Betänkande - A8-0335/2017Betänkande
A8-0335/2017

BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

26.10.2017 - (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE) – 2017/2035(INI))

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Liisa Jaakonsaari

Förfarande : 2017/2035(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0335/2017
Ingivna texter :
A8-0335/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12409/2016),

–  med beaktande av utkastet till fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (09452/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 31.1 och 37 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 218.6 a (C8-0469/2016),

–  med beaktande av undertecknandet av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet i Astana den 21 december 2015, i närvaro av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini,

–  med beaktande av den tillfälliga tillämpningen av de delar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet som omfattas av EU:s exklusiva befogenhet från och med den 1 maj 2016,

–  med beaktande av det fortsatta genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan, som undertecknades den 23 januari 1995 och trädde i kraft den 1 juli 1999,

–  med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om det nya utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan[1],

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kazakstan, bland annat av den 10 mars 2016[2], 18 april 2013[3], 15 mars 2012[4] samt den 17 september 2009 om fallet Jevgenij Zhovtis i Kazakstan[5],

–  med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien[6] framskrider och den 13 april 2016 om genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien[7],

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 19 januari 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet[8], som inrättats i Astana i Kazakstan,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ... om utkastet till beslut[9],

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juni 2015 och 19 juni 2017 om EU-strategin för Centralasien,

–  med beaktande av Europeiska utrikestjänstens och kommissionens fjärde lägesrapport av den 13 januari 2015 om genomförandet av EU-strategin för Centralasien, som antogs 2007,

–  med beaktande av de årliga människorättsdialogerna mellan EU och Kazakstan,

–  med beaktande av mötena mellan EU och Centralasien,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0335/2017), och av följande skäl:

A.  Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet bör, om man respekterar och tar hänsyn till de skillnader som finns mellan parterna och deras särskilda politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar, leda till att de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan de båda parterna märkbart fördjupas och förstärks till förmån för människorna i både Kazakstan och EU.

B.  Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet (artikel 1) skulle kunna stärka ramen för uppfyllandet av vissa väsentliga delar, såsom respekt för demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och principerna om marknadsekonomi, som redan föreskrivs i partnerskaps- och samarbetsavtalet, så länge genomförandet av alla klausuler omfattas av en strikt och effektiv övervakningsmekanism som grundas på tydliga riktmärken och tidsfrister. Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen har lagts till som en ny väsentlig del (artikel 11).

C.  Kazakstan är det första centralasiatiska land som har undertecknat ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal med EU. När avtalet väl har ratificerats av alla medlemsstater och Europaparlamentet kommer det att ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet från 1999. Avtalstexten offentliggjordes den 15 juli 2015.

D.  Avtalet innehåller ett brett spektrum av nya samarbetsområden, som både ligger i EU:s politiska och ekonomiska intresse och lämpar sig för att stödja Kazakstan i den nya moderniseringsfas som landet eftersträvar och som samtidigt säkrar ett samarbete i fråga om globala utmaningar, särskilt när det gäller en hållbar social och ekonomisk utveckling som gynnar alla medborgare, bevarandet av den kulturella mångfalden, bevarandet av miljön och bekämpandet av följderna av klimatförändringarna i enlighet med Parisavtalet samt i fråga om fredsbevarande åtgärder och regionalt samarbete.

E.  Sedan i maj 2016 tillämpas två tredjedelar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet provisoriskt.

F.  Europaparlamentet är berett att inom ramen för sina befogenheter aktivt medverka till utvecklingen och utformningen av de konkreta områdena för samarbete med Kazakstan, bland annat när det gäller de parlamentariska förbindelserna.

G.  Kazakstan anslöt sig till WTO den 1 januari 2016. 

H.  Kazakstan anslöt sig till Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) i mars 2012.

Allmänna bestämmelser om förbindelserna mellan EU och Kazakstan och om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet

1.  Europaparlamentet betonar att fördjupningen av de politiska, ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan EU och Kazakstan måste bygga på gemensamma åtaganden i fråga om universella värden, särskilt i fråga om demokrati, rättsstaten, god samhällsstyrning och respekten för de mänskliga rättigheterna, och vägledas av ömsesidiga intressen.

2.  Europaparlamentet noterar Kazakstans konsekventa strategi för att närma sig EU. Parlamentet betonar att landet spelar en avgörande roll för genomförandet av EU-strategin för Centralasien, som kommer att genomgå en grundlig översyn under 2019.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet utgör en stabil grund för att stärka förbindelserna. Parlamentet noterar att Kazakstan är det första land i Centralasien som EU har förhandlat fram och undertecknat ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal med. Detta nya slags avtal är en bra modell som i framtiden även skulle kunna tillämpas på andra länder i området.

4.  Europaparlamentet välkomnar ambitionen i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet att stärka samarbetet och att på ett betydande sätt främja de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kazakstan inom olika områden av betydelse och gemensamt intresse, såsom demokrati och rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, hållbar utveckling, utrikes- och säkerhetspolitik, handel, rättvisa, frihet och säkerhet samt inom 29 andra viktiga sektorspolitiska områden, såsom ekonomiskt och finansiellt samarbete, energi, transport, miljö och klimatförändringar, sysselsättning och sociala frågor, kultur, utbildning och forskning. Parlamentet uppmanar båda parterna att aktivt fullgöra sina åtaganden.

5.  Europaparlamentet förväntar sig att det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet kommer att främja en förstärkning av rättsstatsprincipen och ett större demokratiskt deltagande för alla medborgare, ett mer varierat politiskt landskap, ett mer välfungerande, oberoende och opartiskt rättsväsen, ökad insyn och ansvarighet i regeringen, förbättringar av arbetsrätten i enlighet med ILO:s krav, ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag, en hållbar utveckling av miljön, vattenförvaltningen och andra resurser, såsom en effektiv energianvändning och utveckling av förnybara energikällor.

6.  Europaparlamentet understryker vikten av parlamentets rekommendationer av den 22 november 2012 om förhandlingarna om det nya utvidgade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan och att dessa fortfarande gäller.

7.  Europaparlamentet betonar i likhet med tidigare att framstegen i förhandlingarna om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet måste vara kopplade till de framsteg som görs i fråga om politiska reformer och de faktiska framsteg som görs i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstaten, god samhällsstyrning och demokratisering. Här kan genomförandet av Venedigkommissionens rekommendationer spela en avgörande roll. Parlamentet uttrycker djup oro över att rätten till yttrandefrihet, till frihet att delta i fredliga sammankomster och till föreningsfrihet fortfarande är begränsad. Landet uppmanas med kraft att fullt ut genomföra rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och föreningsfrihet i resultatrapporten från hans uppdrag till Kazakstan i januari 2015.

8.  Europaparlamentet betonar att fler åtgärder måste bygga på principen mer för mer.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet gör det möjligt att förhandla fram ett avtal om viseringslättnader mellan EU och Kazakstan parallellt med de eventuella förhandlingarna om ett avtal som reglerar de särskilda åtagandena avseende återtaganden. Parlamentet påpekar vikten av att öka olika utbyten, särskilt ungdomsutbyten och akademiska utbyten, och efterlyser i detta avseende en betydande utvidgning av programmet Erasmus+ för Kazakstan.

10.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att

–  se till att båda parterna uppfyller de väsentliga delarna i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet, eftersom bristande efterlevnad skulle leda till antingen tvistlösning (artikel 278) eller till och med upphävande vid allvarliga överträdelser (artikel 279),

–  fastställa riktmärken och tidsfrister för genomförandet av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet,

–  införa en omfattande övervakningsmekanism mellan parlamentet och Europeiska utrikestjänsten när det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet träder i kraft fullt ut, inbegripet de delar som anges i parlamentets resolution av den 22 november 2012.

11.  Europaparlamentet påminner om att vice ordföranden/den höga representanten, rådet och kommissionen fortfarande bara delvis följer artikel 218.10 i EUF-fördraget och relevanta avgöranden från domstolen om att parlamentet ska ges omedelbar och fullständig tillgång till alla förhandlingsdokument och tillhörande information.

12.  Europaparlamentet uppmanar den parlamentariska samarbetskommittén EU–Kazakstan att uppdatera sin arbetsordning för att möjliggöra demokratisk kontroll av den provisoriska tillämpningen inom de områden där avtalet redan har trätt i kraft och att använda sina befogenheter för att anta rekommendationer, och att förbereda kontrollen av hela det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet när det träder i kraft fullt ut.

Politisk dialog och samarbete, demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och grundläggande friheter

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att alltid i sin politiska dialog med Kazakstan prioritera frågor om rättsstaten och demokrati, de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna.

14.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att mot bakgrund av de sociala protesterna, som ibland varit våldsamma, vidta förebyggande och konkreta åtgärder för politiska, demokratiska och sociala reformer, bland annat en tydlig maktfördelning mellan den verkställande och lagstiftande makten, i samband med genomförandet av programmet ”Kazakstan 2050” och att införa ytterligare kontroller och motvikter inom det konstitutionella systemet, i överensstämmelse med landets internationella åtaganden enligt olika FN-, OSSE- och Europarådsinstrument. Parlamentet upprepar sin övertygelse om att den övergång till en ny sorts tillväxt som Kazakstan eftersträvar och som bygger på intensiv forskning inte verkar vara möjlig utan utbildning av hög kvalitet, tillgång till grundläggande moderna tjänster för stora delar av befolkningen, en inkluderande socialpolitik och ett system med reglerade sociala relationer, särskilt inom ekonomin. Parlamentet välkomnar ”100-stegsprogrammet” som ett försök att ta itu med behovet av brådskande reformer i landet.

15.  Europaparlamentet välkomnar att det nyligen skett en positiv utveckling när det gäller konstitutionella och administrativa reformer, liksom när det gäller inrättandet av en samrådsplattform för det civila samhället. Parlamentet är emellertid djupt oroat över de begränsande effekter som strafflagen och förvaltningslagen, som trädde i kraft 2015, har på organisationerna i det civila samhället och deras verksamhet.

16.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att fullt ut genomföra rekommendationerna från OSSE/ODIHR:s internationella observatörsuppdrag i valet den 20 mars 2016, där det konstateras att landet fortfarande inte på långa vägar uppfyller sina åtaganden inom ramen för OSSE för demokratiska val. Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att inte begränsa oberoende kandidaters verksamhet. Dessutom kräver parlamentet att medborgarnas valrättigheter respekteras.

17.  Europaparlamentet välkomnar Kazakstans samarbete med Venedigkommissionen och begär att dess relevanta rekommendationer ska genomföras fullt ut, särskilt inom området för demokratiska reformer och reformer av rättsväsendet.

18.  Europaparlamentet välkomnar de pågående administrativa reformerna och rekommenderar ytterligare reformer som garanterar ett verkligt oberoende och opartiskt rättsväsen och effektivare insatser i kampen mot korruption på alla nivåer. Parlamentet vädjar emellertid om bättre samhällsstyrning och reformer, som omfattar ett verkligt oberoende rättsväsende som är fritt från korruption och garanterar rätten till en rättvis rättegång och rätten till försvar, och om mer omfattande och effektiva åtgärder för bekämpning av korruption, organiserad brottslighet och olaglig narkotikahandel. Parlamentet efterlyser en förbättring och modernisering av viktiga sociala sektorer samt investeringar i dessa. Parlamentet betonar att det är viktigt för landets långsiktiga stabilitet att man ägnar ytterligare uppmärksamhet åt den ekonomiska och sociala utvecklingen i randområden och utanför de största städerna.

19.  Europaparlamentet konstaterar att det finns plattformar för dialog med det civila samhället. Parlamentet upprepar sin oro över att lagstiftningen om icke-statliga organisationer undergräver deras oberoende och förmåga att utöva sin verksamhet. Det är viktigt med ett aktivt och oberoende civilt samhälle för att skapa en hållbar framtid i Kazakstan. Parlamentet uppmanar enträget de kazakstanska myndigheterna att under alla omständigheter garantera att alla människorättsaktivister och icke-statliga organisationer i Kazakstan har möjlighet att utöva sina legitima människorättsaktiviteter utan rädsla för repressalier och utan någon form av begränsning. På så sätt kan man bidra till en hållbar samhällsutveckling och stärkande av demokratin. Parlamentet anser att det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet också innebär ett ökat stöd till utvecklingen av ett verkligt civilt samhälle och uppmanar de kazakstanska myndigheterna att handla i enlighet därmed. Dessutom uppmanas kommissionen att främja program som syftar till att stärka och befästa oberoende icke-statliga organisationers verksamhet.

20.  Europaparlamentet kräver ett slut på de rättsliga förföljelserna, trakasserierna och fängslandena av oberoende journalister, aktivister i det civila samhället, fackföreningsledare, människorättsförsvarare, oppositionspolitiker och andra frispråkiga personer som hämnd för att de utnyttjat rätten till yttrandefrihet och andra grundläggande friheter. Detta fenomen har ökat under de senaste åren. Parlamentet kräver en fullständig rehabilitering och ett omedelbart frisläppande av samtliga aktivister och politiska fångar som för närvarande sitter fängslade samt ett upphävande av begränsningarna av rörelsefriheten för andra personer. Parlamentet kräver att man slutar att missbruka Interpols utlämningsförfaranden och ser till att trakasserierna av den politiska oppositionen utomlands upphör.

21.  Europaparlamentet gläder sig över att den framstående kazakstanske aktivisten och ledaren för oppositionspartiet Alga!, Vladimir Kozlov, blev villkorligt frigiven från fängelset i augusti 2016.

22.  Europaparlamentet uttrycker oro över inskränkningarna av medie-, yttrande-, mötes-, förenings- och religionsfriheten, bland annat genom restriktiv lagstiftning, påtryckningar, censur och straffrättslig lagföring av aktivister. Yttrandefrihet för oberoende medier, bloggare och enskilda medborgare är ett universellt värde som måste upprätthållas. Parlamentet rekommenderar Kazakstan att tillämpa Europarådets normer i sitt rättssystem. Parlamentet noterar Kazakstans ansträngningar för att förbättra landets internationella anseende, vilket visades nyligen genom Expo 2017 i Astana. Parlamentet påpekar icke desto mindre att dessa ansträngningar står i strid med de senaste månadernas kraftåtgärder mot oliktänkande och påtryckningar på det civila samhället.

23.  Europaparlamentet är oroat över att vissa bestämmelser i den nyligen omarbetade strafflagen och straffprocesslagen begränsar yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar Kazakstan att se över dem på nytt, särskilt med tanke på kriminaliseringen av ärekränkning.

24.  Europaparlamentet understryker att mediefrihet och yttrandefrihet är absoluta förutsättningar för att demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna ska etableras och befästas. Parlamentet beklagar att miljön för oberoende medieföretag har blivit alltmer fientlig och uttrycker oro över förslaget till medielagstiftning, som syftar till att införa regler för journalister om att de ska stämma av sina uppgifter med de statliga myndigheterna. De kazakstanska myndigheterna uppmanas med kraft att dra tillbaka sådana ändringar från sina lagförslag och att säkerställa journalisternas fulla oberoende vid undersökningar och rapportering. De kazakstanska myndigheterna uppmanas vidare att avhålla sig från att begränsa tillgången till medier online och offline i landet och från utlandet som är kritiska mot staten. Parlamentet beklagar att ärekränkning också fortfarande är ett brott i Kazakstan och betonar att detta har blivit problematiskt med tanke på yttrandefriheten i landet. Parlamentet är bekymrat över det stora antalet förtalsstämningar, däribland mål mot några nyhetsföretag och andra webbplatser som rapporterar om den statliga politiken på ett ofördelaktigt sätt och som också spärras rutinmässigt. Stämningarna har getts in av offentliga tjänstemän och andra offentliga personer som åtnjuter ett särskilt skydd och som kräver stora belopp i moralisk kompensation på grund av artiklar om anklagelser om korruption, grov misskötsamhet eller andra saker som misshagar dem.

25.  Europaparlamentet betonar att den negativa utvecklingen när det gäller medie-, yttrande-, mötes-, förenings- och religionsfriheten måste vändas. Parlamentet rekommenderar Kazakstan att tillämpa Europarådets normer i sin lagstiftning. Parlamentet noterar i detta sammanhang att alla kazakstanska icke-statliga organisationer sedan 2016 enligt lag måste registrera sig hos myndigheterna och varje år lämna uppgifter om sin verksamhet som ska ingå i en statlig databas över icke-statliga organisationer. Parlamentet understryker att denna åtgärd skulle kunna styras i riktning mot att öka insynen i sektorn. Det är emellertid oroväckande att de nya kraven gör den redan omfattande rapporteringsskyldigheten från den icke-statliga sektorn till staten ännu mer betungande, samtidigt som öppenhetspolicyn tillämpas oproportionerligt på de icke vinstdrivande, icke-statliga sektorerna, eftersom den inte gäller några andra juridiska personer. Parlamentet uttrycker oro över att deltagande i oregistrerade föreningar är brottsligt och att underlåtenhet att lämna uppgifter till den nya databasen, eller lämnande av ”felaktiga” uppgifter, kan leda till att organisationer straffas. Parlamentet beklagar att alla överträdelser av nationell lagstiftning, oavsett hur obetydliga de är, kan leda till att registrerade offentliga föreningars verksamhet upphävs tillfälligt eller avslutas av en domstol.

26.  Europaparlamentet noterar med oro att de lagar mot terrorism som nyligen antagits, bland annat ett lagförslag om återkallande av medborgarskap för terroristmisstänkta, skulle kunna leda till att den fredliga och lagliga politiska oppositionen kuvas. Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att inte tillämpa denna lagstiftning, eftersom det kan leda till att yttrandefriheten, religions- eller trosfriheten och rättsväsendets oberoende begränsas eller oppositionsverksamhet förbjuds.

27.  Europaparlamentet noterar att FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, i sina slutsatser rörande Kazakstan som antogs sommaren 2016, uttryckte oro över de brett formulerade bestämmelserna i brottsbalkens artikel 174, som förbjuder uppvigling till socialt, nationellt eller på annat sätt omstörtande verksamhet, och artikel 274, som förbjuder medveten spridning av falsk information, och tillämpningen av dessa artiklar för att otillbörligt begränsa yttrandefriheten och andra rättigheter som skyddas av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet beklagar att ett antal aktivister i det civila samhället och journalister åtalats och fängslats på grundval av de ovannämnda artiklarna i brottsbalken. Parlamentet noterar att förteckningen omfattar Maks Bokajev och Talgat Ajan som avtjänar femåriga fängelsestraff för sin roll i de fredliga protesterna mot jordbruksreformen i Kazakstan våren 2016. Parlamentet uppmanar med kraft den kazakstanska regeringen att frige alla och att lägga ned åtalen mot dem.

28.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att se över fackföreningslagen från 2014 och arbetslagen från 2015 så att de blir förenliga med ILO:s normer. Parlamentet påminner Kazakstan om landets skyldigheter att fullt ut följa de slutsatser som antagits av ILO:s kommitté för tillämpning av ILO-normer (2017, 2016 och 2015).

29.  Europaparlamentet fördömer att organisationen för oberoende fackföreningar i Kazakstan (CITUK) stängdes ned genom ett rättsligt avgörande i januari 2017 för att enligt vad som påstås ha underlåtit att bekräfta sin status i enlighet med landets restriktiva lag om fackföreningar från 2014. Parlamentet påminner de kazakstanska myndigheterna om behovet av att garantera ett oberoende och opartiskt rättsväsende och av att möjliggöra en verklig social dialog genom att också främja förekomsten av oberoende fackföreningar, t.ex. CITUC och dess anslutna fackföreningar, och deras funktion. Parlamentet hänvisar till slutsatserna från ILO:s kommitté för tillämpning av ILO-normer avseende situationen i Kazakstan i juni 2017. Parlamentet beklagar att CITUK:s ordförande Larisa Kharkova den 25 juli 2017 av en domstol befanns skyldig till anklagelser om förskingring och bedrägeri med anknytning till utnyttjande av fackföreningsmedel, vilket tros vara politiskt motiverade anklagelser. Parlamentet beklagar djupt att hon av godtyckligen dömdes till fyra års begränsad rörelsefrihet, ålagd av domstol, samt till 100 timmars samhällstjänst och ett förbud mot att ha ledande befattningar inom offentliga föreningar i fem år. Parlamentet uppmanar Kazakstan att upphäva domen och lägga ned åtalen mot henne.

30.  Europaparlamentet beklagar att två andra fackföreningsledare, Nurbek Kushakbayev och Amin Yeleusinov, i april och maj 2017 dömdes till två och ett halvt respektive två års fängelse vid straffrättsliga åtal som också ansågs vara politiskt motiverade. Parlamentet konstaterar att domarna mot de tre fackföreningsledarna är ett slag mot den oberoende fackföreningsverksamheten i landet.

31.  Europaparlamentet noterar Kazakstans multietniska och multireligiösa karaktär och betonar behovet av skydd för minoriteter och deras rättigheter, särskilt när det gäller språkanvändning, religions- eller trosfrihet, icke-diskriminering och lika möjligheter. Parlamentet välkomnar att olika folkgrupper i Kazakstan samexisterar i fred.

32.  Europaparlamentet efterlyser en ordentlig granskning av den årliga människorättsdialogen mellan EU och Kazakstan för att göra den mer effektiv och resultatorienterad. Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att fullt ut delta i dialogen och i andra forum för att göra konkreta framsteg när det gäller människorättssituationen i landet samtidigt som man särskilt beaktar enskilda ärenden. Parlamentet påminner om att det civila samhällets deltagande i dessa dialoger och samråd måste säkerställas.

33.  Europaparlamentet understryker behovet av ett fortsatt engagemang inom cykeln för mekanismen för allmän återkommande utvärdering i FN:s råd för mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller ett effektivt genomförande av dess rekommendationer.

34.  Europaparlamentet insisterar på att Kazakstan ska respektera rekommendationerna från FN:s kommitté mot tortyr och 2009 års rekommendationer från FN:s särskilda rapportör om tortyr.

35.  Europaparlamentet beklagar att Kazakstan hittills har vägrat tillåta en oberoende internationell undersökning om händelserna i Zjanaozen 2011, trots uppmaningarna från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

36.  Europaparlamentet välkomnar landets ansökan om att ansluta sig till flera av Europarådets konventioner.

37.  Europaparlamentet beklagar att Kazakstan varken är en part i eller har undertecknat Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Kazakstan uppmanas att underteckna och ansluta sig till den.

Internationella förbindelser, regionalt samarbete och globala utmaningar

38.  Europaparlamentet välkomnar Kazakstans konstruktiva samarbete i de internationella förbindelserna som en viktig bidragande faktor för fred och stabilitet på både regional och global nivå, till exempel genom sitt underlättande av samtalen om kärnteknikavtalet med Iran och förhandlingarna mellan parterna i Astana om en övergripande lösning för att få slut på kriget i Syrien, sina diplomatiska insatser när det gäller konflikten i Ukraina och sitt initiativ till konferensen för samarbete och förtroendeskapande åtgärder i Asien. Parlamentet uppmanar Kazakstan att fortsätta engagera sig och spela en konstruktiv roll på den internationella arenan. I detta sammanhang välkomnar parlamentet landets krav på gradvis utrotning av väpnade konflikter genom icke-spridning av kärnvapen och nedrustning och dess initiativ till den allmänna förklaringen om att uppnå en kärnvapenfri värld. Parlamentet välkomnar i synnerhet Kazakstans beslut att inte ansluta sig till det ryska importförbudet mot jordbruksprodukter från EU och anser detta är ett konkret och uppmuntrande tecken på landets vilja att stärka dialogen och samarbetet med EU.

39.  Europaparlamentet noterar Kazakstans geostrategiska betydelse och erkänner landets multipolära utrikespolitik, som syftar till att främja vänskapliga och förutsägbara förbindelser och som innefattar upprättandet av välavvägda, goda grannförbindelser med i första hand Ryssland, Kina, de centralasiatiska grannländerna och andra partner, inbegripet Förenta staterna och EU.

40.  Europaparlamentet erkänner att Kazakstan är en viktig aktör inom utrikes- och säkerhetspolitiken, inte minst på grund av den konsekventa roll landet spelar i fråga om global kärnvapennedrustning och säkerhet och dess tidsbegränsade medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018.

41.  Europaparlamentet erkänner den säkerhetsutmaning som Kazakstan ställts inför av Daish och andra organisationer som klassats som terroristorganisationer av FN:s säkerhetsråd. Parlamentet noterar det stora antalet kazakstanska medborgare bland utländska stridande i Mellanöstern. Parlamentet inser att det finns risk att Kazakstan destabiliseras ytterligare till följd av den pågående konflikten i Afghanistan, bland annat på grund av religiös extremism, olaglig narkotikahandel och terrorism. Parlamentet efterlyser ett närmare samarbete för att bekämpa våldsbejakande extremism och terrorism och betonar att man i första hand bör ägna sig åt åtgärder för att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till radikalisering. Parlamentet noterar att artikel 13 i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet fokuserar på åtgärder mot terrorism och spelar en avgörande roll, särskilt i den rådande internationella miljön.

42.  Europaparlamentet noterar att Kazakstan tillhör alla viktiga organisationer i regionen. Parlamentet anser att det internationella anseende som Kazakstan helt nyligen har fått som ordförandeland för sådana heterogena internationella organisationer som OSSE, Islamiska samarbetsorganisationen (OIC), Oberoende staters samvälde (OSS), Shanghai Cooperation Organisation och Organisationen för det kollektiva säkerhetsavtalet är en god utgångspunkt för gemensamma åtgärder för att stabilisera säkerhetssituationen i Centralasien och finna multilaterala lösningar på globala utmaningar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang Kazakstans tydliga uttalanden om att landets medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) inte kommer att påverka stärkandet av dess förbindelser med EU.

43.  Europaparlamentet rekommenderar EU att fortsätta med sitt stöd till regionalt samarbete i Centralasien, särskilt rättsstatsprincipen, förtroendeskapande åtgärder, förvaltning av vatten- och naturresurser, gränsförvaltning, stabilitet och säkerhet. Parlamentet stöder i detta avseende Kazakstans insatser för att främja goda grannförbindelser och bli en garant för stabilitet i regionen. Parlamentet efterlyser en hållbar centralasiatisk lösning rörande frågor om vattenförvaltning, energi och säkerhet som tillgodoser alla intressen.

44.  Europaparlamentet erkänner att Kazakstan är en ledande makt i den centralasiatiska regionen. Parlamentet uppmanar med kraft Kazakstan att utnyttja denna position som utgångspunkt för en positiv dialog med sina grannländer i regionen och att vidta åtgärder för att gå framåt i det regionala samarbetet.

Hållbar utveckling, energi och miljö

45.  Europaparlamentet välkomnar Kazakstans tredje moderniseringsstrategi som utannonserades i januari 2017, med målsättningen att landet ska bli ett av världens 30 mest utvecklade länder.

46.  Europaparlamentet välkomnar det utvidgade kapitlet om råvaror och energisamarbete, som har stora möjligheter att bidra till EU:s energitrygghet. Parlamentet påminner om att Kazakstan spelar en viktig roll som energileverantör till EU. Parlamentet uppmanar EU att ha ett mer aktivt energisamarbete och att stärka sin dialog med Kazakstan och andra centralasiatiska länder för att stärka EU:s energitrygghet.

47.  Europaparlamentet gläder sig över kapitlet om samarbete på området klimatförändringar, som tagits med i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet anser att EU ska fortsätta att samarbeta med den kazakstanska regeringen och hjälpa den att fastställa och ta fram innovativa och hållbara politiska strategier för miljö och ekologi. Parlamentet påminner om att Kazakstan är starkt påverkat av konsekvenserna av de mest förödande miljökatastroferna i världen som orsakats av människan, nämligen uttorkningen av Aralsjön och Sovjettidens kärnvapenprov vid anläggningen Semej/Semipalatinsk. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka biståndet till de kazakstanska myndigheterna på såväl teknisk som finansiell nivå i syfte att kraftigt förbättra vattenförvaltningen och vattenhushållningen i Aralsjöns bäcken inom ramen för handlingsprogrammet från den internationella fonden för insatser som syftar till att rädda Aralsjön och att utarbeta en effektiv handlingsplan för saneringen av det tidigare nukleära polygonområdet. Parlamentet välkomnar Kazakstans deltagande i det frivilliga partnerskapsprogrammet ”Green Bridge”. Det kommer att utgöra en stabil och långsiktig grund för gröna investeringar, överföring av ny teknik och innovationer och en övergång till ett samhälle utan koldioxidutsläpp.

48.  Europaparlamentet betonar behovet av att tillämpa principerna om en miljömässigt hållbar utveckling i Kazakstan när det gäller utvinning och bearbetning av landets stora naturresurser. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att landet uppfyller normerna i utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet (EITI).

Handel och ekonomi

49.  Europaparlamentet påminner om att EU är landets främsta handels- och investeringspartner och Kazakstan är EU:s viktigaste handelspartner i Centralasien. Parlamentet hoppas därför att dessa förbindelser kommer att stärkas ytterligare. Parlamentet noterar att 80 procent av Kazakstans export till EU består av olja och gas, och upprepar vikten av ökad diversifiering av landets handel med EU. Parlamentet betonar att handel och de mänskliga rättigheterna på ett positivt sätt kan förstärka varandra inom ramen för rättsstatsprincipen. Parlamentet påminner om att näringslivet har en viktig roll att spela vad gäller att ge positiva incitament med avseende på främjandet av de mänskliga rättigheterna, demokrati och företagens sociala ansvar. Parlamentet påpekar att de globala värdekedjorna bidrar till att stärka grundläggande internationella arbets- och miljönormer samt standarder för sociala och mänskliga rättigheter, bland annat genom införande och genomförande av åtgärder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, möjligheter till utbildning, opartiska institutioner och minskad korruption.

50.  Europaparlamentet välkomnar att Kazakstan den 1 januari 2016 anslöt sig till WTO, vilket har främjat den ekonomiska och administrativa moderniseringen av landet. Parlamentet konstaterar att Kazakstans ekonomi till stor del bygger på utvinning och export av råmaterial och kolväten. Parlamentet vill se att det omfattande programmet för diversifiering av ekonomin, där EU kan spela en viktig roll, och för reformering av landet, som bland annat omfattar en professionalisering inom den offentliga förvaltningen och åtgärder för att bekämpa korruption, genomförs fullt ut i praktiken. Parlamentet uppmanar framför allt kommissionen att bistå Kazakstan för att göra dess ekonomi miljövänlig och hållbar.

51.  Europaparlamentet noterar Kazakstans åtagande att fullt ut liberalisera rörligheten för kapital i form av direktinvesteringar och beklagar att avdelningen Handel och affärsverksamhet i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet inte innehåller några bestämmelser mot korruption. Parlamentet anser att man bör ägna särskild uppmärksamhet åt frågorna om företagsstyrning och korruption vid övervakningen av avtalets genomförande för att undvika att risken för penningtvätt ökar.

52.  Europaparlamentet välkomnar Kazakstans beslutsamhet – som framgår av hur landet har tillämpat avtalet under det första året – att respektera och fullgöra de åtaganden som följer av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet och WTO-medlemskapet. Parlamentet uppmanar Kazakstan att fullgöra sina åtaganden enligt det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet när det gäller immateriella rättigheter på grundval av ett system för regional konsumtion.

53.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att fullt ut anpassa sina importtullar till sina åtaganden inom ramen för WTO och det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet, oberoende av sitt deltagande i Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU), för att slippa betala höga ersättningar till WTO:s handelspartner.

54.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att gå med i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces) för att möjliggöra effektiva sanitära och fytosanitära kontroller, och att använda de bilaterala sanitära och fytosanitära intyg som EU och Kazakstan kommit överens om.

55.  Europaparlamentet noterar den allmänna övergångsperiod på fem år för offentlig upphandling och den övergångsperiod på åtta år för byggtjänster som fastställs i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet, och ser fram emot en ökad handel när dessa perioder är över. Parlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett viktigt politiskt instrument för Kazakstan.

°

°  °

56.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och EU:s särskilda representant för Centralasien samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kazakstan.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (27.9.2017)

till utskottet för utrikesfrågor

över förslaget till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
(2017/2035(INI))

Föredragande av yttrande: David Borrelli

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet stöder parlamentets ingående av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet med Kazakstan, eftersom det förbättrar handelsbestämmelserna och bygger på de skyldigheter och bestämmelser som följer av WTO-medlemskapet. Det är mycket viktigt att fördjupa EU:s såväl politiska och ekonomiska förbindelser som handelsförbindelser med Kazakstan, på grundval av gemensamma åtaganden i fråga om internationella värden, bland annat skyldigheterna inom ramen för WTO. Parlamentet understryker EU:s betydelse för Kazakstan och att EU spelar en viktig roll för att stödja utvecklingen och diversifieringen av Kazakstans ekonomi. Detta ger EU ett betydande inflytande när det gäller att förbättra människorättssituationen, särskilt i fråga om arbetsnormer. Parlamentet förbehåller sig därför rätten att uppmana kommissionen och rådet att upphäva avtalet vid uppenbara kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet konstaterar att EU är Kazakstans viktigaste handels- och investeringspartner. Ekonomisk diversifiering, liberalisering, investering i forskning, utbildning, yrkesutbildning och hållbar utveckling, bekämpning av korruption och öppnande för produktiva, verkliga och hållbara utländska direktinvesteringar kan vara viktiga verktyg för att vidareutveckla och stärka handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna inom den bredare ramen för de allmänna principerna i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att uppfylla internationella normer, särskilt de som gäller bekämpning av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina insatser för att hjälpa de kazakstanska myndigheterna att genomföra det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet på ett effektivt sätt på dessa områden, genom att fastställa riktmärken för genomförandet och genom att tillhandahålla en effektiv och omfattande övervakningsmekanism genom samarbete mellan parlamentet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten för hela det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet konstaterar att tillnärmning av lagstiftningen spelar en viktig roll för att främja utvecklingen av bilaterala handelsförbindelser.

3.  Europaparlamentet noterar att Kazakstans ekonomi till stor del bygger på utvinning och export av råmaterial och kolväten. Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet bör hjälpa Kazakstan att diversifiera sin ekonomi på ett miljövänligt och hållbart sätt.

4.  Europaparlamentet välkomnar Kazakstans ekonomiska och administrativa modernisering, som är en följd av landets anslutning till WTO den 1 januari 2016 och dess ordförandeskap i WTO:s kommitté för handel och miljö.

5.  Europaparlamentet noterar Kazakstans åtagande att fullt ut liberalisera rörligheten för kapital i form av direktinvesteringar och beklagar att avdelningen Handel och affärsverksamhet i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet inte innehåller några bestämmelser mot korruption. Parlamentet anser att man bör ägna särskild uppmärksamhet åt frågorna om företagsstyrning och korruption vid övervakningen av avtalets genomförande för att undvika att risken för penningtvätt ökar.

6.  Europaparlamentet välkomnar Kazakstans beslutsamhet – som framgår av hur landet har tillämpat avtalet under det första året – att respektera och fullgöra de åtaganden som följer av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet och WTO-medlemskapet. Parlamentet uppmanar Kazakstan att fullgöra sina åtaganden enligt det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet när det gäller immateriella rättigheter på grundval av ett system för regional konsumtion.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att fullt ut anpassa sina importtullar till sina åtaganden inom ramen för WTO och det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet, oberoende av sitt deltagande i Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU), för att slippa betala höga ersättningar till WTO:s handelspartner.

8.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstan att gå med i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces) för att möjliggöra effektiva sanitära och fytosanitära kontroller, och att använda de bilaterala sanitära och fytosanitära intyg som EU och Kazakstan kommit överens om.

9.  Europaparlamentet gläder sig över Kazakstans deltagande i det frivilliga partnerskapsprogrammet ”Green Bridge”. Det kommer att utgöra en stabil och långsiktig grund för gröna investeringar och överföring av ny teknik och innovationer i syfte att uppnå ett samhälle utan koldioxidutsläpp.

10.  Europaparlamentet noterar den allmänna övergångsperiod på fem år för offentlig upphandling och den övergångsperiod på åtta år för byggtjänster som fastställs i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet, och ser fram emot en ökad handel när dessa perioder är över. Parlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett viktigt politiskt instrument för Kazakstan.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utnyttja allt EU:s eventuella inflytande till att fortsätta att uppmuntra och hjälpa de kazakstanska myndigheterna i arbetet med att genomföra ILO:s grundläggande konventioner på ett effektivt sätt och att garantera respekten för de mänskliga rättigheterna, god samhällsstyrning, rättsstatsprincipen och föreningsfriheten, även när det gäller fackföreningar, deras roll och medlemskap samt strejkrätten. Parlamentet påminner om att mänskliga rättigheter, däribland arbetstagares rättigheter, är en väsentlig del av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart aktivera den tvistlösningsmekanism som föreskrivs i kapitlet Handel och hållbar utveckling.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

25.9.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Hannu Takkula, Marietje Schaake

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

ENF

France Jamet

1

0

ENF

Edouard Ferrand

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

3

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Klaus Buchner

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster