ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

26.10.2017 - (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Indrek Tarand

Διαδικασία : 2017/0813(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0337/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0337/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0329/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0337/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποίησε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Pietro Russo μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Pietro Russo

Εκπαίδευση

 

 

1977

Άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος

 

1975

Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας (βαθμός 110/110 με διάκριση).

 

1970

Απολυτήριο στις κλασικές σπουδές (μέγιστη βαθμολογία)

Απασχόληση

Από την 1η Μαρτίου 2012

 

Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκπροσωπώντας την Ιταλία: Μέλος του Τμήματος IV - αρμόδιου για τα έσοδα, την έρευνα και τις εσωτερικές πολιτικές και τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ - εισηγητής για τους οργανισμούς της ΕΕ και, στη συνέχεια, τα έσοδα. Από το 2016, μέλος του Τμήματος V - αρμόδιου για τη χρηματοδότηση και τη διοίκηση της Ένωσης - εισηγητής για τις διοικητικές δαπάνες της ΕΕ. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Πολωνίας στη Βαρσοβία το 2015, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής.

 

2009-2012

Μέλος, εκπροσωπώντας την Ιταλία, του Διεθνούς Συμβουλίου Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ (IBAN).

 

Από το 2006 μέχρι την απόσπαση:

 

Δικαστής επιφορτισμένος με επιθεωρήσεις του Ιταλικού Ινστιτούτου Γερμανικών Σπουδών στη Ρώμη.

2004-2009

Αποσπασμένο μέλος και, από το 2006, μέλος πλήρους απασχόλησης των συνερχομένων τμημάτων, υπό την ελεγκτική τους ιδιότητα:

 

-   Γενικός και ειδικός εισηγητής της έκθεσης προς το Κοινοβούλιο: δραστηριότητες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Επικοινωνιών, Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

 

Μέλος των συνερχομένων τμημάτων, με συμβουλευτικό ρόλο:

 

-   Εισηγητής του σχεδίου διατάγματος του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με τον κανονισμό για τη διαχείριση και τους λογαριασμούς των οργανισμών άμυνας.

 

2003

Υπηρεσία στο κεντρικό τμήμα του ελέγχου διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης στο Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο (εισηγητής για διάφορες ειδικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις δραστηριότητες του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής).

 

 

Από το 2003: Αναπληρωτής δικαστικός υπεύθυνος για τον λογιστικό έλεγχο στην Ιταλική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ISTAT) βάσει του άρθρου 12 του νόμου 259/1958.

 

1993-2003

Προϊστάμενος του ιδιαιτέρου γραφείου του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εκ μέρους της Ιταλίας, με καθήκοντα στον τομέα του λογιστικού ελέγχου του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και της κοινοτικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (που υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης).

 

1991-1992

Εθνικός εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

1985

Δικαστής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην υπηρεσία της Εισαγγελίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Palermo (με καθήκοντα αναπληρωτή Εισαγγελέα) ως Referendario (εισηγητής), Primo Referendario (πρώτος εισηγητής, 1987) (καθήκοντα αναπληρωτή Εισαγγελέα), Consigliere (ανώτατος δικαστής, 1989) και Presidente di sezione (πρόεδρος του Τμήματος, 2014).

 

1977-1985

Τακτικός δικαστής στο πρωτοδικείο της Βερόνας και στο Δικαστήριο της Βερόνας και της Κατάνιας (ως ειρηνοδίκης (pretore) και δικαστής).

Θέσεις σε εθνικό επίπεδο

-  Μέλος της Επιτροπής για την αξιολόγηση των επενδύσεων και τη στήριξη του σχεδιασμού και της διαχείρισης περιβαλλοντικών μέτρων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

-  Μέλος της διυπουργικής επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων αποζημίωσης και εισφορών σε σχέση με τις απώλειες που υφίστανται οι Ιταλοί πολίτες στο εξωτερικό.

-  Εμπειρογνώμων στην Ύπατη Αρμοστεία για την καταπολέμηση και την πρόληψη της διαφθοράς και άλλων μορφών αξιόποινων πράξεων στη δημόσια διοίκηση.

-  Σύμβουλος του προέδρου της αρμόδιας για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπής της Γερουσίας της Δημοκρατίας.

-  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Μόνιμου Παρατηρητηρίου Οργανωμένου Εγκλήματος (OPCO).

Θέσεις σε διεθνές επίπεδο

-  Από το 1996 έως το 2012, μέλος του Συμβουλίου Προσφυγών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών με έδρα το Angers.

-  Εθνικός εμπειρογνώμονας στην GRECO (ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς) στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

-  Από το 2005 έως το 2008, μέλος εκ μέρους της Ιταλίας (και από τις 30 Ιουνίου 2006 εκλεγμένος πρόεδρος) του Σώματος Ελεγκτών του χρηματοδοτικού μηχανισμού στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΑΘΗΝΑ»).

-  Από το 2008 έως το 2011, μέλος εκ μέρους της Ιταλίας (και από τις 30 Ιουνίου 2010 εκλεγμένος πρόεδρος) του Σώματος Ελεγκτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ).

Ακαδημαϊκές και επιστημονικές δραστηριότητες

-  1989: Μέλος, υπό την ιδιότητα του Cultore della materia (εμπειρογνώμονας), της εξεταστικής επιτροπής βιομηχανικού δικαίου στη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Παλέρμο.

-  1991: Έρευνα στον τομέα του συγκριτικού περιβαλλοντικού δικαίου στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βρέμης, έπειτα από πρόσκληση του καθηγητή G. Winter.

-  1992: Διάλεξη με τίτλο «La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria» στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κατάνιας, ως μέρος του προγράμματος με τίτλο «La Politica della Comunità Europea».

-  Από το 1995, μέλος της Λουξεμβουργιανής Ένωσης Association d’Etudes et Recherches pénales européennes.

-  1996: Επισκέπτης καθηγητής στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κατάνιας· σειρές διαλέξεων με θέμα «La Corte dei Conti istituzionale nello sviluppo dell’Unione Europea».

-  1997 (Σεπτέμβριος): Ομιλητής σε διεθνές σεμινάριο με θέμα «La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR» που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες, προσκεκλημένος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Αργεντινής.

-  Ομιλητής σε σεμινάριο με θέμα «La protection des intérêts financiers de l’Union européenne», Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Ισπανίας, San Sebastián, 1997.

-  1999 (Νοέμβριος) και 2000 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος και Μάιος): Ομιλίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ και τους κανόνες που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία, τον λογιστικό έλεγχο στο δίκαιο της ΕΕ και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με το σύστημα της ΕΕ, στο πλαίσιο κύκλου μαθημάτων σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ που διοργανώθηκαν από το Προεδρικό Συμβούλιο του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της «Δράσης Robert Schuman», που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη και στο Μιλάνο.

-  Ομιλητής στο «Συμπόσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης και του Δικαστικού Σώματος», Πίζα, 2000.

-  2000: Ομιλία με θέμα «L’ contraddittorio nel’esigenza del procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea», στο πλαίσιο της διάσκεψης «Le funzioni di garanzia della finanza pubblica e delle autonomie tra il rispetto del i principi giusto processo», που διοργανώθηκε από τα αρμόδια για την Περιφέρεια της Σικελίας Τμήματα του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο.

-  2000: Σειρά διαλέξεων για τις ελεγκτικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο μαθήματος που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την Περιφέρεια της Σικελίας ελεγκτικού τμήματος του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του έργου «PASS» για την επιμόρφωση των δημόσιων υπαλλήλων, με χρηματοδότηση από την ΕΕ (Παλέρμο).

-  2002: Ομιλία με θέμα «La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi» σε συνέδριο με θέμα «La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione ε Prospettive evolutive», που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό γραφείο του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

-  2002: Ομιλία με θέμα: «Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali» σε σεμινάριο με θέμα «Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο γραφείο εκπροσώπησης των περιφερειών Abruzzo, Lazio, Marche, Tuscany και Umbria.

-  2004 and 2005: Διαλέξεις για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ και το έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών «Alcide de Gasperi», στη Ρώμη.

-  2006: Ομιλία με θέμα «La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo» στο κεντρικό γραφείο του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Ρώμη, κατόπιν πρόσκλησης της Ένωσης Δικαστών του Δικαστηρίου.

-  Μάιος 2013: Ομιλητής σε διάσκεψη με θέμα «Risanamento dei conti pubblici e bilancio di vincoli — il ruolo della Corte dei Conti», που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο LUISS της Ρώμης.

-  Ιούνιος 2013: Ομιλητής στο Ιταλικό Ελεγκτικό συνέδριο με θέμα «Controlli congiunti» (Ρώμη).

-  Δεκέμβριος 2013: Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 23η διάσκεψη του OLACEFS (Οργανισμός Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) στο Σαντιάγκο της Χιλής και διάλεξη με θέμα «El Tribunal de Cuentas Europeo y las instancias nacionales de Control — Auditorías coordinadas en el contexto de la UE».

-  Ιούνιος 2014: Παρουσίαση έκθεσης με τίτλο «Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi» στο διεθνές σεμινάριο «Hercule II» στη Ρώμη.

-  30 Σεπτεμβρίου 2014: εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σεμινάριο με θέμα «La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi μια tutela dell’’erario comunitario: Profili di raccordo’azione delle istituzioni e nell’superiori di controllo», που πραγματοποιήθηκε από το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

-  1η Οκτωβρίου 2014: Ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής XIV της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιταλία.

-  23 Φεβρουαρίου 2016: Έκθεση με θέμα «La Corte dei conti UE ed i rapporti suoi con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo» στο πλαίσιο σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κατάνιας.

-  24 Ιουνίου 2016: Έκθεση με θέμα «La Corte dei conti UE ed i rapporti suoi con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo» στο πλαίσιο συνάντησης με υπαλλήλους της Γερουσίας σχετικά με τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ και τις προτεραιότητες ελέγχου για το 2016.

-  7 Ιουλίου 2017: Κύριος ομιλητής στο Πανεπιστήμιο Pegaso Online (Νάπολη): 'La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali'

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συντάκτης μονογραφίας για τη γενική επιχειρηματική θεωρία, (Ρώμη 1990, έκδοση: SIPI (Il Sole 24 Ore).

Συγγραφέας πολυάριθμων σχολιασμών δικαστικών αποφάσεων που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά (Giustizia ciνile, 1981· Giurisprudenza di merito, 1984 και 1986· Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Άρθρα σε πολυάριθμα περιοδικά:

  Giustizia civile, συντάκτης διαφόρων άρθρων σχετικά με το αστικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και την πολιτική δικονομία (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

Σχετικά με τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών:

  «La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi» στο περιοδικό «Rivista della Corte dei Conti (αριθ. 5/2002) και στα πρακτικά της διάσκεψης «La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive», που πραγματοποιήθηκε από το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

  «Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie» στο περιοδικό Administration — Revue de l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, του Μαρτίου 2002.

  «Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale», στο περιοδικό Rivista della Corte dei Conti, αριθ. 4/2004.

Σχετικά με θέματα της ΕΕ:

  «La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune» στο περιοδικό Rivista della Corte dei Conti, αριθ. 2/1994.

  «La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale» στο περιοδικό Il Foro Amministrativo, αριθ. 6/1994.

  «Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario» στο περιοδικό Giustizia Civile, αριθ. 2/1995.

  «The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects» στο περιοδικό The European Union Review, αριθ. 2/1997.

  «Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti» στο περιοδικό Italia Oggi, 18 Ιουλίου 2002.

  «El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual» στο περιοδικό Legal Today.com (επιγραμμικό περιοδικό στην ισπανική γλώσσα), 2008.

  «Codice operativo del TUE e del TFUE», έκδοση: Simone, 2012: συγγραφέας της ερμηνείας των άρθρων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Pietro Russo ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωής προσπάθησα πάντοτε να αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νομικές μου γνώσεις και να τις εφαρμόσω στο ελεγκτικό έργο. Έτσι λοιπόν, κατά τον πρώτο μου διορισμό ως μέλους ήμουν σε θέση να βασιστώ στην πείρα που είχα αποκομίσει ως δικαστής και εισαγγελέας, στην υπηρεσία μου στο Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Ιταλίας και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στη συμμετοχή μου σε διάφορες επιτροπές ελέγχου διεθνών οργανισμών.

Μετά τον διορισμό μου τον Μάρτιο του 2012 υπηρέτησα στο Τμήμα IV «Ρύθμιση των αγορών και ανταγωνιστική οικονομία» του Ελεγκτικού Συνεδρίου έως τον Ιούνιο του 2016. Αρχικά ήμουν υπεύθυνος για τη σύνταξη των ειδικών ετήσιων εκθέσεων, που παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων για τους οργανισμούς της ΕΕ. Στο επίκεντρο αυτού του έργου μου είχα πάντα την πτυχή της διαχείρισης, και ιδιαίτερα των επιδόσεών της, επιδιώκοντας να συνδέσω τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης με την εφαρμογή στον τομέα της διαχείρισης.

Στη συνέχεια διετέλεσα εισηγητής για το κεφάλαιο «Έσοδα» της ετήσιας έκθεσης.

Από τον Ιούνιο του 2016, μετά την αναδιάρθρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπηρετώ στο Τμήμα V «Χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης» ως εισηγητής για το κεφάλαιο «Διοικητικές δαπάνες» της Ένωσης της ετήσιας έκθεσης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου υπήρξα εισηγητής για τις ειδικές εκθέσεις αριθ. 03/2014 με θέμα «Διδάγματα που αποκομίζονται από την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (CONT Εισηγήτρια η κ. Monika Hohlmeier) και αριθ. 07/2016 με θέμα «Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο» (CONT Εισηγητής ο κ. Ryszard Czarnecki). Αμφότερες οι εκθέσεις έτυχαν της ευνοϊκής υποδοχής και της θετικής τοποθέτησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, είμαι εισηγητής για ένα ελεγκτικό έργο που αφορά τα τελωνεία της ΕΕ, που είναι επί του παρόντος στη φάση της ολοκλήρωσης και πρόκειται να δημοσιευθεί πριν από το τέλος του έτους και περιλαμβάνει μια άποψη για τη δράση της Επιτροπής μετά το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της απαλλαγής 2011 για συλλογή αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με το χάσμα μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ και για υποβολή σχετικής έκθεσης κάθε έξι μήνες στο Κοινοβούλιο. Για το εγγύς μέλλον ορίστηκα εισηγητής για ένα έργο που ζητήθηκε από το Συμβούλιο σχετικά με την «εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 %», καθώς και ένα ελεγκτικό έργο που θα ξεκινήσει σύντομα σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Επιπροσθέτως, διετέλεσα εισηγητής για τις γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 7/2014 «σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και αριθ. 2/2017 «σχετικά με πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων». Επιπλέον, ασχολήθηκα με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατ’ εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνέχισε να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία και συνειδητοποίηση σε θέματα απάτης και διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και διαφάνειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εστίαση σε δείκτες κινδύνου για ενδεχόμενες υποθέσεις απάτης και διαφθοράς, όπως οι αυθαίρετες αποφάσεις και η έλλειψη κριτηρίων διαφάνειας, στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Είμαι απόλυτα προσηλωμένος σε αυτό τον τομέα και στηρίζω την πρόταση να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, π.χ. εισάγοντας στον έλεγχο τυποποιημένα ερωτήματα σχετικά με το εν λόγω θέμα και ένα ειδικό κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση.

Τον Ιούλιο του 2015, ορίστηκα από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας — η οποία εξετάζει όλα τα θέματα δεοντολογίας που θεωρεί ότι έχουν σχέση με τα πρότυπα και τη φήμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εξωτερικών δραστηριοτήτων των μελών του — και προήδρευσα της επιτροπής από τον Οκτώβριο του 2016 έως τη λήξη της θητείας στο τέλος Ιουλίου 2017.

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεχιζόμενη καλή σχέση μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ιταλικού Κοινοβουλίου και του Ανώτατου Οργάνου Ελέγχου, έδινα πάντοτε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή μου σε δραστηριότητες εκπροσώπησης. Κατά κύριο λόγο, με την κατ’ έτος παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, την κατόπιν αιτήματος παρουσίαση εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και την παροχή ad-hoc πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις σχετικές τεχνικές επιτροπές. Περαιτέρω με την ενεργό συμμετοχή μου και με διαλέξεις για τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην πρόληψη της απάτης και τη συμμετοχή μου σε συναντήσεις και σεμινάρια σχετικά με τα προγράμματα HERCULE, που διοργάνωσε το Ιταλικό Ανώτατο Όργανο Ελέγχου. Πιο πρόσφατα συνέβαλα στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Πανεπιστημίου της Πίζας για την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, τη διευκόλυνση της κοινής έρευνας και γνώσης σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο, με στόχο να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο εργάστηκα πάντοτε και συνέβαλα στο να καταστούν τα αποτελέσματα των ελέγχων μας αποτελεσματικότερα, διαφανέστερα και πιο αξιόπιστα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη — κατά κύριο λόγο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχοντας κατά νου αυτό τον φιλόδοξο στόχο, χαιρέτισα και επιδοκίμασα τις αλλαγές που επιτελέστηκαν, δηλαδή τη νέα οργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που βασίζεται στα καθήκοντα.

Θα ήταν τιμή μου να υπηρετήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο με μια δεύτερη θητεία και να συνεχίσω την εποικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την επιτροπή CONT καθώς και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τα εθνικά κοινοβούλια και τα ανώτατα όργανα ελέγχου. Είμαι αποφασισμένος να αξιοποιήσω την εμπειρία που απέκτησα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, που θα μου επιτρέψει να συνεχίσω τη βελτίωση του ελεγκτικού έργου και την επίτευξη χρήσιμων αποτελεσμάτων του ελεγκτικού έργου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτό το πνεύμα, στόχος μου είναι να συνδέσω τα στοιχεία των δραστηριοτήτων μου ως εισηγητή για την ετήσια έκθεση και τις ειδικές εκθέσεις, όπως ισχύει επί του παρόντος για το εν εξελίξει έργο σχετικά με την «εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 %». Κατά την άποψή μου, το ισχύον πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τον σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το νέο χαρτοφυλάκιο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους τροποποιημένους κανόνες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ειδικών εκθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 163 του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος Ιταλίας

Έγγραφα αναφοράς

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

26.10.2017