MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Pietro Russo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

26.10.2017 - (C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Indrek Tarand

Menettely : 2017/0813(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0337/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0337/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Pietro Russo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0329/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0337/2017),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 19. lokakuuta 2017 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon ehdotuksesta nimittää Pietro Russo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.

LIITE 1: PIETRO RUSSON ANSIOLUETTELO

Koulutus

 

 

1977

Asianajajan ammatin harjoittamisen edellyttämä pätevyys

 

1975

Oikeustieteen tutkinto Catanian yliopistosta (arvosanalla 110/110 erinomainen)

 

1970

Ylioppilastutkinto klassillisesta lukiosta (täydet pisteet)

Työt

maaliskuusta 2012 alkaen

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Italian edustajana: tilintarkastustuomioistuimen IV jaoston jäsen – vastuualueena tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä unionin toimielimet ja elimet – erillisvirastoista ja myöhemmin tuloista raportoiva jäsen. Vuodesta 2016 alkaen, V jaoston jäsen – vastuualueena unionin rahoitus ja hallinto – EU:n hallintomenoista raportoiva jäsen. Mukana Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valtuuskunnassa, joka teki virallisen vierailun Puolan ylimpään tarkastuselimeen Varsovassa vuonna 2015. Vierailuun sisältyi muun muassa kokouksia tasavallan presidentin ja parlamentin puhemiehen kanssa.

 

2009–2012

Italiaa edustava jäsen Naton kansainvälisessä tarkastuselimessä (International Board of Auditors for Nato, IBAN).

 

Vuodesta 2006 alkaen, kunnes siirto tilapäisiin tehtäviin:

 

Tarkastuksesta vastaava tuomari Italian germaanisten kielten instituutissa Roomassa.

2004–2009

Lähetetty jäsen ja täysjäsen vuodesta 2006 alkaen, yhteisjaostot, tarkastaja:

 

–   parlamentille esitellyn kertomuksen yleis- ja erityisosan esittelijä: julkiset hankinnat, tuotantotoiminnan ja viestinnän ministeriö, talouskehityksen ministeriö ja oikeusministeriö.

 

 

yhteisjaostojen jäsen, neuvonantaja:

 

–   puolustuselinten hallinnon ja kirjanpidon säännöstöä koskevan tasavallan presidentin asetusluonnoksen esittelijä.

 

2003

Italian tilintarkastustuomioistuimen julkishallinnon toimintaa valvovan keskusosaston palveluksessa (mm. puolustus-, työvoima- ja sosiaalipolitiikan ministeriöiden toimintaa koskevien erityiskertomusten esittelijä).

 

 

Vuodesta 2003 alkaen: Lain N:o 259/1958 ent. 12 artiklan mukainen tarkastuksesta vastaava apulaistuomari Italian kansallisessa tilastokeskuksessa (ISTAT).

 

1993–2003

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen italialaisjäsenen kabinettipäällikkö vastuualueina aluekehitysrahaston, Euroopan maatalouden tukirahaston sekä yhteisön kehitysmaille (Euroopan kehitysrahaston kautta) suunnatun tuen tarkastus.

 

1991–1992

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallinen asiantuntija Euroopan aluekehitysrahastosta vastaavassa yksikössä.

 

1985

Tilintarkastustuomioistuimen tuomari Palermon tilintarkastustuomioistuimen syyttäjänvirastossa (apulaissyyttäjän tehtäviä) nuorempi tuomari (Referendario), korkeampi tuomari vuonna 1987 (Primo Referendario) (apulaissyyttäjän tehtäviä), vanhempi tuomari 1989 (Consigliere) ja Presidente di sezione (jaoston puheenjohtaja, 2014).

 

1977–1985

Työskenteli Veronan hallinnollisen alueen alioikeustuomarina ja Veronan ja Catanian tuomioistuimen tuomarina (Pretore).

Kansallisen tason tehtävät

–  Italian ympäristö-, luonnonsuojelu- ja meriministeriön alaisen investointien arvioinnista ja suunnittelun tukemisesta sekä ympäristötoimien hallinnasta vastaavan valiokunnan jäsen.

–  Kansalaisille ulkomailla aiheutuneista vahingoista esitettyjä korvaus- ja avustuspyyntöjä selvittävän ministeriöiden välisen tutkintalautakunnan jäsen.

  Korruption ja muiden rikosten torjunnan ja ehkäisyn päävaltuutetun asiantuntija julkishallinnossa.

–  Euroopan unionin politiikan aloja käsittelevän senaatin valiokunnan puheenjohtajan neuvonantaja.

–  Järjestäytyneen rikollisuuden pysyvän seurantakeskuksen (OPCO) tiedekomitean jäsen.

Kansainvälisen tason tehtävät

–  Vuosina 1996–2012 Anger'ssa toimivan yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan jäsen.

–  Asiantuntija lahjonnan vastaisessa valtioiden ryhmässä (GRECO) Euroopan neuvostossa.

–  Vuosina 2005–2008 EU:n sotilaallisten operaatioiden rahoituksen hallinnointijärjestelmän (Athena) tilintarkastuslautakunnan italialaisjäsen (valittiin puheenjohtajaksi 30. kesäkuuta 2006).

–  Vuosina 2008–2011 Euroopan puolustusviraston (EDA) tilintarkastuslautakunnan italialaisjäsen (valittiin puheenjohtajaksi 30. kesäkuuta 2010).

Akateeminen ja tieteellinen toiminta

–  1989: Asiantuntijajäsen (Cultore della materia) Palermon yliopiston talous- ja kauppatieteiden tiedekunnan teollisuusoikeuden tutkintolautakunnassa.

–  1991: Vertaileva ympäristöoikeuden tutkimus Bremenin yliopiston Eurooppa-oikeuden ja politiikan keskuksessa, professori G. Winterin kutsumana.

–  1992: Luento aiheesta La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria Catanian yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa osana kurssia nimeltä La Politica della Comunità Europea.

–  Vuodesta 1995 alkaen Luxemburgin Association d'Etudes et Recherches pénales européennes -yhdistyksen jäsen.

–  1996: Vieraileva luennoitsija Catanian yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa; luentosarja La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea.

–  1997 (syyskuu): Puhuja kansainvälisessä seminaarissa La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR Buenos Airesissa Argentiinan tilintarkastusviraston kutsusta.

–  Puhuja seminaarissa La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

–  1999 (marraskuu) ja 2000 (tammikuu/helmikuu ja toukokuu): esitelmät Roomassa ja Milanossa EU:n rahoituksesta ja rakennerahastosäännöistä, tilintarkastuksesta EU:n oikeudessa ja EU:n järjestelmän mukaisista oikeussuojakeinoista Italian tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajaneuvoston järjestämillä EU:n oikeutta käsittelevillä kursseilla osana Robert Schuman -toimintaohjelmaa.

–  Puhuja Euroopan oikeusalan ja tuomioistuinten yhteistyön symposiumissa Pisassa vuonna 2000.

–  2000: Esitelmä aiheesta L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea Italian tilintarkastustuomioistuimen Sisilian alueen jaostojen järjestämässä konferenssissa Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo Palermossa.

–  2000: Luentosarja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoiminnasta osana kurssia, joka järjestettiin Italian tilintarkastustuomioistuimen Sisilian alueen tarkastusjaoston aloitteesta EU:n rahoittaman virkamiehille tarkoitetun PASS-koulutushankkeen yhteydessä (Palermo).

–  2002: Esitelmä Italian tilintarkastustuomioistuimen keskusvirastossa järjestetyssä konferenssissa La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive aiheesta La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi.

–  2002: Esitelmä aiheesta Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali Abruzzon, Lazion, Marchen, Toscanan ja Umbrian alueiden edustustossa Brysselissä järjestetyssä seminaarissa Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali.

–  2004 ja 2005: Luentoja EU:n talousarvion hallinnosta ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työstä osana maisterin tutkintoon johtavia opintoja (European Studies) Alcide de Gasperi Institute of European Studies -oppilaitoksessa Roomassa.

–  2006: Esitelmä aiheesta La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo Italian tilintarkastustuomioistuimen keskusvirastossa Roomassa tuomioistuintuomareiden yhdistyksen kutsusta.

–  Toukokuu 2013: Puhuja Rooman LUISS-yliopistossa järjestetyssä konferenssissa Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti.

–  Kesäkuu 2013: Puhuja Italian tilintarkastustuomioistuimen konferenssissa Controlli congiunti (Rooma).

–  Joulukuu 2013: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustaja OLACEFSin (Organisation of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions) 23. konferenssissa Santiago de Chilessä, missä esitelmä aiheesta El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE.

–  Kesäkuu 2014: Raportin Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi esittely kansainvälisessä Hercule II -seminaarissa Roomassa.

–  30. syyskuuta 2014: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustaja Italian tilintarkastustuomioistuimen järjestämässä seminaarissa La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo.

–  1. lokakuuta 2014: Kuuleminen Italian edustajainhuoneen XIV valiokunnassa Euroopan unionin politiikan täytäntöönpanoa ja tehokkuutta koskevan tutkimuksen tekemisestä.

–  23. helmikuuta 2016: Raportti aiheesta La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo osana Catanian yliopiston valtio- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan järjestämää seminaaria.

–  24. kesäkuuta 2016: Raportti aiheesta La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo EU:n tilintarkastuksesta ja tarkastuksen ensisijaisista tavoitteista vuonna 2016 senaatin virkamiesten kanssa järjestetyn kokouksen yhteydessä.

–  7. heinäkuuta 2017: Pääpuheenvuoro Pegason verkkoyliopistossa (Napoli): La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali

JULKAISUT

Yrityksen yleisteoriaa käsittelevän monografian kirjoittaja, SIPI kustannus (Rome 1990, Il Sole 24 Ore).

Lukuisten oikeusalan lehdissä julkaistujen tuomioita koskevien huomioiden laatija (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 ja 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Avustanut useita julkaisuja:

  Giustizia Civile, useiden siviilioikeutta, kauppaoikeutta ja siviiliprosessioikeutta käsittelevien artikkelien laatija (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

Julkisten varojen tarkastamisesta:

  La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi julkaisussa Rivista della Corte dei Conti (No 5/2002) ja Italian tilintarkastustuomioistuimen järjestämässä konferenssissa La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive.

  Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie, julkaisussa Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, maaliskuu 2002.

  Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale, julkaisussa Rivista della Corte dei Conti, No 4/2004.

EU-asioista:

  La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune julkaisussa Rivista della Corte dei Conti, No 2/1994.

  La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale julkaisussa Il Foro Amministrativo, No 6/1994.

  Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario julkaisussa Giustizia Civile, No 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects julkaisussa The European Union Review, No 2/1997.

  Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti julkaisussa Italia Oggi, 18. heinäkuuta 2002.

  El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual julkaisussa Legal Today.com (espanjankielinen verkkolehti), 2008.

  Codice operativo del TUE e del TFUE, Simone-kustannus, 2012: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Euroopan tilintarkastustuomioistuinta käsittelevien artiklojen selitysosan laatija.

LIITE 2: Pietro Russon LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE

Olen urani aikana pyrkinyt soveltamaan oikeustieteellisen taustani mukaisia parhaita menetelmiä tilintarkastustyöhön. Näin ollen kykenin heti ensimmäisen kerran jäseneksi nimittämiseni jälkeen hyödyntämään tuomari- ja syyttäjäkokemustani, aikaisempia tehtäviäni Italian ylimmässä tarkastuselimessä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa sekä jäsenyyttäni useiden kansainvälisten järjestöjen tilintarkastuslautakunnissa.

Nimitykseni jälkeen maaliskuusta 2012 alkaen työskentelin tilintarkastustuomioistuimen IV jaostossa (markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous) kesäkuuhun 2016 asti. Alun perin vastasin EU:n virastoja koskevista erityisvuosikertomuksista ja tarkastuslausumasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tässä työssä olen aina keskittynyt hallintonäkökohtiin ja erityisesti hallinnon suorituskykyyn ja pyrkinyt löytämään yhteyden rahoitusta ja sääntöjen noudattamista koskevan tarkastuksen ja hallinnon tulosten välillä.

Myöhemmin minusta tuli tuloja käsittelevän vuosikertomuksen luvun raportoiva jäsen.

Tilintarkastustuomioistuimen uudelleenjärjestelyjen jälkeen kesäkuusta 2016 alkaen olen toiminut V jaostossa (unionin rahoitus ja hallinto) hallintomenoja käsittelevän vuosikertomuksen luvun raportoivana jäsenenä.

Toimikauteni aikana toimin erityiskertomusten nro 3/2014 ”Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa” (talousarvion valvontavaliokunnan esittelijä Monika Hohlmeier) ja nro 7/2016 ”Euroopan ulkosuhdehallinnon eri puolilla maailmaa omistamien kiinteistöjen hallinnointi” (talousarvion valvontavaliokunnan esittelijä Ryszard Czarnecki) raportoivana jäsenenä. Molemmat kertomukset saivat myönteisen vastaanoton Euroopan parlamentilta. Lisäksi olen EU:n tullitoimintaa koskevasta tilintarkastuksesta raportoiva jäsen. Kertomuksen on määrä valmistua pian ja se julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Se sisältää katsauksen komission toimiin parlamentin vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esitetyn pyynnön johdosta. Pyyntö koski luotettavien tietojen kokoamista tulli- ja arvonlisäverotulojen vajeesta jäsenvaltioissa ja tästä raportointia puolivuosittain parlamentille. Lähitulevaisuudessa minut on nimetty raportoivaksi jäseneksi neuvoston pyytämään tehtävään, joka koskee viiden prosentin henkilöstövähennystä, sekä tarkastukseen, joka on pian tarkoitus käynnistää henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosta.

Lisäksi olin raportoiva jäsen tilintarkastustuomioistuimen lausunnoissa 7/2014 ”Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmä” ja 2/2017 ”Ehdotus Eurooppa-koulujen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen muuttamiseksi”. Lisäksi osallistuin komissiolle heinäkuussa 2013 lähetettyjen tilintarkastustuomioistuimen huomautusten laatimiseen delegoiduista säädöksistä, joita on annettu uuden varainhoitoasetuksen mukaisesti erillisvirastoista ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvista elimistä.

Sinä aikana, kun olen toiminut tilintarkastustuomioistuimessa, se on jatkuvasti korostanut kiinnittävänsä erityistä huomiota petos- ja korruptioasioihin, eturistiriitoihin ja läpinäkyvyyteen ja olevansa tietoinen näistä asioista. Tämä on johtanut keskittymiseen mahdollisia petoksia ja korruptiota koskeviin riski-indikaattoreihin, kuten mielivaltaisiin päätöksiin ja avoimuuskriteerien puutteeseen julkisten varojen hallinnoinnissa. Olen täysin sitoutunut näihin asioihin ja tuen ehdotusta edetä niissä esimerkiksi ottamalla käyttöön tätä aihetta koskevat standardoidut tarkastuskysymykset ja vuosikertomuksessa asialle omistettu luku.

Heinäkuussa 2015 minut nimitettiin jäseneksi tilintarkastustuomioistuimen eettiseen komiteaan, jossa käsitellään tilintarkastustuomioistuimen standardien ja maineen kannalta asiaankuuluvia luonteeltaan eettisiä asioita, kuten sen jäsenten ulkopuolisen toiminnan arviointia. Toimin kyseisen komitean puheenjohtajana lokakuusta 2016 kauden loppuun heinäkuuhun 2017 asti.

Olen aina ollut erittäin sitoutunut myös edustustehtäviin, sillä on tärkeää edistää tilintarkastustuomioistuimen ja Italian parlamentin sekä ylimmän tarkastuselimen hyviä suhteita. Tällaisia tehtäviä ovat olleet ennen kaikkea vuosikertomuksen esittely Italian parlamentille, EU:n rakennerahastojen hallintoa koskeva raportointi pyynnöstä sekä ad hoc ‑tiedot tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta asianomaisille teknisille komiteoille. Lisäksi olen osallistunut aktiivisesti Italian ylimmän tarkastuselimen järjestämiin Hercule-ohjelmia koskeviin seminaareihin ja luennoinut tilintarkastustuomioistuimen roolista petosten ehkäisemisessä. Aivan äskettäin autoin tekemään yhteistyösopimuksen tilintarkastustuomioistuimen ja Pisan yliopiston välillä asiantuntijavaihdosta, yhteisen tilintarkastusta koskevan tutkimuksen ja tiedon lisäämisestä, jolla pyritään kytkemään kansalaiset EU:n toimielimiin.

Tilintarkastustuomioistuimen toimikauteni aikana työskentelin aina tarkastustulosten tekemiseksi tehokkaammiksi, avoimemmiksi ja luotettavammiksi kaikille sidosryhmille ja ensisijaisesti Euroopan parlamentille. Tässä pyrkimyksessäni pidin myönteisenä tehtyjä muutoksia, kuten tilintarkastustuomioistuimen uutta tehtäväperusteista organisaatiota.

Olisi suuri kunnia tulla valituksi toiselle toimikaudelle ja jatkaa hedelmällistä suhdetta Euroopan parlamentin ja erityisesti CONT-valiokunnan kanssa samoin kuin kaikkien muiden sidosryhmien, kuten kansallisten parlamenttien ja ylimpien tarkastuselinten kanssa. Aion hyödyntää ensimmäisen toimikauteni kokemuksia, joiden avulla voin edelleen parantaa tilintarkastustyötä ja päästä kaikkien sidosryhmien kannalta hyödyllisiin tarkastustuloksiin. Näin toimiessani pyrin yhdistämään vuosikertomusta ja erityiskertomuksia koskevat raportoivan jäsenen tehtäväni, kuten tällä hetkellä käynnissä olevassa tehtävässä, joka koskee viiden prosentin henkilöstövähennystä. Mielestäni nykyinen toimintakehys on tässä yhteydessä erityisen suotuisa. Tarkoitan tällä tilintarkastustuomioistuimen uutta tarkastustuoteportfoliota ja varainhoitoasetuksen 163 artiklan mukaisesti muutettuja sääntöjä erityiskertomusten aikataulusta.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – IT ehdokas

Viiteasiakirjat

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

21.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.10.2017

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

4

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.10.2017