Menettely : 2017/0812(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0336/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0336/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0430

MIETINTÖ     
PDF 349kWORD 48k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

ehdotuksesta nimittää Karel Pinxten tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Indrek Tarand

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 LIITE 1: KAREL PINXTENIN ANSIOLUETTELO
 LIITE 2: KAREL PINXTENIN LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Karel Pinxten tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0328/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0336/2017),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 19. lokakuuta 2017 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Karel Pinxten tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


LIITE 1: KAREL PINXTENIN ANSIOLUETTELO

Koulutus:

Taloustieteen maisterin tutkinto (M. Phil.) Cambridgen yliopistosta (Yhdistynyt kuningaskunta) British Councilin stipendiaattina.

Taloustieteen lisensiaatin tutkinto (Doctorandus) Leuvenin katolisesta yliopistosta, erikoisalana julkistalous ja rahapolitiikka.

Oikeustieteen kandidaatin tutkinto Antwerpenin yliopistosta.

Työkokemus:

Vuosina 1977–1978 Karel Pinxten toimi Leuvenin katolisen yliopiston taloustieteen laitoksella tutkimusassistenttina.

Vuonna 1978 hän teki kuuden kuukauden opintomatkan Japaniin saatuaan Belgian ulkomaankauppaministerin tunnustuspalkinnon.

Hän työskenteli Belgian ylimmän kansallisen tarkastuselimen tarkastajana vuodesta 1980, kunnes hänet valittiin Belgian hallitukseen vuonna 1994. Vuosina 1984–1994 hän oli Belgian tilintarkastustuomioistuimen lähetettynä asiantuntijana. Hän oli Overpeltin pormestari 1983–2006.

Vuosina 1984–1985 Karel Pinxten toimi Belgian varapääministerin kabinetin neuvonantajana.

Vuosina 1985–1989 hän työskenteli Belgian valtiovarainministerin kabinetin neuvonantajana.

Euroopan parlamentin jäsenenä 1989–1991 hän toimi budjettivaliokunnassa sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa.

Vuosina 1991–1994 Karel Pinxten oli Belgian liittovaltion parlamentin jäsen ja toimi sen talousvaliokunnassa.

Hänet nimitettiin puolustusministeriksi vuosiksi 1994–1995 sekä maatalousasioista ja pk‑yrityksistä vastaavaksi ministeriksi vuosiksi 1995–1999.

Belgian liittovaltion parlamentin edustajakautensa aikana 1999–2006 Karel Pinxten toimi talous- ja ulkoasiainvaliokunnassa. Vuonna 2004 hänet valittiin talous- ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi, ja hän toimi tässä tehtävässä, kunnes hänet valittiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen.

Karel Pinxten nimitettiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1. maaliskuuta 2006, ja hän toimi siitä alkaen III jaoston (ulkoiset toimet) jäsenenä.

Tilintarkastustuomioistuimen uudelleenjärjestelyn jälkeen Karel Pixten on ollut III jaoston (ulkoiset toimet) jäsen 1. kesäkuuta 2010 alkaen.

Huhtikuusta 2011 Karel Pinxten on ollut III jaoston (ulkoiset toimet) puheenjohtaja ja hallintoasioiden komitean jäsen.

Vuonna 2015 Belgian kuningas Philippe myönsi Karel Pinxtenille paronin arvonimen.

Julkaisut:

Karel Pinxtenin julkaisut käsittelevät budjettipolitiikkaa, rahapolitiikkaa ja ulkomaankauppaa koskevia aiheita.


LIITE 2: KAREL PINXTENIN LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE

Kokemus tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä

Kun minusta tuli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen maaliskuussa 2006, minut nimitettiin ulkoisten toimien tarkastukseen. Nimitykseni jälkeen olen toiminut 13 erityiskertomuksen esittelevänä jäsenenä ja vastasin myös eräistä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen sisältyneistä osuuksista (tarkastuslausumia koskevat luvut) vuosina 2006, 2007 ja 2011.

Olin Europolin yhteisen tilintarkastuskomitean jäsen varainhoitovuotena 2009.

Tällä hetkellä vastaan seuraavista kolmesta erityiskertomuksesta, jotka ovat valmisteluvaiheessa:

–  ”EU:n tuki Myanmarille/Burmalle”

–  ”Kemiallisia, biologisia, säteily- ja ydinriskejä ja osaamiskeskuksia koskevan erityiskertomuksen nro 17/2014 seuranta” sekä

–  ”Valtioista riippumattomat järjestöt”.

Huhtikuussa 2011 kollegani valitsivat minut III jaoston (ulkoiset toimet, turvallisuus ja oikeus) puheenjohtajaksi. Sen jälkeen III jaoston jäsenet ovat valinneet minut kolmesti uudelleen puheenjohtajakseen. Puheenjohtajana olen myös ollut tilintarkastustuomioistuimen hallintoasioiden komitean jäsen huhtikuusta 2011.

Tavoitteet mahdolliselle uudelle toimikaudelle

On Euroopan kansalaisten etujen mukaista, että on olemassa vahva Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa.

Eurooppalaisilla veronmaksajilla on oikeus tietää, että EU:n varat käytetään asianmukaisella ja avoimella tavalla. Tämä on edellytys sille, että EU:n kansalaiset luottavat kaikkiin EU:n toimiin ja tukevat niitä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on riippumattomana toimielimenä keskeisessä asemassa tässä prosessissa.

Vuosikertomuksessamme meidän olisi pyrittävä analysoimaan tarkemmin EU:n varojen väärinkäyttöä ja sitä, miten tämä voitaisiin estää.

Muuttoliikkeen olisi oltava tuloksellisuuden tarkastuksen alalla yksi työmme keskeisiä painopisteitä, koska siitä tulee todennäköisesti rakenteellinen ilmiö. Muutamassa vuosikymmenessä Afrikan mantereen väestö kaksinkertaistuu. Tämä lisää muuttovirtoja EU:hun. Sen seurauksena Afrikan mantereen kehityksen ja EU:hun suuntautuvien muuttovirtojen hallinnoinnin välinen yhteys on merkittävä haaste tilintarkastustuomioistuimen työssä tulevina vuosina.

Ennen kaikkea pyrin varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen merkityksen ja sen työn laadun niin kuin olen tähänkin mennessä pyrkinyt tekemään.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Belgian ehdokas

Viiteasiakirjat

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

21.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

10

13

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.10.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö