Διαδικασία : 2017/0812(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0336/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0336/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0430

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 585kWORD 49k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Karel Pinxten
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ KAREL PINXTEN, ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0328/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0336/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να οριστεί ο Karel Pinxten μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Karel Pinxten

Εκπαίδευση:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (M. Phil.) στις Οικονομικές Επιστήμες, του Πανεπιστημίου του Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο) με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου.

Υποψήφιος διδάκτωρ (Doctorandus) στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών, του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven, με ειδίκευση στα δημόσια οικονομικά και τη νομισματική οικονομία.

Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας.

Επαγγελματική πείρα:

Από το 1977 έως το 1978 εργάστηκε ως βοηθός ερευνητής στα δημόσια οικονομικά, στο Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven

Το 1978, πραγματοποίησε εξάμηνο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιαπωνία, ως νικητής βραβείου του βελγικού Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου.

Διετέλεσε ελεγκτής στο βελγικό Ελεγκτικό Συνέδριο από το 1980 έως το 1994, οπότε έγινε μέλος της βελγικής κυβέρνησης. Από το 1984 έως το 1994 βρισκόταν σε απόσπαση από το βελγικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Διετέλεσε δήμαρχος του Overpelt από το 1983 έως το 2006.

Από το 1984 έως το 1985, ο κ. Pinxten διετέλεσε σύμβουλος στο ιδιαίτερο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Από το 1985 έως το 1989 διετέλεσε σύμβουλος στο ιδιαίτερο γραφείο του βέλγου Υπουργού Οικονομικών.

Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1989 έως το 1991, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από το 1991 έως το 1994 ήταν βουλευτής του βελγικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και μέλος της επιτροπής δημοσιονομικών υποθέσεων.

Διετέλεσε Υπουργός Άμυνας από το 1994 έως το 1995 και Γεωργίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το 1995 έως το 1999.

Κατά τη θητεία του ως βουλευτής του βελγικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, από το 1999 έως το 2006, συμμετείχε στην επιτροπή δημοσιονομικών υποθέσεων και την επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων. Το 2004 εξελέγη πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων, θέση που διατήρησε έως ότου διορίστηκε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο κ. Pinxten έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Μαρτίου 2006 και τοποθετήθηκε στην Ομάδα Ελέγχου III «Εξωτερικές Δράσεις».

Από την 1η Ιουνίου 2010, μετά την αναδιοργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι μέλος του Τμήματος ΙΙΙ «Εξωτερικές δράσεις».

Από τον Απρίλιο του 2011, είναι πρόεδρος του Τμήματος ΙΙΙ «Εξωτερικές δράσεις» και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.

Το 2015 ο ΑΜ βασιλιάς των Βέλγων Φίλιππος του απένειμε τον τίτλο του βαρόνου.

Δημοσιεύσεις:

Ο Karel Pinxten έχει δημοσιεύσεις σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, νομισματικής πολιτικής και εξωτερικού εμπορίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ KAREL PINXTEN, ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Πείρα ως Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Όταν έγινα μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Μάρτιο του 2006, διορίστηκα στο τμήμα ελέγχου των Εξωτερικών Δράσεων. Από τον διορισμό μου και εντεύθεν, έχω διατελέσει εισηγητικό μέλος για 13 ειδικές εκθέσεις και ήμουν επίσης αρμόδιος για μέρη της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κεφάλαια δήλωσης αξιοπιστίας (DAS)) για τα έτη 2006, 2007 και 2011.

Διετέλεσα μέλος της κοινής ελεγκτικής επιτροπής της EUROPOL για το οικονομικό έτος 2009.

Αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνος για τρεις ειδικές εκθέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης:

-  «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μιανμάρ/Βιρμανία»,

-  «Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 17/2014 σχετικά με τα κέντρα αριστείας για τους χημικούς, βιολογικούς, ραδιολογικούς και πυρηνικούς κινδύνους (ΧΒΡΠ) » και

-  «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)».

Τον Απρίλιο του 2011, οι συνάδελφοί μου με εξέλεξαν πρόεδρο του Τμήματος ΙΙΙ (εξωτερική δράση, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη). Από τότε, τα μέλη του Τμήματος ΙΙΙ με επανεξέλεξαν τρεις φορές πρόεδρό τους. Ως πρόεδρος, είμαι επίσης μέλος της διοικητικής επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Απρίλιο του 2011.

Στόχοι για πιθανή μελλοντική θητεία

Είναι προς το συμφέρον του ευρωπαίου πολίτη να διαθέτει ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι τα χρήματα της ΕΕ δαπανώνται σωστά και με διαφάνεια. Αυτό συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη και στήριξη όλων των δράσεων της ΕΕ από τους πολίτες της ΕΕ. Ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Στην ετήσια έκθεσή μας θα πρέπει να προσπαθούμε να αναλύσουμε περαιτέρω τις αιτίες της ενδεχόμενης κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να αποφευχθεί.

Στον τομέα του ελέγχου των επιδόσεων μία από τις σημαντικές προτεραιότητες των εργασιών μας πρέπει να αφορά τη μετανάστευση, που τείνει να καταστεί διαρθρωτικό φαινόμενο. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, ο πληθυσμός της αφρικανικής ηπείρου θα διπλασιαστεί. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ. Συνεπώς, η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης στην αφρικανική ήπειρο και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την ΕΕ θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα προσεχή έτη.

Πάνω απ’ όλα, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσω τη συνάφεια και την ποιότητα των εργασιών του Σώματος, όπως προσπαθούσα μέχρι σήμερα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος Βελγίου

Έγγραφα αναφοράς

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

10

13

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

26.10.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου