, visų pirma tas nuostatas, kurios susijusios su garbės ir orumo įžeidimo kriminalizavimu;

24.  pabrėžia, kad žiniasklaidos laisvė ir saviraiškos laisvė yra nepaprastai svarbios siekiant užtikrinti ir įtvirtinti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises; apgailestauja dėl to, kad sąlygos, kuriomis veikia nepriklausomos žiniasklaidos priemonės, tapo dar priešiškesnės; reiškia susirūpinimą dėl žiniasklaidos teisės akto projekto, kuriuo siekiama įgyvendinti žurnalistams skirtas taisykles, pagal kurias jie turėtų pasitikrinti savo informaciją valstybės valdžios institucijose; primygtinai ragina Kazachstano valdžios institucijas atšaukti tokius savo teisės akto projekto pakeitimus ir užtikrinti visapusišką žurnalistų nepriklausomumą atliekant tyrimus ir skelbiant pranešimus; be to, ragina Kazachstano valdžios institucijas susilaikyti ir neriboti prieigos prie valstybei kritiką reiškiančios interneto ir ne interneto žiniasklaidos šalyje arba užsienyje; apgailestauja dėl to, kad garbės ir orumo įžeidimas Kazachstane vis dar kriminalizuojamas, ir pabrėžia, kad tai yra problema turint mintyje saviraiškos laisvę šalyje; yra susirūpinęs dėl didelio skaičiaus garbės ir orumo įžeidimo bylų, kurias, be kita ko, keliems naujienų transliuotojams ir kitoms interneto svetainėms, kurie skelbia vyriausybės politiką kritikuojančius pranešimus ir kurie taip pat reguliariai blokuojami, iškėlė valstybės pareigūnai ir kiti visuomenės veikėjai, besinaudojantys specialia apsauga, reikalaudami didelių sumų kaip moralinės kompensacijos už straipsnius, kuriuose jie kaltinami korupcija, netinkamu elgesiu ar aprašomi kiti jiems nepatinkantys dalykai;

25.  ragina pakeisti neigiamas tendencijas žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės, susirinkimų ir asociacijų laisvės, taip pat religijos laisvės srityse; rekomenduoja, kad Kazachstanas savo teisės aktuose taikytų Europos Tarybos standartus; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2016 m. visos Kazachstano NVO teisiškai privalo užsiregistruoti valdžios institucijose ir kasmet pateikti informaciją apie savo veiklą, kad ta informacija būtų įtraukta į vyriausybinę duomenų apie NVO bazę; pabrėžia, kad šiuo žingsniu galėtų būti siekiama padidinti šio sektoriaus skaidrumą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad naujais reikalavimais tik papildomos ir taip gausios nevyriausybinio sektoriaus prievolės teikti ataskaitas valstybei ir kad skaidrumo politika yra neproporcingai taikoma nevyriausybiniams ne pelno sektoriams, atsižvelgiant į tai, kad ji netaikoma jokiems kitiems juridiniams subjektams; yra susirūpinęs dėl to, kad dalyvavimas neįregistruotų asociacijų veikloje laikomas nusikaltimu ir kad organizacijoms nepateikus informacijos naujai duomenų bazei arba pateikus „neteisingą“ informaciją joms gali būti skiriamos baudos; apgailestauja dėl to, kad teismai gali sustabdyti arba nutraukti registruotų visuomenės asociacijų veiklą už bet kokį nacionalinės teisės pažeidimą, nepriklausomai nuo jo rimtumo;

26.  susirūpinęs pažymi, kad naudojantis neseniai priimtais kovos su terorizmu teisės aktais, įskaitant įstatymo projektą, kuriame siūloma panaikinti įtariamųjų terorizmu pilietybę, gali būti slopinama taiki ir teisėta politinė opozicija; primygtinai ragina Kazachstano valdžios institucijas vengti taikyti šį teisės aktą dėl galimų pasekmių, o būtent žodžio laisvės, religijos ar tikėjimo laisvės, teismų nepriklausomumo apribojimo arba opozicijos veiklos uždraudimo;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad savo 2016 m. vasarą priimtose baigiamosiose pastabose dėl Kazachstano JT Žmogaus teisių komitetas išreiškė susirūpinimą dėl plačios Baudžiamojo kodekso 174 straipsnio nuostatų, kuriomis draudžiama „kurstyti“ socialinę, nacionalinę ar kitokią nesantaiką, taip pat dėl 274 straipsnio, kuriame draudžiama „skleisti žinomai klaidingą informaciją“, formuluotės ir dėl to, kad jos taikomos siekiant nepagrįstai apriboti saviraiškos laisvę ir kitas pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ginamas teises; apgailestauja dėl to, kad daug pilietinės visuomenės aktyvistų ir žurnalistų yra apkaltinami ir įkalinami remiantis pirmiau minėtais Baudžiamojo kodekso straipsniais; pažymi, kad taip pat apkaltinti Maks Bokayev ir Talgat Aya, kurie atlieka penkerių metų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą taikiuose protestuose dėl žemės reformos Kazachstane 2016 m. pavasarį; primygtinai ragina Kazachstano vyriausybę visus juos paleisti ir panaikinti jiems pareikštus kaltinimus;

28.  ragina Kazachstaną persvarstyti savo 2014 m. Profesinių sąjungų įstatymą ir 2015 m. Darbo kodeksą, siekiant juos suderinti su TDO standartais; primena Kazachstanui apie jo įsipareigojimus visapusiškai laikytis TDO standartų taikymo komiteto išvadų (2017, 2016 ir 2015 m.);

29.  apgailestauja, kad 2017 m. sausio mėn. Kazachstano nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija (CITUK) buvo uždaryta teismo nurodymu dėl to, kad tariamai nepatvirtino savo statuso pagal šalies 2014 m. ribojamąjį įstatymą dėl profesinių sąjungų; primena Kazachstano valdžios institucijoms, kad reikia užtikrinti nepriklausomą ir nešališką teismų sistemą ir sudaryti sąlygas vykti tikram socialiniam dialogui, be kita ko, skatinant nepriklausomų profesinių sąjungų, kaip antai CITUK ir su ja susijusių sąjungų, egzistavimą ir veikimą; atkreipia dėmesį į TDO standartų taikymo komiteto išvadas dėl padėties Kazachstane 2017 m. birželio mėn.; apgailestauja, kad CITUK pirmininkę Larisą Kharkovą 2017 m. liepos 25 d. teismas pripažino kalta dėl valstybinių lėšų pasisavinimo ir sukčiavimo, susijusio su profesinių sąjungų fondų naudojimu, kadangi tikima, kad tų kaltinimų motyvai yra politiniai; apgailestauja dėl to, kad teismas ją savavališkai nuteisė ir jai paskirti ketverių metų trukmės judėjimo laisvės apribojimai papildomai prie 100 valandų bendruomenei naudingo darbo ir uždraudimo penkerius metus užimti vadovaujančias pareigas valstybinėse asociacijose; ragina Kazachstaną panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir atšaukti jai pateiktus kaltinimus;

30.  apgailestauja, kad 2017 m. balandžio ir gegužės mėn. du kiti profesinių sąjungų vadovai, Nurbek Kushakbayev ir Amin Yeleusinov, buvo nuteisti kalėti atitinkamai dvejus su puse ir dvejus metus taip pat dėl politiniais motyvais grįstais laikomų baudžiamųjų kaltinimų; atkreipia dėmesį į tai, kad šių trijų profesinių sąjungų vadovų nuteisimas yra smūgis nepriklausomų profesinių sąjungų veiklai šalyje;

31.  atkreipia dėmesį į Kazachstano tautų ir religijų įvairovę ir pabrėžia poreikį apsaugoti mažumas ir jų teises, visų pirma susijusias su kalbų vartojimu, religijos ar tikėjimo laisve, nediskriminavimu ir lygiomis galimybėmis; palankiai vertina taikų įvairių bendruomenių sambūvį Kazachstane;

32.  ragina iš esmės persvarstyti kasmetinį ES ir Kazachstano dialogą žmogaus teisių klausimais, kad jis taptų veiksmingesnis ir labiau orientuotas į rezultatus; ragina Kazachstano valdžios institucijas visapusiškai įsitraukti į šį dialogą, taip pat į visus kitus forumus, kad būtų pasiekta reali žmogaus teisių padėties šioje šalyje pažanga, kartu skiriant ypatingą dėmesį pavieniams atvejams; primena, kad būtina užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą šiuose dialoguose ir konsultacijose;

33.  pabrėžia poreikį prisiimti nuolatinius įsipareigojimus pagal JT Žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) visuotinio periodinio vertinimo mechanizmą, ypač susijusius su jo rekomendacijų veiksmingu įgyvendinimu;

34.  reikalauja, kad Kazachstanas vykdytų JT komiteto prieš kankinimą rekomendacijas ir JT specialiojo pranešėjo kankinimo klausimais 2009 m. rekomendacijas;

35.  apgailestauja, kad Kazachstanas, nepaisydamas JT ŽTT raginimų, iki šiol atsisako vykdyti tarptautinį nepriklausomą 2011 m. Žanaozeno įvykių tyrimą;

36.  palankiai vertina šalies prašymą prisijungti prie kelių Europos Tarybos konvencijų;

37.  apgailestauja, kad Kazachstanas nėra nei Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalis, nei jį pasirašiusi valstybė, ir ragina Kazachstaną pasirašyti šį statutą ir prie jo prisijungti;

Tarptautiniai santykiai, regioninis bendradarbiavimas ir pasauliniai uždaviniai

38.  palankiai vertina Kazachstano konstruktyvų bendradarbiavimą tarptautinių santykių srityje kaip svarbų veiksnį siekiant taikos ir stabilumo ir regiono, ir pasaulio lygmeniu, pavyzdžiui, jo tarpininkavimą derybose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos, Astanos derybas tarp šalių dėl visapusiško sprendimo siekiant nutraukti karą Sirijoje, jo diplomatines pastangas konflikto Ukrainoje klausimu ir jo iniciatyvą dėl konferencijos sąveikos ir pasitikėjimo stiprinimo priemonių Azijoje klausimais; ragina Kazachstaną toliau dalyvauti ir atlikti konstruktyvų vaidmenį tarptautinėje arenoje; todėl palankiai vertina Kazachstano raginimą palaipsniui užbaigti ginkluotąjį konfliktą užtikrinant branduolinio ginklo neplatinimą ir jo pirmuosius žingsnius siekiant, kad būtų pasirašyta Visuotinė deklaracija už pasaulį be branduolinių ginklų; ypač palankiai vertina Kazachstano sprendimą neprisidėti prie Rusijos draudimo importuoti ES žemės ūkio produktus ir mano, kad tai yra konkretus ir vilčių teikiantis ženklas, jog ši šalis yra pasiryžusi sustiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su ES;

39.  atkreipia dėmesį į Kazachstano svarbą geostrateginiu požiūriu ir pripažįsta, kad šalis laikosi į draugiškus ir nuspėjamus santykius orientuotos daugiakryptės užsienio politikos, įskaitant gerų kaimyninių santykių su Rusija, Kinija, Vidurinės Azijos valstybėmis, su kuriomis ji turi bendras sienas, ir kitais partneriais, be kita ko, JAV ir ES, kūrimą, kuriam teikiamas prioritetas;

40.  pripažįsta Kazachstaną kaip svarbų užsienio ir saugumo politikos veikėją, ypač dėl nuoseklaus jo vaidmens pasaulinio branduolinio nusiginklavimo ir saugumo srityje ir jo nenuolatinės narystės JT Saugumo Taryboje 2017–2018 m.,

41.  pripažįsta „Da'esh“ ir kitų JT Saugumo Tarybos paskelbtų teroristinių organizacijų Kazachstanui keliamas saugumo problemas; atkreipia dėmesį į tai, kad tarp užsienio kovotojų Artimuosiuose Rytuose didelį skaičių sudaro Kazachstano piliečiai; pripažįsta tolesnio Kazachstano destabilizavimo galimybę dėl Afganistane tebesitęsiančio konflikto, be kita ko, religinio ekstremizmo, prekybos narkotikais ir terorizmo priemonėmis; ragina glaudžiau bendradarbiauti kovojant su smurtiniu ekstremizmu ir terorizmu ir pažymi, kad prioritetą reikėtų teikti pagrindinių radikalėjimo priežasčių šalinimui; atkreipia dėmesį į tai, kad TPBS 13 straipsnyje dėmesys sutelkiamas į kovos su terorizmu priemones ir jis atlieka itin svarbų vaidmenį, visų pirma dabartinės tarptautinės padėties sąlygomis;

42.  pažymi, kad Kazachstanas yra visų pagrindinių regiono organizacijų narys; mano, kad tarptautinė reputacija, kurią Kazachstanas neseniai įgijo pirmininkaudamas tokioms įvairioms tarptautinėms organizacijoms, kaip antai, ESBO, Islamo bendradarbiavimo organizacija, Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS), Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija, yra puikus pagrindas pradėti bendrus veiksmus, kuriais siekiama stabilizuoti saugumo padėtį Vidurinės Azijos regione ir rasti daugiašalius sprendimus, kaip įveikti pasaulines problemas; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina aiškų Kazachstano pareiškimą, kad jo narystė Eurazijos ekonominėje sąjungoje (EAES) neturės įtakos stiprinant santykius su ES;

43.  rekomenduoja, kad ES toliau remtų regioninį bendradarbiavimą Vidurinėje Azijoje, ypač teisinės valstybės principą, pasitikėjimo stiprinimo priemones, vandentvarką ir išteklių valdymą, sienų valdymą, stabilumą ir saugumą; atsižvelgdamas į tai, remia Kazachstano pastangas skatinti gerus kaimyninius santykius ir tapti stabilumą regione užtikrinančiu veikėju; ragina pasiekti tvaraus susitarimo, kaip Vidurinėje Azijoje spręsti vandentvarkos, energetikos ir saugumo problemas atsižvelgiant į visų interesus;

44.  pripažįsta, kad Kazachstanui Vidurinėje Azijoje tenka lyderio vaidmuo; ragina Kazachstaną pasinaudoti šia padėtimi siekiant konstruktyviai bendradarbiauti su kaimyninėmis regiono šalimis ir imtis veiksmų skatinant regioninį bendradarbiavimą;

Tvarus vystymasis, energetika ir aplinkos apsauga

45.  palankiai vertina 2017 m. sausio mėn. paskelbtą trečiąją Kazachstano modernizavimo strategiją, kuria siekiama tapti viena iš 30 labiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių;

46.  teigiamai vertina tai, kad patobulintas skyrius dėl bendradarbiavimo žaliavų ir energetikos srityje, pagal kurį esama didelių galimybių prisidėti prie ES energetinio saugumo; primena, kad Kazachstanas atlieka svarbų vaidmenį kaip ES energijos tiekėjas; ragina ES, siekiant stiprinti savo energetinį saugumą, aktyviau bendradarbiauti su Kazachstanu ir kitomis Vidurinės Azijos šalimis energetikos srityje ir plėtoti dialogą su jomis;

47.  palankiai vertinai tai, kad į TPBS įtrauktas bendradarbiavimo klimato kaitos srityje skyrius; ragina ES toliau bendradarbiauti su Kazachstano vyriausybe padedant jai nustatyti ir parengti naujovišką ir tvarią aplinkos ir ekologijos politiką; primena, kad Kazachstaną itin paveikė dvi iš pražūtingiausių pasaulyje žmogaus sukeltų aplinkos nelaimių – Aralo jūros seklėjimo ir sovietiniu laikotarpiu vykdytų branduolinių bandymų bazėje Semėjuje (Semipalatinske) – padariniai; ragina Komisiją aktyviau remti Kazachstano valdžios institucijas techniškai ir finansiškai, siekiant iš esmės pagerinti Aralo jūros baseino vandentvarką ir vandens apsaugą įgyvendinant Tarptautinio Aralo jūros išsaugojimo fondo veiksmų programą, taip pat parengti veiksmingą buvusios branduolinių bandymų zonos išvalymo veiksmų planą; palankiai vertina Kazachstano dalyvavimą savanoriškos partnerystės programoje „Green Bridge“; mano, kad tai bus tvirtas ir ilgalaikis pagrindas žaliosioms investicijoms ir naujų technologijų bei inovacijų perdavimui siekiant sukurti visuomenę, kurioje energija gaunama neišskiriant anglies dioksido;

48.  pabrėžia, kad Kazachstane reikia taikyti aplinką tausojančio tvaraus vystymosi principus, susijusius su jo gausių gamtos išteklių gavyba ir perdirbimu; taigi palankiai vertina tai, kad šalis atitinka Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos (GPSI) standartus;

Prekyba ir ekonomika

49.  primena, kad ES yra pirmoji šios šalies prekybos ir investicijų partnerė, o Kazachstanas yra pagrindinis ES prekybos partneris Vidurinėje Azijoje; tikisi, kad šie santykiai bus toliau stiprinami; pažymi, kad 80 proc. Kazachstano eksporto į ES sudaro nafta ir dujos; pakartoja, kad svarbu įvairinti Kazachstano prekybą su ES; pabrėžia, kad tuomet, kai prekyba vykdoma ir žmogaus teisėmis naudojamasi teisinės valstybės aplinkoje, šios sritys gali teigiamai vieną kitą sustiprinti; pabrėžia, kad verslo bendruomenė turi atlikti svarbų vaidmenį pasiūlydama teigiamų paskatų, susijusių su žmogaus teisių, demokratijos ir įmonių socialinės atsakomybės užtikrinimu; atkreipia dėmesį į tai, kad pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos, socialinius ir žmogaus teisių standartus, įskaitant darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių, švietimo galimybių ir nešališkų institucijų kūrimą bei stiprinimą ir korupcijos mažinimą;

50.  palankiai vertina Kazachstano įstojimą į PPO 2016 m. sausio 1 d., paskatinusį šalies ekonominį ir administracinį modernizavimą; atkreipia dėmesį į tai, kad Kazachstano ekonomika dideliu mastu grindžiama žaliavų ir angliavandenilių eksploatavimu bei eksportu; tikisi, kad šalies ekonomikos įvairinimo, kurio siekiant gali daug prisidėti ES, ir pertvarkos plačių užmojų programa, kuri, be kita ko, apima viešojo administravimo institucijų darbuotojų profesionalumo didinimą ir kovos su korupcija priemonių taikymą, bus visapusiškai ir tiksliai įgyvendinta; ypač ragina Komisiją padėti Kazachstanui siekiant, kad jo ekonomika taptų ekologiška ir tvari;

51.  atkreipia dėmesį į tai, kad Kazachstanas įsipareigojo visiškai liberalizuoti kapitalo tiesioginių investicijų forma judėjimą, ir apgailestauja, kad TPBS prekybai ir verslui skirtoje dalyje nėra kovos su korupcija nuostatų; mano, kad siekiant išvengti pinigų plovimo rizikos didinimo, vykdant susitarimo įgyvendinimo stebėseną ypatingą dėmesį reikėtų skirti įmonių valdymo ir korupcijoms klausimams;

52.  palankiai vertina Kazachstano ryžtą, kaip paaiškėjo per pirmuosius TPBS taikymo metus, vykdyti ir įgyvendinti savo TPBS bei PPO įsipareigojimus; ragina Kazachstaną įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal TPBS, susijusius su intelektinės nuosavybės teisėmis, remiantis regioniniu intelektinės nuosavybės teisių galiojimo pabaigos režimu;

53.  ragina Kazachstaną, nepaisant narystės Eurazijos ekonominėje sąjungoje (EAES), visapusiškai suderinti savo importo tarifus su savo įsipareigojimais pagal PPO ir TPBS, kad būtų išvengta brangiai kainuojančių kompensacinių išmokų PPO prekybos partneriams;

54.  ragina Kazachstaną prisijungti prie Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemos (TRACES), kad būtų galima atlikti veiksmingą sanitarijos ir fitosanitarijos kontrolę, ir naudoti dvišalius ES ir Kazachstano sanitarijos ir fitosanitarijos sertifikatus;

55.  atkreipia dėmesį į bendrą penkerių metų pereinamąjį laikotarpį viešųjų pirkimų srityje ir aštuonerių metų pereinamąjį laikotarpį statybų srityje, nustatytus pagal TPBS, ir tikisi, kad prekyba išaugs šiems laikotarpiams pasibaigus; pažymi, kad viešieji pirkimai yra svarbi Kazachstano viešosios politikos priemonė;

°

°  °

56.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Vidurinėje Azijoje, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Kazachstano vyriausybei ir parlamentui.

Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (27.9.2017)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl ne teisėkūros pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
(2017/2035(INI))

Nuomonės referentas: David Borrelli

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pritaria tam, kad Parlamentas sudarytų tvirtesnį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (TPBS) su Kazachstanu, nes pagal šį susitarimą atnaujinamos prekybos nuostatos ir remiamasi PPO narystės įsipareigojimais ir tvarka; pabrėžia, kad labai svarbu stiprinti ES politinius, ekonominius ir prekybos santykius su Kazachstanu, remiantis bendrais įsipareigojimais puoselėti tarptautines vertybes, be kita ko, vykdyti PPO prievoles; atkreipia dėmesį į ES svarbą Kazachstanui ir į tai, kad ES atlieka labai svarbų vaidmenį remiant Kazachstano ekonomikos plėtrą ir įvairinimą; pažymi, kad tai suteikia ES didelę įtaką siekiant gerinti žmogaus teisių padėtį, ypač darbo standartų požiūriu; todėl pasilieka teisę prašyti Komisijos ir Tarybos sustabdyti susitarimo galiojimą tuo atveju, jei būtų šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės;

2.  pažymi, kad ES yra pagrindinė Kazachstano prekybos ir investicijų partnerė; mano, kad ekonomikos įvairinimas, liberalizavimas, investicijos į mokslinius tyrimus, švietimą ir profesinį mokymą, taip pat darnų vystymąsi, kova su korupcija ir šalies atvėrimas produktyvioms, realioms ir tvarioms tiesioginėms užsienio investicijoms (TUI) galėtų būti svarbios priemonės siekiant toliau plėtoti ir stiprinti prekybos ir ekonominius santykius taikant platesnę TPBS bendrųjų principų sistemą; ragina Kazachstano valdžios institucijas laikytis tarptautinių standartų, visų pirma, kuriuos taikant kovojama su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu; ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant padėti Kazachstano valdžios institucijoms veiksmingai įgyvendinti TPBS šiose srityse ir tuo tikslu parengti įgyvendinimo kriterijus ir numatyti veiksmingą ir išsamų visam tvirtesniam partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui skirtą stebėsenos mechanizmą, kurį taikant dalyvautų Parlamentas, Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT); pažymi, kad reglamentavimo derinimas yra pagrindinis veiksnys siekiant sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti dvišalius prekybos santykius;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Kazachstano ekonomika daugiausia pagrįsta žaliavų ir angliavandenilių eksploatavimu bei eksportu; mano, kad TPBS turėtų padėti Kazachstanui įvairinti savo ekonomiką ekologišku ir tvariu būdu;

4.  palankiai vertina ekonominį ir administracinį Kazachstano modernizavimą, kurį paskatino jo įstojimas į PPO 2016 m. sausio 1 d. ir pirmininkavimas PPO Prekybos ir aplinkos komitetui;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Kazachstanas įsipareigojo visiškai liberalizuoti kapitalo tiesioginių investicijų forma judėjimą, ir apgailestauja, kad TPBS prekybai ir verslui skirtoje dalyje nėra kovos su korupcija nuostatų; mano, kad tam, kad būtų išvengta didesnės pinigų plovimo rizikos, ypatingą dėmesį, vykdant susitarimo įgyvendinimo stebėseną, reikėtų skirti įmonių valdymo ir korupcijoms klausimams;

6.  palankiai vertina Kazachstano ryžtą, kaip paaiškėjo per pirmuosius TPBS taikymo metus, vykdyti ir įgyvendinti savo TPBS bei PPO įsipareigojimus; ragina Kazachstaną įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal TPBS, susijusius su intelektinės nuosavybės teisėmis, remiantis regioniniu intelektinės nuosavybės teisių galiojimo pabaigos režimu;

7.  ragina Kazachstaną, nepaisant priklausymo Eurazijos ekonominei sąjungai (EAES), visapusiškai suderinti savo importo tarifus su savo įsipareigojimais pagal PPO ir TPBS, kad būtų išvengta brangiai kainuojančių kompensacinių išmokų PPO prekybos partneriams;

8.  ragina Kazachstaną prisijungti prie Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemos (TRACES), kad būtų galima atlikti veiksmingą sanitarijos ir fitosanitarijos kontrolę ir naudoti dvišalius ES ir Kazachstano sanitarijos ir fitosanitarijos sertifikatus;

9.  palankiai vertina Kazachstano dalyvavimą savanoriškoje partnerystės programoje „Green Bridge“; mano, kad tai bus tvirtas ir ilgalaikis pagrindas žaliosioms investicijoms ir naujų technologijų bei inovacijų perdavimui siekiant visuomenės, kurioje neišskiriama anglies dioksido;

10.  atkreipia dėmesį į bendrą penkerių metų pereinamąjį laikotarpį viešųjų pirkimų srityje ir aštuonerių metų pereinamąjį laikotarpį statybų srityje, nustatytiems pagal TPBS, ir tikisi, kad prekyba išaugs šiems laikotarpiams pasibaigus; pažymi, kad viešieji pirkimai yra svarbi Kazachstano viešosios politikos priemonė;

11.  ragina Tarybą ir Komisiją pasinaudoti visa turima ES įtaka ir toliau skatinti Kazachstano valdžios institucijas ir padėti jų pastangoms siekiant veiksmingai įgyvendinti pagrindines TDO konvencijas ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, gerą valdymą, teisinę valstybę ir asociacijų laisvę, be kita ko, profesinių sąjungų, jų vaidmens ir narystės jose, taip pat teisės streikuoti požiūriu; primena, kad žmogaus teisės, įskaitant darbo teises, yra itin svarbus TPBS elementas; primygtinai ragina Komisiją nedelsiant pradėti taikyti ginčų sprendimo mechanizmą, kuris nustatytas prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

25.9.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Hannu Takkula, Marietje Schaake

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

ENF

France Jamet

1

0

ENF

Edouard Ferrand

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

10.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

3

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Klaus Buchner

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė