BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Pietro Russo til medlem af Revisionsretten

26.11.2017 - (C8-0329/2017 – 201/0813(NLE))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Indrek Tarand

Procedure : 2017/0813(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0337/2017
Indgivne tekster :
A8-0337/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Pietro Russo til medlem af Revisionsretten

(C8-0329/2017 – 201/0813(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0329/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0337/2017),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 19. oktober 2017 foretog en høring af den af Rådet foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Pietro Russo til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.

BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR Pietro Russo

Uddannelse

 

 

1977

Kvalificeret til at udøve advokatvirksomhed

 

1975

Juridisk kandidateksamen fra universitetet i Catania(110/110 med udmærkelse)

 

 

1970

Studentereksamen i klassiske studier (med bedst mulige resultat)

Beskæftigelse

Fra 1. marts 2012

 

Medlem af Den Europæiske Revisionsret for Italien: Medlem af Afdeling IV – ansvarlig for "Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer". Ordførende medlem for EU-agenturer og derefter for Indtægter. Fra 2016 medlem af Afdeling V – ansvarlig for finansiering og forvaltning af Unionen – ordførende medlem for EU’s administrationsudgifter. En del af den delegation fra Den Europæiske Revisionsret, som aflagde officielt besøg hos det overordnede revisionsorgan i Warszawa i Polen i 2015, og som i den forbindelse bl.a. mødtes med landets præsident og formanden for parlamentet.

 

2009-2012

Medlem for Italien af The International Board of Auditors for NATO (IBAN).

 

Fra 2006 indtil udstationeringen:

 

Dommer delegeret til at udføre kontrol ved det italienske institut for tyske studier i Rom.

2004-2009

Udstationeret medlem og medlem på fuld tid fra 2006 af den fælles afdeling i en revisionsfunktion:

 

-   Almindelig og særlig ordfører for beretningen til parlamentet: offentlige udbudsaktiviteter, ministeriet for produktionsaktivitet og kommunikation, ministeriet for økonomisk udvikling og justitsministeriet

 

 

medlem af den fælles afdeling i en rådgivende funktion:

 

-   Ordfører om udkast til dekret udstedt af republikkens præsident om reguleringen af interesseorganisationers administration og regnskaber

 

2003

Ansat i det overordnede italienske revisionsorgans centrale afdeling for forvaltningsrevision af den offentlige administration (ordfører for forskellige særberetninger om bl.a. forsvarsministeriets og arbejds- og socialministeriets aktiviteter).

 

 

Fra 2003: Vicedommer med ansvar for revision ved det italienske nationale institut for statistik (ISTAT) i medfør af artikel 12 i lov nr. 259/1958.

 

1993-2003

Kabinetschef for det italienske medlem af Den Europæiske Revisionsret med opgaver inden for revision af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget og Fællesskabets bistand til udviklingslandene (implementeret gennem Den Europæiske Udviklingsfond).

 

1991-1992

National ekspert ved Den Europæiske Revisionsret i enheden med ansvar for revision af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

1985

Dommer ved det overordnede italienske revisionsorgan med tjeneste ved anklagemyndigheden i revisionsorganet i Palermo (opgaver som stedfortrædende offentlig anklager) som Referendario (juniordommer), Primo Referendario (højere rangerende dommer, 1987) (opgaver som offentlig viceanklager), Consigliere (seniordommer, 1989) og Presidente di sezione (afdelingsformand, 2014).

 

1977-1985

Almindelig dommer ved retten i Verona og retten i Verona og Catania (undersøgelsesdommer (pretore) og dommer).

Poster beklædt på nationalt plan

-  Medlem af udvalget for vurdering af investeringer og støtte til planlægning og forvaltning af miljøtiltag i miljøministeriet.

-  Medlem af det interministerielle udvalg for behandling af ansøgninger om kompensation og bidrag i forbindelse med tab lidt af italienske statsborgere i udlandet.

-  Sagkyndig i kommissionen på højt niveau om bekæmpelse og forebyggelse af korruption og andre former for ulovlig aktivitet i den offentlige administration.

-  Rådgiver for formanden for senatets udvalg om Den Europæiske Unions politikker.

-  Medlem af det videnskabelige udvalg ved det permanente observatorium for organiseret kriminalitet (OPCO)

Poster beklædt på internationalt plan

-  Fra 1996 til 2012 medlem af ankeretten ved EF-Sortsmyndigheden i Angers.

-  National ekspert i GRECO (Sammenslutningen af Stater mod Korruption) ved Europarådet.

-  Fra 2005 til 2008 Italiens medlem (valgt til formand fra 30. juni 2006) af revisionskollegiet for mekanismen til finansiering af Den Europæiske Unions militære operationer ("Athena").

-  Fra 2008 til 2011 Italiens medlem (valgt til formand fra 30. juni 2010) af revisionskollegiet for Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA).

Akademiske og videnskabelige aktiviteter

-  1989: Medlem i egenskab af Cultore della materia (fagspecialist) af eksamenspanelet for erhvervsret ved fakultetet for økonomi og handel ved Palermos universitet.

-  1991: Forskning i sammenlignende miljøret ved Centre of European Law and Politics ved universitetet i Bremen, på foranledning af professor G. Winter.

-  1992: Forelæsning med titlen "La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria" ved fakultetet for politiske videnskaber ved universitetet i Catania som led i kurset om "La Politica della Comunità Europea".

-  Fra 1995 medlem af den luxembourgske forening Association d'Etudes et Recherches pénales européennes.

-  1996: Gæsteforelæser ved fakultetet for politiske videnskaber ved universitetet i Cantania – forelæsningsrække om "La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea".

-  1997 (september): Taler ved et internationalt seminar om "La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR", der blev afholdt i Buenos Aires, efter indbydelse fra det nationale revisionsorgan i Argentina.

-  Taler ved et seminar om "La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne", Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

-  1999 (november) og 2000 (januar/februar og maj): foredrag om EU's finansiering og strukturfondsreglerne, revision i EU-retten og retsmidler i EU-systemet i forbindelse med en række kurser om EU-ret, der blev afholdt af præsidentrådet for det overordnede italienske revisionsorgan som led i "Robert Schuman-aktionen", som fandt sted i Rom og Milano.

-  Taler ved "Symposium on European Cooperation in Justice and in the Judiciary", Pisa 2000.

-  2000: Tale om "L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea" på konferencen om "Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo", der blev organiseret af det overordnede italienske revisionsorgans sektion for regionen Sicilien og afholdt i Palermo.

-  2000: Foredragsrække om Den Europæiske Revisionsrets revisionsaktiviteter som led i et kursus afholdt på foranledning af det overordnede italienske revisionsorgans sektion for regionen Sicilien inden for rammerne af PASS-projektet for uddannelse af tjenestemænd, finansieret af EU (Palermo).

-  2002: Foredrag om "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi" på en konference om "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive", der blev afholdt i det overordnede italienske revisionsorgans centrale kontor.

-  2002: Tale: "Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali" på et seminar om "Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali", der blev afholdt i Bruxelles på repræsentationskontoret for regionerne Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana og Umbrien.

-  2004 og 2005: Forelæsninger om forvaltningen af EU's budget og Den Europæiske Revisionsrets arbejde, som led i en mastergrad i europæiske studier ved Alcide de Gasperi-instituttet for europæiske studier i Rom.

-  2006: Tale om "La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo" på italiens overordnede revisionsorgans centrale kontor i Rom efter invitation fra sammenslutningen af revisionsorganets dommere.

-  Maj 2013: Taler ved konferencen om "Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti", der blev afholdt ved LUISS-universitetet i Rom.

-  Juni 2013 Taler ved det overordnede italienske revisionsorgans konference om "Controlli congiunti" (Rom).

-  December 2013: Den Europæiske Revisionsrets repræsentant på den 23. OLACEFS-konference (organisationen af latinamerikanske og caribiske overordnede revisionsorganer) i Santiago de Chile med en tale om "El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control – Auditorías coordinadas en el contexto de la UE".

-  Juni 2014: Forelæggelse af en rapport om "Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi" på det internationale Hercule II-seminar i Rom.

-  30. september 2014: Den Europæiske Revisionsrets repræsentant på et seminar om "La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo" afholdt af det overordnede italienske revisionsorgan.

-  1. oktober 2014: Høring i det italienske deputeretkammers udvalg XIV om forskning i gennemførelsen og effektiviteten af Den Europæiske Unions politikker i Italien.

-  23. februar 2016: Rapport om 'La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo' som led i et seminar arrangeret af departementet for politiske og sociale videnskaber ved universitetet i Catania.

-  24. juni 2016: Rapport om "La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo" som led i et møde med embedsmænd i senatet om revision af EU-midler og revisionsprioriteter for 2016.

-  7. juli 2017: Hovedtaler ved Pegaso-onlineuniversitetet (Napoli): "La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali"

PUBLIKATIONER

Forfatter til en monografi om almindelig erhvervsteori (Rom 1990, som er udgivet af SIPI Il Sole 24 Ore).

Forfatter af en lang række kommentarer offentliggjort i juridiske tidsskrifter (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 og 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Bidrag til en lang række tidsskrifter:

  Giustizia Civile, forfatter til en række artikler om civil- og handelsret samt civil retspleje (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

Om revision af offentlige finanser:

  "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi" i Rivista della Corte dei Conti (nr. 5/2002) og i forbindelse med debatten på konferencen "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive" organiseret af det overordnede italienske revisionsorgan.

  "Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie", i tidsskriftet Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, marts 2002.

  "Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale", i Rivista della Corte dei Conti, nr. 4/2004.

Om EU-anliggender:

  "La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune" i Rivista della Corte dei Conti, nr. 2/1994.

  "La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale" i Il Foro Amministrativo, nr. 6/1994.

  "Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario" i Giustizia Civile, nr. 2/1995.

  "The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects" i The European Union Review, nr. 2/1997.

  "Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti" i Italia Oggi, 18. juli 2002.

  "El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual" i Legal Today.com (onlineavis på spansk), 2008.

  "Codice operativo del TUE e del TFUE", offentliggjort af Simone, 2012: Forfatter til bemærkningerne til de artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der vedrører Den Europæiske Revisionsret.

BILAG 2: PIETRO RUSSOS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE

Igennem min karriere har jeg altid bestræbt mig på at anvende min juridiske baggrund bedst muligt i revisionsarbejdet. Derfor kunne jeg i forbindelse med min første udnævnelse som medlem anvende min erfaring som dommer, offentlig anklager og min forudgående ansættelse i Italiens overordnede revisionsorgan og Den Europæiske Revisionsret samt mit medlemskab af adskillige revisionsudvalg for internationale organisationer.

Efter min udnævnelse i marts 2012 var jeg medlem af Revisionsrettens Afdeling IV "Regulering af markeder og konkurrenceøkonomi" indtil juni 2016. Jeg var oprindelig ansvarlig for de særlige årsberetninger, hvor der afgives en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for EU-agenturerne. I dette arbejde har jeg altid haft fokus på forvaltningsaspektet og navnlig performance og søgt at sammenkæde resultaterne af den finansielle og juridisk-kritiske revision til forvaltningen.

Derefter blev jeg ordførende medlem for årsberetningens kapitel om "Indtægter".

Siden juni 2016 – efter Rettens omstrukturering – har jeg været medlem af Afdeling V "Finansiering og forvaltning af Unionen" som ordførende medlem for årsberetningens kapitel om Unionens "Administrationsudgifter".

Under mit mandat var jeg ordførende medlem for særberetning nr. 3/2014 om "Erfaringer fra Kommissionens udvikling af anden generation af Schengen-informationssystemet" (CONT-ordfører Monika Hohlmeier) og nr. 7/2016 om "EU-Udenrigstjenestens forvaltning af sine bygninger" (CONT-ordfører: Ryszard Czarnecki). Begge beretninger blev hilst velkommen og modtaget positivt af Europa-Parlamentet. Jeg er endvidere ordførende medlem for en revision af EU's toldmyndigheder, som er ved at blive afsluttet og vil blive offentliggjort ved udgangen af året, og som omfatter en vurdering af Kommissionens foranstaltninger efter Parlamentets anmodning i forbindelse med dechargeproceduren for 2011 om at indsamle pålidelige data om told- og momshullet i medlemsstaterne og hvert halve år aflægge rapport til Parlamentet herom. I den nærmeste fremtid bliver jeg udpeget til ordførende medlem for en revisionsopgave, der gennemføres på anmodning fra Rådet, og som omhandler "gennemførelse af personalereduktionen på 5 %", samt for en revision, der snart vil blive iværksat om gennemførelse af personalevedtægten.

Desuden var jeg ordførende medlem for Rettens udtalelse nr. 7/2014 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter og nr. 2/2017 om forslag til ændring af finansforordningen vedrørende Europaskolernes budget. Jeg har endvidere beskæftiget mig med Revisionsrettens bemærkninger om delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af den nye finansforordning vedrørende decentraliserede agenturer og offentlig-private partnerskabsorganer, som blev sendt til Kommissionen i juli 2013.

Under min embedsperiode er Revisionsretten fortsat med at styrke sin store bevidsthed om og opmærksomhed på sager om svig og korruption, interessekonflikter og gennemsigtighed. Dette har resulteret i fokus på risikoindikatorer for mulig svig og korruption, såsom vilkårlige afgørelser og manglende kriterier for gennemsigtighed, i forvaltningen af offentlige midler. Jeg er fuldt ud engageret i dette område og støtter forslaget om at gå endnu længere, f.eks. ved at indføre standardiserede revisionsspørgsmål om dette emne og et særligt kapitel i årsberetningen.

I juli 2015 blev jeg af Revisionsrettens kollegium udpeget til medlem af Det Etiske Udvalg, som drøfter alle spørgsmål af etisk art, som det finder relevante for Revisionsrettens standarder og omdømme, og blandt andet vurderer medlemmernes aktiviteter uden for institutionen. Jeg var formand for udvalget fra oktober 2016 indtil udgangen af perioden i juli 2017.

For at fremme det fortsatte gode forhold mellem Revisionsretten og det italienske parlament og overordnede revisionsorgan har jeg altid været særdeles engageret i repræsentative aktiviteter. Navnlig gennem den årlige fremlæggelse af årsberetningen for det italienske parlament, on-demand-rapportering om forvaltningen af EU's strukturfonde og ad hoc-oplysninger om Revisionsrettens aktiviteter til de relevante tekniske udvalg. Men også gennem aktiv deltagelse i og foredrag om Revisionsrettens rolle i forebyggelse af svig og møder i forbindelse med seminarer om Hercule-programmer, der organiseres af det italienske overordnede revisionsorgan. Senest har jeg fremmet en samarbejdsaftale mellem Revisionsretten og universitetet i Pisa om gensidigt at udveksle ekspertise, fremme fælles forskning i og viden om revision med henblik på at skabe forbindelser mellem borgerne og EU-institutionerne.

Under min embedsperiode i Revisionsretten har jeg altid arbejdet for og bidraget til at gøre resultaterne af vores revisioner endnu mere effektive, gennemsigtige og troværdige for alle involverede — først og fremmest Europa-Parlamentet. Som følge heraf tilsluttede jeg mig og hilste de gennemførte ændringer, navnlig Revisionsrettens nye opgavebaserede organisation, velkommen.

Jeg vil være beæret over at tjene Revisionsretten i en anden mandatperiode og opretholde et frugtbart samarbejde med Europa-Parlamentet og navnlig Budgetkontroludvalget samt med alle andre interessenter, såsom nationale parlamenter og overordnede revisionsorganer. Jeg har i høj grad til hensigt at drage fordel af de erfaringer, jeg har indhøstet gennem min første embedsperiode, hvilket vil give mig mulighed for fortsat at forbedre revisionsarbejdet og levere nyttige revisionsresultater for alle parter. Ved at gøre dette søger jeg at forene elementerne af mine aktiviteter som ordførende medlem for årsberetningen og særberetninger, som det i øjeblikket er tilfældet med den igangværende revisionsopgave om gennemførelse af personalereduktionen på 5 %. Efter min opfattelse er den nuværende ramme særlig gunstig i denne forbindelse under hensyntagen til Revisionsrettens nye portefølje for revisionsprodukter og de ændrede regler for planlægningen af særberetninger som fastlagt i artikel 163 i finansforordningen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den italienske kandidat

Referencer

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

26.10.2017