Betänkande - A8-0336/2017Betänkande
A8-0336/2017

BETÄNKANDE om utnämningen av Karel Pinxten till ledamot av revisionsrätten

26.10.2017 - (C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Indrek Tarand

Förfarande : 2017/0812(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0336/2017
Ingivna texter :
A8-0336/2017
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av Karel Pinxten till ledamot av revisionsrätten

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8–0328/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0336/2017), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Utskottet höll den 19 oktober 2017 en utfrågning med den nominerade kandidaten.

1.  Europaparlamentet avstyrker rådets förslag till utnämning av Karel Pinxten till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

BILAGA 1: Karel PinxtenS MERITFÖRTECKNING

Utbildning:

Magisterexamen i ekonomi från University of Cambridge (Förenade kungariket) med ett stipendium från British Council.

Ekonomie doktorsexamen, med offentliga finanser och monetär ekonomi som specialinriktning, från katolska universitetet i Leuven.

Jur. kand. från universitetet i Antwerpen.

Yrkeserfarenhet

Mellan 1977 och 1978 var Karel Pinxten forskningsassistent för offentlig finansiering vid centrumet för ekonomiska studier vid katolska universitetet i Leuven.

År 1978 gjorde han en sex månader lång studieresa till Japan som vinnare av ett pris som instiftats av den belgiske utrikeshandelsministern.

Han var revisor vid Belgiens högre revisionsorgan från 1980 till 1994 då han blev medlem av den belgiska regeringen. Han var utstationerad av Belgiens högre revisionsorgan mellan 1984 och 1994. Han var borgmästare i Overpelt mellan 1983 och 2006.

Mellan 1984 och 1985 var Karel Pinxten rådgivare i den belgiske vice premiärministerns kansli.

Mellan 1985 och 1989 var han rådgivare i den belgiske finansministerns kansli.

Som ledamot av Europaparlamentet från 1989 till 1991 ingick han i Europaparlamentets budgetutskott och utskott för ekonomi och valutafrågor.

Mellan 1991 och 1994 var Karel Pinxten en parlamentsledamot i det belgiska federala parlamentet och ingick i dess finanskommitté.

Han var försvarsminister mellan 1994 och 1995 och jordbruksminister samt minister med ansvar för små och medelstora företag mellan 1995 och 1999.

Under sin mandatperiod som ledamot av det belgiska federala parlamentet, från 1999 till 2006, ingick Karel Pinxten i finansutskottet och i utskottet för utrikesfrågor. 2004 valdes han till ordförande för utskottet för utrikesfrågor, och han hade kvar detta ämbete tills han började arbeta vid Europeiska revisionsrätten.

Karel Pinxten blev ledamot av Europeiska revisionsrätten den 1 mars 2006 och ingick i revisionsgrupp III ”Externa åtgärder”.

Efter revisionsrättens omorganisation har Karel Pinxten sedan den 1 juni 2010 varit ledamot av avdelning III ”Externa åtgärder”.

Sedan april 2011 har Karel Pinxten varit doyen i avdelning III ”Externa åtgärder” och ledamot av förvaltningskommittén.

2015 tilldelades Karel Pinxten titeln Baron av kung Philippe av Belgien.

Publicerade verk:

Karel Pinxten har publicerat verk om frågor som rör budgetpolitik, penningpolitik och utrikeshandel.

BILAGA 2: KAREL PINXTENS SAMMANFATTNING AV SINA ERFARENHETER SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH HANS MÅL FÖR EN NY MANDATPERIOD

Erfarenheter som ledamot av revisionsrätten

När jag blev ledamot av Europeiska revisionsrätten i mars 2006 tilldelades jag revisionsområdet ”Externa åtgärder”. Jag har sedan min utnämning varit rapportör för 13 särskilda rapporter (SR) och jag var också ansvarig för bidragen till revisionsrättens årsrapport (revisionsförklaringskapitlen) för åren 2006, 2007 och 2011.

Jag var ledamot av den gemensamma kontrollkommittén för Europol för budgetåret 2009.

För närvarande ansvarar jag för tre pågående särskilda rapporter om följande:

-  Europeiska unionens stöd till Myanmar/Burma,

-  uppföljning av särskild rapport nr 17/2014 om kompetenscentrum för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker,

-  icke-statliga organisationer.

I april 2011 valde mina kolleger mig till doyen för avdelning III (externa åtgärder, säkerhet och rättvisa). Sedan dess har ledamöterna inom avdelning III valt om mig till doyen tre gånger. Som doyen har jag också varit ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté sedan april 2011.

Målen för en eventuell ny mandatperiod

Det är i EU-medborgarnas intresse att ha en stark europeisk revisionsrätt som nära samarbetar med Europaparlamentet.

De europeiska skattebetalarna har rätt att få veta om EU:s pengar används på ett riktigt och transparent sätt. Detta är en förutsättning för EU-medborgarnas förtroende och stöd för alla EU-insatser. Såsom en oberoende institution spelar Europeiska revisionsrätten en nyckelroll i denna process.

I vår årsrapport bör vi sträva efter att ytterligare analysera orsakerna till felaktig användning av EU-medel och hur detta kan undvikas.

När det gäller effektivitetsrevision bör en av de viktiga prioriteringarna för vårt arbete vara migration, som sannolikt kommer att bli ett strukturellt fenomen. På några få årtionden kommer befolkningen i Afrika att ha fördubblats. Detta kommer att leda till ytterligare migrationsströmmar till EU. Därför kommer kopplingen mellan utveckling på den afrikanska kontinenten och hantering av migrationsströmmarna till EU att vara en stor utmaning i revisionsrättens arbete under de kommande åren.

Framför allt kommer jag att sträva efter att säkerställa revisionsrättens relevans och kvaliteten på dess arbete, på samma sätt som hittills.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Avdelning

Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Belgiens kandidat

Referenser

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Begäran om samråd med parlamentet

21.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Antagande

19.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

10

13

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Ingivande

26.10.2017