Procedure : 2017/0812(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0336/2017

Ingediende teksten :

A8-0336/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0430

VERSLAG     
PDF 350kWORD 48k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

over de voordracht van Karel Pinxten voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Indrek Tarand

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Karel Pinxten
 BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR KAREL PINXTEN VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van Karel Pinxten voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0328/2017),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8‑0336/2017),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de Rekenkamer tijdens haar vergadering van 19 oktober 2017 heeft gehoord;

1.  brengt negatief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Karel Pinxten tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.


BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Karel Pinxten

Opleiding:

Master economie (M.Phil.), Universiteit Cambridge, beursstudent British Council.

Doctorandus economische wetenschappen, met specialisatie in overheidsfinanciën en monetaire economie, Katholieke Universiteit Leuven.

Kandidaatsdiploma rechten, Universiteit Antwerpen.

Beroepservaring:

In 1977 en 1978 was Karel Pinxten onderzoeksassistent in overheidsfinanciën aan het Centrum voor Economische Studies van de Katholieke Universiteit Leuven.

In 1978 voltooide hij een studiereis van zes maanden in Japan als winnaar van de Prijs van de Belgische minister van Buitenlandse Handel.

Hij was auditeur bij het Belgische Rekenhof van 1980 tot zijn toetreding tot de Belgische regering in 1994. Tussen 1984 en 1994 was hij gedetacheerde van het Belgische Rekenhof, en van 1983 tot 2006 was hij burgemeester van Overpelt.

Tussen 1984 en 1985 was de heer Pinxten adviseur in het kabinet van de Belgische vicepremier.

Van 1985 tot 1989 was hij adviseur in het kabinet van de Belgische minister van Financiën.

Als lid van het Europees Parlement van 1989 tot 1991 zat hij in de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken.

Van 1991 tot 1994 was de heer Pinxten federaal volksvertegenwoordiger en lid van de Commissie Financiën.

Hij is minister van Landsverdediging geweest in 1994 en 1995 en minister van Landbouw en KMO'S van 1995 tot 1999.

Tijdens zijn termijn als federaal volksvertegenwoordiger van 1999 tot 2006 was de heer Pinxten lid van de Commissies Financiën en Buitenlandse Zaken. In 2004 werd hij gekozen als voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, en deze functie bleef hij vervullen tot hij lid werd van de Europese Rekenkamer.

De heer Pinxten werd op 1 maart 2006 lid van de Europese Rekenkamer en werd ingedeeld in controlegroep III "Externe Maatregelen".

Sinds 1 juni 2010, na de reorganisatie van de Rekenkamer, is de heer Pinxten lid van kamer III "Externe Maatregelen".

Sinds april 2011 is hij deken van kamer III "Externe Maatregelen" en lid van het Administratief Comité.

In 2015 kende ZKH koning Philippe van België de heer Pinxten de titel van baron toe.

Publicaties:

Karel Pinxten heeft publicaties op zijn naam staan over onderwerpen op het gebied van begrotingsbeleid, monetair beleid en buitenlandse handel.


BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR KAREL PINXTEN VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT

Ervaring als lid van de Rekenkamer

Toen ik in maart 2006 lid werd van de Europese Rekenkamer, werd ik toegewezen aan de controlegroep "Externe Maatregelen". Sinds mijn benoeming ben ik rapporteur geweest voor 13 speciale verslagen en ik was eveneens verantwoordelijk voor bijdragen aan het jaarverslag van de Rekenkamer (DAS-hoofdstukken) voor de jaren 2006, 2007 en 2011.

Ik was lid van het gemeenschappelijk controlecomité voor EUROPOL voor het begrotingsjaar 2009.

Momenteel ben ik verantwoordelijk voor drie speciale verslagen die zich nog in de projectfase bevinden:

-  "EU Assistance to Myanmar/Burma",

-  "Follow up of SR No 17/2014 on the chemical, biological, radiological and nuclear risks (CBRN) Centers of Excellence" en

-  "Non-Governmental Organisations (NGOs)".

In april 2011 verkozen mijn collega's mij tot deken van kamer III (Externe Maatregelen, Veiligheid en Justitie). Sindsdien hebben de leden van kamer III mij driemaal als deken herkozen. Als deken ben ik sinds april 2011 eveneens lid van het Administratief Comité van de Rekenkamer.

Doelstellingen voor een mogelijk toekomstig mandaat

Een krachtige Europese Rekenkamer die nauw samenwerkt met het Europees Parlement is in het belang van de Europese burger.

De Europese belastingbetaler heeft het recht te weten dat EU-geld op een juiste en transparante manier wordt besteed. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het vertrouwen en de steun van de EU-burgers voor alle EU-maatregelen. Als onafhankelijke instelling speelt de Europese Rekenkamer een belangrijke rol in dit proces.

Wij moeten ernaar streven om in ons jaarverslag diepgaander te analyseren wat de oorzaken zijn van de onjuiste besteding van EU-middelen en hoe dit kan worden voorkomen.

Op het vlak van doelmatigheidscontrole zou migratie, wat hoogstwaarschijnlijk een structureel verschijnsel wordt, een van de belangrijkste prioriteiten van ons werk moeten zijn. Over enkele decennia zal de bevolking van het Afrikaans continent verdubbeld zijn. Dit zal leiden tot grotere migratiestromen naar de EU. In deze context zal het verband tussen ontwikkeling op het Afrikaans continent en het beheer van migratiestromen naar de EU de komende jaren een enorme uitdaging zijn voor de werkzaamheden van de Rekenkamer.

In de eerste plaats zal ik ernaar streven de relevantie van de Rekenkamer en de kwaliteit van zijn werk te waarborgen, zoals ik tot op heden heb getracht te doen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer – kandidaat BE

Document- en procedurenummers

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

21.9.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CONT

5.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

19.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

10

13

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Datum indiening

26.10.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid