Pranešimas - A8-0336/2017Pranešimas
A8-0336/2017

PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Karelą Pinxteną (Karel Pinxten) Audito Rūmų nariu

26.10.2017 - (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Indrek Tarand

Procedūra : 2017/0812(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0336/2017
Pateikti tekstai :
A8-0336/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Karelą Pinxteną (Karel Pinxten) Audito Rūmų nariu

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0328/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0336/2017),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2017 m. spalio 19 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1.  teikia neigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti Karelą Pinxteną Audito Rūmų nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

1 PRIEDAS. Karelo Pinxteno GYVENIMO APRAŠYMAS

Išsilavinimas

Kembridžo universiteto (JK) Ekonomikos mokslų magistro laipsnis, Britų tarybos stipendija.

Katalikiškojo Leveno universiteto ekonomikos mokslų daktaro laipsnis, specialybė – viešieji finansai ir pinigų ekonomika.

Antverpeno universiteto teisės bakalauro laipsnis.

Profesinė patirtis

Nuo 1977 m. iki 1978 m. Karel Pinxten buvo Katalikiškojo Leveno universiteto ekonomikos studijų centro mokslinis bendradarbis viešųjų finansų srityje.

1978 m., laimėjęs Belgijos užsienio prekybos ministro rengtą konkursą, šešis mėnesius studijavo Japonijoje.

Nuo 1980 m. buvo Belgijos audito rūmų auditorius, o nuo 1994 m. dirbo Belgijos vyriausybėje. 1994 m. buvo komandiruotas Belgijos audito rūmų. Nuo 1983 m. iki 2006 m. K. Pinxten buvo Overpelto miesto meras.

1984–1985 m. K. Pinxten buvo patarėjas Belgijos ministro pirmininko pavaduotojo kabinete.

1984–1985 m. jis buvo patarėjas Belgijos finansų ministro pavaduotojo kabinete.

Nuo 1989 m. iki 1991 m., būdamas Europos Parlamento nariu, jis buvo Biudžeto komiteto bei Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto narys.

Nuo 1991 m. iki 1994 m. Belgijos federalinio parlamento narys ir Finansų komiteto narys.

1994–1995 m. buvo paskirtas gynybos ministru, o 1995–1999 m. buvo žemės ūkio ir MVĮ ministras.

Nuo 1999 m. iki 2006 m., būdamas Federalinio parlamento nariu, kartu buvo Finansų ir užsienio reikalų komiteto narys. 2004 m. išrinktas Užsienio reikalų komiteto pirmininku, šias pareigas ėjo iki jo paskyrimo į Europos Audito Rūmus.

2006 m. kovo 1 d. K. Pinxten tapo Europos Audito Rūmų nariu ir buvo paskirtas į III audito grupę „Išorės veiksmai“.

Reorganizavus Audito Rūmus, nuo 2010 m. birželio 1 d. jis buvo III kolegijos „Išorės veiksmai“ narys.

Nuo 2011 m. balandžio mėn. K. Pinxten tapo III kolegijos „Išorės veiksmai“ seniūnu ir Administracinio komiteto nariu.

2015 m. Jo Karališkoji Didenybė Belgijos karalius Filipas K. Pinxtenui suteikė barono titulą.

Publikacijos

Karel Pinxten paskelbė publikacijų biudžeto politikos, pinigų politikos ir užsienio prekybos temomis.

2 PRIEDAS. KARELO PINXTENO PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARIU, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA

Dirbant Audito Rūmų nariu įgyta patirtis

Kai 2006 m. kovo mėn. tapau Europos Audito Rūmų nariu, buvau paskirtas į audito grupę „Išorės veiksmai“. Nuo tada, kai buvau paskirtas, buvau 13 specialiųjų ataskaitų atsakingasis narys, taip pat buvau atsakingas už Audito Rūmų 2006 m., 2007 m. ir 2011 m. metinės ataskaitos dalis (su patikinimo pareiškimu susiję skyriai).

2009 finansiniais metais buvau Europolo jungtinio audito komiteto narys.

Šiuo metu esu atsakingas už tris rengiamas specialiąsias ataskaitas:

–  „ES parama Mianmarui / Birmai“,

–  „Tolesni veiksmai atsižvelgiant į Specialiąją ataskaitą Nr. 17/2014 dėl cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių grėsmių kompetencijos centrų“,

–  „Nevyriausybinės organizacijos (NVO)“.

2011 m. balandžio mėn., savo kolegų buvau išrinktas III kolegijos (išorės veiksmai, saugumas ir teisingumas) seniūnu. Nuo to laiko III kolegijos seniūnu buvau pakartotinai išrinktas tris kartus. Kadangi esu seniūnas, taip pat nuo 2011 m. balandžio mėn. esu ir Audito Rūmų Administracinio komiteto narys.

Galimos būsimos kadencijos tikslai

Europos Sąjungos piliečiams naudinga turėti tvirtus Europos Audito Rūmus, kurie glaudžiai bendradarbiauja su Europos Parlamentu.

Europos mokesčių mokėtojai turi teisę žinoti, kad ES pinigai naudojami tinkamai ir skaidriai. Tai būtina sąlyga, norint, kad ES piliečiai pasitikėtų ES ir remtų visus jos veiksmus. Kaip nepriklausoma institucija, Europos Audito Rūmai šiame procese atlieka lemiamą vaidmenį.

Savo metinėje ataskaitoje turėtume stengtis toliau analizuoti nepakankamo ES lėšų panaudojimo priežastis ir kaip to būtų galima išvengti.

Veiklos audito srityje vienas iš svarbiausių mūsų darbo prioritetų turėtų būti migracija, kuri gali tapti struktūriniu reiškiniu. Per kelis dešimtmečius Afrikos žemyno gyventojų skaičius išaugs dvigubai. Tai skatins tolesnius migracijos srautus į ES. Todėl ateityje ryšys tarp Afrikos žemyno vystymosi ir migracijos srautų į ES valdymo bus pagrindinis Audito Rūmų darbo uždavinys.

Be to, sieksiu užtikrinti Audito Rūmų svarbą ir jų darbo kokybę, kaip mėginau tai daryti iki šiol dirbdamas Audito Rūmuose.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Belgijos kandidatas

Nuorodos

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

21.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Priėmimo data

19.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

10

13

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Pateikimo data

26.10.2017