Ziņojums - A8-0336/2017Ziņojums
A8-0336/2017

ZIŅOJUMS Par Karel Pinxten iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā

26.10.2017 - (C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Budžeta kontroles komiteja
Referets: Indrek Tarand

Procedūra : 2017/0812(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0336/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0336/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

Par Karel Pinxten iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0328/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 121. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0336/2017),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

B.  tā kā tā kā minētā komiteja 2017. gada 19. oktobrī rīkoja Revīzijas palātas locekļa amata kandidāta uzklausīšanu,

1.  noraida Padomes priekšlikumu iecelt Karel Pinxten par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.

1. PIELIKUMS Karel Pinxten DZĪVES APRAKSTS

Izglītība:

Maģistra grāds ekonomikā iegūts Kembridžas universitātē (AK), kur viņš studēja kā Britu padomes stipendiāts.

Doktora grāds ekonomikā ar specializāciju valsts finansēs un monetārajā ekonomikā iegūts Lēvenas Katoļu universitātē.

Kandidāta grāds tiesībās iegūts Antverpenes universitātē.

Profesionālā pieredze:

Karel Pinxten 1977. gadā un 1978. gadā strādāja par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku Lēvenas Katoļu universitātes Ekonomisko pētījumu centrā.

1978. gadā viņš īstenoja sešu mēnešu mācību braucienu uz Japānu kā Beļģijas ārējās tirdzniecības ministra balvas laureāts.

No 1980. gada viņš bija revidents Beļģijas Revīzijas palātā, līdz 1994. gadam, kad viņš uzsāka darbu Beļģijas valdībā. Beļģijas Revīzijas palātas norīkojumā viņš strādāja no 1984. gada līdz 1994. gadam. No 1983. gada līdz 2006. gadam viņš bija Overpeltas pilsētas mērs.

Pinxten kungs 1984. un 1985. gadā strādāja par padomnieku Beļģijas premjerministra vietnieka birojā.

No 1985. gada līdz 1989. gadam viņš strādāja par padomnieku Beļģijas finanšu ministra birojā.

Kā Eiropas Parlamenta deputāts viņš bija Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas un Ekonomisko un monetāro lietu komitejas loceklis no 1989. gada līdz 1991. gadam.

No 1991. gada līdz 1994. gadam Pinxten kungs bija Beļģijas Federālā parlamenta deputāts un darbojās tā Finanšu komitejā.

Viņš 1994. gadā un 1995. gadā ieņēma aizsardzības ministra amatu un no 1995. gada līdz 1999. gadam — lauksaimniecības un mazo un vidējo uzņēmumu ministra amatu.

Strādājot par deputātu Beļģijas Federālajā parlamentā sasaukuma termiņā no 1999. gada līdz 2006. gadam, Pinxten kungs bija Finanšu un ārlietu komitejas loceklis. 2004. gadā viņu iecēla par Ārlietu komitejas priekšsēdētāju, un šajā amatā viņš nostrādāja, līdz viņš sāka strādāt Eiropas Revīzijas palātā.

Pinxten kungs kļuva par Eiropas Revīzijas palātas locekli 2006. gada 1. martā, un viņu nozīmēja uz revīzijas III grupu „Ārējā darbība”.

Pēc minētās palātas pārstrukturēšanas Pinxten kungs kopš 2010. gada 1. jūnija strādāja par III palātas „Ārējā darbība” locekli.

Kopš 2011. gada aprīļa Pinxten kungs ir bijis III palātas „Ārējā darbība” dekāns un Administratīvās komitejas loceklis.

2015. gadā viņa augstība Beļģijas karalis Filips Pinxten kungam piešķīra barona titulu.

Publikācijas:

Karel Pinxten ir publicējis rakstus par budžeta politiku, monetāro politiku un ārējo tirdzniecību.

2. PIELIKUMS KAREL PINXTEN SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU TERMIŅAM

Pieredze Revīzijas palātas locekļa amatā

Kad es kļuvu par Eiropas Revīzijas palātas locekli 2006. gada 1. martā, mani nozīmēja uz revīzijas jomu „Ārējā darbība”. Kopš manas iecelšanas es loceklis referents esmu bijis 13 īpašajos ziņojumos un papildus tam biju atbildīgs par pienesumiem Palātas gada ziņojumā (deklarācijas par pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību nodaļas) 2006., 2007. un 2011. gadā.

Darbojos apvienotajā revīzijas komitejā, kas veica Eiropola revīziju par 2009. finanšu gadu.

Patlaban es atbildu par trim īpašiem ziņojumiem, kas atrodas izstrādes stadijā:

-  „ES palīdzība Mjanmai/Birmai”;

-  „ĪZ Nr. 17/2014 par ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu (NRBC) risku izcilības centriem — sekojošās darbības” un

-  „Nevalstiskās organizācijas (NVO)”.

2011. gada aprīlī mani kolēģi mani ievēlēja par III palātas (ārējā darbība, drošība un tiesiskums) dekānu. Kopš tā laika III palātas locekļi dekāna amatā mani ir pārvēlējuši trīs reizes. Būdams šajā amatā, es kopš 2011. gada aprīļa esmu arī Revīzijas palātas Administratīvās komitejas loceklis.

Mērķi iespējamajam nākamajam pilnvaru termiņam

Eiropas iedzīvotāju interesēs ir tādas Eiropas Revīzijas palātas efektivitātes nodrošināšana, kas cieši sadarbojas ar Eiropas Parlamentu.

Eiropas nodokļu maksātājiem ir tiesības zināt, ka ES līdzekļi tiek tērēti pienācīgi un pārredzami. Tas ir būtiski, lai ES iedzīvotāji uzticētos visām ES darbībām un tās atbalstītu. ERP kā neatkarīgai iestādei ir ļoti svarīga loma šajā procesā.

Izstrādājot mūsu gada ziņojumu, mums ir jācenšas sīkāk noskaidrot ES naudas nepareizas izlietošanas cēloņus un rast šīs parādības novēršanas risinājumus.

Veicot lietderības revīziju, viena no svarīgākajām mūsu darba prioritātēm vajadzētu būt migrācijai, kura, visticamāk, kļūs par strukturālu parādību. Āfrikas kontinenta iedzīvotāju skaits pēc dažām desmitgadēm divkāršosies. Šāda tendence vēl vairāk veicinās migrācijas plūsmas uz Eiropas Savienību. Tā rezultātā attīstības Āfrikas kontinentā saikne ar migrācijas plūsmu uz ES pārvaldību būs uzskatāma par ievērojamu izaicinājumu, kas Palātai tās tuvāko gadu darbā būs jārisina.

Pats galvenais — es centīšos nodrošināt Palātas kā iestādes nozīmību un tās darba kvalitāti, kā esmu to centies darīt, strādājot Palātā, līdz šim.

PROCEDŪRA – ATBILDĪGĀ KOMITEJA

Virsraksts

Revīzijas palātas sastāva daļēja atjaunošana — BE kandidatūra

Atsauces

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Apspriešanās/ lūguma sniegt piekrišanu datums

21.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Plenārsēdē izsludināts datums

CONT

5.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

19.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

10

13

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

26.10.2017