ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Пиетро Русо за член на Сметната палата

26.10.2017 - (C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Индрек Таранд

Процедура : 2017/0813(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0337/2017
Внесени текстове :
A8-0337/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Пиетро Русо за член на Сметната палата

(C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0329/2017)

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0337/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 19 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Пиетро Русо за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Пиетро Русо

Образование

 

 

1977 г.

Квалификация за практикуване на право

 

1975 г.

Диплома за висше образование по право от Университета на Катания (110/110, с отличие)

 

1970 г.

Диплома за средно образование от класическа гимназия (пълен брой точки)

Заетост

От 1 март 2012 г.

 

Член на Европейската сметна палата, представляващ Италия: Член на Одитен състав ІV – отговарящ за приходите, научните изследвания и вътрешните политики, институциите и органите на ЕС – член-докладчик за агенциите на ЕС и, впоследствие, за приходите. От 2016 г. член на Одитен състав V – отговарящ за финансирането и администрирането на Съюза – член-докладчик за административните разходи на ЕС. Участва в делегацията на Европейската сметна палата, която е на официално посещение във върховната одитна институция на Полша във Варшава през 2015 г., включително, наред с другото, в срещи с президента на Републиката и председателя на Парламента.

 

2009 – 2012 г.

Член на ЕСП, представляващ Италия, в Международния съвет на одиторите на НАТО (IBAN).

 

От 2006 г. до ... командирован като:

 

Магистрат, делегиран да осъществява инспекции на Италианския институт по германистика в Рим.

2004 – 2009 г.

Командирован член и от 2006 г. член на пълно работно време на съвместните отделения в качеството им на структури за одит:

 

-   Общ и специален докладчик за доклада до Парламента: дейности, свързани с обществените поръчки, Министерството на производствените дейности и съобщенията, Министерството на икономическото развитие и Министерството на правосъдието.

 

 

Член на съвместните отделения, в качеството на консултант:

 

-   Докладчик по проекта за указ на президента на Републиката относно Регламента за управлението и сметките на органите за отбрана.

 

2003 г.

Работи в Централния отдел за одит на управлението на публичната администрация на Сметната палата на Италия (докладчик по различни специални доклади относно, inter alia, дейностите на Министерството на отбраната и на Министерството на труда и социалната политика).

 

 

От 2003 г.: Заместник-магистрат, отговарящ за одита на Италианския национален статистически институт (ISTAT) съгласно член 12 от Закон № 259/1958.

 

1993 – 2003 г.

Началник на кабинета на италианския член на Европейската сметна палата, с отговорности в сферата на одита на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието и помощта на Общността за развиващите се държави (осъществявана чрез Европейския фонд за развитие).

 

1991 – 1992 г.

Национален експерт в Европейската сметна палата в службата, отговаряща за одита на Европейския фонд за регионално развитие.

 

1985 г.

Магистрат в Сметната палата, работещ в прокуратурата на Сметната палата на Палермо (със задължения на заместник-прокурор) като Referendario (младши магистрат), Primo Referendario (съдия от по-висок ранг, 1987 г.) (със задължения на заместник-прокурор), Consigliere (старши съдия, 1989 г.) и Presidente di sezione (председател на отделение, 2014 г.).

 

1977 – 1985 г.

Работи като магистрат в районния съд във Верона и съда във Верона и Катания (като магистрат (pretore) и съдия).

Заемани длъжности на национално равнище

-  Член на Комитета за оценка на инвестициите и подкрепа за планирането и управлението на мерките за околната среда в Министерството на околната среда.

-  Член на междуведомствения комитет за разглеждането на заявления за обезщетение и помощи във връзка със загуби, понесени от италиански граждани в чужбина.

-  Експерт, работещ за Върховния комисар за борба и превенция на корупцията и други форми на незаконна дейност в държавната администрация.

-  Съветник на председателя на комисията по политиките за Европейския съюз на Сената на Републиката.

-  Член на научния комитет на Постоянната обсерватория за организираната престъпност (OPCO).

Заемани длъжности на международно равнище

-  От 1996 до 2012 г. член на апелативния съвет на Службата на Общността за сортовете растения в Анже (Франция).

-  Национален експерт в Групата на държавите срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа.

-  От 2005 до 2008 г. италиански член (избран за председател на 30 юни 2006 г.) на колегията от одитори на механизма за финансиране на военни операции на Европейския съюз („Athena“).

-  От 2008 до 2011 г. италиански член (избран за председател на 30 юни 2010 г.) на колегията от одитори на Европейска агенция по отбрана (EDA).

Академични и научни дейности

-  1989 г.: Член, в качеството си на Cultore della materia (експерт), на изпитната комисия по трудово право във Факултета по икономика и търговия на Университета на Палермо.

-  1991 г.: Изследвания по сравнително право в областта на околната среда в Центъра за европейско право и политика в Университета на Бремен, по покана на проф. Г. Винтер.

-  1992 г.: Лекция, озаглавена „La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria“ (Сметната палата: нова институция на Общността) във Факултета по политически науки на Университета на Катания като част от курса „La Politica della Comunità Europea“ (Политиката на Европейската общност).

-  От 1995 г. член на Люксембургската Association d’Etudes et Recherches pénales européennes (Асоциация за проучване и изследване на европейското наказателно право).

-  1996 г.: Хоноруван преподавател във Факултета по политически науки на Университета на Катания; поредица от лекции „La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea“ (Сметната палата в институционалното развитие на Европейския съюз).

-  1997 г. (септември): Оратор на международен семинар на тема „La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR“ (Опитът на органите за контрол на Европейските общности като принос за укрепването на Меркосур), проведен в Буенос Айрес, по покана на Сметната палата на Аржентина.

-  Оратор на семинар на тема „La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne“ (Наказателна защита на финансовите интереси на Европейския съюз), Испански европейски институт, Сан Себастиан, 1997 г.

-  1999 г. (ноември) и 2000 г. (януари/февруари и май): Беседи на тема: финансирането от ЕС и правилата на структурните фондове, одитът в правото на ЕС, правните средства за защита в системата на ЕС, за курсове по право на ЕС, организирани от председателския съвет на Италианската сметна палата като част от „Действието Робер Шуман“, проведено в Рим и Милано.

-  Оратор на симпозиум на тема „Европейското сътрудничество в областта на правосъдието и в съдебната система“, Пиза, 2000 г.

-  2000 г.: Беседа на тема „L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea“ (Необходимостта от противоречие в процедурите по контрол на Европейската сметна палата) на конференцията относно „Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del processo giusto“ (Функциите на публичните финанси за гарантиране на зачитането на автономията и принципите на надлежния процес), организирана от отделенията на Италианската сметна палата за региона на Сицилия и проведена в Палермо.

-  2000 г.: Поредица от лекции относно одитната дейност на Европейската сметна палата като част от курс, организиран по инициатива на Италианската сметна палата, одитно отделение за региона на Сицилия, в контекста на проекта „PASS“ за обучение на длъжностни лица, финансиран от ЕС (Палермо).

-  2002 г.: Беседа на тема „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“ (Сертифицирането на публични сметки в Италия и в Европа: сравнителен анализ) на конференция относно „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“ (Сертифицирането на публични сметки в Италия и в Европа: традиции и перспективи за развитието), проведена в централния офис на Италианската сметна палата..

-  2002 г.: Беседа: „Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali“ (Системата на контрол на Европейската сметна палата в контекста на структурните фондове) на семинар относно„Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali“ (Функции за управление, оценка и контрол на структурните фондове), проведен в Брюксел в представителството на регионите Абруцо, Лацио, Марке, Тоскана и Умбрия.

-  2005 г.: Лекции по управление на бюджета на ЕС и работата на Европейската сметна палата като част от магистърската степен по европеистика в Института по европеистика „Алчиде де Гаспери“ в Рим.

-  2006 г.: Беседа относно „La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo“ (Сертифициране на държавния бюджет: италианската гледна точка в европейския контекст) в централния офис на Италианската сметна палата в Рим, по покана на Асоциацията на магистратите на Палатата.

-  Май 2013 г.: Оратор на конференция на тема „Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio – il ruolo della Corte dei Conti“ (Фискална консолидация и бюджетни ограничения – ролята на Сметната палата), проведена в университета ЛУИС в Рим.

-  Юни 2013 г.: Оратор на конференцията на Италианската сметна палата в Рим на тема „Controlli congiunti“ (Съвместни проверки).

-  Декември 2013 г.: Представител на Европейската сметна палата на 23-тата конференция на OLACEFS (Организация на латиноамериканските и карибските върховни одитни институции) в Сантяго де Чили, изложение на тема „El Tribunal de Cuentas Europeo y las instancias nacionales de Control – Auditorías coordinadas en el contexto de la UE“ (Европейската сметна палата и националните одитни институции – координирани одити в контекста на ЕС).

-  Юни 2014 г.: Изнасяне на доклад на тема „Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi“ (Ролята на Европейската сметна палата в предотвратяването и противодействието на измамите) на международния семинар „Херкулес II“ в Рим.

-  30 септември 2014 г.: Представител на Европейската сметна палата на семинар на тема „La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo“ (Предотвратяване и борба с нередностите и измамите при защитата на бюджета на Общността: профили на хармонизацията и съгласуваността на дейността на върховните одитни институции), проведен от Италианската сметна палата.

-  1 октомври 2014 г.: Изслушване пред Комитет XIV на Камарата на депутатите на Италия относно провеждане на изследвания на прилагането и ефикасността на политиките на Европейския съюз в Италия.

-  23 февруари 2016 г.: Доклад на тема „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ (Европейската сметна палата и нейните връзки с Италианската сметна палата в европейския контекст) като част от семинар, организиран от Департамента по политически и социални науки на Университета на Катания.

-  24 юни 2016 г.: Доклад на тема „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ (Европейската сметна палата и нейните връзки с Италианската сметна палата в европейския контекст) на среща с длъжностни лица от Сената, посветена на одитирането на средствата на ЕС и одитните приоритети за 2016 г.

-  7 юли 2017 г.: Основна лекция в Университета онлайн „Pegaso“ (Неапол): „La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali“ (Европейската сметна палата: институционални и функционални профили).

ПУБЛИКАЦИИ

Автор на монография за общата теория на бизнеса (Рим, 1900 г., публикувана от SIPI Il Sole 24 Ore).

Автор на многобройни коментари на дела, публикувани в юридически издания (Giustizia civile, 1981 г.; Giurisprudenza di merito, 1984 и 1986 г.; Rivista delle Aziende di credito, 1985 г.).

Участие в множество журнали:

  Giustizia civile, автор на няколко статии в сферата на гражданското, търговското и гражданско-процесуалното право (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988 и 1990 г.).

Относно одита на публичните финанси:

  „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“ (Сертифицирането на публични сметки в Италия и в Европа: сравнителен анализ) в Rivista della Corte dei Conti (№ 5/2002) и в протоколите от конференцията относно „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“ (Сертифицирането на публични сметки в Италия и в Европа: традиции и перспективи за развитието), организирана от Италианската сметна палата..

  „Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie“ (Контрол на разходите на децентрализираните структури в Италия), в журнала Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, март 2002 г.

  „Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale“ (Последващият одит на държавната администрация от Сметната палата след реформите от 90-те години: концептуално систематизиране), в Rivista della Corte dei Conti, № 4/2004.

По въпросите на ЕС:

  „La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune“ (Италианската сметна палата след реформата и Европейската сметна палата след Маастрихт: промени и нови възможности за съвместна работа), в Rivista della Corte dei Conti, № 2/1994.

  „La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale“ (Сметната палата – общностна институция: бележки по темата за процесуалната правоспособност) в Il Foro Amministrativo, № 6/1994.

  „Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario“ (Проблемът с фрагментираните марки и новият режим за марката на Общността) в Giustizia Civile, № 2/1995.

  „The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects“ (Административната отговорност на длъжностните лица на Европейските общности. Проблеми и перспективи) в The European Union Review, № 2/1997.

  „Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti“ (Одити, поглед към Европа – еволюция на сертифицирането на сметките) в Italia Oggi, 18 юли 2002 г..

  „El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual“ (Процесът на ратифициране на Договора от Лисабон: актуално състояние) в Legal Today.com (онлайн журнал на испански език), 2008 г.

  „Codice operativo del TUE e del TFUE“( Оперативен кодекс на ДЕС и ДФЕС), публикуван от Simone, 2012 г.: автор на коментар на членовете от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които касаят Европейската сметна палата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Пиетро Русо НА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

През професионалния си живот винаги съм се стремял да прилагам по най-добър начин юридическия си опит към одитирането. Поради това, когато бях назначен за първи път за член на ЕСП, можех да разчитам на опита си като съдия и прокурор, на предишната си работа за върховната одитна институция на Италия и Европейската сметна палата, както и на членството си в няколко одиторски съвети на международни организации.

След като бях назначен през март 2012 г., работих в Одитен състав IV на Палатата „Регулиране на пазарите и конкурентоспособна икономика“ до юни 2016 г. Първоначално отговарях за специалните годишни доклади, като представях на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, за агенциите на ЕС. В тази работа винаги съм обръщал особено внимание на управленския аспект и особено на неговата ефективност, като съм се стремял да свържа резултатите от финансовите одити и одитите на съответствието с управленския аспект.

След това станах докладчик по глава „Приходи“ за годишния доклад.

От юни 2016 г., след преструктурирането на Палатата, работя в Одитен състав V „Финансиране и администриране на Съюза“ като докладчик за глава „Административни разходи на Съюза“ в годишния доклад.

По време на мандата си бях член-докладчик по Специален доклад № 3/2014 относно „Изводи от разработването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) от Европейската комисия“ (докладчик за комисията CONT г-жа Моника Холмайер) и Специален доклад № 7/2016 относно „Управление на сградите на делегациите от ЕСВД“ (докладчик за комисията CONT г-н Ришард Чарнецки). Двата доклада бяха приветствани и приети положително от Европейския парламент. Освен това съм член-докладчик за одит на митниците на ЕС, който в момента приключва и за който до края на годината предстои да бъде публикуван доклад, включващ становище относно действията на Комисията след искането на Парламента, повдигнато по време на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г. за събиране на надеждни данни относно различията във връзка с митниците и ДДС в държавите членки и за докладване на всеки шест месеца пред Парламента по този въпрос. За близкото бъдеще съм определен за член-докладчик по искането на Съвета на тема „Прилагане на намаляването на персонала с 5%“, както и по одита на прилагането на Правилника за длъжностните лица, който предстои да започне скоро.

Освен това бях член-докладчик за становищата на Палатата № 7/2014 относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и № 2/2017 относно предложение за изменение на Финансовия регламент, приложим за бюджета на Европейските училища. Освен това съм работил по „Констатациите и оценките на Палатата относно делегираните актове, приети в изпълнение на новия Финансов регламент за децентрализираните агенции и органите, осъществяващи публично-частно партньорство“, предадени на Комисията през юли 2013 г.

По време на моя мандат Сметната палата продължи да повишава своята осведоменост и чувствителност за случаи на измама и корупция и конфликти на интереси и за прозрачността. Това доведе до насочване на вниманието към показателите за риск от възможни измами и корупция, като например произволни решения и липса на критерии за прозрачност, при управлението на публични средства. Напълно съм ангажиран с това и подкрепям предложението да се отиде по-далеч, като например да се въведат стандартизирани одитни въпроси по тази тема и специална глава в годишния доклад.

През юли 2015 г. бях определен от колегията на Сметната палата като член на комитета по етика – който обсъжда всякакви въпроси от етично естество, за които счита, че имат отношение към стандартите и репутацията на ЕСП, включително оценка на външните дейности на нейните членове – и председателствах комитета от октомври 2016 г. до края на мандата през юли 2017 г.

С цел да се насърчи продължаването на добрите отношения между Сметната палата и Италианския парламент и върховната одитна институция на Италия винаги съм поемал изключителен ангажимент за представителни дейности – най-вече чрез ежегодното представяне на годишния доклад до италианския парламент, докладване при поискване относно управлението на структурните фондове на ЕС и ad hoc информация за дейностите на Палатата пред съответните технически комитети, освен това чрез активно участие и лекции за ролята на Палатата в предотвратяването на измамите и срещи на семинари относно програмата „Херкулес“, организирани от върховната одитна институция на Италия. Неотдавна допринесох за сключването на споразумение за сътрудничество между Сметната палата и Университета на Пиза за взаимен обмен на опит, улесняване на общи изследвания и знания в областта на одита, с цел свързване на гражданите и институциите на ЕС.

По време мандата си в Палатата винаги съм работил и допринасял за това резултатите от нашите одити да станат още по-ефективни, прозрачни и надеждни за всички заинтересовани лица, преди всичко Европейския парламент. С тази амбиция приветствах и спазвах настъпилите промени, а именно новата, основана на задачи организация на Палатата.

За мен ще бъде чест да служа на Палатата за втори мандат, като поддържам ползотворни отношения с Европейския парламент и особено с комисията по бюджетен контрол (CONT), както и с всички други заинтересовани лица, като например националните парламенти и върховните одитни институции. Имам силно желание да се възползвам от опита, натрупан през първия ми мандат, което ще ми позволи да продължа да подобрявам одитната дейност и да постигам полезни одитни резултати за всички заинтересовани лица. Поставям си за цел да свържа елементите на работата си като докладчик за годишния доклад и специалните доклади, какъвто е случаят с настоящата задача относно „Прилагане на намаляването на персонала с 5%“. Считам, че сегашната рамка е особено благоприятна в това отношение, като се има предвид новото портфолио от одитни продукти на Палатата и изменените правила за графика на специалните доклади, както се предвижда в чл. 163 от Финансовия регламент.

ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат IT

Позовавания

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

21.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

19.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

26.10.2017