Procedura : 2017/0812(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0336/2017

Teksty złożone :

A8-0336/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0430

SPRAWOZDANIE     
PDF 510kWORD 48k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

w sprawie powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0330/2017 – 2017/0812(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Karela Pinxtena
 ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ KARELA PINXTENA ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM
 PROCÉDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Hannu Takkuli na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0328/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0336/2017),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje negatywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Karela Pinxtena

Edukacja:

Tytuł magistra ekonomii uzyskany na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) w ramach stypendium British Council.

Doctorandus w dziedzinie ekonomii na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, specjalizacja – finanse publiczne i gospodarka walutowa.

Tytuł kandydata nauk prawnych na Uniwersytecie w Antwerpii.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1977–1978 Karel Pinxten pracował jako asystent naukowy w dziedzinie finansów publicznych w Ośrodku Studiów Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.

W 1978 r. odbył sześciomiesięczną wizytę studyjną w Japonii jako laureat nagrody ministra handlu zagranicznego Belgii.

Od 1980 r. do czasu wstąpienia do rządu belgijskiego w 1994 r. był kontrolerem w belgijskim Trybunale Obrachunkowym, przy czym w latach 1984–1994 został oddelegowany do pełnienia innych zadań. Od 1983 do 2006 r. był burmistrzem Overpelt.

W latach 1984–1985 był doradcą w kancelarii belgijskiego wicepremiera,

a w latach 1985–1989 – doradcą w kancelarii belgijskiego ministra finansów.

W latach 1989–1991, będąc posłem do Parlamentu Europejskiego, wchodził w skład Komisji Budżetowej i Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych.

W latach 1991–1994 był posłem do Parlamentu Federalnego Belgii oraz członkiem Komisji Finansów.

Od 1994 do 1995 r. pełnił funkcję ministra obrony, a od 1995 do 1999 r. – ministra ds. rolnictwa i MŚP.

Podczas swojej kadencji posła do Parlamentu Federalnego Belgii w latach 1999–2006 był członkiem Komisji Finansów i Komisji Spraw Zagranicznych. W 2004 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i pozostawał na tym stanowisku aż do chwili podjęcia obowiązków w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

Karel Pinxten objął funkcję członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w dniu 1 marca 2006 r. i wszedł w skład Grupy Kontroli III „Działania zewnętrzne”.

W wyniku reorganizacji Trybunału od dnia 1 czerwca 2010 r. jest członkiem Izby III „Działania zewnętrzne”.

Od kwietnia 2011 r. jest przewodniczącym Izby III „Działania zewnętrzne” oraz członkiem Komitetu Administracyjnego.

W 2015 r. Jego Królewska Wysokość król Belgów Filip I Koburg nadał mu tytuł barona.

Publikacje

Karel Pinxten jest autorem publikacji z zakresu polityki budżetowej i walutowej oraz handlu zagranicznego.


ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ KARELA PINXTENA ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM

Doświadczenie na stanowisku członka Trybunału

Gdy w marcu 2006 r. objąłem funkcję członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przydzielony mi zakres obowiązków obejmował kontrolę w zakresie działań zewnętrznych. Od momentu mianowania pełniłem funkcję członka sprawozdawcy w przypadku 13 sprawozdań specjalnych, odpowiadałem również za przygotowanie części sprawozdań rocznych Trybunału (rozdziały poświęcone DAS) za lata 2006, 2007 i 2011.

Byłem członkiem wspólnego komitetu audytu ds. Europolu za rok budżetowy 2009.

Obecnie jestem odpowiedzialny za trzy sprawozdania specjalne, które są w przygotowaniu:

-  „Pomoc UE na rzecz Mjanmy/Birmy”,

-  „Działania następcze związane ze sprawozdaniem specjalnym nr 17/2014 dotyczącym centrów doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych”,

-  „Organizacje pozarządowe (NGO)”.

W kwietniu 2011 r. moi współpracownicy wybrali mnie na przewodniczącego Izby III (Działania zewnętrzne, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości). Od tamtego czasu członkowie Izby III wybrali mnie na to stanowisko jeszcze trzykrotnie. Jako przewodniczący od kwietnia 2011 r. jestem również członkiem Komitetu Administracyjnego Trybunału.

Cele na ewentualną przyszłą kadencję

Istnienie silnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który ściśle współpracuje z Parlamentem Europejskim, leży w interesie obywateli Europy.

Europejscy podatnicy mają prawo wiedzieć, że unijne pieniądze są wydawane w sposób prawidłowy i przejrzysty. Jest to warunek wstępny poparcia obywateli UE dla wszystkich jej działań. Jako niezależna instytucja Trybunał odgrywa kluczową rolę w tym procesie.

W sprawozdaniu rocznym Trybunał powinien dogłębnie przeanalizować przyczyny niewłaściwego wydatkowania środków unijnych i zbadać, w jaki sposób można uniknąć tego rodzaju błędów.

Jeżeli chodzi o kontrolę wykonania zadań, jednym z priorytetów prac Trybunału powinno być zagadnienie migracji, które prawdopodobnie stanie się zjawiskiem strukturalnym. Za kilkadziesiąt lat liczba ludności na kontynencie afrykańskim podwoi się, co nasili napływy migracyjne do UE. W nadchodzących latach związek między rozwojem sytuacji na kontynencie afrykańskim a zarządzaniem napływem migrantów do UE będzie należeć zatem do głównych wyzwań w pracach Trybunału.

Podobnie jak w ubiegłych latach zamierzam przede wszystkim dokładać starań, by prace Trybunały były istotne i by odznaczały się wysoką jakością.


PROCÉDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat BE

Odsyłacze

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

19.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

10

13

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Data złożenia

26.10.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności