Процедура : 2017/0812(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0336/2017

Внесени текстове :

A8-0336/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0430

ДОКЛАД     
PDF 592kWORD 49k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

относно предложението за назначаване на Карел Пинкстен за член на Сметната палата

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Карел Пинкстен
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА КАРЕЛ ПИНКСТЕН НА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Карел Пинкстен за член на Сметната палата

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0328/2017),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0336/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 19 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Карел Пинкстен за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Карел Пинкстен

Образование:

Магистърска степен по икономика (M. Phil) от Университета на Кеймбридж (Обединеното кралство) като стипендиант на Британския съвет.

Магистър (Doctorandus) по икономически науки, специализира публични финанси и парична икономика в Католическия университет на Льовен, Белгия.

Диплома за общоуниверситетско образование по право от Университета на Антверпен.

Професионален опит:

От 1977 до 1978 г. Карел Пинкстен работи като научен сътрудник в областта на публичните финанси в Центъра за икономически изследвания към Католическия университет на Льовен.

През 1978 г. той преминава шестмесечно обучение в Япония като лауреат на Наградата на белгийския министър на външната търговия.

Работи като одитор в Сметната палата на Белгия от 1980 г. до влизането си в състава на белгийското правителство през 1994 г. Командирован от Сметната палата на Белгия между 1984 и 1994. Кмет на Оверпелт от 1983 до 2006 г.

В периода 1984 – 1985 г. е съветник в кабинета на заместник министър-председателя на Белгия.

От 1985 до 1989 г. е съветник в кабинета на министъра на финансите на Белгия.

Като член на Европейския парламент в периода 1989 – 1991 г. е член на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси.

В периода 1991 – 1994 г. г-н Пинкстен е член на Федералния парламент на Белгия и член на нейната комисия по финанси.

Назначен е за министър на отбраната от 1994 до 1995 г. и за министър за селското стопанство и МСП от 1995 до 1999 г.

По време на мандата си като член на Федералния парламент на Белгия от 1999 г. до 2006 г. г-н Пинкстен е член на комисията по финанси и на комисията по външни работи. През 2004 г. е избран за председател на комисията по външни работи и остава на този пост до започването си на работа в Европейската сметна палата.

Г-н Пинкстен става член на Европейската сметна палата на 1 март 2006 г. и започва работа в одитна група III „Външни дейности“.

След преструктурирането на Палатата г-н Пинкстен е член на Одитен състав III „Външни дейности“ от 1 юни 2010 г.

От април 2011 г. г-н Пинкстен е ръководител на Одитен състав III „Външни дейности“ и член на Административния комитет.

През 2015 г. крал Филип на Белгия удостоява г-н Пинкстен с титлата барон.

Публикации:

Карел Пинкстен има публикации по теми, свързани с бюджетната политика, паричната политика и външната търговия.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА КАРЕЛ ПИНКСТЕН НА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

Опит като член на Сметната палата

Когато станах член на Европейската сметна палата през март 2006 г., ми беше възложено да работя в областта на одита на външните дейности. От назначаването си съм бил докладчик по 13 специални доклада и освен това съм отговарял за участието в годишния доклад на Сметната палата (главите за декларацията за достоверност) за 2006, 2007 и 2011 г.

Бях член на Съвместния одитен комитет на Европол за финансовата 2009 година.

Понастоящем отговарям за три специални доклада, които са в процес на изготвяне:

-  „Помощ от ЕС за Мианмар/Бирма“,

-  „Последващи действия във връзка със Специален доклад № 17/2014: Може ли инициативата на ЕС за създаване на центрове за високи постижения да допринесе ефективно за намаляване на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените рискове, идващи от страни извън ЕС?“, както и

-  „Неправителствени организации (НПО)“.

През април 2011 г. моите колеги ме избраха за ръководител на Одитен състав III (Външна дейност, сигурност и правосъдие). Оттогава членовете на Одитен състав III три пъти ме преизбират за ръководител. В това си качество също така съм член на Административния комитет на Палатата от април 2011 г. насам.

Цели за евентуален бъдещ мандат

В интерес на европейските граждани е да има силна Европейската сметна палата, която работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент.

Европейските данъкоплатци имат правото да знаят, че средствата на ЕС се изразходват по правилен и прозрачен начин. Това е предпоставка за доверието и подкрепата от страна на европейските граждани за всички действия на ЕС. В качеството си на независима институция ЕСП играе ключова роля в този процес.

В нашите годишни доклади следва да се стремим да продължим да анализираме причините за неправилното разходване на средства от ЕС и по какъв начин това може да бъде избегнато.

В областта на одита на изпълнението един от най-важните приоритети на нашата работа следва да бъде миграцията, която е вероятно да се превърне в структурно явление. След няколко десетилетия населението на африканския континент ще се удвои. Това ще насърчи допълнителни миграционни потоци към ЕС. Следователно връзката между развитието на африканския континент и управлението на миграционните потоци към ЕС ще бъде голямо предизвикателство в работата на Сметната палата през следващите години.

Аз преди всичко ще се стремя да гарантирам значимостта на Палатата и качеството на нейната дейност, както съм се опитвал да правя и досега.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат BE

Позовавания

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Дата на сезиране

21.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

CONT

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

19.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

10

13

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

26.10.2017

Правна информация - Политика за поверителност