ZPRÁVA o návrhu na jmenování Pietra Russa členem Účetního dvora

26.10.2017 - (C8-0329/2017 – 2017­/0813(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Indrek Tarand

Postup : 2017/0813(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0337/2017
Předložené texty :
A8-0337/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Pietra Russa členem Účetního dvora

(C8-0329/2017 – 2017­/0813(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0329/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0337/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že dopisem ze dne 19. října 2017 Rada konzultovala s Evropským parlamentem jmenování Pietra Russa do funkce člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Pietra Russa členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.

PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Pietra Russa

Vzdělání

 

 

1977

získání kvalifikace k výkonu advokátní praxe

 

1975

vysokoškolský titul v oboru práva, Univerzita v Katánii (110/110 s vyznamenáním)

 

1970

maturitní zkouška na klasickém gymnáziu (nejvyšší počet bodů)

Zaměstnání

od 1. března 2012

 

člen Evropského účetního dvora zastupující Itálii: člen senátu IV odpovědného za příjmy, výzkum a vnitřní politiky a orgány a instituce EU – pověřen vypracováním zpráv o agenturách EU a následně o příjmech; od roku 2016 člen senátu V odpovědného za financování a správu Unie – pověřen vypracováním zpráv o správních výdajích EU; člen delegace Evropského účetního dvora, která navštívila v roce 2015 nejvyšší kontrolní úřad Polska ve Varšavě. Na programu návštěvy byla mimo jiné setkání s prezidentem republiky a předsedou parlamentu

 

2009–2012

člen Mezinárodní rady auditorů NATO (IBAN), zástupce Itálie

 

od roku 2006 do jmenování národním odborníkem:

 

soudní úředník pověřený kontrolou Italského institutu germánských studií v Římě

2004–2009

dočasně přidělený a od r. 2006 řádný člen spojených senátů působící v oblasti auditu:

 

–   obecný a zvláštní zpravodaj pro vztahy s parlamentem: činnost v oblasti veřejných zakázek, ministerstvo výrobních činností a ministerstvo komunikací, ministerstvo pro hospodářský rozvoj a ministerstvo spravedlnosti

 

 

člen spojených senátů působící jako poradce:

 

–   zpravodaj k návrhu dekretu prezidenta republiky o pravidlech pro správu a účetnictví orgánů národní obrany

 

2003

zaměstnanec italského účetního dvora, ústředního útvaru pro kontrolu státní správy (zpravodaj k řadě zvláštních zpráv, mimo jiné o činnosti ministerstva obrany a ministerstva práce a sociálních věcí)

 

 

od roku 2003: zástupce soudního úředníka pověřeného kontrolou italského Národního statistického úřadu (ISTAT) na základě článku 12 zákona č. 259/1958

 

1993–2003

vedoucí kabinetu italského člena Evropského účetního dvora, působí v oblasti kontroly Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského zemědělského záručního fondu a pomoci Společenství určené třetím zemím (poskytované prostřednictvím Evropského rozvojového fondu)

 

1991–1992

národní odborník u Evropského účetního dvora pověřený kontrolou Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

1985

soudní úředník účetního dvora pracující na prokuratuře účetního dvora v Palermu (úkoly zastupujícího prokurátora) jako referendario (referent pro právní záležitosti), primo referendario (první referent pro právní záležitosti, 1987) (úkoly zástupce prokurátora), consigliere (poradce pro právní záležitosti, 1989) a Presidente di sezione (předseda senátu, 2014)

 

1977–1985

soudce u okresního soudu ve Veroně, soudu ve Veroně a v Katánii (soudní úředník ve funkci pretore a soudce)

Funkce zastávané na vnitrostátní úrovni

–  člen výboru pro posuzování investic a podporu plánování a řízení environmentálních opatření, ministerstvo životního prostředí

–  člen mezirezortního výboru pro přezkum žádostí o odškodnění a příspěvky v souvislosti se ztrátami, jež utrpěli italští občané v zahraničí

  odborný poradce vysokého komisaře pro potírání a prevenci korupce a dalších forem trestné činnosti ve veřejné správě

–  poradce předsedy senátního výboru pro politiky Evropské unie

–  člen vědeckého výboru Střediska pro sledování organizované trestné činnosti (OPCO)

Funkce zastávané na mezinárodní úrovni

–  v letech 1996 až 2012 člen odvolací komise Odrůdového úřadu Společenství se sídlem v Angers

–  národní odborník ve skupině GRECO (skupina států proti korupci) v Radě Evropy

–  v letech 2005 až 2008 zástupce Itálie (30. června 2006 zvolen předsedou) ve sboru auditorů mechanismu financování vojenských operací Evropské unie („Athena“)

–  v letech 2008 až 2011 zástupce Itálie (30. června 2010 zvolen předsedou) ve sboru auditorů Evropské obranné agentury (EDA)

Akademická a vědecká činnost

–  1989: člen (ve funkci Cultore della materia, tj. odborníka na daný předmět) zkušební komise pro průmyslové právo, Ekonomická a obchodní fakulta, Univerzita v Palermu

–  1991: výzkum v oblasti srovnávacího environmentálního práva prováděný na pozvání profesora G. Wintera, Centrum pro evropské právo a politiku, Univerzita v Brémách

–  1992: přednáška s názvem „La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria“ v rámci předmětu „La Politica della Comunità Europea“, Fakulta politických věd, Univerzita v Katánii

–  od roku 1995 člen lucemburské organizace Association d'Etudes et Recherches pénales européennes

–  1996: hostující přednášející, Fakulta politických věd, Univerzita v Katánii; série přednášek na téma „La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea“

–  1997 (září): řečnický příspěvek na mezinárodním semináři na téma „La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR“, Buenos Aires, účast na pozvání nejvyššího kontrolního úřadu Argentiny

–  řečnický příspěvek na téma „La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne“, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997

–  1999 (listopad) a 2000 (leden/únor a květen): přednášky o financování z EU a pravidlech pro strukturální fondy, auditu v právu EU a opravných prostředcích v systému EU pořádané předsednickou radou italského účetního dvora pro kurzy o právu EU v rámci iniciativy „Action Robert Schuman“, Řím a Milán

–  řečnický příspěvek na Sympóziu o evropské spolupráci v oblasti spravedlnosti a soudnictví, Pisa, 2000

–  2000: přednáška na téma „L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea“ na konferenci s názvem „Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo“ organizované italským účetním dvorem, senáty pro region Sicílie, Palermo

–  2000: série přednášek o auditorské činnosti Evropského účetního dvora jako součást kurzu pořádaného z podnětu italského účetního dvora, senátu pro region Sicílie, v rámci projektu „PASS“ pro vzdělávání veřejných činitelů financovaného EU, Palermo

–  2002: přednáška na téma „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“ na konferenci s názvem „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“, ústřední sídlo italského účetního dvora

–  2002: přednáška na téma „Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali“ na semináři s názvem „Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali“ pořádaném v Bruselu na zastoupení regionů Abruzzo, Lazio, Marche, Toskánsko a Umbrie

–  2004 a 2005: přednášky o správě rozpočtu EU a činnosti Evropského účetního dvora v rámci magisterského kurzu evropských studií na Institutu evropských studií „Alcide de Gasperi“, Řím

–  2006: přednáška na téma „La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo“ pořádaná v ústředním sídle italského účetního dvora v Římě na pozvání Asociace soudců účetního dvora

–  květen 2013: řečnický příspěvek na konferenci s názvem „Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti“, univerzita LUISS v Římě

–  červen 2013: řečnický příspěvek na konferenci italského účetního dvora na téma „Controlli congiunti“, Řím

–  prosinec 2013: zástupce Evropského účetního dvora na 23. konferenci OLACEFS (Organizace latinskoamerických a karibských nejvyšších kontrolních institucí), Santiago de Chile, příspěvek na téma „El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE“

–  červen 2014: prezentace zprávy s názvem „Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi“ na mezinárodním semináři programu „Herkule II“, Řím

–  30. září 2014: zástupce Evropského účetního dvora na semináři s názvem „La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo“ pořádaném italským účetním dvorem

–  1. října 2014: slyšení v XIV. výboru poslanecké sněmovny italského parlamentu ohledně přezkumu uplatňování a účinnosti politik Evropské unie v Itálii

–  23. února 2016: zpráva s názvem „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ jako součást semináře pořádaného Katedrou politických a sociálních věd Univerzity v Katánii

–  24. června 2016: zpráva s názvem „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ v souvislosti se setkáním s úředníky senátu na téma audity fondů EU a priority auditu na rok 2016

–  7. července 2017: hlavní přednáška na Internetové univerzitě Pegaso, Neapol: „La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali“

PUBLIKACE

Autor monografie o obecné teorii podnikání, (Řím 1990, vydalo SIPI, Il Sole 24 Ore).

Autor komentářů k rozsudkům zveřejněných v právnických časopisech (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 a 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Publikuje v řadě časopisů:

  Giustizia Civile, autor několika článků o občanském, obchodním a procesním právu (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

O kontrole veřejných financí:

  „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“Rivista della Corte dei Conti (č. 5/2002) a ve sborníku konference „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“ pořádané italským účetním dvorem.

  „Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie“Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, březen 2002.

  „Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale“Rivista della Corte dei Conti, č. 4/2004.

O záležitostech EU:

  „La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune“Rivista della Corte dei Conti, č. 2/1994.

  „La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale“Il Foro Amministrativo, č. 6/1994.

  „Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario“ v časopise Giustizia Civile, č. 2/1995.

  „The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects“The European Union Review, č. 2/1997.

  „Controlli, uno sguardo sull'Europa –Evoluzione della certificazione dei conti“ v deníku Italia Oggi, 18. července 2002.

  „El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual“ v deníku Legal Today.com (internetový deník ve španělštině), 2008.

  „Codice operativo del TUE e del TFUE“, vydalo Simone, 2012: autor komentáře k článkům Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkajícím se Evropského účetního dvora.

PŘÍLOHA 2: PŘEHLED PRAXE Pietra Russa JAKO ČLENA ÚČETNÍHO DVORA A CÍLE PRO BUDOUCÍ MANDÁT

V průběhu svého profesního života jsem se vždy snažil uplatňovat při práci auditora co nejlépe své právnické znalosti a zkušenosti. Po svém prvním jmenování členem EÚD jsem proto mohl čerpat ze zkušeností nabytých při práci soudce a státního zástupce, ze svého předchozího působení na italském nejvyšším kontrolním úřadě, na Evropském účetním dvoře a z mého členství v kontrolních komisích několika mezinárodních organizací.

Po svém jmenování v březnu 2012 jsem do června 2016 pracoval v senátu IV EÚD („regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství“). Zpočátku jsem byl odpovědný za zvláštní výroční zprávy týkající se agentur EU, v nichž se Evropskému parlamentu a Radě předkládá prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Při této práci jsem vždy kladl důraz na aspekt řízení a zejména na jeho výsledky a snažil jsem se hledat spojitost mezi výsledky finančního auditu a auditu souladu s předpisy a řídícími postupy.

Poté jsem se stal zpravodajem ke kapitole „příjmy“ ve výroční zprávě.

Od června 2016, po restrukturalizaci Účetního dvora, působím v senátu V („financování a správa Unie“), jako člen odpovědný za kapitolu výroční zprávy týkající se „správních výdajů“ Unie.

Během svého mandátu jsem byl zpravodajem ke zvláštním zprávám č. 03/2014 na téma „poznatky z vývoje druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II) Evropskou komisí“ (zpravodajka výboru CONT paní Monika Hohlmeier) a č. 07/2016 ohledně „správy budov delegací Evropskou službou pro vnější činnost“ (zpravodaj výboru CONT pan Ryszard Czarnecki). Evropský parlament obě zprávy uvítal a přijal kladně. Mimoto jsem odpovědný za zprávu o auditu celních orgánů EU, která se nyní dokončuje a bude zveřejněna do konce letošního roku. Součástí této zprávy je pohled na opatření Komise, které bylo zavedeno na základě žádosti Parlamentu vznesené při udělení absolutoria za rok 2011 a jež spočívá ve shromažďování spolehlivých údajů o výpadcích příjmů z cel a DPH v členských státech a informování Parlamentu o této záležitosti v pravidelných šestiměsíčních intervalech. V blízké budoucnosti bude mým úkolem podávat zprávy k opatření, jež si vyžádala Rada, a tím je „5% snižování stavu zaměstnanců“, a provést audit, který má být brzy zahájen a týká se provádění ustanovení služebního řádu.

Mimoto jsem byl zpravodajem ke stanoviskům Účetního dvora č. 7/2014 ohledně „systému vlastních zdrojů Evropských společenství“ a č. 2/2017 o „návrhu, kterým se mění finanční nařízení o rozpočtu evropských škol“. Dále jsem pracoval na „komentářích Účetního dvora k aktům v přenesené pravomoci přijatým v souvislosti s novým finančním nařízením pro decentralizované agentury a subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru“. Tyto komentáře byly zaslány Komisi v červenci 2013.

V době mého jmenování se na Účetním dvoře i nadále zvyšovalo povědomí o problému podvodů a korupce, střetu zájmů a transparentnosti a prohlubovala se vnímavost k těmto problémům. V důsledku tohoto vývoje se ve správě veřejných financí začal klást důraz na rizikové ukazatele případných podvodů a korupce, jako jsou svévolná rozhodnutí a nedostatek kritérií transparentnosti. V této oblasti se mimořádně angažuji a podporuji další rozšíření tohoto návrhu, např. zavedení standardizovaných auditních otázek k tomuto tématu a začlenění speciální kapitoly do výroční zprávy.

V červenci 2015 jsem byl kolegiem Účetního dvora jmenován do etické komise, která projednává všechny otázky etického charakteru, jež se podle jejího názoru týkají standardů a pověsti EÚD, a hodnotí rovněž externí činnost členů EÚD. Od října 2016 do konce svého funkčního období v červenci 2017 jsem této komisi předsedal.

Vždy jsem se značně angažoval v zastupování EÚD s cílem podpořit stávající dobré vztahy mezi ním a italským parlamentem a nejvyšším kontrolním úřadem. V prvé řadě prostřednictvím každoroční prezentace výroční zprávy v italském parlamentu a předkládání zpráv o správě strukturálních fondů EU a ad hoc informací o činnosti EÚD příslušným odborným výborům, pokud si zprávy vyžádaly. Dále aktivní účastí na relevantních akcích, přednáškami o úloze EÚD při předcházení podvodům a působením na seminářích o programu HERCULE, které pořádal italský nejvyšší kontrolní úřad. V nedávné době jsem zprostředkoval uzavření dohody o spolupráci mezi EÚD a Univerzitou v Pise o vzájemné výměně odborných znalostí, umožnění společného výzkumu a předávání znalostí o auditu s cílem napojit občany na instituce EU.

Během svého působení v EÚD jsem vždy usiloval o to a přispíval k tomu, aby výsledky našich auditů byly z pohledu všech zúčastněných stran, zejména Evropského parlamentu, ještě účinnější, transparentnější a spolehlivější. V souvislosti s tímto úsilím jsem uvítal a podpořil provedené změny, především pokud jde o reorganizaci EÚD na základě úkolů.

Bylo by mi ctí, pokud bych mohl v EÚD působit i ve druhém funkčním období a mohl nadále udržovat plodný vztah s Evropským parlamentem a zejména výborem CONT, ovšem i s dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou vnitrostátní parlamenty a nejvyšší kontrolní instituce. Velmi rád bych využil zkušeností, které jsem získal ve svém prvním funkčním období a jež by mi umožnily mou auditní práci dále zlepšovat a přinášet všem zúčastněným stranám užitečné výsledky. Přitom bych rád propojil svou činnost zpravodaje k výroční zprávě a zpravodaje ke zvláštním zprávám, jak je tomu již v současnosti u mé stávající práce na tématu „5% snižování stavu zaměstnanců“. Stávající rámec je podle mého názoru pro tento postup obzvláště příznivý, vezmeme-li v úvahu nové portfolio produktů auditu EÚD a změněná pravidla pro harmonogram zvláštních zpráv, jež jsou zakotvena v článku 163 finančního nařízení.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora – italský kandidát

Referenční údaje

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

19.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

4

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Datum předložení

26.10.2017