RAPORT ettepaneku kohta nimetada Pietro Russo kontrollikoja liikmeks

  26.10.2017 - (C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

  Eelarvekontrollikomisjon
  Raportöör: Indrek Tarand

  Menetlus : 2017/0813(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0337/2017
  Esitatud tekstid :
  A8-0337/2017
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  ettepaneku kohta nimetada Pietro Russo kontrollikoja liikmeks

  (C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

  (Konsulteerimine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0329/2017),

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0337/2017),

  A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

  B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 19. oktoobri 2017. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

  1.  toetab nõukogu ettepanekut nimetada Pietro Russo kontrollikoja liikmeks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.

  1. LISA: PIETRO RUSSO ELULOOKIRJELDUS

  Haridus

   

   

  1977

  Kvalifikatsioon advokaadi kutsealal tegutsemiseks

   

  1975

  Catania ülikooli õigusteaduse eriala lõpetamine cum laude (110/110)

   

   

  1970

  Koolilõpueksamid klassikalistes õpingutes (maksimumpunktid)

  Teenistuskäik

  Alates 1. märtsist 2012

   

  Itaaliat esindav Euroopa Kontrollikoja liige: IV auditikoja (tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika, Euroopa institutsioonid ja asutused) liige – ELi asutuste ja seejärel tulude kohta ettekandev liige. Alates 2016 V auditikoja (liidu rahastamine ja haldus) liige – ELi halduskulude kohta ettekandev liige. Euroopa Kontrollikoja selle delegatsiooni liige, kes käis 2015. aastal Varssavis ametlikul visiidil Poola kõrgeimas kontrolliasutuses, kus muu hulgas toimusid kohtumised Poola Vabariigi presidendi ja parlamendi esimehega.

   

  2009–2012

  Itaaliat esindav liige NATO rahvusvahelises audiitorkogus (IBAN).

   

  Alates 2006. aastast kuni lähetamiseni:

   

  Roomas asuvas Itaalia germaani keelte instituudis auditi eest vastutav ametnik.

  2004–2009

  Riigikontrolli ühise nõuandekomisjoni lähetatud liige ja alates 2006. aastast täistööajaga liige (auditiküsimused):

   

  –   parlamendile esitatava aruande üldine ja eriraportöör: riigihanked, tootmistegevuse ja kommunikatsiooni ministeerium, majandusarengu ministeerium ja justiitsministeerium.

   

   

  Riigikontrolli ühise nõuandekomisjoni liige (nõuandev pädevus):

   

  –   Vabariigi Presidendi dekreedi eelnõu (mis käsitleb kaitseasutuste halduse ja raamatupidamisarvestuse määrust) raportöör.

   

  2003

  Töötanud Itaalia riigikontrolli kesküksuses, mis tegeleb riigiasutuste tulemuslikkuse järelevalvega (mitmesuguste eriaruannete raportöör, muu hulgas kaitseministeeriumi ning töö- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi tegevuse kohta).

   

   

  Alates 2003. aastast: Itaalia statistikainstituudis (ISTAT) auditi eest vastutava ametniku asetäitja kooskõlas seaduse nr 259/1958 artikliga 12.

   

  1993–2003

  Euroopa Kontrollikoja Itaalia liikme kabineti ülem, kelle auditeerimisvaldkonna ülesanneteks olid Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond ning ühenduse abi arenguriikidele (Euroopa Arengufondi kaudu).

   

  1991–1992

  Riiklik ekspert Euroopa Kontrollikoja Euroopa Regionaalarengu Fondi auditeerimise eest vastutavas osakonnas.

   

  1985

  Palermo kontrollikoja peaprokuröri kabineti ametnik (Referendario, prokuröri asetäitja ülesanded), 1987. aastast Primo Referendario (kõrgem kohtunik) (peaprokuröri asetäitja ülesanded), 1989. aastast Consigliere (vanemkohtunik) ning 2014. aastast Presidente di sezione (koja esimees).

   

  1977–1985

  Verona ringkonnakohtu ametnik ning Verona ja Catania kohtu ametnik (pretore) ja kohtunik.

  Ametikohad riigi tasandil

  –  Keskkonnaministeeriumi investeeringuid ning keskkonnameetmete kavandamise ja juhtimise toetust hindava komisjoni liige.

  –  Itaalia kodanike välismaal kantud kahjude hüvitamise taotluste läbivaatamise ja hüvitiste eraldamise eest vastutava ministeeriumidevahelise komisjoni liige.

    Korruptsiooni ja muude ebaseaseaduslike tegevuste vastu avalikus teenistuses võitleva ja seda ennetava ülemvoliniku ekspert.

  –  Itaalia Vabariigi Senati Euroopa Liidu poliitikavaldkondade komisjoni esimehe nõunik.

  –  Organiseeritud kuritegevuse alalise vaatluskeskuse (OPCO) teaduskomitee liige.

  Ametikohad rahvusvahelisel tasandil

  –  1996–2012 Angers’s asuva Ühenduse Sordiameti apellatsiooninõukogu liige.

  –  Euroopa Nõukogu juures asuva GRECO (korruptsioonivastaste riikide ühendus) riiklik ekspert.

  –  2005–2008 ELi sõjaliste kulude finantsmehhanismi „Athena“ audiitorite kolleegiumi Itaaliat esindav liige (valiti 30. juunil 2006 esimeheks).

  –  2008–2011 Euroopa Kaitseagentuuri audiitorkogu Itaaliat esindav liige (valiti 30. juunil 2010 esimeheks).

  Akadeemiline ja teadustegevus

  –  1989: Palermo Ülikooli majandus- ja kaubandusteaduskonna tööstusõiguse eksamikomisjoni liige Cultore della materia (teema asjatundja).

  –  1991: Võrdleva keskkonnaõiguse uuringud Bremeni Ülikooli Euroopa õiguse ja poliitika keskuses professor G. Winteri kutsel.

  –  1992: Loeng „La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria“ Catania Ülikooli politoloogia teaduskonnas kursuse „La Politica della Comunità Europea osana.

  –  Alates 1995. aastast Luksemburgi ühenduse Association d’Etudes et Recherches pénales européennes liige.

  –  1996: Catania Ülikooli politoloogia teaduskonna külalislektor; loengusari teemal „La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea“.

  –  1997 (september): Ettekanne rahvusvahelisel seminaril „La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR“, mis toimus Buenos Aireses Argentina riigikontrolli kutsel.

  –  Ettekanne seminaril „La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne“, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

  –  1999 (november) ja 2000 (jaanuar/veebruar ja mai): loengud ELi rahastamise ja struktuurifondide eeskirjade kohta, auditeerimise kohta ELi õiguses ning õiguskaitsevahendite kohta ELi süsteemis ELi õigust käsitlevatel kursustel, mida korraldas Itaalia riigikontrolli presidendi nõukogu osana üritusest „Action Robert Schuman“, mis toimus Roomas ja Milanos.

  –  Ettekanne Euroopa justiits- ja kohtusüsteemi koostöö teemalisel sümpoosionil, Pisa, 2000.

  –  2000: Kõne teemal „L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea“ konverentsil „Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo“, mille korraldasid Itaalia kontrollikoja Sitsiilia maakonna üksused ja mis toimus Palermos.

  –  2000: Loengusari Euroopa Kontrollikoja audititegevuse kohta osana Itaalia kontrollikoja Sitsiilia maakonna auditiüksuse eestvedamisel korraldatud kursusest riigiametnike koolitusprojekti „PASS“ raames, mida rahastas EL (Palermo).

  –  2002: Kõne teemal „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“ konverentsil „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“, mis toimus Itaalia kontrollikoja keskasutuses.

  –  2002: Kõne „Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali“ seminaril „Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali“, mis toimus Abruzzo, Lazio, Marche, Toskaana ja Umbria maakondade esinduses Brüsselis.

  –  2004 ja 2005: Loengud ELi eelarve haldamise ja Euroopa Kontrollikoja töö kohta osana Euroopa õpingute magistrikraadist Alcide de Gasperi nimelises Euroopa Õpingute Instituudis Roomas.

  –  2006: Kõne teemal „La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo“ Itaalia riigikontrolli keskasutuses Roomas kohtunike ühenduse kutsel.

  –  Mai 2013: Ettekanne konverentsil „Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti“, mis toimus Rooma LUISSi Ülikoolis.

  –  Juuni 2013: Ettekanne „Controlli congiunti“ Itaalia riigikontrolli konverentsil (Rooma).

  –  Detsember 2013: Euroopa Kontrollikoja esindaja OLACEFSi (Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide kõrgeimate kontrolliasutuste organisatsioon) Santiago de Chiles toimunud 23. konverentsil, ettekanne „El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control – Auditorías coordinadas en el contexto de la UE“.

  –  Juuni 2014: Aruande „Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi“ esitlus rahvusvahelisel seminaril „Hercule II“ Roomas.

  –  30. september 2014: Euroopa Kontrollikoja esindaja seminaril „La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo“, mida korraldas Itaalia riigikontroll.

  –  1. oktoober 2014: Itaalia Saadikutekoja XIV Komitee kuulamine Euroopa Liidu poliitika rakendamist ja tõhusust käsitlevate uuringute läbiviimise kohta Itaalias.

  –  23. veebruar 2016: Aruanne „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ osana Catania Ülikooli politoloogia ja sotsiaalteaduste osakonna korraldatud seminarist.

  –  24. juuni 2016: Aruanne „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo“ Senati ametnikega peetud koosolekul, mille teemaks oli ELi fondide audit ja auditi prioriteedid 2016. aastal.

  –  7. juuli 2017: Põhiloeng Pegaso Online Ülikoolis (Napoli): „La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali

  AVALDATUD TÖÖD

  Üldist ettevõtlusteooriat käsitleva monograafia autor, mille avaldas Roomas 1990. aastal kirjastus SIPI Il Sole 24 Ore.

  Paljude kohtuotsuseid käsitlevate artiklite autor, mis on avaldatud õigusajakirjades (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 and 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

  Kaastööd arvukates ajakirjades:

    Giustizia civile, mitme artikli autor, mis käsitlevad tsiviil-, kaubandus- ja menetlusõigust (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

  Riigi rahanduse auditeerimise kohta:

    La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“ väljaandes Rivista della Corte dei Conti (nr 5/2002) ja Itaalia Kontrollikoja korraldatud konverentsi „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive“ materjalides.

    Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie“, ajakirjas Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, märts 2002.

    Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale“, väljaandes Rivista della Corte dei Conti, nr 4/2004.

  ELi asjade kohta:

    La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune“, väljaandes Rivista della Corte dei Conti, nr 2/1994.

    La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale“ väljaandes Il Foro Amministrativo, nr 6/1994.

    Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario“ väljaandes Giustizia Civile, nr 2/1995.

    The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects“ väljaandes The European Union Review, nr 2/1997.

    Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti“ väljaandes Italia Oggi, 18. juuli 2002.

    El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual“ väljaandes Legal Today.com (hispaaniakeelne netiväljaanne), 2008.

    Codice operativo del TUE e del TFUE“, ed. Simone, 2012: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite kommentaaride autor Euroopa Kontrollikoda käsitlevas osas.

  2. LISA: PIETRO RUSSO KOKKUVÕTE KOGEMUSTEST KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID

  Kogu oma karjääri jooksul olen alati püüdnud kohaldada oma juristiharidust parimal viisil auditeerimise töö suhtes. Seepärast võisin esimesel korral kontrollikoja liikmeks valituna tugineda oma kohtuniku- ja prokuröritöös saadud kogemusele, varasemale koostööle Itaalia kõrgeima kontrolliasutusega ja Euroopa Kontrollikojaga ning osalemisele liikmena mitme rahvusvahelise organisatsiooni audiitorkogus.

  Olles ametisse nimetatud 2012. aasta märtsis, töötasin IV auditikojas (tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika, Euroopa institutsioonid ja asutused) kuni 2016. aasta juunini. Algselt vastutasin iga-aastaste eriaruannete eest, milles esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinnitav avaldus, mis kinnitab ELi ametite raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Selles töös olen alati keskendunud juhtimisaspektile ja eriti selle tulemuslikkusele, püüdes ühendada finants- ja vastavusauditite tulemusi haldamisega.

  Hiljem sai minust iga-aastase aruande peatüki „Tulud“ ettekandev liige.

  Alates 2016. aasta juunist töötan pärast kontrollikoja töö ümberkorraldamist V auditikojas (liidu rahastamine ja haldus) aastaaruande peatüki „ELi halduskulud“ ettekandva liikmena.

  Oma ametiajal olin järgmiste eriaruannete ettekandev liige: nr 03/2014 „Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) Euroopa Komisjoni poolsest arendamisest saadud kogemused“ (CONT-komisjoni raportöör pr Monika Hohlmeier) ja nr 07/2016 „Euroopa välisteenistuse hoonete haldamine üle kogu maailma“ (CONT-komisjoni raportöör hr Ryszard Czarnecki). Mõlemad aruanded kiideti Euroopa Parlamendi poolt heaks ja võeti positiivselt vastu. Olen ettekandev liige ka ELi tolli auditiülesande puhul, mis on praegu lõpetamisel ja avaldatakse aasta lõpus ning mis hõlmab seisukohta komisjoni tegevuse kohta pärast 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raames Euroopa Parlamendis esitatud taotlust koguda usaldusväärseid andmeid tolli- ja käibemaksulõhe kohta liikmesriikides ja anda selle kohta iga kuue kuu tagant parlamendile aru. Lähitulevikus olen määratud ettekandvaks liikmeks nõukogu poolt tehtud ülesande „Personali 5 % vähendamise eesmärgi täitmine“ ja samuti auditi puhul, mis on kavas peagi käivitada personalieeskirjade rakendamise kohta.

  Samuti olin ma kontrollikoja arvamuste nr 7/2014 „Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta“ ja nr 2/2017 „Ettepaneku kohta, millega muudetakse Euroopa koolide eelarve kohta kehtivat finantsmäärust“ ettekandev liige. Lisaks tegelesin kontrollikoja märkustega delegeeritud õigusaktide kohta, mis koostati uue finantsmääruse kohaldamisel seoses detsentraliseeritud ametite ning avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutustega ja mis saadeti komisjonile 2013. aasta juulis.

  Minu ametiajal on Euroopa Kontrollikoda jätkuvalt tõstnud oma suurt teadlikkust ja tundlikkust pettuse ja korruptsiooni, huvide konflikti ja läbipaistvuse küsimustes. Selle tulemusel keskenduti võimaliku pettuse ja korruptsiooni riskinäitajatele, nagu riiklike vahendite haldamisel tehtavad meelevaldsed otsused ja läbipaistvuskriteeriumide puudumine. Olen sellele valdkonnale täielikult pühendunud ning toetan ettepanekut minna kaugemale, näiteks võtta kasutusele selleteemalised standardsed auditiküsimused ja lisada aastaaruandele eraldi peatükk.

  Juulis 2015 määras kontrollikoja kolleegium mu eetikakomitee liikmeks. Seal arutatakse mis tahes eetilist laadi küsimusi, mida komitee peab Euroopa Kontrollikoja standardite ja maine seisukohast oluliseks, sealhulgas liikmete töövälise tegevuse hindamine. Juhtisin komitee tööd alates oktoobrist 2016 kuni ametiaja lõpuni juulis 2017.

  Selleks et soodustada kontrollikoja ning Itaalia parlamendi ja kõrgeima kontrolliasutuse jätkuvalt häid suhteid, olen alati silmapaistvalt pühendunud esindavale tegevusele. Eelkõige esitlen kord aastas aastaaruannet Itaalia parlamendile, andes vajaduse korral aru ka ELi struktuurifondide haldamisest ja ad hoc teavet kontrollikoja tegevuse kohta, mis on seotud tehniliste komiteedega. Samuti osalen aktiivselt kontrollikoja tegevuses, mis on suunatud pettuste ennetamisele, ja annan sellesisulisi loenguid programme HERCULE käsitlevatel seminaridel, mida korraldab Itaalia kõrgeim kontrolliasutus. Hiljuti hõlbustasin koostöölepingu sõlmimist kontrollikoja ja Pisa Ülikooli vahel, et vahetada vastastikku eksperditeadmisi, lihtsustada ühiste teadusuuringute korraldamist ja audititeadmiste vahetamist, seades eesmärgiks ühendada kodanikke ELi institutsioonidega.

  Oma ametiaja jooksul kontrollikojas olen ma alati töötanud selle nimel, et audititulemused oleksid veelgi tõhusamad, läbipaistvamad ja usaldusväärsemad kõigi sidusrühmade ning eelkõige Euroopa Parlamendi jaoks, ja aidanud sellele kaasa. Selle eesmärgiga seoses tundsin heameelt kontrollikojas toimunud muutuste üle, milleks on kontrollikoja uus, ülesandepõhine korraldus.

  Mul oleks au olla valitud kontrollikotta tagasi teiseks ametiajaks ning hoida viljakat suhet Euroopa Parlamendi ja eelkõige eelarvekontrollikomisjoniga (CONT), samuti kõigi muude sidusrühmadega, näiteks riikide parlamentide ja kõrgeimate kontrolliasutustega. Ma püüan igati kasutada ära oma esimesel ametiajal saadud kogemusi, mis võimaldab mul jätkata auditeerimise täiustamist ning kasulikele audititulemustele jõudmist kõikide sidusrühmade jaoks. Seda tehes sean ma eesmärgiks siduda oma tegevuse elemendid nii aastaaruande kui ka eriaruannete ettekandva liikmena, nagu see on praegu käimasoleva ülesande „Personali 5 % vähendamise eesmärgi täitmine“ puhul. Minu arvates on praegune raamistik selles osas eriti soodne, võttes arvesse kontrollikoja uut auditi tooteportfelli ja muudetud eeskirju kontrollikoja eriaruannete ajastamise kohta, nagu on sätestatud finantsmääruse artiklis 163.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Kontrollikoja koosseisu osaline uuendamine – Itaalia kandidaat

  Viited

  11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  21.9.2017

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  CONT

  5.10.2017

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Indrek Tarand

  2.10.2017

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  19.10.2017

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  17

  4

  4

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

  Esitamise kuupäev

  26.10.2017