BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Karel Pinxten til medlem af Revisionsretten

26.10.2017 - (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Indrek Tarand

Procedure : 2017/0812(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0336/2017
Indgivne tekster :
A8-0336/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Karel Pinxten til medlem af Revisionsretten

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0328/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0336/2017),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 19. oktober 2017 foretog en høring af den af Rådet foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Karel Pinxten til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.

BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR Karel Pinxten

Uddannelse:

Kandidateksamen i økonomi (M. Phil.) fra Cambridge University (Det Forenede Kongerige) som British Council-stipendiat.

Doctorandus i økonomi fra det katolske universitet i Leuven med offentlige finanser og monetær økonomi som speciale.

Juridisk embedseksamen fra Antwerpens universitet

Erhvervserfaring

Fra 1977-1978 forskningsassistent inden for offentlige finanser ved det katolske universitet i Leuven, center for økonomiske studier.

1978 - seks måneders studieophold i Japan som vinder af en pris udskrevet af den belgiske minister for udenrigshandel.

Revisor i den belgiske revisionsret fra 1980, indtil han i 1994 kom med i den belgiske regering. I midlertidig tjeneste uden for det overordnede belgiske revisionsorgan mellem 1984 og 1994. Borgmester i Overpelt fra 1983 indtil 2006.

Mellem 1984 og 1985 rådgiver i den belgiske vicepremierministerens kabinet.

1985-1989 rådgiver i den belgiske finansministers kabinet.

1989-1991 medlem af Europa-Parlamentet og medlem af Budgetudvalget samt Udvalget om Økonomiske og Monetære Anliggender.

Mellem 1991-1994 medlem af det belgiske parlament og medlem af finansudvalget.

Forsvarsminister fra 1994 til 1995 og landbrugsminister og minister for små og mellemstore virksomheder fra 1995 til 1999.

1999-2006 medlem af det belgiske parlament. I løbet af denne periode medlem af finansudvalget og udenrigsudvalget. I 2004 valgt som formand for udenrigsudvalget. Beholdt denne post indtil udnævnelsen som medlem af Den Europæiske Revisionsret.

Siden 1. marts 2006 medlem af Den Europæiske Revisionsret og udpeget til medlem af revisionsgruppe III "Foranstaltninger udadtil".

Siden Rettens omstrukturering 1. juni 2010 medlem af Afdeling III "Foranstaltninger udadtil".

Siden april 2011 afdelingsformand i Afdeling III “Foranstaltninger udadtil” og medlem af Administrationsudvalget.

I 2015 udnævnt til baron af H.K.H. kong Philippe af Belgien.

Publikationer:

Karel Pinxten har offentliggjort forskellige publikationer om emner med relation til budgetpolitik, monetær politik og udenrigshandel.

BILAG 2: KAREL PINXTENS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE

Erfaring som medlem af Revisionsretten

Da jeg blev medlem af Den Europæiske Revisionsret i marts 2006, blev jeg udpeget til revision af området foranstaltninger udadtil. Siden min udnævnelse har jeg været ordførende medlem for 13 særberetninger, og jeg har også været ansvarlig for bidrag til Revisionsrettens årsberetning (DAS-kapitler) for årene 2006, 2007 og 2011.

Jeg var medlem af Det Fælles Revisionsudvalg om Europol for regnskabsåret 2009.

I øjeblikket er jeg ansvarlig for tre særberetninger, der er under udarbejdelse:

-  EU's bistand til Myanmar/Burma,

-  Opfølgning af særberetning nr. 17/2014 om ekspertisecentre for kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare risici (CBRN)

-  Ikke-statslige organisationer (NGO’er)

I april 2011 valgte mine kolleger mig til afdelingsformand i Afdeling III (Foranstaltninger udadtil, sikkerhed og retfærdighed). Siden da har medlemmerne af Afdeling III genvalgt mig tre gange som gruppeformand. Som afdelingsformand har jeg også været medlem af Rettens Administrationsudvalg siden april 2011.

Mål for en eventuel kommende embedsperiode

Det er i de europæiske borgeres interesse at have en stærk europæisk Revisionsret, der samarbejder tæt med Europa-Parlamentet.

Den europæiske skatteyder har ret til at vide, at EU-midlerne anvendes på en korrekt og gennemsigtig måde. Dette er en forudsætning for at kunne opnå tillid og støtte fra EU-borgerne til alle EU's foranstaltninger. Som en uafhængig institution spiller Den Europæiske Revisionsret en afgørende rolle i denne proces.

I vores årsberetning bør vi bestræbe os på yderligere at analysere årsagerne til misbrug af EU-midler, og hvordan dette kan undgås.

Inden for området forvaltningsrevision bør en af de vigtige prioriteter i vores arbejde være migration, som kan forventes at blive et strukturelt fænomen. Om få årtier vil det afrikanske kontinents befolkning være fordoblet. Dette vil fremme yderligere migrationsstrømme til EU. Sammenhængen mellem udviklingen af det afrikanske kontinent og forvaltningen af migrationsstrømme til EU vil derfor være en stor udfordring i Rettens arbejde i de kommende år.

Først og fremmest vil jeg - som jeg hidtil har gjort - bestræbe mig på at sikre Revisionsrettens relevans og kvaliteten af dens arbejde.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - den belgiske kandidat

Referencer

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

10

13

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

26.10.2017